intTypePromotion=3

Giáo án Giải tích 11: Chương 1 - Bài 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
430
lượt xem
129
download

Giáo án Giải tích 11: Chương 1 - Bài 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Giáo án Giải tích lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giải tích 11: Chương 1 - Bài 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

 1. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com Thiếu các bài sau : ( bỏ 2 bài, không nộp 2 bài ) 1) §2 Dãy số. (Nguyễn Thiện Vọng – THPT Nguyễn Trải) 2) §2 Dãy số có gh hửu hạn. (Hoàng Thị Tuyết-N.Thành Nhân –THPT Phan Bội Châu) 3) §3 Dãy số có gh vô cực. (Nguyễn T Nhung –THPT Phan Bội Châu) 4) §3 Đh của HSLG. (Nguyễn Văn Đặc – Trịnh Hoài Đức ) Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng. Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 1 
 2. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác §1. HÀM SỐ l ư ợng gi ác TIẾT : 1+2+3 Gv soạn : H òang Th ị Thu Ân Nguy ễn V ăn T ính Trường : THPT H ùy nh V ă n Nghệ …. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : . . Hiểu trong định nghĩa các hàm số lượng giác y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, x là số thực và là số đo radian(không phải là số đo độ) của góc( cung) lượng giác.. Hiểu tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác, tập giá trị, tập xác định của các hàm số đó Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang, trục cotang gắn với đường tròn lượng giác để khảo sát sự biến thiên các hàm số tương ứng. 2. Về kỹ năng : . Học sinh nhân biết hình dạng và vẽ đồ thị của các hàm số lượng giác cơ bản. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng vẽ sẵn đồ thị các hàm số y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, bảng vẽ đường tròn lượng giác . 2. Chuẩn bị của HS : ...... C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở ấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Làm bt và lên bảng trả lời - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs - Đọc sgk trang 4 - Y êu cầu hs đọc sgk trang 4 Đinh nghĩa (sgk) H ĐTP 2: T ính chẵn, lẻ của hs. - Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời - Đn hs chẵn , hs lẻ? Bảng phụ câu hỏi . f(x)chẵn nêú : + x ∈D thì -x ∈D + f(-x) = f(x) f(x)lẻ nếu: + x ∈D thì -x ∈D + f(-x) = - f(x) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. -Hs y = sinx chẵn hay lẻ? Vì sao? -Hs y = cosx chẵn hay lẻ ? Vì sao? Vận dụng vào bt Xđ tính chẵn, lẻ của hs sau 1. y = sin3x Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 2 
 3. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com 2. y = cos3x - L àm bt - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs H ĐTP3 : T ính tuần hoàn của hs - Trả lời câu hỏi - đường tròn lượng giác ? - So sánh sinx và sin(x+2∏ ), cosx v à cos(x+2∏ )? - Thỏa mãn hs y = sin x, y = cosx tuần hoàn với chu kì 2∏ -. . H Đ TP4 : Kh ảo s át hs y = sinx trên đoạn [-∏; ∏] -Quan sát và trả lời câu hỏi - Cho M chạy trên đtlg, xét 4 -B ảng biến thiên trường hợp ( A đến B, B đến - Đồ thị hs y = sinx trên đoạn A’, A’ đến B’, B’ đến [-∏; ∏] A).Nhận xét sự biến thiên? Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị của hs y = sinx? - Đồ thị của hs y = sinx trên - Nh ận xét đồ thị? toàn trục H Đ TP 5: Khảo sát hs y = cosx - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Biểu diễn cosx theo sinx? -Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị hs y = cosx ? Đồ thị của hs y = cosx - Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị của hs y = cosx ? So sánh tính chất 2 hs y = sinx, Ghi nhớ:(sgk) y = cosx? - Chia 4 nhóm và yêu cầu - T ì m GTLN, GTNN c làm bt. Nhóm 1,3 làm bt 1. ủa hs: 1. y = 1 + cos3x 2. y = sin3x - 3 - Nhận xét và chính xác hóa bt - Lên bảng làm bt của hs HĐ3: Hàm số y = tanx, y = cotx Suy nghĩ và trả lời câu hỏi Txđ của hs y = tanx, y = cotx? đ tlg với trục tang và trục cotang Đọc đn Yêu cầu hs đọc đn SGK trang đ n ( SGK) 9,10 Trả lời câu hỏi hs y = tanx, y = cotx chẵn hay lẻ? Th ừa nhận hs y = tanx, y = Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 3 
 4. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com cotx tuần hoàn với chu kì ∏ Trả lời câu hỏi Di chuyển điểm M trên đ tlg, đ tlg v ới trục tang cho hs nhận xét sự biến thiên của hs y = tanx Đồ thị hs y = tanx Đồ thị hs y = tanx Trả lời câu hỏi Nhận xét đồ thị? Kh ái niệm đường tiệm cận? Yêu cầu hs tự khảo sát hs y = Ghi nhớ (sgk) cotx Đọc khái niệm Yêu cầu hs đọc khái niệm hs tu ần hoàn C ủng cố tri thức v ừa h ọc Làm bt v à lên bảng chữa Chia 4 nhóm làm bt 1 sgk trang 14 H Đ4: Củng cố toàn bài Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 2 ....6 trang 14,15....... Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 4 
 5. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC VAØ PT LÖÔÏNG GIAÙC §2.PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC CÔ BAÛN TIẾT : ..... Gv soạn : Nguyễn Leâ Baûo Quoác và Ngoâ Thò Ngoïc Hoaø Trường : THPT Huyønh Vaên Ngheä A.MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : Giuùp hoïc sinh: -Hieåu phöông phaùp xaây döïng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn (söû duïng ñöôøng troøn löôïng giaùc,caùc truïc sin,coâsin,tang,coâtang vaø tính tuaàn hoaøn cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc) -Naém vöõng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn. 2. Về kỹ năng : Giuùp hoïc sinh: -Bieát vaän duïng thaønh thaïo coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn -Bieát caùch bieåu dieãn nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn treân ñöôøng troøn löôïng giaùc. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS : Kieán thöùc ñaõ hoïc veà giaù trò löôïng giaùc,yù nghóa hình hoïc cuûa chuùng ôû lôùp 10 C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1:Giuùp hs töï tìm toøi caùch tìm nghieäm cuûa pt - Hs phaûi bieát trình baøy veà - Döïa vaøo ñöôøng troøn LG goác 1.Phöông trình ñieàu nhaän bieát ñöôïc. A,höôùng daãn hs caùch giaûi pt(1) sin x = m -Chính xaùc hoùa kieán thöùc,ghi a)VD:SGK nhaän kieán thöùc môùi. b)Xeùt pt: -Höôùng daãn hs bieän luaän theo sin x = m (I)SGK m.Cho hs thaûo luaän nhoùm. -Nghe hieåu nhieäm vuï -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy: -Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt -Chia nhoùm vaø yeâu caàu nhoùm VD1:SGK 1,3 laøm VD 1.1;nhoùm 2,4 laøm VD 1.2 SGK trang 21 -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt. -Hoûi xem coøn caùch giaûi khaùc khoâng? HĐ2:Khaéc saâu coâng thöùc (Ia) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 5 
 6. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com -Thaûo luaän theo nhoùm vaø cöû -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu caùc 2 Giaûi pt: sin x = ñaïi dieän baùo caùo. nhoùm thaûo luaän vaø phaùt bieåu 2 -Theo doõi caâu traû lôøi vaø nhaän caùch laøm. xeùt,chænh söûa choã sai neáu coù -Yeâu caàu Hs trình baøy roõ HĐ3:Giuùp HS hieåu yù nghóa hình hoïc caùc nghieäm cuûa moät PTLG - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu VD:(SGK) nhoùm thaûo luaän vaø neâu caùch laøm -Nghe hieåu nhieäm vuï -GV nhaän xeùt lôøi giaûi,chính -Nhaän xeùt baøi cuûa baïn,söûa sai xaùc hoùa neáu coù. -GV chieáu noäi dung caàn chuù yù Chuù yù:SGK ñeå HS ghi nhôù. -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu HS VD:(SGK) thaûo luaän nhoùm -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy HĐ4 : Giaûi phöông trình SinP(x) = SinQ(x) - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. - Cho HS thaûo luaän nhoùm vaø 1)Sin 2x = Sinx -Nghe,hieåu nhieäm vuï traû lôøi trình baøy. - Chieám lónh tri thöùc veà caùch 2)Pt:cosx = m(SGK) giaûi pt:cosx = m HĐ5:Luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc(IIa) - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa - Chieáu ñeà baøi taäp,yeâu caàu HS Giaûi pt sau: baïn,söûa sai neáu coù. thaûo luaän nhoùm,trình baøy. 2 cos x = − -Nghe hieåu nhieäm vuï. -GV trình chieáu noäi dung caàn 2 chuù yù ñeå Hs ghi nhôù. Chuù yù:(SGK) HĐ6:Giaûipt:cosP(x)=CosQ(x) -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa - Yeâu caàu Hs laøm baøi theo Giaûi pt: baïn,söûa sai neáu coù. nhoùm cos(2 x + 1) = cos(2 x − 1) -Nghe hieåu nhieäm vuï traû lôøi - Chieám lónh tri thöùc veà caùch 3)PT: tan x = m (SGK) caâu hoûi. giaûi pt:tanx = m -Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt,söûa - Phaân coâng nhoùm 1,3 laøm VD VD3(SGK) sai neáu coù. 3.1;nhoùm 2,4 laøm VD 3.2 -Chính xaùc hoùa kieán thöùc ghi trong SGK trang 25 nhaän chuù yù -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Trình chieáu noäi dung chuù yù ñeå HS hieåu vaø ghi nhôù. HĐ7:Giaûipt:tanP(x)=tanQ(x) -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa -Yeâu caàu HS giaûi vaø trình baøy Giaûi pt: tan 2 x = tan x baïn,chính xaùc hoùa. theo nhoùm -Nghe hieåu nhieäm vuï. -Chieám lónh kieán thöùc môùi veà 4)PT: cot x = m (SGK) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 6 
 7. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com caùch giaûi pt: cot x = m -Nghe nhaän xeùt baøi laøm cuûa -Phaân coâng nhoùm 1,3 giaûi VD4(SGK) baïn.Chính xaùc hoaù VD4.1;nhoùm 2,4 giaûi VD 4.2 SGK trang 26.Ñaïi dieän nhoùm trình baøy baøi giaûi. Nghe hieåu nhieäm vuï. -GV trình chieáu noäi dung chuù Chuù yù:(SGK) yù. HĐ8 : Khaéc saâu vaø luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc (IVa) -Nhaän xeùt keát quaû baøi cuûa baïn -Yeâu caàu Hs thaûo luaän 2x + 1 1 Giaûi pt: cot = tan -Nghe hieåu nhieäm vuï nhoùm,trình baøy caùch giaûi. 6 3 -Hs nhaän xeùt baøi laøm -GV chieám lónh tri thöùc veà moät cuûabaïn,chính xaùc hoùa. soá ñieàu caàn löu yù khi giaûi Moät soá ñieàu caàn löu yù(SGK) PTLG cô baûn. -Trình chieáu VD5 cho Hs thaûo luaän nhoùm,ñaïi dieän trình baøy VD5(SGK) -Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,chính xaùc hoùa. HĐ9:Vieát coâng thöùc nghieäm vôùi soá ño ñoä Giaûi caùc pt: 2 1) cos(3x − 15 0 ) = − -Nhoùm 1,3 laøi BT1;nhoùm 2,4 2 laøm BT2 2) tan 5 x = tan 25 0 Ñaïi dieän trình baøy baøi giaûi cuûa nhoùm HĐ10:Cuûng coá toaøn baøi -Caâu hoûi 1:Em haõy cho bieát baøi hoïc vöøa roài coù nhöõng noäi dung chính gì? -Caâu hoûi 2:Theo em qua baøi hoïc naøy ta caàn ñaït ñöôïc ñieàu gì? -BTVN:hoïc kó lyù thuyeát,laøm BT trong SGK Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 7 
 8. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 11 Chöông I: Haøm soá löôïng giaùc vaø phöông trình löôïng giaùc Baøi 3: Moät soá daïng phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn Giaùo vieân soaïn: Nguyeãn Ñình Phöông Nguyeãn Theá Cöôøng Tröôøng THPT Huyønh Vaên Ngheä A.Muïc tieâu 1. Veà kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém vöõng caùch giaûi moät soá loaïi phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn: daïng phöông trình baäc nhaát baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc,daïng phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sin vaø cos,daïng phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx,moät vaøi phöông trình coù theå quy veà caùc daïng treân. 2. Veà kó naêng: Giuùp hoïc sinh nhaän bieát vaø giaûi thaønh thaïo caùc daïng phöông trình neâu trong baøi. B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1.GV: Chuaån bò giaùo aùn ,heä thoáng baøi taäp,baûng phuï... 2.HS: Hoïc baøi cuõ vaø ñoïc tröôcù baøi môùi. C. Phöông phaùp: Neâu vaán ñeà,gôïi môû, vaán ñaùp, hoaït ñoäng nhoùm. D. Tieán trình baøi daïy. 1. Kieåm tra baøi cuõ 2. Noäi dung baøi môùi Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 8 
 9. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com 1. Phöông trình baäc nhaát vaø -Ñöa ra moät soá ví duï veà phöông trình baäc hai ñoái vôùi daïng phöông trình baäc nhaát moät haøm soá löôïng giaùc. ñoái vôùi moät haøm soá löôïng a. Phöông trình baäc nhaát ñoái giaùc. vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. Theo doõi baøi giaûng cuûa GV * Ví duï 1: ( SGK) -Giaûi chi tieát baøi taäp ví duï1. -Löu yù Hs caùch vieát nghieäm cuûa phöông trình vôùi ñôn vò rad vaø ñoä. b. Phöông trình baäc hai ñoái vôùi 1 haøm soá löôïng giaùc. - Giôùi thieäu tôùi HS phöông * Ví duï 2: ( SGK) trình löôïng giaùc loaïi baäc hai. - Höôùng daãn HS caùch ñaët aån Laøm theo höôùng daãn cuûa GV phuï - Yeâu caàu HS leân baûng giaûi baøi taäp naøy. _ Söûa sai ( neáu coù) _Tieáp nhaän baøi taäp .H1: ( SGK) _ Giôùi thieäu taäp H1 tôùi HS _Laøm baøi taäp vaø leân baûng traû lôøi _Yeâu caàu HS laøm nhaùp baøi taäp, goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi _Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa,söûa sai ( neáu coù) Nhôù laïi kieán thöùc cuõ vaø nhaéc laïi *Ví duï3: Giaûi phöông trình: tröôùc lôùp 2cos2x + 2 cosx-4 = 0 _ Gôïi yù HS caùch bieán ñoåi _ Leân baûng giaûi baøi taäp ñöa phöông trình veà daïng _ Theo doõi baøi söûa cuûa Gv baäc hai: + Yeâu caàu HS nhaéc laïi coâng thöùc haï baäc. + Ñieàu kieän ñoái vôùi aån phuï _ Goïi Hs leân baûng giaûi bt _ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS _ Söûa sai ( neáu coù) H2: Giaûi phöông trình: 5tanx – 2cotx - 3 = 0 Chia lôùp thaønh caùc nhoùm Bieåu dieãn caùc nghieäm treân _ Giao coâng vieäc ñöôøng troøn löôïng giaùc. _ Goïi ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi laøm. _ Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 9 
 10. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com -Söûa sai (neáu coù) 2.Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx vaø cosx: asinx +bcosx = c Ñöa Pt ñaõ cho veà pt cô baûn ñaõ H3: Yeâu caàu hoïc sinh giaûi hoïc ôû tieát tröôùc. phöông trình sinx + cosx =1 _ Höôùng daãn HS söû duïng baèng caùch söû duïng ñaúng ñaúng thöùc vöøa neâu ñeå giaûi Xaùc ñònh kieán thöùc trong SGK. thöùc : sinx + cosx = 2 bt. _ Ñöa ra phöông phaùp toång π Sin ( x+ ) quaùt cho loaïi phöông trình 4 naøy( Yeâu caàu hs ñònh vò kieán thöùc trong SGK) Thao khaûo baøi giaûi trong SGK. * Ví duï 4: Giaûi phöông trình: 3 sinx – cosx =1. Cho hs tham khaûo baøi giaûi trong SGK. Theo doõi SGK. Caùch bieán ñoåi bieåu thöùc asinx + bcosx = c ( a vaø b Höôùng daãn Hs theo doõi caùch khaùc 0) thaønh daïng : bieán ñoåi trong SGK Theo doõi baøi giaûi cuûa GV ,cuûng Csinx( x+ α ) coá kieán thöùc. ( SGK) *Ví duï5: Giaûi phöông trình: 2sin3x + 5 cos3x = -3 Thuyeát trình baøi giaûi theo phöông phaùp neâu treân Laøm vieäc theo nhoùm H4. Vôùi giaù trò naøo cuûa m _ Cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng thì phöông trình sau coù trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm nghieäm: mình. 2sin3x + Toå chöùc hs laøm vieäc theo 5 cos3x = m nhoùm _ Söûa baøi taäp hs vöøa trình baøy. Theo doõi baøi giaûng cuûa GV. _ Ñònh vò kieán thöùc trong SGK. 3. Phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx: Giôùi thieäu tôùi hs phöông asin2x + bsinxcosx + c trình thuaàn nhaát ñoái vôùi sinx Laøm theo yeâu caàu cuûa GV cos2x= 0,a,b,c laø nhöõng soá vaø cosx. ñaõ cho,a# 0 hoaëc b# 0 hoaëc _Höôùng daãn caùch giaûi pt Theo doõi GV höôùng daãn baøi taäp. c# 0. loaïi naøy ( SGK). Phöông phaùp: ( SGK) *Ví duï6 : Giaûi phöông trình: Yeâu caàu hs kieåm tra xem 4sin2x - 5sinxcosx- 6cos2x= cosx = 0 coù phaûi laø nhieäm 0. cuûa pt hay khoâng? _ Höôùng daãn hs caùc böôùc Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 10 
 11. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com tieáp theo ñeå giaûi pt _ Goïi hs leân baûng laøm baøi taäp Laøm vieäc theo nhoùm _ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs _ Leân baûng trình baøy baøi giaûi _ Söûa sai ( neáu coù) cuûa nhoùm mình _ Theo doõi baøi söûa cuûa Gv Toå chöùc cho hs laøm vieäc H5.Giaûi phöông trình treân theo nhoùm ñua ra lôøi giaûi baèng caùch chia caû hai veá cho baøi toaùn. phöông trình cho sin2x. _ Söûa hoaøn chænh baøi taäp. Ñònh vò kieán thöùc trong SGK. Ñöa ra caùc phöông phaùp giaûi pt vôùi caùc tröôøng hôïp • Nhaän xeùt: ( SGK) a= 0 hoaëc c = 0 vaø tröôøng hôïp: Laøm theo yeâu caàu cuûa GV asin2x + bsinxcosx + c cos2x= d ( a, b ,c ,d laø caùc soá thöïc,a2 + b2 + c2 # 0) Nhôù vaø vieát laïi coâng thöùc ñaõ Toå chöùc cho Hs laøm vieäc hoïc. H6. Giaûi phöông trình : theo nhoùm tìm ra ñaùp aùn cuûa _ Laøm theo yeâu caàu cuûa Gv sin x - 3 sinxcosx + 2 cos x baøi toaùn. 2 2 = 1 baèng hai caùch ñaõ neâu treân. Yeâu caàu hs nhôù vaø vieát laïi 4.Moät soá ví duï khaùc. coâng thöùc bieán ñoåi tích Ví duï 7: Giaûi phöông trình: thaønh toång Sin2xsin5x = sin3xsin4x _ höôùng daãn hs söû duïng coâng thöùc ñöa pt ñaõ cho veà pt cô baûn ñaõ hoïc. _ Goïi Hs leân baûng trình baøy Theo doõi SGK. baøi laøm . _ Hoaøn chænh baøi laøm cuûa hs π Nhaán maïnh: Hoï nghieäm k 2 Tieáp nhaän heä thoáng baøi taäp. bao goàm caû hoï nghieäm k π . _ Yeâu caàu hs tham khaûo baøi taäp ví duï8 trong SGK Ví duï 8 (SGK) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 11 
 12. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com Laëp laïi caùc thao taùc ôû VD8 Gaén baûng phuï leân baûng,giôùi Ví duï 9( SGK) thieäu heä thoáng baøi taäp. Treo baûng phuï( Ñaõ chuaån bò Giao baøi taäp cho Hs veà nhaø tröôùc ñoù) vôùi heä thoáng baøi laøm ñeå tieát sau söûa. taäp ñaõ chuaån bò tröôùc. E. Cuûng coá_ Giao coâng vieäc veà nhaø. Gv: Nhaéc laïi noäi dung chính cuûa baøi hoïc,yeâu caáu hs veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp F. Ñaùnh giaù _ Ruùt kinh nghieäm Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 12 
 13. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III : GIỚI HẠN §3. HÀM SỐ LIÊN TỤC TIẾT : 01 Gv soạn : Nguyễn duy thăng Trường : THPT …LAIUYEN……………. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : Hiêủ và nhớ được quy tắc cộng và quy tắc nhân. -Phân biệt được các tình huống sữ dụng quy tắc cộng với các tình huống sữ dụng quy tắc nhân. - biết lúc nào dùng quy tắc cộng,lúc nào dùng quy tắc nhân. 2. Về kỹ năng : Giúp học sinh. -Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường -Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem trước bài HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu . HĐ1 :Giảng quy tắc cộng ví dụ 1. (SGK NC,trang 51) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Dựa vào ví dụ 1 đã cho ở trên - Trả lời câu hỏi . ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét câu trả lời của hs và 1. Quy tắc cộng dẫn dắt đến công thức cộng Quy tắc đếm sau đây là quy tắc cộng.(trang 52) - Yêu cầu hs đọc sgk trang 52, phần quy tắc cộng. - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Nhận xét câu trả lời của hs Ví dụ 2: (SGK NC,trang 52) - Trả lời câu hỏi . HĐ2 : Giảng quy tắc nhân 2. Quy tắc nhân - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Dựa vào ví dụ 3 đã cho ở trên Ví dụ 3: (SGK NC,trang 52) - Trả lời câu hỏi . ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét - Nhận xét câu trả lời của hs và Quy tắc đếm sau đây là quy tắc dẫn dắt đến công thức nhân nhân.(trang 53) - Yêu cầu hs đọc sgk trang 53, phần quy tắc nhân. - Làm bt và lên bảng trả lời Yêu cầu hs làm ví dụ 4: Ví dụ 4: (SGK NC,trang 53) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Phân tích và hướng dẩn VD5 v Ví dụ 5: (SGK NC,trang 54) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 13 
 14. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com - Trả lời câu hỏi . à yêu cầu hs Làm bt và lên bảng trả lời - Nhận xét câu trả lời của hs ................................................... ................................................ .................................................. HĐ5 : Củng cố toàn bài - Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 1-4 trang 54 ....... Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 14 
 15. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com Chuơng II : Tổ Hợp và xác suất. Bài 2 : Hoán vị- Chỉnh hợp và Tổ hợp. Tiết : GV : Nguyễn Thị Bích Suơng – Nguyễn Đắc Dũng. Trường THPT Lai Uyên. A. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: - Hình thành các khái niệm hoán vị. - Xây dựng các công thức tính số hoán vị. 2. Về kỹ năng. - Biết sử dụng kiến thức về hoán vị để giải các bài toán. 3. Về tư duy thái độ. Tích cực tham gia vào bài học, cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Có phiếu học tập. - HS: Nắm kiến thức cũ và chuẩn bị bài mới. C. Phương pháp dạy học: Phương pháp: Gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. Tiến trình bài học. 1. Ổn định lớp. 2. kiểm tra bài cũ: Em hãy nhắc lại quy tắc cộng và quy tắc nhân? 3. Bài mới Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1: - Nghe hiểu nhiệm vụ. - Đưa ra ví dụ 1 SGK cho 1. Hoán vị. - Trả lời câu hỏi. học sinh thảo luận. a. Hoán vị là gì? - Phát biểu kết quả có thể - Tổng kết lại kết quả đúng ( SGK). xảy ra. học sinh đã nêu và khẳng định danh sách kết quả cuộc thi là một hoán vị của tập hợp. - Nhận xét. HĐ2: CH1: ( SGK). - Cho học sinh thảo luận Ví dụ: Viết ra 8 hoán vị của tập hợp câu hỏi 1 SGK. B={a,b,c,d}. - Nhận xét câu trả lời của học sinh. - Khẳng định cho một tập hợp số có thể thể viết được nhiều hoán vị. Vậy số các hoán vị đuợc xác định như b. Số các hoán vị. thế nào?. HĐ3: ĐL1: ( SGK). - Nghe hiểu các nhiệm vụ. - Cho biết nếu tập hợp A có Ký hiệu: Pn là số các hoán vị của - Từ ví dụ đưa ra câu trả lời. n phần tử thì có tất cả bao tập hợp có n phần tử - Vận dụng lý thuyết giải ví nhiêu hóan vị. dụ. - Chia 2 nhóm và yêu cầu Ví dụ: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có nhóm 1 làm H2 (SGK) và thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhóm 2 làm ví dụ đưa ra. nhiên có sáu chữ số khác nhau. Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 15 
 16. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com - Khẳng định lại kết quả. 4. Củng cố: CH1: Bài học gồm những nội dung nào? CH2: Phân biệt chỉnh hợp, tổ hợp. Cho biết khi nào dùng tổ hợp, khi nào dùng chỉnh hợp. Lưu ý: Nhớ công thức tính số các chỉnh hợp và tổ hợp. BTVN: 5 → 8 (SGK) và chuẩn bị phần luyện tập. Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 16 
 17. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG II : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT ξ 3. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP TIẾT: Gv soạn : Nguyễn Thị Thanh Vân Trường THPT LÊ LỢI A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: _ Giúp HS hiểu rõ thế nào là một chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. Hai chỉnh hợp chập k khác nhau có nghĩa là gì ? Nhớ các công thức tính chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. 2. Về kỹ năng: _ Biết tính chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. _ Biết được khi nào dùng chỉnh hợp, tổ hợp trong bài toán đếm. _Biết sử dụng các kiến thức chỉnh hợp vào bài toán đơn giản. 3. Về tư duy thái độ: _ Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV: bảng phụ 2. Chuẩn bị của HS: ôn bài cũ, xem SKG trước. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC _Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp đan xen. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Nghe và làm bài tập trong giấy 2. Chỉnh hợp VD: Cho tập hợp nháp. a. Chỉnh hợp là gì ? A = { cam, hồng, lê} - cho VD a) Hãy viết các hoán vị có thể Nghe và hiểu nhiệm vụ - Gọi 3 HS lê bảng làm có của tập hợp A ? b) Hãy viết các tập hợp gồm hai phần tử là con của tập hợp A. c) Hãy viết các hoán vị có thể có từ các tập hợp con ở câu b) ? Nghe và đọc VD Gọi HS đọc VD3 SGK trang57 VD3 SGK trang57 Huấn luyện viên chọn 5 cầu thủ trong 11 cầu thủ và xếp thứ tự 5 cầu thủ này gọi là một chỉnh hợp chập 5 của 11 cầu thủ Lấy 2 phần tử từ 3 phần tử của Ở VD1 ta lấy 2 phần tử từ 3 tập hợp A và tính thứ tự các phần tử của tập hợp A và tính phần tử được gọi là chỉnh hợp thứ tự các phần tử như câu b) chập 2 của 3 và c) được gọi là gì ? Một cách tổng quát: có tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1≤k≤n. Lấy k phần tử từ n phần tử -Khi lấy k phần tử từ n phần tử Định nghĩa:SGK trang 58 củatập hợp A và xếp theo thứ củatập hợp A và xếp theo thứ tự thì đgl chỉnh hợp chập k của tự thì đgl gì ? n phần tử. - GV nhấn mạnh chỉnh hợp Chú ý:GV nhấn mạnh chỉnh chập k của n phần tử thì quan hợp chập k của n phần tử thì Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 17 
 18. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com tâm đến thứ tự của các phần quan tâm đến thứ tự của các tử. phần tử. Chỉnh hợp chập 3 của n phần tử ? Chỉnh hợp chập 3 của n phần được hiểu là lấy 3 phần tử từ 10 tử được hiểu như thế nào ? phần tử và xếp theo thứ tự. Nghe và hiểu nhiêm vụ Gọi 1 HS đọc H3-SGK58 Bảng phụ: H3SGK58 Gọi 1 HS lên bảng làm, HS khác làm nháp và nhận xét. Hai chỉnh hợp khác nhau là: Từ H3 hãy phân biệt thế nào là Nhận xét: Sgk58 +Có phần tử thuộc chỉnh hợp hai chỉnh hợp khác nhau này mà không thuộc chỉnh hợp kia. +Các phần tử của chỉnh hợp giống nhau mà thứ tự khác nhau. Nghe và hiểu nhiêm vụ ? Ở VD1 ta có thể lập được tất cả bao nhiêu chỉnh hợp chập 2 của 3 ? Để đếm được số chỉnh hợp có 2 cách: + Liệt kê và đếm như VD1 ? Nếu số quá lớn ta không thể liệt kê được thì tính số chỉnh hợp ntn ? b) Số các chỉnh hợp HS nghe và suy nghĩ GV trở lại VD4. Tính xem HLV có bao nhiêu cách lập danh sách 5 cầu thủ đá luân lưu ? Ta có coi việc chọn 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ là một việc làm trãi qua 5 công đoạn - Có 11 cách chọn + Công đoạn 1: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ nhất,c ó mấy cách chọn ? - Có 10 cách chọn + Công đoạn 2: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ hai,c ó mấy cách chọn ? - Có 9 cách chọn + Công đoạn 3: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ ba,c ó mấy cách chọn ? - Có 8 cách chọn + Công đoạn 4: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ tư,c ó mấy cách chọn ? - Có 7 cách chọn + Công đoạn 5: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ năm,c ó mấy cách chọn ? Có 11.10.9.8.7 = 55440 cách ? Theo quy tắc nhân thì HLV chọn. có mấy cách chọn tất cả ? Vậy số các chỉnh hợp chập 5 của 11 là 55440. Nghe và hiểu nhiêm vụ Tương tự hãy tính chỉnh hợp Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 18 
 19. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com chập 6 của 20. *Bài toán ổng quát: cho tập hợp A gồm n phần tử và một số HS nghe và suy nghĩ nguyên k với 1≤k≤n. Hỏi có bao nhiêu chỉnh hợp chập k của n? Akn = n.(n-1)(n-2)…(n-k+1) Số các chỉnh hợp chập k của n Định ly1: sgk58 được kí hiệu là: Akn. Số các chỉnh hợp chập k của n được tính ntn ? *Chứng minh: Sgk Cho VD VD: tính số các chỉnh hợp Nghe và hiểu nhiêm vụ a/ A35 b/ A55 Là phép hoán vị của tập hợp 5 Từ câu b) ta thấy chỉnh hợp phần tử chập 5 của 5 là phép gì ta đã học ? Là phép hoán vị của tập hợp n Chỉnh hợp chập n của n phần tử Nhận xét: Sgk 59 phần tử là gì ? Ann = Pn = n! Nghe và hiểu nhiêm vụ Cho hs làm VD5-Sgk59 Bảng phụ VD5-Sgk59 Akn = n.(n-1)(n-2)…(n-k+1) Chú ý: Sgk 59 n! = (n − k )! Quy ước: 0! = 1 A 0n = 1 E. CỦNG CỐ - bài tập 6 SGK 62 F. DẶN DÒ - Học bài và công thức theo vở ghi, SGK - Làm bài tập SGK - Xem bài Tổ Hợp. Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 19 
 20. Website:www.kapakapy.com email: info@kapakapy.com GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG II: TỔ HỢP –XÁC SUẤT BÀI 2: HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP TIẾT:3 GV soạn:Nguyễn Tuấn và Nguyễn Công Mão Trường: THPT Nguyễn Huệ A. MỤC TIÊU: 1. Về kiền thức : - Hiểu rõ thế nào là một tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.Hai tổ hợp chập k khác nhau là gi? -Nhớ các công thức tính số các hoán vị ,số các chỉnh hợp chập k và số các tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. 2.Về kĩ năng. -Biết tính số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. -Biết được khi nào dùng tổ hợp, khi nào dùng chỉnh hợp trong các bài toán đếm -biết phối hợp sử dụng các khiến thức về hoán vị ,chỉnh hợp và tổ hợp để giải các bà toán đếm đơn giản 3.Về tư duy thái độ: Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic B.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV:Các phiếu học tập, giáo án và SGK 2.Chuẩn bị của HS: Ôn bài cũ và làm bài tập ở phần hoán vị và chỉnh hợp C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp xen với hoạt động nhóm D.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng HĐ1: Ôn tập lại kiến thức cũ -Nghe và hiểu nhiệm vụ -Cho biết hoán vị của n phần -Nhớ lại kiến cũ và trả lời câu tử là gì? hỏi -Số hoán vị của n phần tử là gì? -Cho biết chỉnh hợp của n phần tử là gì? -Số chỉnh hợp của n phần tử là gì? Vận dụng vào bài tập Cho tập A={1,2,3,4}. a.Tìm số hoán vị của các phần tử của A b.Viết các chỉnh hợp chập 2 của A -Làm bt và lên bảng trả lời -Nhận xét và chính xác hoá lại câu trả lời của HS 3.TỔ HỢP HĐ2:a. Tổ hợp là gi? SGK,trang 59 HS đọc ĐN SGK -Yêu cầu HS đọc phần tổng quát,trang 59 HS suy nghĩ trả lời -Từ một hộp phấn có 10 viên ta lấy ra 5 viên .Hỏi cách lấy trên có phải là một chỉnh hợp hay tổ hợp? HS hoạt động theo nhóm Chia 4 nhóm cùng làm yêu cầu a.Cho tập hợp nhóm 1,3 làm bt a. Nhóm 2,4 A={a,b,c,d}.Viết tất cả các tổ Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 20 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản