intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hành trang của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
5
download

Hành trang của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập đến một số điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và nguy cơ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam một cách tổng quát nhất về hành trang của mình để giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thực thi tốt các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới trên bước đường phát triển của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hành trang của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

 1. So chuyen deve Ho tra phap ly cho doanh nghiep \ \m HANH TRANG CUA CAC DOANH NGHIEP NHO VA VITA VIET NAM KHI GIA NHAP TO CHl)C THUDNG MAI THE GiOfl (WTO) TO HOAI NAM V iet Nam gia nhap To chiic Thuoiig mai thdng tin can thiet nhung cung phai canh tranh ngay The giai dong nghia voi viec cac doanh tren san nha. Van de can luu y la, ngay nay, san nghiep, nhat la cac doanh nghiep nho pham ciia doanh nghiep dugc danh gia khdng chi d va vira Viet Nam buoc vao mot san choi rong Ion chat lugng, gia ca, mSu ma ma cdn can phai tieu voi vo so luat le vtra da dang, vira phiic tap. Khi gia chuan hda, ap dung phuang thiic quan ly tien tien, nhap To chiic Thuang mai The giai, cac doanh quan tam tdi ngudi lao dgng d khia canh mdi trudng nghiep phai tuan thii nhiing dinh che, hiep dinh ciia lam viec, an toan lao ddng, cung nhiing cam ket ve to chiic nay, cu the la nhiing cam ket dugc cac nuac van hda doanh nghiep, doanh nghiep mudn lam tdt thanh vien cua To chirc Thuang mai The gi6i va di6u dd thi dieu kien tien quyet la phai am hieu luat Viet Nam ky ket. Da buoc sang nam thir tu ke tir khi phap qud'c te, cac dinh che thuang mai ciia To chirc Viet Nam chinh thiic gia nhap To chiic Thuang mai Thuang mai The gidi. The giai, nhin lai toan canh, n6n kinh te Viet Nam Trong khuon khd bai viet nay, chiing toi xin de ducfc danh gia la dang co toe do phat trien rat manh cap den mdt sd diem manh, diem yeu, thdi co va me va ben viing. Tuy nhien, ben canh nhiing co hoi nguy ca cua cac doanh nghiep nhd va vira Viet Nam cua hoi nhap kinh te the giai la khong it thach thirc vdi mong mudn cung cap cho cac doanh nghiep nho ma doanh nghiep Viet Nam phai ddi mat. va vira Viet Nam mgt each tdng quat nhat ve hanh Thach thirc Idn nha't ddi vdi cac doanh nghiep, trang cua minh de giiip cac doanh nghiep, dac biet nha't la vdi cac doanh nghiep nhd va vira Viet Nam la cac doanh nghiep nhd va vira cd the thuc thi tdt trong thdi ky hau To chiic Thuang mai The gidi la cac cam ket ciia Viet Nam vdi To churc Thuong mai thieu hieu biet \'i "luat choi cua To chiic Thuang The gidi tren budc dudng phat trien ciia minh. mai The gidi" cu the la su tiep can vdi cac thi trudng 1. Doanh nghiep nhd va vira co mot sd diem xuat khau, nhirng ca hoi dau tu, cong nghe, luc manh nhy sau: luong lao dong cd ky nang va thi trudng vdn. Tham Thii nhdt, bg may chi dao ggn nhe va nang dgng, gia Td chirc Thuang mai The gidi thuc chat la nhay ben vdi thay ddi cua thi trudng; chuyen ddi ca cau kinh te phii hop vdi tinh hinh Thi( hai, sSn sang dau tu vao cac ITnh vuc mdi, qud'c te, phii hgp vdi cac dinh che thuong mai ciia ITnh vuc cd mire do rui ro cao, do cac doanh nghiep td chiic nay va cam ket md cira thi trudng hang hda. nhd va vira cd miic vdn dau tu nhd, sir dung it lao Gia nhap Td chiic Thuang mai The gidi, cac doanh dgng nen cd kha nang mao hiem, sSn sang mao nghiep cd dugc chinh sach kinh doanh dn dinh, cd hiem; dieu kien xuat khau hang hda ra nhieu thi trudng, Thii ba. di dang ddi mdi trang thiet bi, ddi mdi dugc nhap khau thuan lgi hon, dugc quyen tiep can cdng nghe, hoat dgng hieu qua vdi chi phi cd dinh * Hiep hoi Doanh nghiep nho va vira Viet Nam Dan chu & Phap luat
 2. So chuyen de veHd tra phap ly cho doanh nghiep thap; can thyc hien de dat dugc muc tieu dai han, thi cac Thiftif, khdng cd hoac ft cd xung dot giiia ngudi doanh nghiep nhd va vira thudng khdng chii y hoac thue lao dgng vdi ngudi lao dgng; thieu cac ky nang can thiet de phat trien cac ke Thir ndm, viec tap trung thuc hien ke hoach kfch hoach chien luge; cau ciia cac ca quan Chfnh phu, ciing vdi nd lyc ty - Kha nang lien ket, hgp tac, chia se thdng tin van ddng ciia cong ddng doanh nghiep nhd va \ara giira cac doanh nghiep nhd va vira yeu kem; da tao ra dugc nhirng bien chuyen tich cue dang ke - Sy chdng cheo, phire tap va thieu minh bach trong khu vyc doanh nghiep nhd va vira; ciia cac quy dinh hanh chinh, lam tang chi phi gia Thii sail, viec gia nhap To chiic Thuong mai The nhap thi trudng va chi phf hoat ddng, nam bat co hdi gidi da cd nhirng tac dgng tich eye den cac doanh ciia doanh nghiep. nghiep nhd va vira, cu the: Cac doanh nghiep nhd va - Do ngudn lyc han che, doanh nghiep nhd va vira Viet Nam cd hanh lang phap ly day dii va thuan vira khdng cd dii nhan lyc cd ky nang cung nhu lgi han de phat trien; tao mdi trudng kinh doanh khdng dii nang lyc de dao tao nhan vien; binh dang han cho doanh nghiep nhd va vira Viet - Khau xir ly thong tin ngi bd yeu kem; Nam d khu vyc kinh tetu nhan phat trien; cac doanh - Doanh nghiep nhd va vira thong thudng chi sir nghiep nhd va vira Viet Nam cd di6u kien thuan lgi dung he thd'ng tai chfnh ke toan cho muc dfch bao tiep can vdi thi trudng the gidi; moi trirdng kinh cao thue; doanh minh bach va cdng khai hon; thii tuc hanh - Han che vi khau nguyen vat lieu va sy yeu kem chinh thuan lgi han - co hdi tdt de loai trir tham vi thuang hieu cac doanh nghiep nhd va vira; chua nhung va tieu'eye; nhd cd hdi nhap, tfnh ty chii ciia xay dyng dugc thuong hieu manh; doanh nghiep nhd va vira Vi6t Nam tang len; cimg - Chien luge phan phdi, chie'n luge truyin thdng vdi tien trinh hgi nhap, thue nhap khau va cac rao va xiic tien thuang mai ciia cac doanh nghiep nhd can phi thue quan giam. va vira Viet Nam cdn nhiiu han che; 2. Doanh nghiep nho va viTa ciia Viet Nam co - Van hda doanh nghiep nhd va vira: Nhin nhan nhung diem han che sau: mgt each tdng quat, chiing ta tha'y van hoa trong cac - Hau het cac doanh nghiep nhd va vira Viet doanh nghiep nhd va vira d nude ta cdn cd nhung Nam khdng dugc dao tao day dii, ca ban kien thirc han che nhat dinh. ve phap luat kinh doanh, kinh te thi trudng canh 3. Trd thanh thanh vien cua To chu'c Thuong tranh va hgi nhap toan cau; mai The gidi, mang lai cho Viet Nam nhirng thdi - Do hoan canh dat nude mdi md cira va hgi CO: nhap, doanh nghiep nhd va vira Viet Nam cdn thieu Viet Nam dugc hudng quy che quan he thuang kinh nghiem tren thuang trudng; mai binh thudng (MNF) va ddi xir qud'c gia (NT) - Doanh nghiep nhd va vira Viet Nam yeu v6 giira cac nude thanh vien cua Td chiic Thuang mai kinh nghiem quan ly; The gidi. - Tam nhin ciia nhiiu doanh nghiep nhd va vira Khi hgi nhap vdi nin kinh te the gidi thi hang Viet Nam cdn han che, chua cd chie'n luge kinh hoa nude ngoai se tran vao Viet Nam vdi gia re va doanh phii hgp, rd rang. Trong khi cac cdng ty nude phong phii han, nhd dd se lam giam siic ep vi ngoai danh rat nhiiu thdi gian va cong siic di phat nguyen lieu ngoai nhap va cac doanh nghiep nhd va triin ke hoach chie'n Iuac nham xac dinh cac budc vira cung se biet dugc nhu cau ciia thi trudng the Dan chu & Phap luat
 3. So chuyen de ve Ho tra phap ly cho doanh nghiep gidi do dugc tiep xuc true tiep \'di cac nha phan dyng cac ke hoach phdng bi: phdi ciia nude ngoai. Hai Id. gia nhap Td chiic Thuang mai The gidi Cac doanh nghiep nhd va vira dugc hudng se buoc cac nha san xuat nang cap san pham cua chuong trinh trg giiip doanh nghiep nhd \'a \ara cua minh tren bac thang gia tri gia tang va da dang hoa Nha nude theo Nghi dinh sd 56/2009/ND-CP nhu: thi ttudng ciia hg. Viec nay se giiip cac doanh Trg giiip tai chfnh; mat bang san xua't; ddi mdi, nghiep nhd \'a \-ira giam thiiu nguy co bi Nirdng vao nang cao nang luc cdng nghe, trinh do ky thuat; xiic cac tranh cha'p thuang mai: tien md rgng thi trudng; tham gia ke hoach mua Ba Id, gia nhap Td chiic Thuang mai The gidi se sam, cung ling dich w cdng; ve thong tin \'a tu \'a'n; buoc cac nha san xuat thiic day qua trinh dia trg giiip phat trien ngudn nhan lyc; \ardn uam doanh phuang hda nhan su. Do su canh tranh di cd dugc nghiep nhd va \aia. dgi ngii nhan su ca'p cao giau kmh nghiem nen tiin Cac doanh nghiep nhd va wa dugc hudng luong cd xu hudng bi tang len qua miic. Cac doanh chuang trinh trg giiip doanh nghiep nhd va vira cua nghiep nhd \'a \Tia ciing phai luu y rang, dia phuang Nha nude theo Nghi dinh sd 66/2008/ND-CP ngay hda (ngi dia hda) nhan sy cap cao khong nha't thiet 28/5/2008 cua Chfnh phu vi hd trg phap ly cho lam giam (dang ki) chi phf nhan sy: doanh nghiep va Quyet dinh sd 585/2010/QD-CP Bon Id. gia nhap To chiic Thuang mai The gidi ngay 5/5/2010 ciia Thu tudng Chfnh phu phe duyet se buoc cac nha san xua't phai nhan thiic dugc tam Cnuong trinh hd trg phap ly lien nganh danh cho quan trgng cua viec tuan thii cac tieu chuan quoc doanh nghiep giai doan 2010-2014 vdi muc tieu gia \'a qud'c te. chung la hd trg phap ly lien nganh cho doanh Tdm lai, viec gia nhap To chiic Thuang mai The nghiep nham triin khai ddng bd sy hd trg phap ly gidi la budc ngoat quan trgng cua Viet Nam tren cho doanh nghiep tao can ban \i nhan thiic phap ly, con dudng hgi nhap kinh te qud'c te. Tham gia san y thiic phap luat \'a thdi quen tuan thii phap luat cua choi toan cau, Viet Nam diing trudc nhung ca hgi doanh nghiep; tao lap cac diiu kien can thiet phuc rgng md tii viec di dang tiep can thi trudng toan Ya hoat ddng thyc thi phap luat di giiip doanh cau. tham gia vao cac cdng doan khac nhau cua qua nghiep kinh doanh cd hieu qua, phdng chdng riu ro trinh phan cong lao dgng quo'c te, tiep nhan co hoi phap ly \'a tang cudng nang lyc canh tranh cua hgp tac dau tu trong \'a ngoai nude, tiep can cong doanh nghiep \'di cac muc tieu cu thi: Khac phuc nghe tien tien, ky thuat quan tri diiu hanh tien tien, tinh trang ca ban cua doanh nghiep trong viec thyc hien dai, hieu qua han. Dudi giac do doanh nghiep. thi phap luat; dap ung ca ban kien thiic kinh doanh cac doanh nghiep Viet Nam se cd ca hgi va lya cho ngudi quan ly doanh nghiep; ky nang nghiep MJ chgn di trd nen \'an minh, hien dai han. Tu\' nhien. va ky nang nghiep va cho can bg phap che doanh ca hgi luon song hanh cimg thach thiic. co hdi cang nghiep; hinh thanh mang ludi tu va'n phap luat. Idn thi thach thiic, khd khan cang nhiiu. Van di la 4. Khi gia nhap To chuc Thuang mai The lam the nao de khai thac tdi da cac ca hdi va giam gidi, doanh nghiep nho va vira Viet Nam se phai thiiu nhiing khd khan thach thirc de hgi nhap kinh ddi mat vdi nhirng thach thuc: te qud'c te thyc sy trd thanh dgng lyc phat trien bin Mot Id, cac nha san xua't se phai ddi mat nhiiu vung kinh te - xa hgi da't nude? Cau tra ldi nam d han \'di cac \'u kien ban pha gia cua nude ngoai dd'i cac doanh nghiep va san pham Viet Nam. nhung \'di san pham xuat khau cua minh va do dd phai xay chu thi cua hgi nhap kinh te qude te ^ Dan chu & Phap luat

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản