Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
299
lượt xem
152
download

Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ - Chương 7. Chuồng trại nuôi thỏ. Thỏ nhà được thuần hóa từ thỏ rừng sống hoang dã vốn có bản năng tự bảo vệ cao trước thiên nhiên và các động vật khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ - Chương 7

  1. Chương 7 CHU NG TR I NUÔI TH Th nhà ñư c thu n hoá t th r ng s ng hoang dã v n có b n năng t b o v trư c thiên nhiên và các ñ ng v t khác. Trong quá trình thu n hoá, con ngư i ñã nuôi nh t chúng trong chu ng ñ b o v , ch ng ñư c các ñ ng v t khác phá ho i và có ñi u ki n chăm sóc nuôi dư ng chúng thu n ti n, ñ y ñ hơn. Do v y, ñ i v i th nhà không th nuôi thi u chu ng ñư c. Chương này nh m gi i thi u m t s yêu c u và nguyên t c cơ b n ñ làm chu ng tr i nuôi th cũng như gi i thi u m t s ki u chu ng th thông d ng hi n nay. I. NGUYÊN T C LÀM CHU NG TR I NUÔI TH 1.1. Yêu c u chung v chu ng tr i nuôi th Khi làm chu ngotraij nuôi th ph i ñ m b o các yêu c u cơ b n sau: - Th ho t ñ ng d dàng, tho i mái, không nh hư ng x u ñ n s c kho . - Che ch n ñư c mưa, n ng và gió (th r t nh y c m v i thay ñ i th i ti t). - D quét d n v sinh, sát trùng, t n ít công khi cho ăn u ng, chăm sóc, b t th . - Th không chui l n ñàn hay ra ngoài. - B o v ñư c th ch ng b t tr m hay không cho các ñ ng v t khác, ñ c bi t là chu t, chui vào l ng chu ng c n th . - B n v ng, ch c ch n, th không g m nh m ñư c, nhưng c n r ti n. - Nh ng ph n hay b n, hay mòn và hư h ng như ñáy l ng, lư i c , máng ăn u ng ... ph i d tháo ra l p vào và thay th ñư c d dàng. - Dây ñi n và các v t d ng khác ph i b trí ngoài t m v i c a th (th s g m b t c th gì nó có th v ñư c). - Ph i có nơi d quan sát và an toàn cho th khi cho chúng ra kh i l ng. 1.2. Yêu c u chi ti t chu ng th và các d ng c c n có a. V trí ñ t chu ng Chu ng nuôi th có th ñ t dư i g c cây có bóng mát ngoài vư n, ñ u nhà có mái che ch ng ñư c mưa n ng, ho c có th t n d ng các gian nhà tr ng ñ ñ t chu ng nuôi th . Dù ñ t ñâu ñ u ph i ñ m b o có ñ không khí thông thoáng, s ch s , ch ng ñư c gió lùa, mát v mùa hè, m v mùa ñông, quét d n v sinh và thoát ñư c phân rác d dàng. Không nên ñ t l ng th trong chu ng l n, chu ng gà, v a ng t ng t, hôi th i l i d nhi m ñ c và d lây lan b nh. C n có không gian v n ñ ng cho th ngoài chu ng nuôi. Th c n ñư c cho ra ngoài chu ng ít nh t là vài gi /ngày ñ ch y nh y tìm ki m và chơi v i th khác. b. V t li u xây d ng
  2. Tuỳ vào ñi u ki n chăn nuôi, chu ng nuôi th có th làm b ng các lo i v t li u d ki m, r ti n như tre, n a, g , t n d ng ph li u s t thép. Trong ñi u ki n chăn nuôi thâm canh cao có th làm chu ng b ng s t ho c inox ... c. Kích thư c l ng chu ng Kích thư c l ng chu ng ph i phù h p v i vi c b t th , chăm sóc, v sinh và quan sát tr ng thái s c kho . N u làm l ng quá cao v a khó chăm sóc, v a b gió lùa t dư i lên b ng th và th không yên tĩnh vì th s ñ cao. N u làm ngăn l ng sâu và h p thì khó b t th , không ñ ch ñ g n lư i c , máng ăn vào thành l ng phía trư c và khó quan sát th khi chúng ăn. d. ðáy l ng chu ng ðây là m t trong nh ng chi ti t quan tr ng nh t vì nó ti p xúc tr c ti p v i th , là ñi u ki n gi v sinh ñ ch ng ô nhi m lây lan m m b nh và gây b nh. ðáy l ng ph i nh n, ph ng, êm, không ñ ñ u ñinh, m i bu c ho c v t li u làm l ng nhô lên d làm xây xát da, loét gan bàn chân th . ðáy l ng ph i có khe h , l thoát phân, nư c ti u d dàng, ít th m nư c và tháo ra l p vào ñư c. Trong ñi u ki n nông h nuôi quy mô nh , t t nh t là làm ñáy b ng các thanh tre ho c g c ng ñư c bào nh n có b n r ng 1,4-1,5cm, k t thành phên có khe h 1,25cm. N u ñáy làm b ng lư i thép m t cáo, ô vuông ph i là lo i dày 2,5mm, l lư i r ng 1,25 x 1,25mm. ðáy lư i ph i có thêm b n m b ng mi ng g m ng nh ñ t vào n a ñáy phía trong ñ th năm yên tĩnh. Hình 7-1: Lư i ñáy và phên ñáy l ng nuôi th e. Máng th c ăn tinh Máng th c ăn tinh có th làm b ng v t li u khác nhau như sành s , xi măng, g , tôn, s t (hình 7-2). N u làm b ng v t li u nh thì ph i làm móc ho c dây bu c gá vào thành l ng phía trư c ñ th không làm l t ñ ñư c. Kích thư c máng ăn phù h p là hình kh i h p ch nh t dài 35-40cm ñ ñ ch cho c ñàn cùng ăn, nhưng ch làm h p mi ng kho ng 10-12cm ñ th không n m vào máng ăn ñư c, chi u cao 6-8cm. Mi ng máng nên làm g ho c u n cong vào phía trong ñ tránh th b i th c ăn rơi ra ngoài.
  3. Hình 7-2: Máng th c ăn tinh g. D ng c cho th u ng nư c D ng c u ng nư c cho th có th làm b ng sành, s ho c ñ xi măng hình ch u cao 8- 10cm, mi ng r ng 10-15cm ñ th không d m chân vào và không l t ñ ñư c. ð gi v sinh ñư c nư c u ng, có th làm van nư c b ng ng kim lo i ho c thu tinh dày c m vào nút chai, nút can d c ngư c có giá gi vào thành l ng ñ th hút li m ñư c nư c ho c làm khay nư c có chai ch a nư c d c ngư c (hình 7-3). Hình 7-3: Các d ng c cho th u ng nư c h. Giá th c ăn thô Giá th c ăn thô ph i ñư c thi t k sao cho th t rút rau lá c ñ ăn ñư c, nhưng không cào b i vào ñáy l ng ho c không chui vào d m nát, làm b m th c ăn. Nên ñ t giá th c ăn thô ra ngoài ngăn l ng g n vào m t bên thành l ng phía trư c so le v i v trí ñ t máng th c ăn tinh phía trong (hình 7-4).
  4. Hình 7-4: Giá th c ăn thô và chai nư c u ng cho th i. ñ ñ cho th ph i ñ m b o m, kín gió, có bóng t i, m vào cho con bú d dàng tho i mái và ñ c bi t ph i ch ng ñư c chu t vào ăn th con. Nên làm ñ b ng g m ng nh ho c cót ép dày ñư c quét sơn ph ng nh n, có khung n p ch c ch n, d quét d n v sinh, sát trùng. ñ là kh i h p ch nh t có kích thư c dài 45 cm, r ng 30 cm, cao 25 cm. M t trên ñ ñư c ñóng kín c ñ nh m t n a, còn n a ñ u kia làm c a ra vào c a th có n p ñ y b ng lư i kim lo i ho c phên tre thưa 1,5 cm có th m ñóng cơ ñ ng d dàng (hình 7-5). V i ñ này, th con dư i 15 ngày tu i không nh y ra ngoài ñư c, gi m t l ch t do tác ñ ng bên ngoài. Hình 7-5: ñ cho th k. H p n náu Th c n m t chô n náu trong chu ng nuôi ñ d u mình khi c n thi t. Các h p g hay h p các-tông ñ u có th dung làm nơi n náu cho th . Có th cho them c khô vào trong h p ñ th c m th y thoái mái và thích thú hơn. l. ð chơi
  5. Th c n có ñ chơi. Có th cho vào chu ng th nhi u v t khác nhau như ñ chơi nh a c a tr con, ng cu n gi y v sinh, sách cũ…cho th chơi và g m nh m. II. M T S KI U CHU NG NUÔI TH THÔNG D NG 2.1. Chu ng nuôi th nông h Trong chăn nuôi nông h , n u nuôi 20-30 con thì m t b ng làm nhà th có th là m t vài mét vuông góc vư n, ho c m t di n tích ñ u h i nhà. ði u c t y u là ph i cao ráo, không m th p, không ô nhi m môi trư ng và không quá xa nhà ñ d chăm sóc và b o v th . Nguyên v t li u có th s d ng là tre, n a, bương... d tìm ki m. N u có ñi u ki n nên làm b ng g và l p b ng ngói. Dù làm b ng nguyên v t li u gì thì v n ph i ñ m b o các yêu c u sau: - Che ñư c mưa n ng cho th - ð m b o ñông m, hè mát - Ánh sáng v a ph i (không quá sáng), không b ánh n ng xuyên th ng vào l ng nuôi th - Luôn luôn thoáng khí, khô ráo, v sinh d dàng nhưng tránh gió lùa th ng vào l ng nuôi th . Quy cách l ng chu ng phù h p nh t là ngăn l ng kh i h p ch nh t ñ t ngang, thành l ng cao 40-50cm, dài 90cm, sâu 60cm. L ng làm m t t ng nên làm n p m m t trên. Có th làm l ng 2 ngăn li n m t kh i có 4 chân, l ng cao 50-60cm. M i ngăn nên nh t 5-6 con sau cai s a ñ n v béo ho c 2 th h u b gi ng ho c 1 th gi ng sinh s n. N u di n tích ch t h p thì có th làm l ng 2 t ng, c a m phía trư c, dư i ñáy t ng trên có khay h ng phân. Hình 7-6: Chu ng nuôi th nông h 2.2. Chu ng nuôi th quy mô l n Hi n nay m t s gia ñình ñã chuy n sang nuôi th v i qui mô l n (mô hình trang tr i). Thi t k chu ng tr i nuôi th ph i thoáng, có ánh n ng ban mai l t vào, d chăm sóc và làm v sinh, có rào ch n tránh chu t và mèo c n h i. Chu ng thư ng ñư c làm b ng lư i s t có giàn ñ b ng s t ho c b ng g có ph m t l p sơn, cao cách m t ñ t trên 0,6m. Th t 6 tu n ñ n 4 tháng tu i có th nuôi 10 con/chu ng v i kích thư c 2 x 0,7 x 0,5m; lo i chu ng có kích thư c 0,7 x 0,5 x 0,5 thư ng nuôi 1 th trư ng thành trên 4 tháng tu i. ð ti t ki m di n tích n n chu ng có th làm chu ng 2 ho c 3 t ng, dư i m i ñáy l ng có lư i h ng phân và ñư c quét d n hàng ngày
  6. ñ m b o v sinh cho th (hình 7-8). V i các ki u chu ng này d cơ khí hoá trong chăn nuôi nhưng ñòi h i v n ñ u tư cao. Hình 7.8: Ki u chu ng nuôi th trang tr i III. V SINH CHU NG TR I NUÔI TH 3.1. V sinh thư ng xuyên V sinh s ch s là r t c n thi t ñ i v i th , do v y chu ng th ph i d m b o luôn ñư c làm v sinh s ch s . Phân th th i ra hang ngày ph i ñư c thu d n, không ñư c ñ ch t ñ ng dư i trong chu ng. Chú ý, không dùng các lo i thu c x t mùi không an toàn ñ v sinh chu ng th vì d gây viêm ñư ng hô h p cho th . 3.2. V sinh ñ nh kỳ Ngoài công vi c v sinh hàng ngày ra, c n ñ nh kỳ sát trùng l ng chu ng, máng ăn u ng,... ñ tiêu di t vi trùng và ký sinh trùng tích t lâu ngày. L ch sát trùng tiêu ñ c như sau: - M i tu n sát trùng máng ăn, máng u ng 2 l n - Hai tu n sát trùng l ng chu ng, lư i c 1 l n - M i quý ph i quét d n m t b ng, r c vôi b t ho c phun thu c sát trùng, thu c di t ru i mu i m t l n. Trư c khi sát trùng c n ph i quét d n r a s ch r i m i x lý các bi n pháp sát trùng như: dùng l a b ng ñèn khò ho c b ng d t m d u thiêu; dùng nư c vôi gi i, ngâm; dùng nư c vôi tôi 10% ho c dung d ch than c i, tro b p 20% ñun sôi l c k ñ phun và ngâm sát trùng d ng c , chu ng nuôi. Có th dùng dipterex 2% phun l ng chu ng th ñ di t gh , ru i, mu i. Có th dùng m t d ng d ch g m nư c m và d m tr ng v i t l 1:1 và m t ít xà phòng ñ làm v sinh.
Đồng bộ tài khoản