intTypePromotion=1

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 4

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
166
lượt xem
51
download

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người Nhật thường sử dụng tước vị của người được đề cập mà trong trường hợp đó tiếng Anh sẽ dùng các đại từ. Ví dụ, khi nói về thầy giáo của mình, gọi sensei (先生, "tiên sinh") là cách dùng đúng, còn sử dụng anata là không thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 4

 1. v\~ tt.lv~"t:'Tn)o 1a I v' ~ 11~ 10 ;;./V "t:'To v' ~ tt./v~"t:'TZPo v'~ [ ] "t:'To [1 ~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 7 p:ij: B~ 9~ 10If'ij: 11~ 12If'ij:] v'~ Tt./v;;'/v"t:'TtJ""o b v'~ [ ] "t:'To [1;;'/v 2 Jr./v 3 lP/v 4;;'Jv 5}P/v 6;;'/v 7}P/v B lP/v g}p/v 10;;'Jv 15}P/v 30 lP/v] 60tt.t:.O)?'f:,~"t:' tt./V;;'Jv"t:'Til"'o 2a ~~il"'G ~ ~ il'" G bt~L.O)? 'f:, ~"e ( ) "eTo ~ ? ~ J: ? il'" G ;f-j;f-j il"" ~ ~"e tt./vlJij:r~"eT il ""0 ~ ? ~ J: ? il""t> ;f-j;f-j~il""*"e 3IJij:r~-eTo b 13 ;;$:O)~ lv ~ ? l't 91f'ij:il"" 31Jij:*-e"eTo t> 3a ~v'I:''f:, tt./vIJij:I;: :}.J~*Til""o 60Tt.td;l: bt~ L.1't ~v'lcf:>. 7 ~I;: ;f-j~*To ~~n)G ;t~~"t:' bit. L.1't 121f'ij:1;:tl*To Tt.lvJl.lv "t:'Tn) ibTt.t~I't tt./v~I;: 60 ~ ~1't/v~t~~*Til""o b bt~ L.1't BIf'ij:I:' ib~ ~1't/v~t~~~To ib Tt.td't Tt./vIf'ij:I;: tJ""v' I;:ft"~ * TZPo L.~ bt~ L.1't 9 ~I;: il""v'L.~ I;:ft"~ *To ibTt.tdj: tt./vIf'ij:I;: il~"?:'?I;:~~Til""o c b t~L.1't ( ) I;: il~"?:. ? I;: ~ * To 60 lP/vI't 1 ~OO"t:'To 4a 24 ~r~I't 1 13 "eTo 60Tt.t:.lj: ~v\I:.i? Tt.O)il""I't L.~ ? r~"t:'To 1 tt.lva~l:' :to ~ ~ Tn) 30 13 1 il.,.jl"t:'T l't 0 12 il""jl l't 1 tllv"t:'To ibtt.td't 1 13 tt./v~r~ ~/v~ J: ? ~ L-*Til"'o b bkL.~ 113 ( ) IJij:OO~Jv~J:?~L.*~ ibtt.t~I't 13;;$:1;: tt.Jvil.,.jl v'*Til""o bt~ L.1't 13 ) 11 '*To ;;$:1;: ( 39
 2. , .. 1 ;O~J,.\b :'Iv I;: i? J:to :'Iv I;:i? J:to ~ J: ? J'j: J,.'J,. Iv ~ -eTho '"'(" v'"* t~ 1v~-eT;O~o i?J:-:J~ i:>J:?~~ 2~"eTo "*-:J"'(" 0) ? i?1;:ff~"£To v'lt\;t, J: ? t~~o -t:-? "eTtpo -el:t'j;., t:::o ~ ~ J: ? t~~ 2X v'v\"'(" Iv~ -eTo J,.\"£ i:>J: ? ~~21f#-C:To T'"f ~ J: ? Ii ;tJ,.\ilq;:rr~'j;.,To ;tJ,.'il~li ::::::3~-¥;O~~-e ~~lvli To ;t It 'il~il~/v'j;., 30 J?,1v-Z-To '7.::z. 1:1 /' ~ /vIi ~ t t;:i:> -e O)? i?1;:rr~ ~To 40
 3. CD 10 Bay giO'la 11 giO'10 phut. Bay giO'la m~y gi
 4. Chi se {y Nhit mAy thang? I,-\~ f.t.1vt: (f.t.lvmf) bay gi tir ~""t" cl@n••• :glv::'? ngan hang ~ ~ -:::'I'ilv OQ -:::'I:tlv com trU'8 l'iIv -:::' Iv l'i t:iJ~1v (1 mfFdD I,-\~ mQt giir mOt tuin 1,-\-:>iJ~lf-:> (liJ~.ij) mqt thang (l4=-) 1,-\~tJ..(, mOt Dim ""Iv~.t?a-L-,*T ,"(lvt: hQc tbM ti~t Iv~ 1,-\1,-\'"( thM ti@ttat < t-!. ~ .t -:> ~ ~ -:> '"( 'f? I,- \ xin clQ'i mqt chut ? 'f?.t ~+ vim dung, vim v~ ;t1,-\tJ~iJ~1v r~p chi~u b6ng -:::''iflv buAisang ~t~ buAi chi~u I,i l:tlv (~) mqt nua, ruo; :J:3 ~ f.t. nguM 1611 ::. c!::+t (-=t-c!::+t) tre em, con t t-!.'f? be c!:: bfn -C1:t~ t~ Ji,.1v (X) v3n,baivan thOi (gi
 5. f-:7 /'~.:ff~ ~To 1a bt:. LI'i V.A b~L~ V.Af-:7/'~ O~~~Iv~*~~~ \!.~.: "I' bt:. LI'i L~ c:a- V£To tJ~lt'L~~ 7.r~- ~ bt:. LI'i f- ( ) ~iplt'~To ~tJ:t:.I'i )!:. ~ l'J:Iv~I'J:Iv:a-lt""'~TtJ~o b ] ~ ~1v~~Iv:a-*~~~ b~L~ [ 5 't c b t~'t ? 't] ([) [T L~ V.A f-:7 /' ~tJ:t:.I'i c~:'~ ~Iv~ J: 5 :a-L ~Tipo ) ~ ~Iv~ J: ? :a-L ~ To bt:. LI'i bt:. LI'i ( ~ ([)? Lt:. :to~lta- ([)J-;..~ ~ ([)? bt:. LI'i *:a- J:J-;.. ~ Lt:.o 2a t.:.o ~ ([)5 bt:. L I'J: ~~ ~ ~ ~ L V::J - bt:.LI'J: :to~lt~([)J-;..~Lt:.o ~([)? :a- ~ ([)5 ~ tJ: :.I'i tJ:~': L ~ L t:.tJ~o b t ~ ([)5 bt:. L.lj: [ ]0 ~-tv~ L.td c:a- L.~ L.t:. 5 ~ L~ Lt:. [L.~ J: ""'Iv~ ~([) 5 ~tJ:td'i tJ:I.::a-*~~ L.t:.tJ~o bt:.L.I.j: ( ) :a-*~~Lt:.o ~([)5 ~tJ:t:.I'J:' c.:'~': ff~ ~ Lt:.tJ~o ~. ([) 5 c bt:. LI'i ~ ([)? 5 bt:. Llj: [ ] ~':1'T~ Lt:.o ~ =g Iv:' ? I': ff~ ~ Lt:. ~ 0) [*~ =g Iv:'5:' ? *-Iv ctJ> L J:] ~ ([)5 ~tJ:td'i c~:' 1'J:1v~1j:1v~1t~~ Lt:.tJ~o ~ b~L~ ( )~ ~1v~~1v~1t~~L.~0 ~0)5 ~a-~J:~~T J:~~~~ J:~~~N~~~, ~~~T ~~~~~ ~~~~N~~~ ~~~~T - ~~~~~~ - ~~~~~N~~~ i,»v'~T tJ>v'~~t=. tJ>V'~~N"t' ~t=. tJ>~~T tJ>~~ ~t=. tJ>~~~N"t'~t:: ~~*~~ ~~~T ~~*~N"t'~~ ~*~N~~~ ~*~~ ~~T ~~*~~ ~~*T ~~*~N"t'~~ (-) ~L*T- (-) ~~*~~ - (-) ~~*~N"t'~~ b-l.:.rr~*T fj~* ~t;: fj~*~N"t'~~ ~~T ~~~~ ~*~N"t'~~ ~~*~~ ~~~T ~~*~N"t'~~ tJ>;t~*T - i,»;t~*~t;: - tJ>;t~*~N"t'~~ ~~~T ~~~~~ ~~~~N"t'~~ v'*T J.,',£ ~i:: J.,\,£~N"t'~t=. tl.'£~t;: :n.'£~N"t'~t=. tl.~T c t:.~*T lt~*T @) Jt~T J-;..~T 43
 6. 3 -ltlv~~? if.lf,ttd';t *.v'iJ~~~* ~t.:iJ~o * bt.: L-J';t *. v 'iJ~to ~ J';tv', -It Iv L-~? L-t.:o * b tt L-J';t *. v' iJ~to ~ -It Iv ~ L-t.:o v, v, *. , -It Iv L-~? * -It Iv If~ if.lf,tt.: l';t ;;$: to iJ~ v' L-t.:iJ~o bt.: L-I';t *toiJ~v'* L-t.:o l';tv',-ltlv~ v'v'*., -ltlv~ . bt.: L-I'J: *toiJ~v'*-ltIv~L-t.:o * ~ J: "F if.lf,tt.:J'J: ? ;z;.1;:ft~ L-t.:iJ~o l';tv', ~J:"F bt.:L-I';t ?.1;.I;:ft~*L-t.:o *-It v'v' *., ~ J: "F bt.: L-I'J: ? ;z;.1;:ft~ Iv~ L-t.:o ~~? ~J:? if.lL-tt ::'1vL-~? -lt1vL-~? i::>v'L-~? i::>v'~ -ltlv~ ::'Iv~ L- v'''F ~ J: "F ::. *TiJ~o ~ < *.~l:I;: 4a f,tl;:iJ~ if.l~ '* l:t" " t5 -? L-iJ~ if.l~ To * v ' v , *. , f,t I;: t if.l~ -It Iv 0 v'T~rl;: t,tl;:iJ~ "'*TiJ~o '* To l:t v ' , td.::. tl~v ' v ''*-ltlvo T,tl;:t v'v'*., * If~q;: t2:.tLiJ~v' TiPo .r-",~~ v ' '* To . I'J:v ' , J: L t2:.~ Iv iJ~ v'lt'*., t2:.nt It'*-ltlvo ~~ ? b if.lT,t.: I'J: T,t ;:iJ~ iJ~ * L t.: iJ~o I v' t ~t.:o ~~? l:tv', I'J:T,t~iJ~lt'* T,tl;:t iJ~lt'*-ltIv~Lt.:o It'v'*., ~~ ? if.lT,t.: I'J: T,t ;:iJ~ J: .1;. * L t.: iJ~ I t 0 l:tv', ~~? t5-? L~J:.1;.* o Lt.: *., * I;: t -It Iv ~ L t.:o v' v' J: ;z;. T,t * if.lf,t t.: l:t L t.: iJ~o c -It Iv ~
 7. Jt~ I I l-e I I~ I 1 1"* I..-t~o CD ~ O)? T T 1l:~ bt~ I..- 1:1: I..-~ I..- Hom qua toi dii an Sushi hi~u Sushi. (j I '* I -c: 1'-- _ _ I 1:1:1 I..-t~o 1 ~ l-el it,.';O~ I~I I 11:1: j!. bt~1..- it,.':6~:6:>1v 1"*1tIv-el..-t~o Tu~n tnrcrc tOi khong xem phim r~p. (j Hom qua chi lam gi? II't t.J:I;:~1--__ I * ____ ' I..-t~tJ:>o 11't1~__ 1~ I 'J: 1"* bt~ I..- I..- t~o Jj. Hom qua toi dQc sach. ~ < it I 0) 1
 8. Hom qua anh c6 di dau khong? Bay gUychi c6 uang gi khong? Khong, khong c6 thli gi ca. t t._~_I;: __ *-ltlvo It'It'it, It_, _ _ 1__ 1__ I 1 Khong, khong c6 con gi dau. t' __ t~_.;h __ It'It'it, It_, __ 1 1 KhOng, ching c6 ai dau. Khong, toi khong uang gi dau. 46
 9. 1""L- Sushi v::r-r di'a hat 1""L-~ hi~u Sushi -{:- f-;f hi~u sach f~lv~ Soba (*~) It L-:=~ cong vi~c (:to) ~ rllQU hom qua van phOng Cu L-J:: ~O)? -lt1vL-1
 10. ;:IvJHi: t~lviJ~-"':JI!i""iJ"o 1a ;: IvJH:t ( ) I!i""o . 3 iJ~-"':J 4 iJ~"'? 5 iJ~-"':J ..•...••... l';to 6 iJ~"'? 7 iJ~"'? 8 iJ~"'? ..•..•..•.. t~"'? 9 iJ~"'? 10 iJ~-"':J 1 iJ~"'? ......•.•.• 1 (l;,,~ 12 iJ~"'? 1 iJ~"'? 2 iJ~-"':J •.••....•.• ,. ~~ b l';ti5l:t ~t~t~iJ"v'l!i""o v' I!To l:t t~"'? ~"'? Lv' I!i""a ~ ~ l:t . i""-f ~~I:t ~ tJ>v'I!To v'~ ~t~t~O)OOI:t c t~"":JI!TiJ"o -'t? I!i""o v'~ l:tv', t~"":JI!i""o v'v'*., v'~ ~~I!To ? ::: < '~v'~ Lt:.o d ~ J: !p0)~~ bt~ LI';t i:., ~ ~ J:!PO)t~"":J ~f~t~I';t ~;:I~v'~ L-t~iJ"o ~ J: !PO)t~"":J bt=. L-I:t ( ) I~v'* Lt:.o -r:y iJ "0 ~ J: ? l:t tt Iv 13 2a 1 \:i"" ? l:t [ ~ J: a ["":Jv't=.t:J ~"":JiJ" 'J}.":JiJ" J::":JiJ" v ''''':JiJ'' {rv'iJ" c~ ?v'i:.,S J:: ?iJ" ;:;:O)iJ" t~O)iJ" ~jOiJ" t: ~ 0 I;: 13 t: ~ ? ~ Iv 13 t: ~ ? J::":J iJ" C ~ ? ::: 13 t:~06
 11. ~f~td:l: v\"':) .:eO)*~tJ~v\* Lt.:iJ~o c bt.: ll't [ ] :.O)*~tJ~v\"* Lt.:o [~O) ? 1t Iv L ~? 1t ivA ~ J: ipo)l:l:Q] * v\"':) S*I~ ~ ~t.tt.:l:l: Lt.:tJ~o * bt.: llj: ( ) S *1;: ~ L t.:o 7.r~- Hj: t.tIv~I;: Ij:e* I) *TiJ~o .4a e * I) *To 7/'~- H:l: 101f.11~ Ij: ~? Vlv~ J: < f.tIv~I~ jOb I) *TtJ~o l't < I:l: ~? U/v~ f.t/va~l~ J: ~?VIv~J:
 12. Jtm! I Jj:l II I CD ~ ~T~~o ? t~lvtJ~"':) t~IvJ;::~ J: Hom nay la ngay mAy thang mAy? _~l Jj:l 11_ _ 1~T~~o I Jj: I ~ J: ? c!: I J;:: ff~*T~~o v'"':) @ };t~t~ Bao gi
 13. Anh ~y hang ngay uang 1 hi!e 2 ehai sii'a boo t,t.AdJ~ "? thang miy v' i? il~"? thang gieng t,t."? mila he l-.t Q mila xuan mila dong b~ mil2thu ~~ ~~ ~"?v' nong bue ~t~t~il~v' am, am lip ret, gia I~nh ~trv' -ti" l,v' mat me I~n nay, I~n tOi ~Iv~" khi nao, bao gii'r v'''? khoang nao, khoang bao gi
 14. bt:: LI';1: *-v'~~a-J!~ L.td 1a (-ttIv L.g> (7) f:Lt ? V ? .:t v ' ~~ l:t t L 6 if" -:J t:: -eTa jO < ? bt:: LI';1: LIv 1:..g> I~rr~ ~ L.td (~C7) 1:. .g> < 1';1: tceT ? L.1v Q ~ iJ~-':) a (~? -" bt:: LI:t T~~~ a-~-"~ Ltd -t~~~ l:t C'"(t jOv' LiJ~-':) ~Ta t:: ? a- L~ (-ttIvJj ~ J:':' L.td c --ct :::'It/vlt .t iJ~-':)it -eTa ~ J: .:. ? l:t C'"( t :!O it ' L tJ \ -:J t::. ""C'-t jOt L6 v' ~ ~ jOt L6iJ~"':lt:: 1.-' ?Q~ -+? Q ~ iJ~-':)t:: ~I.-' ~ iWi~~-':):: t .t7J~-:Jt:: it'I.-' -+ < ~ Iv~-" b b t::L.I';1: ~ l:t Iv a- ~ L t::a t:: ~I:tlvl:t C '"( t jOI.-'L.iJ~"':l -eTa t:: t::

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản