intTypePromotion=1

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4: Hàng và lớp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Na | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
127
lượt xem
14
download

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4: Hàng và lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4: Hàng và lớp để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4: Hàng và lớp được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4: Hàng và lớp

  1. BÀI 4 HÀNG VÀ LỚP I) MỤC TIÊU: - Biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm; ớp nghìn gồm 3 hàng : hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. - Nhận biết được vi trí của từng chữ số theo hàng và lớp. Giá trị của từng chữ số theo vị trí của chữ số đó ở từng hàng, từng lớp. - Có ý thức khi làm toán, tự giác khi làm bài tập, ham thích học toán. II) DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Giáo án, SGk, kẻ sẵn phần đầu bài của bài học. - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III) PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… IV) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Ổn định tổ chức : Cho hát, nhắc nhở học sinh. Chuẩn bị đồ dùng, sách vở 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS lên bảng làm bài - 2 HS lên bảng làm bài theo yêu Viết 4 số có sáu chữ số: 8,9,3,2,1,0 cầu. và 0,1,7,6,9 a. 93 210 ; 982 301 ; 398 210 ; 391 GV nhận xét, chữa bài và ghi điểm 802 cho HS b. 976 160 ; 796 016 ;679 061 ; 190 3. Dạy bài mới: 676 a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. b. Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn: + Hãy nêu tên các hàng đã học theo - HS ghi đầu bài vào vở thứ tự từ nhỏ đến lớn?
  2. + Các hàng này được xếp vào các lớp, - Hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm, đó là những lớp nào, gồm những hàng hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng nào? trăm nghìn... - Lớp đơn vị gồm 3 hàng : hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị; Lớp nghìn GV viết số 321 vào cột và yêu cầu HS gồm 3 hàng: hàng nghìn, hàng chục đọc và viết số vào cột ghi hàng. nghìn, hàng trăm nghìn. GV yêu cầu HS làm tương tự với các - HS đọc số: Ba trăm hai mươi mốt số : 65 400 và 654 321. Viết số: 321 + Gọi HS đọc theo thứ tự từ hàng đơn - HS làm theo lệnh của GV vị đến hàng trăm nghìn. c. Thực hành : - HS đọc theo yêu cầu. Bài 1: GV cho HS quan sát và phân tích mẫu trong SGK + Yêu cầu mỗi HS trong nhóm điền - HS quan sát và phân tích mẫu vào bảng số những chỗ còn thiếu. + Yêu cầu HS đọc lại các số đã viết - HS làm bài vào phiếu theo nhóm. vào bảng của nhóm mình. GV nhận xét, chữa bài. - HS chữa đọc số, các nhóm khác nhận Bài 2: xét, bổ sung thêm. a . Yêu cầu HS lần lượt đọc các số vµ - HS chữa bài vào vở cho biÕt ch÷ sè 3 ë mçi sè ®ã thuéc hµng nµo, líp nµo? HS đọc theo yêu cầu: + 46 307: Bốn mươi sáu nghìn, ba trăm linh bảy - chữ số 3 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị. + 56 032: Năm mươi sáu nghìn, không trăm ba mươi hai - chữ số 3 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.
  3. b. Yªu cÇu HS ®äc b¶ng thèng kª vµ + 123 517 : Một trăm hai mươi ba ghi sè vµo cét t­¬ng øng. nghìn, năm trăm mười bảy - chữ số 3 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn. …… - HS thực hiện theo yêu cầu. - GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. Bµi 3: Số 38 67 79 302 715 - GV gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 753 021 518 671 519 råi tù lµm bµi vµo vë. Giá 700 7 70 70 700 trị 000 000 000 chữ số 7 - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi - HS ch÷a bµi. vµo vë. Bµi 4: - HS nªu yªu cÇu vµ lµm bµi vµo GV yªu Çu 1 HS ®äc lÇn l­ît c¸c sè vë. theo thø tù cho c¸c b¹n kh¸c viÕt vµo 52 314 = 50 000 + 2 000 + 300 + 10 + b¶ng líp. 4 503 060 = 500 000 + 3 000 + 60 83 760 = 80 000 + 3 000 + 700 + 60 176 091 = 100 000 + 70 000 + 6 000 + - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iÓm 90 + 1 tõng HS. - HS ch÷a bµi vµo vë. Bµi 5: Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu vµ tù viÕt sè vµo vë bµi tËp. HS thùc hiÖn theo yªu cÇu: a. 500 735 b. 300 402 4. Cñng cè – dÆn dß: c. 204 006 - GV nhËn xÐt giê häc. d. 80 002
  4. - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp (VBT) vµ - HS d­íi líp ch÷a bµi vµo vë. chuÈn bÞ bµi sau: “ So s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè” - HS viÕt vµo vë bµi tËp: a. Líp ngh×n cña sè 603 786 gåm c¸c ch÷ sè : 6 ; 0 ; 3. b. Líp ®¬n vÞ cña sè 603 785 gåm c¸c ch÷ sè: 7 ; 8 ; 5. c. Líp ®¬n vÞ cña sè 532 004 gåm c¸c ch÷ sè: 0 ; 4. - L¾ng nghe - Ghi nhí ----------------------o0o----------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản