intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6

Chia sẻ: Ngo Thi Nhu Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch tích hợp của vi mạch chuyển đổi đo lường p6

  1. cpi 15h jz tang dung: hlt ssanh: mov a,d cmp b jz dung jmp tang end III.7 Chöông Trình kieåm tra saïch EPROM ;chuong trinh kiem tra sach eprom org 7400h lhld 8334h ; dcd ram nap vao DE; xchg lhld 8336h ; dcd ram nap vao BC mov b,h mov c,l lhld 8330h ; dcd eprom nap vao HL; mvi a,80h ; porta nhap, portb, c xuat; out 13h mvi a,12h out 12h ; xuat portc; aa: mov a,l sta 8321h out 10h ; xuat porta; mvi a,10h ; chot 74373; out 12h ; xuat portc; mvi a,90h ; porta,b,c deu xuat; out 13 mov a,h sta 8320h out 11h ; xuat portb; mvi a,21h ; cho phep ghi; out 12h ; xuat portc; in 10h sta 8323h call 7800h ; hthi1 lda 8323h cpi 0ffh jz tang call 0216h ; ct nhan dang phim; sta 8324h lda 8324h cpi 15h jz tang hlt tang: mov a,e cmp c jz xx bb: inx de inx hl jmp aa xx: mov a,d cmp b jz nhay jmp bb nhay: ret end
  2. III.8 Chöông Trình ñòa chæ ñaàu RAM ;chuong trinh nhap dia chi dau ram org 7000h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h sta 83f9h mvi a,5eh sta 83fah mvi a,77h sta 83fbh mvi a,00h sta 8322h sta 8323h hthi: call 7850h nhap: call 0216h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a lda 8322h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora c sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8334h lda 8323h sta 9335h hlt end III.9 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ cuoái RAM ;chuong trinh nhap dia chi cuoi ram org 7080h mvi a,0dh
  3. sta 83f8h mvi a,0ch sta 83f9h mvi a,0ch sta 83fah mvi a,0ah sta 83fbh mvi a,00h sta 83fch sta 83fdh sta 83feh sta 83ffh hthi: call 7850h nhap: call 0223h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8337h lda 8323h sta 8336h ret end ora b sta 8337h ret ssanh: mov a,c cpi 0Fh jz xx inx bc jmp yy end III.10 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ ñaàu EPROM ;chuong trinh nhap dia chi dau eprom org 7100h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h
  4. sta 83f9h mvi a,5eh sta 83fah mvi a,77h sta 83fbh mvi a,00h sta 8322h sta 8323h hthi: call 7850h nhap: call 0216h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a lda 8322h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora c sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8331h lda 8323h sta 8330h hlt end III.11 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ cuoái EPROM ;chuong trinh nhap dia chi cuoi eprom org 7200h mvi a,0dh sta 83f8h mvi a,0ch sta 83f9h mvi a,0ch sta 83fah mvi a,0ah sta 83fbh mvi a,00h
  5. sta 83fch sta 83fdh sta 83feh sta 83ffh hthi: call 7850h nhap: call 0223h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8333h lda 8323h sta 8332h ret end III.12 Chöông Trình nhaäp döõ lieäu leân RAM ;chuong trinh nhap du lieu len ram org 7300h lhld 8334h xchg mvi a,00h xx: sta 8323h mov a,d sta 8320h mov a,e sta 8321h call 7800h ; goi hien thi1; push d nhap: call 0216h ; goi ct tastd; pop d sta 8325h lda 8325h cpi 15h ; phim chuc nang S(tang); jz tang cpi 13h ; phim chuc nang D(giam); jz giam cpi 12h ; phim chuc nang R(Roi); jz kthuc
  6. mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b jmp xx tang: lda 8323h stax de inx de ldax de jmp xx giam: lda 8323h stax de dcx de ldax de jmp xx kthuc:lda 8323h stax de mov a,e sta 8336h mov a,d sta 8337h ret end lxi bc,8300h yy: cmp c jnz sai sta 8318h lda 8317h sta 8316h lda 8318h sta 8317h jmp xx tang: lda 8323h stax de call tastm cpi 11h ; phim chuc nang G ; jz luu inx de jmp aa giam: lda 8323h stax de call tastm cpi 11h jz luu dcx de jmp aa sai: mov a,c cpi 0fh jz xx inx bc jmp yy luu: mov h,d mov l,e
  7. shld 8336 ret end III.13 Chöông Trình vuøng döõ lieäu ;vung ma 16 so hex org. 8300h 8300h 3fh ; so 0 ; 8301h 06h ; so 1 ; 8302h 5bh ; so 2 ; 8303h 4fh ; so 3 ; 8304h 66h ; so 4 ; 8505h 6d ; so 5 ; 8306h 7dh ; so 6 ; 8307h 07h ; so 7 ; 8308h 7fh ; so 8 ; 9309h 6fh ; so 9 ; 830ah 77h ; chu a ; 830bh 7ch ; chu b ; 830ch 39h ; chu c ; 830dh 5eh ; chu d ; 830eh 79h ; chu e ; 830fh 71h ; chu f ; end
  8. KEÁT LUAÄN I. TOÅNG KEÁT: Sau 6 tuaàn laøm vieäc heát mình, ñeà taøi ”Card ghi ñoïc EPROM” ñaõ hoaøn taát ñuùng thôøi gian quy ñònh. Ñaây laø ñeà taøi nhaèm muïc ñích nghieân cöùu caùch thöùc giao tieáp cuûa thieát bò ngoaïi vi vôùi vi xöû lyù, cuõng nhö caùch thöùc naïp döõ lieäu cho moät IC nhôù. Cho neân, ñeà taøi khoâng ñi roäng taát caû caùc loaïi IC nhôù coù treân thò tröôøng. Hôn nöõa, duø coá gaéng raát nhieàu nhöng kinh nghieäm thöïc teá vaø kieán thöùc coøn haïn cheá, neân ñeà taøi chæ döøng laïi ôû möùc ñoä giaûn ñôn. II. ÑAÙNH GIAÙ: Vôùi thôøi gian ngaén vaø ñeà taøi chæ ñöôïc laøm ñoäc laäp moät sinh vieân cho neân khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt trong quaù trình thi coâng vaø hoaøn taát ñeà taøi. Qua ñoù ngöôøi laøm ñeà taøi töï haøo vôùi nhöõng coá gaéng, nhöõng coâng söùc mình boû ra trong luùc kinh nghieäm vaø kieán thöùc chöa nhieàu ñeå hoaøn taát moät coâng vieäc ngoaøi söùc mình. Ñoù laø nhöõng ñieàu quyù baùu maø ngöôøi laøm ñeà taøi hoïc hoûi ñöôïc trong suoát thôøi gian laøm luaän vaên. III. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN: Vôùi luaän vaên naøy neáu ñöa ra ngoaøi thöïc teá thì khoù maø chaáp nhaän. Maëc duø tính kinh teá laø moät öu ñieåm cuûa ñeà taøi. Nhöng khi ñaõ naém vöõng caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa card ghi ñoïc EPROM thì vieäc laøm ra moät saûn phaåm theo höôùng ña naêng khoâng laø quaù khoù vôùi ngöôøi laøm ñeà taøi naøy maø noù ñoøi hoûi thôøi gian vaø coâng söùc nhieàu hôn. Ñieàu naøy khoâng theå thöïc thi ñöôïc trong khoaûng thôøi gian cho pheùp cuûa luaän vaên. Neáu coù ñieàu kieän, trong thôøi gian tôùi, ngöôøi laøm ñeà taøi seõ thi coâng moät card ghi ñoïc EPROM maø noù coù theå laøm vieäc heát taát caû caùc loaïi EPROM treân thò tröôøng. Luùc ñoù ñeà taøi “Card ghi ñoïc EPROM” môùi ñöôïc xem laø hoaøn chænh, coù theå öùng duïng trong thöïc teá. IV. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: Cuøng vôùi söï chæ daãn cuûa thaáy coâ, nhöõng trao ñoåi vôùi baïn beø, em ñaõ tham khaûo caùc taøi lieäu sau: - Vi Xöû Lyù – Traàn Vaên Troïng – ÑHSPKT – 1995. - Vi Xöû Lyù – Traàn Vaên Troïng – ÑHSPKT – 1997. - Lòch Söû Phaùt Trieån Vi Xöû Lyù – Nguyeãn Ñình Phuù – ÑHSPKT – 1998. - Sô Ñoà Chaân Linh Kieän Baùn Daãn – Döông Minh Trí – 1998
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2