intTypePromotion=3

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Na | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
176
lượt xem
26
download

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng

  1. BÀI 13 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. I) MỤC TIÊU: - Có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số. - Thành thạo và biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. - Có ý thức khi học toán, tự giác khi làm bài tập, yêu thích bộ môn II) ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Giáo án, SGK, vẽ hình bài tập 4 lên bảng phụ - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III) PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… IV) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định tổ chức : Cho hát, nhắc nhở học sinh. - Chuẩn bị đồ dùng, sách vở 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập - 2 HS lên bảng làm bài theo - Điền dấu >, 70 giờ 56 phút cho HS 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. - HS ghi đầu bài vào vở b. Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng: Bài toán 1: Cho HS đọc đề bài - HS đọc đề bài và làm bài vào nháp. sau đó GV hướng dẫn HS cách - 1 Học sinh lên bảng làm bài. giải bài toán. Bài giải: Gv hướng dẫn HS tóm tắt: Tổng số lít dầu của hai can là:
  2. 6 + 4 = 10 ( lít ) Số lít dầu rót vào mỗi can là: 10 : 2 = 5 ( lít ) Đáp số : 5 lít dầu GV nêu nhận xét : + HS theo dõi và nhắc lại. Ta gọi 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4. Ta nói : Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can - HS đọc bài và trả lời câu hỏi: có 5 lít. Bài toán 2: + Bài toán cho biết số HS của 3 lớp - Yêu cầu HS đọc đề bài sau đó tự lần lượt là 25,27 và 32 HS. trả lời các câu hỏi: + Trung bình mỗi lớp có bao nhiêu + Bài toán cho biết những gì? HS. - HS làm bài theo nhóm + Bài toán hỏi gì ? Bài giải: GV hướng dẫn HS cách giải bài Tổng số học sinh của cả ba lớp là: toán: 25 + 27 + 32 = 84 (học sinh) Tóm tắt: Trung bình mỗi lớp có số học sinh là: 84 : 3 = 28 ( học sinh ) Đáp số: 28 học sinh - Số 28 là số trung bình cộng của ba + Số nào là số trung bình cộng của số: 25 , 27, 32. ba số 25, 27,32 ? Ta viết : (25 + 27 + 32) : 3 = 28 - HS nhắc lại quy tắc. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tống của các số đó ròi chia tổng đó cho các số hạng.
  3. c. Thực hành, luyện tập : Bµi 1: - HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi råi tù bài : lµm bµi. T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè a. Trung b×nh céng cña 42 vµ 52 lµ: sau: ( 42 + 52 ) : 2 = 47 a. 42 vµ 52 b. Trung b×nh céng cña 36; 42 vµ 57 lµ: a. 36; 42 vµ 57 ( 36 + 42 + 57 ) : 3 = 45 c. Trung b×nh céng cña 34; 43; 52 vµ c. 34; 43; 52vµ 39 39 lµ: ( 34 + 43 + 52 + 39 ) : 4 = 42 d. 20; 35; 37; 65vµ 73 d. Trung b×nh céng cña 20;35;37;65 vµ 73 lµ: - GV y/c HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi ( 20 + 35 + 37 + 65 + 73 ) : 5 = vµo vë. 46 Bµi 2: - HS ch÷a bµi vµo vë. Yªu cÇu HS ®äc ®Çu bµi , sau ®ã lµm bµi vµo vë. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. Bµi gi¶i: Bèn b¹n c©n nÆng sè ki – l« - gam lµ: 36 + 38 + 40 + 43= 148 ( kg) - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iÓm Trung b×nh mçi b¹n c©n nÆng lµ: HS 148 : 4 = 37 ( kg ) Bµi 3: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi: §¸p sè: 37 kg + T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè - HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi tù nhiªn tõ 1 ®Õn 9? + C¸c sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 9 lµ : + VËy TB céng cña c¸c sè ®ã lµ bao 1;2;3;4;5;6;7;8;9. nhiªu? VËy Trung b×nh céng cña c¸c sè ®ã
  4. GV nhËn xÐt chung. lµ: 4. Cñng cè – dÆn dß: (1+2+3+4+5+6+7+8+9): - GV nhËn xÐt giê häc 9=5 - DÆn HS vÒ häc bµi , lµm bµi tËp - L¾ng nghe ----------------------o0o----------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản