intTypePromotion=3

Giáo án Ngữ Văn 12 – Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn học

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
9
lượt xem
1
download

Giáo án Ngữ Văn 12 – Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Ngữ Văn 12 – Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn học giúp học sinh nắm được các khái niệm lý luận văn học cơ bản như sự vận động của văn học, thời kì văn học, trào lưu văn học và sự tiến bộ trong văn học. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung của bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ Văn 12 – Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn học

 1. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt theo PPCT:1-2 TuÇn lªn líp Lý luËn v¨n häc: Bµi 1: Sù ph¸t triÓn lÞch sö cña v¨n häc A,Môc tiªu bµi häc: 1.HS n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm lý luËn v¨n häc c¬ b¶n: Sù vËn ®éng cña v¨n häc, thêi k× v¨n häc, trµo l­u v¨n häc vµ sù tiÕn bé trong v¨n häc. 2.HS ®­îc h×nh thµnh kÜ n¨ng kh¸i qu¸t ho¸ c¸c vÊn ®Ò v¨n häc. 3.H×nh thµnh cho HS niÒm yeu mÕn v¨n häc vµ cã c¸i nh×n khoa häc vÒ v¨n häc. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n 12, Tµi liÖu vÒ lý luËn v¨n häc. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: 1.Ph­¬ng ph¸p -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. 2.Ph©n tiÕt -TiÕt 1: I.VËn ®éng cña XH vµ vËn ®éng cña VH II.Kh¶o s¸t lÞch sö ph¸t triÓn cña VH:Thêi k× VH -TiÕt 2: II.Kh¶o s¸t lÞch sö ph¸t triÓn cña VH: Trµo l­u VH III.TiÕn bé VH D.TiÕn tr×nh lªn líp: I.æn ®Þnh líp. II. Bµi cò: -KiÓm tra SGK,Vë ghi, vë so¹n bµi cña HS III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I . VËn ®éng cña x· héi vµ vËn ®éng cña v¨n häc: GV:Gäi 1 HS ®äc SGK - Sù vËn ®éng cña v¨n häc g¾n bã víi sù vËn ®éng cña lÞch sö GV:VËn ®éng cña VH phô thuéc vµo x· héi. nh÷ng yÕu tè nµo? - V¨n häc còng cã lÞch sö ph¸t triÓn riªng c¶ vÒ néi dung lÉn thêi ®iÓm. *Tãm l¹i: Sù vËn ®éng cña lÞch sö v¨n häc chÞu ¶nh h­ëng chung cña x· héi nh­ng ®ång thêi nã còng ®i theo nh÷ng quy luËt bªn trong cña nã. Nã bi chi phèi bëi quan hÖ phô thuéc nh­ng còng ®ång thêicòng cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi trong quy luËt tån t¹i. II. Kh¶o s¸t lÞch sö ph¸t triÓn cña v¨n häc: 1, Cã 2 c¸ch kh¶o s¸t: - C1: lÊy t¸c phÈm, nhµ v¨n, thêi k×. - C2: ph­¬ng ph¸p lo¹i h×nh, cã c¸c lo¹i h×nh kh¸c nhau, xu h­íng trµo l­u kiÓu s¸ng t¸c, kiÓu phong c¸ch nghÖ thuËt. 2, Mét sè kh¸i niÖm chung: a,Thêi k× v¨n häc: - Kh¸i niÖm: thêi kú VH lµ mét giai ®o¹n lÞch sö mµ trong ®ã GV: Gäi 1 HS ®äc SGK. sù ph¸t triÓn cña v¨n häc mang nh÷ng nÐt riªng nµo ®ã kh¸c víi GV:ThÕ nµo lµ Thêi k× VH? nh÷ng giai ®o¹n tr­íc vµ sau ®ã. GV: LÞch sö VH VN chia thµnh nh÷ng - C¸ch x¸c ®Þnh giíi h¹n cña thêi kú VH: thêi k× VH nµo? Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 1
 2. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ + ĐÆc ®iÓm mèc lµ thêi k× cã thÓ trïng víi ®Æc ®iÓm mèc cña lÞch sö. + ĐÆc ®iÓm mèc cña thêi k× cã khi chØ g¾n víi ®Æc ®iÓm nµo ®ã trong sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n v¨n häc. - V¨n häc c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ®Òu tr¶i qua c¸c thêi k× Ýt nhiÒu gièng nhau: Thêi k× trung ®¹i, cËn ®¹i, hiÖn ®¹i …. Nh­ng cã thÓ kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm. * Tãm l¹i: khi ph©n chia thêi k× v¨n häc cã thÓ c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chÝ kh¸c nhau miÔn lµm sao nªu bËt ®­îc sù vËn ®éng v¨n häc vµ ®Æc ®iÓm tõng thêi k×. b, Trµo l­u v¨n häc: GV: ThÕ nµo lµ trµo l­u VH? - Kh¸i niÖm: lµ k/n ®­îc dïng ®Ó chØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã víi nh÷ng t¸c ph¶m ®­îc s¸ng t¸c theo nguyªn lÝ chung mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung. * L­u ý: +Trµo l­u lµ mét hiÖn t­îng cã tÝnh chÊt lÞch sö, nã xuÊt hiÖn trong tõng thêi ®iÓm nµo ®osau ®ã nã mÊt ®i. + TÝnh chÊt chñ yÕu ®Ó x¸c ®Þnh trµo l­u lµ tÝnh chÊt cã c­¬ng lÜnh, tÝnh tù gi¸c cña viÖc tu©n theo mét nguyªn t¾c, mét t­ t­ëng chñ ®Ç«n ®ã khi x©y dùng t¸c phÈm nghÖ thuËt ®­îc nhµ v¨m ñng hé vµ theo ®uæi. V× vËy c¸c trµo l­u th­êng t¹o ra ¸c tr­êng ph¸i th­êng g¾n liÒn víi chóng. + Trµo l­u kh«ng cã ngay tõ ®Çu khi v¨n häc míi ph¸t sinh. V× vËy cã thÓ nãi sù xuÊt hiÖn cña trµo l­u ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn cña v¨n häc. -Mét sè trµo l­u chÝnh: +CN cæ ®iÓn. +CN l·ng m¹n,cuèi thÕ kû XVIII ®Õn ®Çu thÕ kû XIX. GV: Trong lÞch sö VH thÕ giíi cã + Trµo l­u hiÖn thùc: cuèi ®Çu thÕ kû XIX. nh÷ng trµo l­u VH nµo? + Trµo l­u hiÖn ®¹i CN: ®Çu TK XX. + Trµo l­u hiÖn thùc XHCN. GV: KÓ tªn c¸c trµo l­u v¨n häc VN ? - ë VN: + Trµo l­u l·ng m¹n. + Trµo l­u hiÖn thùc. III. TiÕn bé trong v¨n häc: Gv: TiÕn bé XH lµ g×? - Trong v¨n häc, tiÕn bé v¨n häc ®­îc hiÓu theo nghÜa chung: nh÷ng t¸c phÈm XH sau h¬n nh÷ng t¸c phÈm tr­íc. GV: TiÕn bé VH ®­îc hiÓu nh­ thÕ - C¸c ®éc ®¸o cña tiÕn bé v¨n häc: kh¸c víi c¸c lÜnh vùc KHTN, nµo? ë ®©y kh«ng ph¶i bao giê c¸i cã sau còng h¬n c¸i cã tr­ícvµ c¸i cã tr­íc cßn cã gi¸ trÞ ®Ðn mai sau n÷a. VD:- C.M¸c cho r»ng: THÇn tho¹i vµ sö thi Hi L¹p lµ nh÷ng t¸c phÈm kh«ng thÓ b¾t ch­íc, 1 ®i kh«ng trë l¹i. -TruyÖn KiÒu m·i lµ “ t©m sù cña con ng­êi kh«ng chia l×a mµ da thêi ®¹i” vµ NguyÔn du m·i lµ “bËc k× tµi ®êi nay kh«ng s¸nh kÞp”. IV. Cñng cè, dÆn dß: -HS n¾m v÷ng c¸c kh¸i niÖm: Sù vËn ®éng cña VH va XH, Ph©n biÖt Thêi k× VH vµ trµo l­u VH, TiÕn bé VH kh¸c tiÕn bé KH? E.Rót kinh nghiÖm Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 2
 3. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt theo PPCT:3-4 TuÇn lªn líp: Lý luËn V¨n häc: Bµi 2: C¸c gi¸ trÞ v¨n häc vµ tiÕp nhËn v¨n häc. A.Yªu cÊu cÇn ®¹t: 1. Gióp HS hiÓu vµ n¾m v÷ng 2 vÊn ®Ò cã b¶n cña VH: Gi¸ trÞ v¨n häc vµ tiÕp nhËn VH. 2. RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu TPVH trªn c¬ së 3 gi¸ trÞ c¬ b¶n vµ cã c¸ch tiÕp nhËn VH phï hîp. 3. Båi d­ìng lßng yªu mÕn VH vµ ý thøc tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ cña VH. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ LLVH C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D.TiÕn tr×nh lªn líp: I.æn ®Þnh líp. II. Bµi cò: Muèn kh¶o s¸t sù ph¸t triÓn cña 1 nÒn VH ta th­êng dïng kh¸i niÖm nµo? Nªu ng¾n gän kh¸i niÖm? Yªu cÇu: HS nªu ®­îc 2 kh¸i niÖm: * Thêi k× v¨n häc: - Kh¸i niÖm: thêi kú VH lµ mét giai ®o¹n lÞch sö mµ trong ®ã sù ph¸t triÓn cña v¨n häc mang nh÷ng nÐt riªng nµo ®ã kh¸c víi nh÷ng giai ®o¹n tr­íc vµ sau ®ã. *Trµo l­u v¨n häc: - Kh¸i niÖm: lµ k/n ®­îc dïng ®Ó chØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã víi nh÷ng t¸c ph¶m ®­îc s¸ng t¸c theo nguyªn lÝ chung mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t A/ C¸c gi¸ trÞ v¨n häc: 1. Gi¸ trÞ vÒ nhËn thøc: A, Gi¸ trÞ vÒ nhËn thøc bao gåm: BiÕt, hiÓu - Gi¸ trÞ hËn thøc cña VH thÓ hiÖn nh­ thÕ - T¸c phÈm VH mang l¹i cho con ng­êi tri nµo? thøc(BiÕt). + C¸c sù kiÖn lÞch sö, nhiÒu chi tiÕt kh¸c n÷a cã liªn quan ®Õn sinh ho¹t cña con ng­êi trong XH, trong mét ®Êt n­íc nµo ®ã, trong mét thêi ®¹i nµo ®ã. VD: t¸c phÈm:+ “T¾t ®Ìn”, “ChÝ phÌo” + “ §Î ®Êt ®Î n­íc” + Bé tuyÓn tËp “ TÊn trß ®êi”- Band¾c - TP VH cßn gióp ta hiÓu, bao gåm: hiÓu ®êi, con ng­êi, hiÓu chÝnh m×nh. b, Yªu cÇu chung- t/c ®¸nh gi¸: - TÝnh ch©n thùc - Sù s©u s¾c - Muèn ®¸nh gi¸ TP VH vÒ ph­¬ng diÖn - TÇm k/q. nghÖ thuËt cÇn c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chuÈn 2. Gi¸ trÞ vÒ t­ t­ëng- t/c: c¬ b¶n nµo? a, Béc lé 2 mÆt: - T1: Rung ®éng, c¶m xóc cña t¸c gi¶ göi g¾m. - VH båi d­ìng cho con ng­êi t×nh c¶m g×? VD: tinh cam nhÑ nhµng b©ng qu¬ - T2: v® néi dung mang XH- nh©n v¨n, khuynh h­íng t­ t­ëng, t×nh c¶m bao gåm: Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 3
 4. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ + Th¸i ®é cña nhµ v¨n víi ®Êt n­íc (t×nh yªu ®Êt n­íc) +Th¸i ®é cña nhµ v¨n víi con ng­êi (lßng nh©n ¸i, CN nh©n ®¹o). + Th¸i ®é cña nhµ v¨n víi ®¹o ®øc (tinh thÇn chuäng ®¹o lý) 3. Gi¸ trÞ thÈm mÜ: - Gi¸ trÞ thÈm mÜ cña TP thÓ hiÖn ntn? a, C¸c biÓu hiÖn: - C¸i hay- ®Ñp cña TP VH: h×nh thøc, néi dung -> hÊp dÉn ng­êi ®äc, lµm ng­êi ®äc tiÕp thu thÝch thó, cã Ên t­îng. - C¸i hay, c¸i ®Ñp cña t¸c phÈm lµm n¶y sinh ph¸t triÓn ë ng­êi ®äc nh÷ng rung ®éng - H·y lÊy VD minh ho¹ cho c¸c tiªu chuÈn thÈm mÜ gióp cho ng­êi ®äc c¶m nhËn ®­îc x¸c ®Þnh néi dung thÈm mÜ cña TP. vÎ ®Ñp cña ®êi sèng con ng­êi, ®ång thêi kh¬i dËy nguån s¸ng t¹o. b, Nh÷ng yªu cÇu chung: - sù phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc. - Sù ®iªu luyÖn. - TÝnh chÊt míi mÎ. - TÝnh ®éc ®¸o cña bót ph¸p thÓ hiÖn. * L­u ý: - Trong t¸c phÈm VH, mçi gi¸ trÞ ®Òu cã vÞ trÝ riªng, kh«ng thÓ thay thÕb»ng gi¸ trÞ kh¸c -ë mét t¸c phÈm vÜ ®¹i, cã sù thèng nhÊt cao gi÷a c¸c gi¸ trÞ. B/ TiÕp nhËn v¨n häc: Gäi HS ®äc SGK 1. TiÕp nhËn v¨n häc lµ g×? - TiÕp nhËn v¨n häc- tiÕp nhËn kh«ng VH. - TiÕp nhËn- ®äc. - Kn tiÕp nhËn VH: sgk 2. §Æc ®iÓm cña tiÕp nhËn v¨n häc: TiÕp nhËn VH cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? a, §Æc ®iÓm 1: - §Æc ®iÓm næi bËt cña tiÕp nhËn v¨n häc lµ tÝnh ®a d¹ng vµ kh«ng thèng nhÊt cña nã. - BiÓu hiÖn: cïng mét t¸c phÈm v¨n häc nh­ng cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. - C¬ së kh¸ch quan cña tÝnh ®a d¹ng: + Sù ph©n phèi vÒ néi dung cña t¸c phÈm, tÝnh ®a nghÜa. + YÕu tè t©m lÝ vµ phong c¸ch c¸ nh©n cña ng­êi ®äc. + Do m«i tr­êng VH, XH mµ trong ®ã ng­êi ®äc ®ang sèng. b, §Æc ®iÓm 2: - §iÒu mµ t¸c gi¶ nãi ra vµ ®iÒu mµ ng­êi ®äc tiÕp nhËn kh«ng ph¶i lóc nµo còng trïng hîp. T¹i sao cã hiÖn t­¬ng 1 TPVH l¹i cã nhiÒu 3. C¸ch tiÕp nhËn v¨n häc: c¸ch hiÓu? - ChØ tËp trung vµo cèt truyÖn, diÔn biÕn t×nh - Em th­êng tiÕp nhËn TP VH theo nh÷ng tiÕt. Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 4
 5. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ c¸ch nµo? - Chó ý ®Õn néi dung t­ t­ëng cña t¸c phÈm - Chó ý ®Çy ®ñ h¬n ®Õn néi dung cña t¸c phÈm. - C¸ch c¶m nh­ mét s¸ng t¹o. IV.Cñng cè, dÆn dß 1.N¾m v÷ng 3 gi¸ trÞ c¬ b¶n cña TPVH, hiÓu kh¸i niÖm TiÕp nhËn VH. 2.ChuÈn bÞ bµi: KÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn. E.Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: TiÕt:5 Ngµy gi¶ng: Lµm V¨n: LËp ý vµ lËp dµn ý trong v¨n nghÞ luËn. A/ Môc ®Ých- Yªu cÇu: - Gióp häc sinh hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc vÒ lËp ý vµ lËp dµn bµi tõ c¸c líp d­íi cô thÓ: c¨n cø ®Ó lËp ý, c¸c b­íc lËp ý, c¸ch s¾p xÕp ý thµnh dµn bµi, c¸ch x¸c ®Þnh møc ®é tr×nh bµy mçi ý trong kh©u lËp ý vµ lËp dµn bµi. - Gióp häc sinh nhËn ra lçi vµ biÕt c¸ch söa lçi trong kh©u lËp ý vµ lËp dµn bµi. - Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· nªu gióp häc sinh x¸c lËp thãi quen lËp ý, lËp dµn bµi trong khi lµm v¨n vµ ph©n tÝch c¸c kÜ n¨ng lËp ý, lËp dµn bµi. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ Lµm v¨n nghÞ luËn. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I æn ®Þnh tæ chøc II. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng) III.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t A- LËp ý: Lµ ®Þnh ra néi dung cÇn tr×nh bµy trong bµi v¨n I. C¨n cø lËp ý: 1, Nh÷ng chØ dÉn trong ®Ò bµi vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghÞ luËn. 2, Nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸vµ XH mµ häc sinh ®· héchÆc tiÕp thu qua nh÷ng nguån ®¸ng tin cËy. II. C¸c b­íc lËp ý: 1, X¸c lËp nh÷ng ý lín. 2, X¸c lËp nh÷ng ý nhá. * Em h·y nh¾c l¹i c¸c b­íc lËp ý. B/ LËp dµn bµi: Lµ s¾p xÕp c¸c ý ®· t×m ®­îc ë b­íc lËp ýtheo trËt tù. thÝch hîpvµ x¸c ®Þnh møc ®é tr×nh bµy mçi ý theo theo tØ * ThÕ nµo lµ lËp dµn ý? lÖ tho¶ ®¸ng gi÷a c¸c ý. 1, S¾p xÕp ý: Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 5
 6. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ - lµ trËt tù tr­íc sau gi÷a c¸c ý ®· t×m ®­îc. - ViÖc s¾p xÕp ý cÇn ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña lËp luËn vµ chó ýt©m lý ng­êi tiÕp nhËn. * Khi lËp dµn bµi cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu g×? 2, X¸c ®Þnh møc ®é tr×nh bµy mçi ý - C¸c ý®­îc tr×nh bµy ë møc ®é n«ng, s©u, kÜ, s¬ qua…kh¸c nhau. - Th«ng th­êng ý nãi kÜ lµ ý träng t©m. C/ Mét sè lçi th­êng gÆp: - L¹c ý( l¹c ®Ò) - ThiÕu ý - LÆp ý - S¾p xÕp ý lén xén IV.Cñng cè: RÌn kü n¨ng lËp dµn ý: Tr­íc khi cho häc sinh lµm bµi tËp1 vµ BT2 yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi 2 c©u hái vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: 1, C¨n cø vµo ®©u cho vÊn ®Ò lËp ý? 2, Kh©u lËp ý gåm nh÷ng b­íc nµo => Ta cã thÓ tiÕn hµnh lËp ý theo 2 h­íng - H­íng 1: T×m ý lín-> cô thÓ ho¸ thµnh ý nhá-> ý nhá bËc d­íi - H­íng 2: Nªu ra tÊt c¶ c¸c ý-> s¾p xÕp, hÖ thèng. Gi¶i quyÕt cô thÓ trong tõng bµi. Bµi tËp1: §Ò 1: Tôc ng÷ cã c©u: “cã chÝ th× nªn ”. H·y CM ý kiÕn ®ãut ra bµi häc cho b¶n th©n. LËp ý: 1, Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: - ChÝ: quyÕt t©m bÒn bØ theo ®uæi môc ®Ých tèt ®Ñp. - Nªn: ®¹t ®­îc môc ®Ých, trë thµnh ng­êi h÷u Ých, ®­îc XH vµ tËp thÓ thõa nhËn. 2, Chøng minh néi dung c©u tôc ng÷: - lÊy dÉn chøng trong häc tËp, rÌn luyÖn. - lÊy dÉn chøng trong SX, nghiªn cøu khoa häc. - lÊy dÉn chøng trong chiÕn ®Êu, ho¹t ®éng chÝnh trÞ. 3, Rót ra bµi häc: - Trong häc tËp, rÌn luyÖn th©n thÓ, tu d­ìng ®¹o ®øc , cÇn lu«n lu«n v­¬n tíi nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp. - GÆp khã kh¨n kh«ng n¶n, ®¹t kÕt qu¶ kh«ng véi tù m·n, phÊn ®Êu kh«ng ngõng. b, §Ò 2: Bµi th¬ “Trµng giang” cña Huy CËn ®· biÓu lé kÝn ®¸o mµ thÊm thÝa t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Em h·y ph©n tÝch ®Ó lµm s¸ng tá. LËp ý: häc sinh dùa vµo kiÕn thøc gi¶ng v¨n häc ë líp 11 ®Ó lËp ý V. DÆn dß: - Häc sinh n¾m ch¾c lý thuyÕt. - Hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp. E/ Rót kinh nghiÖm: Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 6
 7. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt 6-7 Ngµy gi¶ng: Lµm v¨n: Bµi viÕt sè 1 A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: 1.Qua bµi kiÓm tra ®Çu n¨m häc gióp häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n häc giai ®o¹n 1930-1945, ®Æc biÖt «n l¹i kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm cña c¸c nhµ v¨n Nam Cao, NguyÔn Tu©n, Vò Träng Phông. 2.RÌn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc gi¶ng v¨n ®Ó lµm v¨n nghÞ luËn: ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n häc 3.Båi d­ìng n¨ng khiÕu häc v¨n, t×nh yªu v¨n ch­¬ng. B/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc: kiÓm tra sÜ sè II. KiÓm tra bµi cò( kh«ng) III. Bµi míi: ChÐp ®Ò IV. §Ò bµi: C©u 1:(2 ®) C¨n cø vµo néi dung truyÖn, h·y gi¶i thÝch v× sao Nam Cao ®Æt tªn truyÖn lµ “§êi thõa”. C©u 2: (8®) Bi kÞch cña ChÝ PhÌo lµ g×? ý nghÜa kq vµ c¸ tÝnh cña nh©n vËt ChÝ PhÌo? V. §¸p ¸n vµ tiªu chuÈn cho ®iÓm: 1> §¸p ¸n a, Yªu cÇu vÒ kü n¨ng: C©u 1: Häc sinhbiÕt th©u tãm, kh¸i qu¸t néi dung TP vµ gi¶i thÝch ng¾n gän, ®Çy ®ñ. C©u 2: HiÓu ®óng yªu cÇucña ®Ò bµi. BiÕt kÕt qu¶ ý nghÜa tãm t¾t cña TP kh«ng chØ biÕt ph©n tÝch nh©n vËt mµ cßn ph¶i chØ ra tÝnh ®¹i diÖn vµ tÝnh c¸ thÓ cña nh©n vËt. BiÕt lµm bµi v¨n ph©n tÝchTP VH, kÕt cÊu chÆt chÏ, bè côc m¹ch l¹c, diÔn ®¹t tr«i ch¶y, cã c¶m xóc, ch÷ viÕt cÈn thËn. b, Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: C©u 1: Häc sinh nªu ®­îc nh÷ng ý - TruyÖn ng¾nviÕt vÒ tÊn bi kÞch cña nh©n vËt Hé, mét v¨n sÜ nghÌo. + Hé gÆp bi kÞch: Lý t­ëng>< HiÖn thùc. + Hé gÆp bi kÞch lÏ sèng b×nh th­êng: NghÖ thuËt>< T×nh th­¬ng. - §øng trøc sù lùa chän Hé cay ®¾ng vµ chau ch¸t ý thøc r»ng cuéc sèng cña m×nh lµ v« Ých, mét ®êi thõa. -> Tùa ®Ò cña TP lµ “§êi thõa”. C©u 2: H­íng tr¶ l× cã thÓ nh­ sau: 1, Bi kÞch cña ChÝ PhÌo: BK bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ng­êi- BK thÓ hiÖn s©u s¾c nhÊt tõ khi ChÝ PhÌo gÆp ThÞ Në. 2, Nh©n vËt ChÝ PhÌo cã ý nghÜa kh¸i qu¸t cao ®évµ c¸ tÝnh ®éc ®¸o: - Nh÷ng nh©n vËt cña mét sè nhµ v¨nth­êng kh¸i qu¸t tÝnh c¸ch cßn nh©n vËt cña NC- ChÝ PhÌo l¹i kh¸i qu¸t mét hiÖn t­îng XH næi bËt trong ®êi sèng tinh thÇn cña d©n téc. §ã lµ hiÖn t­îng phæ biÕn ®· trë thµnh qui luËt trong XH thùc d©n phong kiÕn lóc bÊy giê hiÖn t­îng nh÷ng ng­êi d©n nghÌo, l­¬ng thiÖn do bÞ ¸p bøc nÆng nÒ bÞ ®Èy vµo con ®­êng tha hãa, l­u manh ho¸. -ChÝ PhÌo lµ nh©n vËt cã c¸ tÝnh ®éc ®¸o: + D¸m b¸n rÎ nh©n h×nh, nh©n tÝnh vµ tù thñ tiªu sù sèng cña m×nh khi nh©n phÈm ®· quay trë vÒ. + Võa lµ con quû d÷ cña lµng Vò §¹i, võa lµ kÎ khao kh¸t l­¬ng thiÖn. + Lµ ng­êi l­¬ng thiÖn thøc tØnh, mét ®Çu ãc s¸ng sña nh©t lµng Vò §¹i khi ®Æt ra nh÷ng c©uhái cã tÇm kh¸i qu¸t s©u vÒ quyÒn ®­îc lµm ng­êi l­¬ng thiÖn. 2> Tiªu chuÈn cho ®iÓm: C©u 1: Nªu mçi ý ®­îc 0,5 ®iÓm C©u 2: Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 7
 8. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ §iÓm 8: §¸p øng ®­îc yªu cÇu nªu trªn, cã sù c¶m nhËn so s¸nh ë mét sè ®iÓm. V¨n viÕt cã c¶m xóc. Bµi s¹ch ®Ñp. §iÓm 6: CB ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trªn, ý ch­a thËt ®Çy ®ñ song ph©n tÝch sau s¾c s¸ng t¹o ë mét sè chi tiÕt. V¨n viÕt ch­a tr«i ch¶y nh­ng diÔn ®¹t ®óng ý. §iÓm 4: Tá ra hiÓu yªu cÇucña ®Ò song míi ph©n tÝchnhiÖm vô mµ ch­akh¸i qu¸t thµnh tõng luËn ®iÓm cô thÓ – V¨n ch­a cã c¶m xóc nh­ng kh«ng m¾c lçi ng÷ ph¸p, chÝnh t¶. §iÓm 2 Ch­a hiÓu yªu cÇu cña ®Ò. IV. Cñng cè- DÆn dß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n häc 30-45. c.Rót kinh nghiÖm Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 8
 9. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt:8-9 TuÇn lªn líp: V¨n häc sö: NguyÔn ¸i Quèc- Hå chÝ minh ( 1890- 1969) A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi vµ quan ®iÕm s¸ng t¸c cña HCM. Qua sù nghiÖp v¨n häc lín lao cña HCM, hiÓu “Ng­êi lµ anh hïng gi¶i phãng d©n téc VN, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi” nh­ tæ chøc GD-KH vµ v¨n ho¸ liªn hîp quèc(UNCSCO)®· ghi nhËn vµ suy t«n n¨m 1990. HiÓu ®­îc nh÷ng nÐt lín vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ B¸c Hå. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc líp: - KiÓm tra sÜ sè. - KiÓm tra bµi säan. II. KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng) III.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t Gäi 1 HS ®äc SGK I. TiÓu sö: H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi HCM? 1. Tãm t¾t nÐt chÝnh vÒ tiÓu sö: Nh÷ng yÕu tè nµo trong c® B¸c gãp phÇn t¹o 2. Nh÷ng yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn sù nghiÖp v¨n häc: dùng nªn sù nghiÖp VH vÜ ®¹i cña Ng­êi? - Ng­êi ®· sinh ra trªn quª h­¬ng vµ gia ®×nh cã truyÒn thèng hiÕu häc, yªu n­íc. - Ng­êi ®· sinh ra trong hoµn c¶nh n­íc mÊt, nhµ tan-> t×nh yªu n­íc ch¸y báng nªn Ng­êi ®· chän cho m×nh sù nghiÖp cøu n­íc. - Trong ho¹t ®éng CM, Ng­êi nhËn thøc v¨n ch­¬ng nh­ lµ vò khÝ. - Ng­êi cã mét tµi n¨ng thùc sù. II. Sù nghiÖp v¨n häc: H·y nªu c¸c quan ®iÓm s¸ng t¸c cña B¸c? 1, Quan ®iÓm s¸ng t¸c: -HCM xem v¨n nghÖ lµ mét ho¹t ®éng tinh thÇn, phôc vô cã hiÖu qu¶ cho sù nghiÖp CM, nhµ v¨n còng ph¶i ë gi÷a cuéc ®êi, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ®Êu tranh vµ ph¸t triÓn XH. - HCM ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®èi t­îng th­ëng thøc v¨n ch­¬ng trong thêi ®¹i CM ph¶i coi qu¶ng ®¹i quÇn chóng lµ ®èi t­îng phôc vô. - HCM lu«n quan niÖm TP v¨n ch­¬ng ph¶i cã tÝnh ch©n thËt. 2. C¸c t¸c phÈm: 3 lÜnh vùc: v¨n chÝnh luËn, truyÖn kÝ, th¬ ca. B¸c s¸ng t¸c nh÷ng thÓ lo¹i nµo?KÓ tªn a, V¨n chÝnh luËn: C¸c bµi b¸o, B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n nh÷ng TP tiªu biÓu cho mçi thÓ lo¹i? Ph¸p; Tuyªn ng«n ®éc lËp; lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 9
 10. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ chiÕn(1946); kh«ng cã g× quÝ h¬n ®éc lËp tù do(1966); di chóc(1969) b, TruyÖn vµ kÝ: Vi hµnh; NhËt kÝ ; GiÊc ngñ 10 n¨m; Võa ®i ®­êng võa kÓ truyÖn(1963) c, Th¬ ca: NhËt kÝ trong tï(1942-1943); th¬ HCM(1967); th¬ ch÷ H¸n HCM(1990) III. Vµi nÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt: -§a d¹ng mµ thèng nhÊt, kÕt hîp s©u s¾c mµ nhuÇn nhuþ gi÷a chÝnh trÞ va v¨n ch­¬ng, gi÷a t­ t­ëng vµ nghÖ thuËt, gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i. -ë mçi thÓ lo¹i, ng­êi ®Òu cã phong c¸ch riªng, ®éc ®¸o: +V¨n chÝnh luËn béc lé t­ duy s¾c s¶o,giµu tri thøc v¨n §Æc ®iÓm Phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c? ho¸,g¾n lý lu¹n víi thùc tiÔn,giµu tÝnh luËn chiÕn,vËn dông cã hiÖu qu¶ nhiªï ph­¬ng thøc biÓu hiÖn. +TruyÖn vµ kÝ: ngßi but chñ ®éng, s¸ng t¹o®Ëm chÊt trÝ tuÖ vµ hiÖn ®¹i, cã tÝnh chiÕn ®Êu cao. +Th¬:  Th¬ tuyªn truyÒn: gi¶n dÞ,gÇn gòi, ®Ô thuéc, dÔ nhí.  Th¬ nghÖ thuËt:hµm sóc, uyªn th©m, cæ ®iÓn mµ hiÖn ®¹i, thÐp mµ t×nh. IV.Cñng cè, dÆn dß: 1.N¾m v÷ng quan ®iÓm s¸ng t¸c,phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. 2.S­u tÇm th¬ v¨n cña B¸c. 3. §äc vµ t×m hiÓu truyÖn ng¾n Vi hµnh. E.Rót kinh nghiÖm Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 10
 11. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt:10-11 TuÇn lªn líp: Gi¶ng v¨n: Vi hµnh ( TrÝch “ Nh÷ng bøc th­ göi c« em hä do t¸c gi¶ dÞch tõ tiÕng An Nam”) -NguyÔn ¸i Quèc- A/ Môc ®Ých- Yªu cÇu: 1.Cho häc sinh thÊy ®­îc bót ph¸p trµo phóng cña NAQ trong thÓ lo¹i truyÖn vµ kÝ. T¸c gi¶ ®· phª ph¸n mét c¸ch chÝnh ®¸ng c¸i lè bÞch, kÖch cìm cña Kh¶i §Þnh trong chuyÕn y ®i Ph¸p. ë ®©y cÇn nhÊn m¹nh thµnh c«ng ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm. 2.HS cã kÜ n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch truyÖn ng¾n NguyÔn ¸i Quèc. 3. Yªu mÕn vµ tù hµo vÒ tÇm vãc vÜ ®¹i cña B¸c, t×m ®äc truyÖn ng¾n cña B¸c. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ Th¬ v¨n B¸c Hå. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc líp: -KiÓm tra sÜ sè - KiÓm tra bµi so¹n II. KiÓm tra bµi cò: C©u hái: 1, Tr×nh bµy quan ®iÓm sngs t¸c cña HCM? 2, T¸c phÈm v¨n th¬ cña HCM gåm mÊy bé phËn, ®Æc ®iÓm tõng bé phËn? Yªu cÇu: 1, Quan ®iÓm nghÖ thuËt: - Lu«n xem v¨n nghÖ lµ mét ho¹t ®éng tinh thÇn phong phó vµ phôc vô cã hiÖu qu¶ cho sù nghiÖp CM. - §Æc biÖt chó ý ®Õn ®èi t­îng th­ëng thøcvµ tiÕp nhËn v¨n ch­¬ng. - Lu«n quan niÖm v¨n ch­¬ng ph¶i cã tÝnh ch©n thËt. 2, Nªu c¸ch ph©n chia sù nghiÖp v¨n häc cña HCM - Theo SGK: 3 bé phËn chÝnh:+ ChÝnh luËn. +TruyÖn KÝ + Th¬ ca Mçi bé phËn nªu TP tiªu biÓuvµ ®Æc ®iÓm chung vÒ néi dung, nghÖ thuËt - Chia theo néi dung:+ V¨n th¬ tuyªn truyÒn + V¨n th¬ víi nh÷ng xung c¶m thÈm mÜ ®Ých thùc. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t Gäi HS ®äc tiÓu dÉn SGK. I. T×m hiÓu chung: Nªu kh¸i qu¸t hoµn c¶nh ra ®êi cña 1. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c- Môc ®Ých s¸ng t¸c: Vi hµnh? Môc ®Ých t¸c gi¶ viÕt TP ®Ó - 1922 thùc d©n Ph¸p ®­a vua Kh¶i §Þnh sang Ph¸p. lµm gi? - 1923 NAQ ®· viÕt mét lo¹t TP ®Ó v¹ch trÇn ©m m­u cña chÝnh phñ Ph¸p vµ lËt tÈy bé mÆt bï nh×n b¸n n­íc cña Kh¶i §Þnh. - §èi t­îng s¸ng t¸c lµ ng­êi d©n Pari B¸c viÕt b»ng tiÕng Ph¸p theo nghÖ thuËt Ch©u ¢u hiÖn ®¹i. 2. Chñ ®Ò: v¹ch trÇn bé mÆt thËtbï nh×n lè l¨ng cña Kh¶i §Þnhvµ ©m m­u th©m ®éc nham hiÓm cña thùc d©n Ph¸p ®èi Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 11
 12. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ víi nh©n d©n c¸c n­íc thuéc ®Þa. II. Ph©n tÝch: 1. Gi¸ trÞ néi dung: Néi dung chñ yÕu cña TP lµ g×? a, Ch©m biÕm lËt tÈyb¶n chÊt bï nh×n cña K§ H×nh ¶nh vua K§ cã gi ®éc ®¸o? * Ch©n dung K§ qua c¸i nh×n cña nh©n d©n Ph¸p - DiÖn m¹o: mòi tÑt, mÆt bñng nh­ vá chanh. - Trang phôc: ngãn tay ®eo ®Çy nh÷ng nhÉn, c¸i chôp ®Ìn chôp lªn c¸i ®Çu quÊn kh¨n. - Cö chØ th¸i ®é: nhót nh¸t, lóng tóng. - Hµnh ®éng: lÐn lót cã mÆt t¹i tr­êng ®ua, tiÖm cÇm ®å, ga tµu ®iÖn ngÇm. -> K§ hiÖn lªn nh­ mét thø ®å cæ xa l¹ kÖch cìm lè l¨ng. trong XH ph­¬ng t©y hiÖn ®¹i h¾n kh«ng cã t­ c¸ch cña mét ®Õ v­¬ng. - Ch©n dung K§ ®­îc dùng lªn qua sù miªu t¶ cña ®«i trai g¸i ng­êi Ph¸p-> ®¶m b¶o ®­îc tÝnh kh¸ch quan. - Hä gäi K§ lµ h¾n, ng­êi kh¸ch cña chóng ta, anh vua, so s¸nh víi nh÷ng trß gi¶i trÝ tÇm th­êng-> vua K§ nh­ mét thø ®å ch¬i, mét con rèi, mét trß gi¶i trÝ rÎ tiÒn. => H¹ bÖ K§ h¾n kh«ng xøng ®¸ng lµ kÎ ®¹i diÖn quèc gia chuyÕn ®i cña h¾n chØ nh»m môc ®Ých ®µng ®iÕm kh«ng ph¶i v× lîi Ých cña ®Êt n­íc. * Lêi kÕt téi K§ qua liªn t­ëng b×nh luËn cña ng­êi kÓ truyÖn. B¸c kÕt téi cña K§ lµ g×? - Nhê ®Õn chuyÖn x­a, vua ThuÊn- Pie-> hä vi hµnh xøng ®¸ng-> phª ph¸n K§ víi nh÷ng hµnh tung mê ¸m tÇm th­êng-> kÕt téi K§: téi lµm nhôc quèc thÓ. - T¸c gi¶ ®Æt ra rÊt nhiÒu c©u hái: ph¶i ch¨ng ngµi muèn biÕt…=> chÊt vÊn K§ tõ ®ã ®i ®Õn kÕt téi K§: h¹i n­íc h¹i d©n, b¸n n­íc vµ lµm tay sai cho Ph¸p. b. V¹ch trÇn bé mÆt gi¶ rèi th©m ®éc cña thùc d©n Ph¸p: * Tè c¸o chÝnh s¸ch cai trÞ cña Ph¸p ë thuéc ®Þa. - “ C«ng b¶o hé” khai th¸c vµ lµm kiÖt quÖ kinh tÕ tµi chÝnh §«ng D­¬ng: Nhµ b¨ng §«ng D­¬ng lu«n c¹n r¸o=> chÝnh s¸ch bãc lét. B¸c tè c¸o chÝnh s¸ch g× cña Ph¸p ë - “C«ng khai ho¸” b»ng r­îu cån vµ thuèc phiÖn=> chÝnh §«ng D­¬ng? s¸ch ngu d©n. * Tè c¸o chÝnh s¸ch khñng bè ë chÝnh quèc: - V¹ch trÇn luËn ®iÖu “tù do b×nh ®¼ng b¸c ¸i”: ngay t¹i n­íc Ph¸p chÝnh phñ Ph¸p ®· thi hµnh chÝnh s¸ch khñng bè theo dâi nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam trªn n­íc Ph¸p. KL: T¸c phÈm ®¹t ®­îc c¶ hai môc ®Ých ph¶n ®Õ vµ ph¶n phong. 2. Nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt: ChÝnh s¸ch cña Ph¸p ë chÝnh quèc víi a, Nh÷ng t×nh huèng nhÇm lÉn ®éc ®¸o ng­êi VN nh­ thÕ nµo? - §«i trai g¸i ng­êi Ph¸p nhÇm TG lµ K§. - D©n chóng Ph¸p nhÇm nh÷ng ng­êi VN trªn ®Êt Ph¸p lµ K§. - ChÝnh phñ Ph¸p nhÇm nh÷ng ng­êi An Nam trªn ®Êt Ph¸p TruyÖn x©y dùng mÊy t×nh huèng ®Òu lµ K§. nhÇm lÉn?KÓ tªn? => 3 t×nh huèng liªn tiÕp t¨ng cÊp. * ý nghÜa: Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 12
 13. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ - ThÓ hiÖn th¸i ®é kh¸ch quan cña ng­êi kÓ chuyÖn. - T×nh huèng nh­ ®ïa nh­ bÞa lµm t¨ng tÝnh hµi h­íc khiÕn cho K§ hiÖn lªn cµng trë lªn lè bÞch nh­ mét c©u truyÖn tiÕu l©m. b, H×nh thøc viÕt th­: ýnghÜa nh÷ng t×nh huèng nhÇm lÉn? - B¸c viÕt th­ cho c« em hä ë An Nam. * ý nghÜa: t¹o ®­îc sù gÇn gòi vµ kh«ng khÝ nh­ thËt. -KhiÕn cho TP hÊp dÉn mang d¸ng dÊp mét bøc th­ t×nh - Cã thÓ ®­a ra nh÷ng ph¸n ®o¸n gi¶ ®Þnh. H×nh thøc cña truyÖn ng¾n nµy lµ g×? - §æi giäng chuyÓn c¶nh kinh ho¹t, liªn hÖ t¹t ngang so s¸nh T¸c dông? tho¶i m¸i. c, Nh÷ng thµnh c«ng kh¸c: - NghÖ thuËt lµm bÊo. - Ng«n ng÷ sinh ®éng hÊp dÉn ®a giäng ®iÖu. - ThÓ v¨n trµo phóng th©m thuý s©u cay. - NghÖ thuËt dùng ch©n dung ®éc ®¸o, miªu t¶ K§ mµ kh«ng cÇn K§ xuÊt hiÖn. III. Tæng kÕt: - Vi hµnh thÓ hiÖn søc m¹nh trong ngßi bót chiÕn ®Êu cña HCM. - Vi hµnh còng thÓ hiÖn tµi n¨ng v¨n ch­¬ng cña B¸c. §¸nh gi¸ cña em vÒ Vi hµnh? IV.Cñng cè: N¾m ch¾c hoµn c¶nh s¸ng t¸c ®Ó thÊy ®­îc gi¸ trÞ cña TP? V.DÆn dß: T×m hiÓu ®Ò v¨n: Nh÷ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña NAQ trong Vi hµnh E.Rót kinh nghiÖm Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 13
 14. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt:12 TuÇn lªn líp: Gi¶ng v¨n: NHẬT KÍ TRONG TÙ (Ngôc trung nhËt kÝ) Hồ Chí Minh A.Mục đích yêu cầu Giúp HS: -Nắm được những điểm cơ bản nhất về ND và giá trị NT của tp NKTT. -Từ đó có phương hướng đúng đắn phân tích những bài thơ rút từ tập NKTT được chọn giảng trong chương trình. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ NhËt kÝ trong tï. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D. Các bước lên lớp I.Ổn định lớp: II.Kiểm tra bµi cò: Bµi kiÓm tra 15 phót sè 1 * §Ò bµi: 1.Nêu hoàn cảnh ra đời của tp Vi hành và phân tích nhan đề của tác phÈm. 2.Phân tích chân dung bù nhìn của KĐ ở pháp để thấy được bộ mặt xấu xa bỉ ổi của Thùc d©n Ph¸p? *§¸p ¸n: 1.a.Hoàn cảnh ra đời -Năm 1922 thực dân Pháp đưa Khải Định sang dự cuộc đấu xảo ở Véc xây với âm mưu: +Lừa gạt nhân dân Pháp: KĐ là người đứng đầu đại diện cho một nước thuộc địa sang quy phục mẫu quốc, cảm tạ công ơn của mẫu quốc, thừa nhận sự bảo hộ của người Pháp. +Từ đó Pháp kêu gọi ND ủng hộ cho chúng đầu tư vào Đông Dương. -Trước tình hình đó NAQ viết truyện ngắn này để châm biếm, đả kích KĐ và vạch trần bản chất gian xảo của TD Pháp. b.Nhan đề tác phẩm. -Vi hành dịch từ incognito có nghĩa là: không để người ta biết, đội một cái tên không phải là tên thật. -NAQ muốn nói đến hành vi lén lút, không chính đáng của KĐ khi sang Pháp 2.Chân dung bù nhìn Khải Định. -Điệu bộ, cử chỉ: “nhút nhát, lúng ta lúng túng”: hành vi ám muội, hèn hạ, không có được sự đường bệ của một đấng quân vương. -Trang phục: “có cả……đủ cả bộ hạt cườm”: kệch cỡm, diêm dúa như một diễn viên hài kịch. KĐ tự biến thành 1 món đồ cổ “lơ ngơ giữa Paris hoa lệ” (Phan Cự Đệ) -Hành vi: khi thì ở “trường đua” khi thì ở “tiệm cầm đồ”, “muốn nếm … công tử”. -> ăn chơi vô độ, trên xương máu nhân dân. -Việc “trị quốc an dân” của hắn hết sức tồi tệ, người dân đương thời chỉ “được uống…” và không hế biết đến “chút ấm no”-> sự tàn bạo, thối nát của chế độ phong kiến đương thời. -KĐ trở thành một đối tượng cho người Pháp mua vui, giải trí, đó là một tên hề lố bịch, rẻ tiền nhất -KĐ trở thành một công cụ tuyên truyền, một con rối không hơn không kém của thực dân. =>Với cách mô tả trên, NAQ đã vạch rõ bộ mặt xấu xa, ngốc nghếch, lố bịch của vua KĐ, không hề có một chút tự trọng dân tộc, không biết cái nhục của vị vua mất nước. Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 14
 15. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ =>Truyện Vi hành đã vạch rõ âm mưu của TD Pháp. Chúng đưa vua KD sang Pháp nhằm lừa gạt ND Pháp rằng tình hình các nước thuộc địa đã yên ổn. Vua KD đại diện cho Dt An Nam đã đầu hàng, công nhận sự bảo hộ, khai hoá của người Pháp->®¸nh lõa d­ luËn. *BiÓu ®iÓm: - C©u1: 2®iÓm, mçi ý 1 ®iÓm.Trõ 1 ®iÓm nÕu ®ñ ý nh­ng diÔn ®¹t yÕu. - C©u 2: +7- 8 ®iÓm, ®ñ ý, kÜ n¨ng tèt, kh«ng sai lçi chÝnh t¶, tr×nh bµy s¹ch. +5- 6 ®iÓm, ®ñ ý, kÜ n¨ng kh¸, cã 1 vµi lçi nhá trong diÔn ®¹t vµ tr×nh bµy. +3- 4 ®iÓm, ®ñ ý c¬ b¶n, kÜ n¨ng kh¸, cßn m¾c nhiÒu lçi trong tr×nh bµyvµ diÔn ®¹t. + 1-2 ®iÓm, thiÕu ý c¬ b¶n hoÆc cã ý sai kiÕn thøc c¬ b¶n,kÜ n¨ng yÕu, m¾c nhiÒu lçi trong diÔn ®¹t, tr×nh bµy. + 0 ®iÓm: Kh«ng lµm bµi, l¹c ®Ò hoµn toµn. III.Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t Dựa vào phần tiểu dẫn SGK I.Hoàn cảnh sáng tác. cho biết hoàn cảnh HCM st tập -8/1942 NAQ- HCM trở lại TQ tranh thủ sự ủng hộ của thế giới NKTT? với cuộc chiến tranh chống xâm lược. Ngày 29/8/42 tại Túc Vinh Quảng Tây Người bị chính quyền TGT bắt giam. 13 tháng tù bị giải đi qua 30 nhà lao của 13 huyện thuộc QT, Người st 133 bài thơ bằng chữ Hán và lấy tiêu đề là Ngục trung nhật kí. II.Giá trị của tác phẩm. Trình bày những hiểu biết của 1.Nội dung. mình về nội dung tập NKTT? a.Phản ánh chân thực bộ mặt đen tối của nhà tù & chính quyền Yêu cầu HS lấy ví dụ minh phản động Tưởng Giới Thạch: hoạ. -Bắt giam vô lí người vô tội: Cháu bé trong nhà lao TD; Gia quyến người bị bắt lính. -Xã hội bất công vô nhân đạo đày ải người tù dã man: Cấm hút thuốc lá, Tiền vào nhà giam, Cờ bạc. -Hình ảnh những người tù luôn đói cơm rách áo, tiều tuỵ khổ ải đến chết: Cơm tù, một người tù cờ bạc vừa chết, Bốn tháng rồi. Em bé trong nhà laoTD, Vợ b.Bức chân dung tinh thần tự hoạ của HCM: Đại nhân, Đại trí , người bạn tù, Cờ bạc , Người n/d Đại dũng.(Viên Ưng) đói kém. -Tâm hồn lớn: +Lòng nhân đạo sâu sắc mang tinh thần của giai cấp vô sản ( thương yêu không phân biệt với người cùng khổ): -Dành tình yêu thương cho mọi kiếp người , c/đ đau khổ mà Bác gặp trong tù và trên đ/n TQ. Mới ra tù tập leo núi Chiều tối. -Thương nhớ đất nước và nd Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ: Om nặng , không ngủ được, Tức cảnh…. +Tình yêu thiên nhiên nồng nàn, sâu sắc : TN trong thơ sinh động có hồn , gửi gắm tâm sự & thể hiện tâm hồn Bác. +Yêu tự do tha thiết đấu tranh suốt đời cho tự do của nd: Bị hạn chế. -Trí tuệ lớn ; tầm tư tưởng lớn: +Nhận thức quy luật cuộc sống theo hướng biện chứng tích cực: +Tầm nhìn khái quát, tổng kết được những bài học quý trong cuộc sống và trong đấu tranh: Học đánh cờ, Nghe tiếng giã gạo, Đi đường. -Dũng khí lớn: +Giữ vững tinh thần ý chí CM,kiên cường trong mọi hoàn cảnh Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 15
 16. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ gian khổ. +Tinh thần lạc quan vượt mọi kkhó khăn trước mắt: Ngắm trăng, Trên đường đi, Giải đi sớm. =>HCM là một tâm hồn yêu nước, một tấm lòng nhân đạo lớn, một cốt cách nghệ sĩ lớn. 2.Nghệ thuật: Tập thơ thể hiện bút pháp nghệ thuật đặc sắc & phong cách độc đáo của HCM. a.Thơ bác bình dị mà sâu sắc: Lính gác khiêng lợn đi cùng, Nghe tiếng giã gạo. Nêu những nét nghệ thuật nổi bật b.Cổ điển và hiện đại. của tập NKTT? -Cổ điển. +Đề tài( lên núi , Đi đường..) +Miêu tả thiên nhiên = bút pháp chấm phá ghi lại linh hồn của tạo vật . +NV trữ tình ung dung tự tại, nhàn tản hoà hợp với tự nhiên, vũ trụ. -Hiện đại: +HT thơ vận động hướng tới sự sống , ánh sáng & tương lai. +Con người trong quan hệ TN là c/sĩ. c.Phong phú đặc sắc trong giọng điệu: Trữ tình, dí dỏm, triết lí. IV.Củng cố: -Nội dung thơ HCM? V.Dặn dò: -Học bài cũ, soạn bài Chiều tối (NKTT- HCM). E.Rót kinh nghiÖm Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 16
 17. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Ngµy so¹n: TiÕt:13 TuÇn lªn líp: Gi¶ng v¨n: ChiÒu tèi (Mé) Hồ Chí Minh A. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 1.Cảm nhận được vÎ ®Ñp cña bµi th¬ : -Một tâm hồn của một người chiến sĩ, thi sĩ trên bước đường chuyển lao gian khổ: Chất thép và chất trữ tình hài hoà. -Cảm nhận được đÆc s¾c NT của bài thơ: +Cổ điển và hiện đại. +Quy luật vËn ®éng của hình tượng thơ HCM. +NT diễn tả sự vận động của thêi gian. 2.BiÕt c¸ch ph©n tÝch 1 bµi th¬ tø tuyÖt Hå ChÝ Minh. 3.Yªu mÕn th¬ v¨n vµ t©m hån B¸c. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ NhËt kÝ trong tï C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D. Các bước lên lớp I.Ổn định lớp: II.Kiểm tra bài cũ: *Nêu hoàn cảnh sáng tác của tập thơ NKTT& nêu giá trị nội dung của tp? *§¸p ¸n: - Hoàn cảnh sáng tác. -8/1942 NAQ- HCM trở lại TQ tranh thủ sự ủng hộ của thế giới với cuộc chiến tranh chống xâm lược. Ngày 29/8/42 tại Túc Vinh Quảng Tây Người bị chính quyền TGT bắt giam. 13 tháng tù bị giải đi qua 30 nhà lao của 13 huyện thuộc QT, Người st 133 bài thơ bằng chữ Hán và lấy tiêu đề là Ngục trung nhật kí. - Giá trị nội dung.của tác phẩm. +Phản ánh chân thực bộ mặt đen tối của nhà tù & chính quyền phản động Tưởng Giới Thạch : -Bắt giam vô lí người vô tội. -Xã hội bất công vô nhân đạo đày ải người tù dã man. -Hình ảnh những người tù luôn đói cơm rách áo, tiều tuỵ khổ ải đến chết. +Bức chân dung tinh thần tự hoạ của HCM: Đại nhân, Đại trí, Đại dũng. -Tâm hồn lớn: Lòng nhân đạo sâu sắc mang tinh thần của giai cấp vô sản:Dành tình yêu thương cho mọi kiếp người, c/đ đau khổ mà Bác gặp trong tù và trên đ/n TQ; Thương nhớ đất nước và nd Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ. Tình yêu thiên nhiên nồng nàn, sâu sắc : TN trong thơ sinh động có hồn , gửi gắm tâm sự & thể hiện tâm hồn Bác. Yêu tự do tha thiết đấu tranh suốt đời cho tự do của nd. -Trí tuệ lớn, tầm tư tưởng lớn: Nhận thức quy luật cuộc sống theo hướng biện chứng tích cực. Tầm nhìn khái quát, tổng kết được những bài học quý trong cuộc sống và trong đấu tranh. Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 17
 18. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ -Dũng khí lớn: Giữ vững tinh thần ý chí CM,kiên cường trong mọi hoàn cảnh gian khổ. Tinh thần lạc quan vượt mọi kkhó khăn trước mắt. =>HCM là một tâm hồn yêu nước, một tấm lòng nhân đạo lớn, một cốt cách nghệ sĩ lớn. III.Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t I.Tìm hiểu chung Gv giới thiệu bài thơ. -Bài thơ được st trên chặng đường Bác bị giải lao cùng với một Gv giải thích thêm. số bài như: Tẩu lộ( Từ Tĩnh Tây tới Thiên Bảo). Dạ Túc Long tuyền. -Thơ Bác xuất hiện nhiều thời khắc của một ngày: Tảo – Ngọ – Mộ –Dạ Gọi HS đọc bài thơ. Mộ = Chiều tối: gợi buồn. Gv sửa, đọc lại. II.Phân tích Bức tranh chiều tối hiện ra 1.Thiên nhiên chiều tối miền sơn cước. qua những hình ảnh nào? -Bức trang chiều tối hiện ra qua vài nét chấm phá: *Cánh chim;- Mỏi -Về rừng tìm chốn ngủ. “Chim hôm thoi thóp về rừng Dấu hiệu của buổi chiều muộn. Cánh chim mang ý nghĩa t/g Đoá trà mi đã ngậm trăng …” &k/gian (gợi cái bao la của bầu trời) là hình ảnh thường gặp trong “Chim mỏi … ngủ” khác với thơ cổ điển. chim bay về tổ -> không phải -Cánh chim trong thơ Bác tìm về với sự sống thường ngày (ngủ) hình ảnh vui, ấm áp … có hồn và đầy tâm trạng. So sánh với nguyên tác thì *Chòm mây: Cô vân; chòm mây đơn độc lẻ loi trôi lững lờ trên bản dịch thơ còn thiếu chữ “cô” , không. chưa dịch hết nghĩa từ láy “mạn Mạn mạn; như có linh hồn nhuốm đầy tâm mạn”. trạng :gợi ra một k/g mênh mông hoang vắng. Đặt bài thơ trong hoàn cảnh => Hình ảnh thơ buồn nhưng không ảm đạm, bi luỵ, TN như s/t em cảm nhận được điều gì? người bạn để người tù xẻ chia tâm trạng, tâm cảnh và ngoại cảnh hài hoà với nhau, cảm thông cho nhau -> Tấm lòng nhân ái của Bác với TN. So sánh giọng thơ trong 2.Hình ảnh con người miền sơn cước nguyên tác và bản dịch, nhận xét? -“Sơn thôn thiếu nữ”: Cô em xóm núi. Nguyên tác thể hiện cái nhìn trân trọng của nhân vật trữ tình với con người qua giọng điệu thơ trang trọng; con người dân dã, mộc mạc, con người của cuộc So sánh hai câu đầu với câu sống lao động. thứ ba, ta thấy sự vận động gì? -Từ hai câu đầu đến câu ba có sự vận động của hình ảnh thơ (thiên nhiên – con người) và quan điểm nhân sinh của Bác: trong bất cứ hoàn cảnh nào, HCM cũng hướng về cuộc sống con người trần GV: giải thích sự luân chuyển thế, của người dân lao động. của từ ngữ và cái nhìn biện chứng -Trong hai câu cuối, điệp ngữ “ma bao túc” nối dòng thơ ba với về thời gian của tác giả. dòng kết: vòng quay đều đặn của cối xay và động tác xay ngô. Ngô hết thì lò than vừa đỏ, ánh lửa rực hồng là tâm điểm của bức tranh: báo hiệu trời tối hẳn. - tỏa ánh sáng và hơi ấm vào đêm tối. => không nói tối mà thấy tối. Dùng cái sáng để nói cái tối, tài hoa HCM. Bài thơ thể hiện sự vận động Chữ “Hồng”: nhãn tự của bài thơ. nào thừơng gắp trong thơ HCM? -Hai câu kết diễn tả sự vận động tinh tế của thời gian: cô gái xay ngô khi trời còn sáng => xay hết, trời đã tối. Bút pháp hiện đại, cái nhìn biện chứng về thời gian. “Vần thơ của Bác…. 3.Sự vận động của hình tượng thơ, tư tưởng người tù-thi sĩ. Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 18
 19. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ …bát ngát tình” -Bài thơ là sự vận động bất ngờ của các hình tượng thơ: bóng tối - ánh sáng; buồn bã, cô đơn-vui tươi, ấm áp, từ mệt mỏi chuyển sang khoan khoái, khoẻ khoắn; từ tàn lụi-có sự sống. -Tâm trạng người tù vận động từ buồn sang vui; từ cảnh ngộ GV: đánh gía chung về bài của cá nhân đến niềm vui của người khác: tấm lòng nhân đạo và thơ chất thép của người chiến sĩ. III.Kết luận. -Bài thơ có vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại; thể hiện tâm hồn, tài hoa của người tù, người chiến sĩ CM, người thi sĩ HCM. IV.Củng cố: - HS ®äc thuéc bµi th¬ vµ nhắc lại những nét chính của bài. V.Dặn dò: -HS học bài và soạn trước bài mới: Gi¶i ®i sím E.Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: TiÕt:14 TuÇn lªn líp: Gi¶ng v¨n: GIẢI ĐI SỚM (T¶o gi¶i) Hồ Chí Minh A.Mục đích yêu cầu: 1Cho HS hiểu rõ về nghệ thuật tả một phong cảnh động (có diễn biến bằng màu sắc, âm thanh, cảm giác). Qua đó thấy được khí phách hiên ngang của người chiến sĩ CM. 2.BiÕt c¸ch ph©n tÝch 1 bµi th¬ tø tuyÖt Hå ChÝ Minh. 3.Yªu mÕn th¬ v¨n vµ t©m hån B¸c. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: -Sgk, Sgv Ng÷ v¨n12, Tµi liÖu vÒ NhËt kÝ trong tï. C. C¸ch thøc thùc hiÖn: -HS chuÈn bÞ theo h­íng dÉn SGK. -Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, gi¶ng b×nh. D. Các bước lên lớp I.Ổn định lớp: II.Kiểm tra bài cũ: *Đọc thuộc và ph©n tÝch ng¾n gän néi dung bài thơ “Chiều tèi” *§¸p ¸n: 1.Thiên nhiên chiều tối miền sơn cước. -Bức tranh chiều tối hiện ra qua vài nét chấm phá : +Cánh chim:Mỏi,Về rừng tìm chốn ngủ.->Dấu hiệu của buổi chiều muộn. Cánh chim mang ý nghĩa t/g &k/gian (gợi cái bao la của bầu trời) là hình ảnh thường gặp trong thơ cổ điển.- >Cánh chim trong thơ Bác tìm về với sự sống thường ngày (ngủ) có hồn và đầy tâm trạng. +Chòm mây: Cô vân-> chòm mây đơn độc lẻ loi trôi lững lờ trên không. Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 19
 20. Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 12 - Lª ThÞ Thanh Th¬ Mạn mạn->như có linh hồn nhuốm đầy tâm trạng ->gợi ra một k/g mênh mông hoang vắng. -NhËn xÐt: Hình ảnh thơ buồn nhưng không ảm đạm, bi luỵ, TN như người bạn để người tù xẻ chia tâm trạng, tâm cảnh và ngoại cảnh hài hoà với nhau, cảm thông cho nhau -> Tấm lòng nhân ái của Bác với TN. 2.Hình ảnh con người miền sơn cước -“Sơn thôn thiếu nữ”: Cô em xóm núi->cái nhìn trân trọng của nhân vật trữ tình với con người qua giọng điệu thơ trang trọng; con người dân dã, mộc mạc, con người của cuộc sống lao động-> sự vận động của hình ảnh thơ (thiên nhiên – con người) và quan điểm nhân sinh của Bác: trong bất cứ hoàn cảnh nào, HCM cũng hướng về cuộc sống con người trần thế, của người dân lao động. -§iệp ngữ “ma bao túc” nối dòng thơ ba với dòng kết: vòng quay đều đặn của cối xay và động tác xay ngô. Ngô hết thì lò than vừa đỏ, ánh lửa rực hồng là tâm điểm của bức tranh: báo hiệu trời tối hẳn. -Chữ “Hồng”: nhãn tự của bài thơ-> tỏa ánh sáng và hơi ấm vào đêm tối. -> không nói tối mà thấy tối. Dùng cái sáng để nói cái tối->tài hoa HCM. -Hai câu kết diễn tả sự vận động tinh tế của thời gian: cô gái xay ngô khi trời còn sáng => xay hết, trời đã tối. Bút pháp hiện đại, cái nhìn biện chứng về thời gian. NhËn xÐt: -Bài thơ là sự vận động bất ngờ của các hình tượng thơ: bóng tối - ánh sáng; buồn bã, cô đơn-vui tươi, ấm áp, từ mệt mỏi chuyển sang khoan khoái, khoẻ khoắn; từ tàn lụi-có sự sống. -Tâm trạng người tù vận động từ buồn sang vui; từ cảnh ngộ của cá nhân đến niềm vui của người khác: tấm lòng nhân đạo và chất thép của người chiến sĩ. III.Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung cÇn ®¹t GV giới thiệu hoµn c¶nh s¸ng I.Giới thiệu chung. t¸c tác phẩm Tảo giải là một bài thơ có thể tách thành hai bài tứ tuyệt độc lập và cũng có thể gộp lại thành một bài thống nhất, trọng vẹn. II.Phân tích. GV đọc và yêu cầu HS đọc. 1.Khung cảnh đêm chuyển lao (4 câu đầu) Thời gian và cảnh vật thiên -Thời gian: gà gáy, đêm chưa tan: quá nửa đêm sắp chuyển nhiên trong đêm chuyển lao? sang ngày, cảnh vật có sự hoang vắng, lạnh lẽo bao quanh người tù. -Cảnh vật: “quần tinh……” : thiên nhiên xuất hiện trong tình cảm gắn bó nâng đở nhau. So sánh ý thơ nguyên tác và +Đỉnh núi mùa thu: câu thơ đậm ý vị, sắc màu cổ điển. bản dịch? +So với câu 1, ý thơ có nhiều bất ngờ. C1 khung cảnh tối tăm, C2 có ánh sáng huyền ảo của trăng sao. Sự chuyển ý giữa hai câu thơ? C1 người tù lên đường trong cô đơn, C2 cùng lúc đó, có trăng sao như người bạn khời hành, chia sẻ: thiên nhiên tri âm. =>Trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tâm hồn nhà thơ CM luôn hướng tới ánh sáng, sự hoà hợp giữa thiên nhiên và Tâm thế người tù? con người: chất thép trong thơ HCM. -“Chinh nhân …… trận hàn”. +Điệp từ chinh và trận tạo âm hưởng trầm hùng, rắn rỏi và mạnh mẽ cho câu thơ. +Chinh nhân: người đi xa vì lý tưởng, sứ mệnh lớn lao (khác Nghệ thuật ngôn ngữ thơ và người tù bình thường) cách miêu tả của HCM có gì đặc +Nghênh diện: tư thế chủ động. sắc? +Trận trận hàn: từng cơn gió thu lạnh liên tiếp thổi tới. => con ngừơi ra đi vì lí tưởng trong hoàn cảnh vô vùng khắc Tæ X· Héi – Tr­êng Trung häc phæ th«ng Hång §øc 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản