intTypePromotion=3

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đếm 100,000

Chia sẻ: Trần Thanh Duy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:11

0
145
lượt xem
20
download

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đếm 100,000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đếm 100,000 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đếm 100,000 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán 4 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đếm 100,000

 1. BÀI 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100. MỤC TIÊU: - Ôn tập về đọc, viết các số trong phạm vi 100 000. ôn về cấu tạo số, tính chu vi một hình. - HS thành thạo khi đọc, viết số trong phạm vi 100 000. Biết tính chu vi một hình, biết viết tổng thành một số… - HS có ý thức trong học tập, yêu thích bộ môn. I) ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. II) PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… III) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Ổn định tổ chức : Cho h¸t, nh¾c nhë häc sinh. Chuẩn bị đồ dùng, sách vở 2. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng cña häc sinh. 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi – Ghi b¶ng. - HS ghi đầu bài vào vở b. ¤n l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt sè vµ c¸c hµng. - HS đọc số và viết số - GV h­íng dÉn HS c¸ch ®äc vµ viÕt sè lÇn l­ît: - Tám mươi ba nghìn , hai trăm năm + 83 215 mươi mốt - Tám mươi ba nghìn, không trăm linh + 83 001 một. + 80 201 - Tám mươi nghìn, hai trăm linh một.
 2. + 80 001 - Tám mươi nghìn không trăm linh GV hái: một. + Hai hµng liÒn kÒ cã quan hÖ víi HS nêu: nhau nh­ thÕ nµo? - 1 chục bằng 10 đơn vị, 1 trăm bằng + H·y nªu c¸c sè trßn tr¨m, trßn chôc, 10 chục. trßn ngh×n, trßn chôc ngh×n… - 10 000 ; 100 000 ; 10 ; 100 …. - 10 ; 100 ; 10 000 ; 100 000…. c. Thùc hµnh: - 30 ; 300 ; 3 000 ; 30 000…. Bµi 1: GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ cho HS tù lµm bµi - HS nêu yêu cầu và tự làm bài vào vở. a. ViÕt sè thÝch hîp vµo c¸c v¹ch cña tia sè. + C¸c sè trªn tia sè ®­îc gäi lµ nh÷ng 0 10 000 20 000 30 000 40 000 sè g×? 50 000 60 000 + Hai sè ®øng liÒn nhau trªn tia sè h¬n kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ ? - C¸c sè trªn tia sè ®­îc gäi lµ c¸c sè b. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. trßn chôc ngh×n. GV yªu cÇu HS lÇn l­ît lªn b¶ng lµm - H¬n kÐm nhau 10 000 ®¬n vÞ bµi - HS lµm bµi trªn b¶ng: GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 Bµi 2: 000 ; 41 000 ; 42 000… - Yªu cÇu HS ph©n tÝch mÉu vµ tù lµm HS ch÷a bµi vµo vë bµi vµo phiÕu häc tËp. - Yªu cÇu c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - HS lµm bµi vµo phiÕu häc tËp theo phiÕu ®· lµm xong cña nhãm m×nh. nhãm - GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. Bµi 3: - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - Yªu cÇu HS ph©n tÝch c¸ch lµm bµi
 3. vµ tù lµm bµi vµo vë. - HS ch÷a bµi vµo vë. a. ViÕt c¸c sè thµnh tæng c¸c tr¨m, c¸c chôc, c¸c ngh×n, ®¬n vÞ… - HS lµm bµi vµo vë M: 8732 = 8000 + 7000 + 20 + 3 b. ViÕt tæng c¸c tr¨m, chôc, ngh×n - 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1 thµnh sè. 3082 = 3000 + 80 + 2 M: 9000 + 200 + 30 + 2 = 9232 7006 = 7000 + 6 - 7000 + 3000 + 50 + 1 = 7351 6000 + 200 + 30 = 6230 - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi 6000 + 200 + 3 = 6203 vµo vë. 5000 + 2 = 5002 Bµi 4: - HS ch÷a bµi vµo vë Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp, h­íng dÉn HS ph©n tÝch vµ lµm bµi tËp. - HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp vµ suy + Muèn tÝnh chu vi mét h×nh ta lµm nghÜ lµm bµi . nh­ thÕ nµo? - Ta tÝnh tæng ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh + Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt? ®ã. + Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh vu«ng? - LÊy ®é dµi c¹nh chiÒu dµi céng chiÒu GV cho HS tù lµm bµi vµo vë. réng råi nh©n víi 2. - LÊy ®é dµi mét c¹nh nh©n víi 4. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. Bµi gi¶i: Chu vi h×nh tø gi¸c ABCD lµ: 6 + 4 + 4 + 3 = 17 ( cm ) Chu vi h×nh ch÷ nhËt MNPQ lµ: (8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm ) Chu vi h×nh vu«ng GHIK lµ: GV nhËn xÐt, ch÷a bµi 5 x 4 = 20 ( cm )
 4. 4. Cñng cè – dÆn dß: §/S : 17 cm, 24 cm, 20cm - GV nhËn xÐt giê häc. - HS nhËn xÐt bæ sung. - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp 1,2,3,4 - HS ch÷a bµi vµo vë (trang 3) vµ chuÈn bÞ bµi sau: “ ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 – tiÕp theo” - L¾ng nghe - Ghi nhí ----------------------o0o---------------------- BÀI 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (Tiếp theo) I) MỤC TIÊU: - Ôn tập về tính nhẩm, tính cộng, trừ các số đến năm chữ số; nhân chia số các số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số. - Thành thạo khi thực hiện các phép tình cộng, trừ, nhân , chia và so sánh các số đến 100 000. Đọc bảng thống kê và tình toán về thống kê số liệu… - Có ý thức khi làm toán, tự giác khi làm bài tập. II) ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Vẽ sẵn bảng số trong bài tập 5 lên bảng - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III) PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… IV) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Ổn định tổ chức : Cho h¸t, nh¾c nhë häc sinh. Chuẩn bị đồ dùng, sách vở 2. KiÓm tra bµi cò : Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi - 3 HS lên bảng làm bài theo yêu - ViÕt sè : cầu. + B¶y m­¬i hai ngh×n, s¸u tr¨m
 5. bèn m­¬i mèt. - 72 641 + ChÝn ngh×n, n¨m tr¨m m­êi. + ViÕt sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè. - 9 510 GV nhËn xÐt, ch÷a bµi vµ ghi ®iÓm - 99 999 cho HS 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi – Ghi b¶ng. b. LuyÖn tÝnh nhÈm. - HS ghi đầu bài vào vở - GV h­íng dÉn HS c¸ch tÝnh nhÈm c¸c phÐp tÝnh ®¬n gi¶n. - HS tính nhẩm rồi nêu kết quả. + Bảy nghìn cộng hai nghìn = chín - Tæ chøc trß ch¬i “ TÝnh nhÈm nghìn truyÒn” + Tám nghìn chia cho hai = bốn - GV nhËn xÐt chung. nghìn c. Thùc hµnh: - HS làm theo lệnh của GV. Bµi 1: GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ cho HS tÝnh nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶ vµo vë. - HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài. + Yªu cÇu mçi HS tÝnh nhÈm 1 phÐp tÝnh trong bµi. - HS làm bài trên bảng + GV yªu cÇu HS lÇn l­ît lªn b¶ng 7 000 + 2 000 = 9 000 lµm bµi 9 000 – 3 000 = 6 000 8 000 : 2 = 4 000 3 000 x 2 = 6 000 16 000 : 2 = 8 000 8 000 x 3 = 24 000 11 000 x 3 = 33 000 GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. 49 000 : 7 = 7 000 Bµi 2: - HS chữa bài vào vở.
 6. - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë. - HS đặt tính rồi thực hiện phép tính. a. 4637 7035 325 + - x 8245 2316 3 12882 4719 975 25916 3 19 8656 16 18 b. 6916 6471 4162 + - x 2358 518 4 8274 5953 16648 4900 7 - GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. 00 700 0 Bµi 3: - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm - HS chữa bài vào vở bµi vµo vë. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi 4327 > 3742 28 676 = 28 vµo vë. 676 Bµi 4: 5870 > 5890 97 321 < 97 Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp, 400 h­íng dÉn HS ph©n tÝch vµ lµm bµi 65 300 > 9530 100 000 < 99 tËp. 999 + Muèn so s¸nh c¸c sè ta lµm nh­ thÕ nµo? - HS tự so sánh các số và sắp xếp theo
 7. thứ tự - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi a. 56 371 < 65 371 < 67 531 < 75 631 Bµi 5: Yªu cÇu HS tù lµm bµi b. 92 678 > 82 699 > 79 862 > 62 789 - Ta so sánh từng số theo hàng, lớp và xếp theo thứ tự như bài yêu cầu HS quan sát và đọc bảng số liệu Loại Giá tiền Số Thành - GV lÇn l­ît hái HS theo tõng lo¹i hàng lượng tiền hµng vµ gi¸ tiÒn sau ®ã yªu cÇu HS B¸t 2500®/ 5 c¸i 12 500® nªu sè tiÒn ®· mua tõng lo¹i §­êng c¸i 2 kg 12 800® - GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. ThÞt 6400®/ 2 kg 70 000® 4. Cñng cè – dÆn dß: c¸i - GV nhËn xÐt giê häc. 3500®/ - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp (VBT) vµ c¸i C bÞ bµi sau: “ ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 Tæng 95 300® 000 – tiÕp theo” sè - HS nªu theo yªu cÇu cña GV - HS ch÷a bµi vµo vë - L¾ng nghe - Ghi nhí ----------------------o0o---------------------- BÀI 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (Tiếp theo) I) MỤC TIÊU:
 8. - Luyện tính, tính giá trị của biểu thức, luyện tìm thành phần chưa biết của phép tính và luyện giải toán có lời văn. - HS có kỹ năng tính nhẩm, làm toán nhanh, sáng tạo. - Có ý thức khi làm toán, tự giác khi làm bài tập. II) DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Giáo án, SGK - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III) PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… IV) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định tổ chức : Cho hát, nhắc nhở học sinh. Chuẩn bị đồ dùng, sách vở 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS lên bảng làm bài - 2 HS lên bảng làm bài theo yêu - Viết 5 số chẵn có 5 chữ số. cầu. - Viết 5 số lẻ có 5 chữ số - 88 888 ; 99 998 ; 99 996 ; 99 994; - Kiểm tra vở bài tập 2 em 99992 GV nhận xét, chữa bài và ghi điểm - 10 001 ; 10 003 ; 10 005 ; 10 007 ; 10 cho HS 009 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. b. Hướng dẫn ôn tập: Bài 1: - HS ghi đầu bài vào vở GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập và cho HS tính nhẩm và viết kết quả vào - HS tính nhẩm rồi nêu kết quả. vở. a. 6 000 + 2 000 – 4 000 = 4 000 + Yêu cầu mỗi HS tính nhẩm 1 phép 9 000 – (7 000 – 2 000) = 0 tính trong bài. 90 000 – 70 000 – 20 000 = 0 12 000 : 6 = 6 000
 9. + GV yêu cầu HS lần lượt lên bảng b. 21 000 x 3 = 63 000 làm bài 9 000 – 4 000 x 2 = 1 000 ( 9 000 – 4 000) x 2 = 10 000 8 000 – 6 000 : 3 = 6 000 GV nhận xét, chữa bài. - HS chữa bài Bài 2: - HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài. - Yêu cầu 4 HS lên bảng làm bài , cả - 4 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm lớp làm bài vào vở. vào vở - HS đặt tính rồi thực hiện phép tính. - Hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện a. 6083 28763 2570 phép tính. + - x 2378 23359 5 8461 05404 12850 40075 5 007 8 015 25 0 b. 56346 43000 13065 + - x 2854 21308 4 - Cho HS làm bài vào vở 59200 21695 52260 65040 5 15 13008 00 40 0 - HS ch÷a bµi vµo vë - GV cùng HS nhận xét và chữa bài. - HS nªu yªu cÇu vµ nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. Bài 3: a. 3 257 + 4 659 – 1 300 = 7 961 – 1 - Yêu cầu HS nêu yêu cầu và tự làm 300
 10. bài vào vở. = 6 616 - GV cho HS tự làm bài và hướng dẫn b. 6 000 – 1 300 x 2 = 6 000 – 2 những em còn yếu 600 = 3 400 c. ( 70 850 – 50 230) x 3 = 20 620 x 3 = 61 860 - GV yêu cầu HS nhận xét và chữa d. 9 000 + 1 000 : 2 = 9 000 + 500 bài vào vở. = 9 500 Bài 4: - HS ch÷a bµi vµo vë Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài tập, hướng dẫn HS phân tích và làm bài - T×m x, x lµ thµnh phÇn ch­a biÕt cña tập. phÐp tÝnh - GV phát phiếu bài tập và cho HS - HS lµm bµi vµo phiÕu häc tËp theo làm bài vào phiếu bài tâp theo từng nhãm nh­ GV yªu cÇu. nhóm 6 HS. a. x + 875 = 9 936 + Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm x = 9 936 – 875 như thế nào? x = 9 061 + Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm b. x x 2 = 4 826 c. x – 725 = 8 như thế nào? 259 + Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta làm x = 4 826 : 2 x = 8 259 như thế nào ? + 725 + Muèn t×m sè bÞ chia ch­a biÕt ta x = 2 413 x = 8 984 lµm nh­ thÕ nµo? d. x : 3 = 1 532 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi x = 1 532 x 3 Bµi 5: Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò bµi x = 4 596 - HS ch÷a bµi vµo vë GV hái: §Ò to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - 1 HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi, suy - Yªu cÇu HS tãm t¾t bµi to¸n vµ tù nghÝ t×m c¸ch gi¶I bµi to¸n. gi¶i vµo vë. - §Ò to¸n thuéc d¹ng to¸n rót vÒ ®¬n vÞ.
 11. - 1 HS tãm t¾t vµ gi¶i trªn b¶ng líp, c¶ líp lµm vµo vë. Tãm t¾t: 4 ngµy : 680 chiÕc 7 ngµy : …. chiÕc? Bµi gi¶i : Sè ti vi nhµ m¸y s¶n xuÊt ®­îc trong 1 ngµy lµ: 680 : 4 = 170 ( chiÕc ) Sè ti vi nhµ m¸y s¶n xuÊt ®­îc trong 7 - GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. ngµy lµ: 4. Cñng cè – dÆn dß: 170 x 7 = 1 190 ( chiÕc ) - GV nhËn xÐt giê häc. §¸p sè : 1 190 chiÕc - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp (VBT) vµ - HS ch÷a bµi vµo vë chuÈn bÞ bµi sau: “ BiÓu thøc cã chøa mét ch÷ ” - L¾ng nghe - Ghi nhí ----------------------o0o----------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản