intTypePromotion=3

Hệ thống Câu hỏi Trắc nghiệm vật lý lớp 12

Chia sẻ: Ngô Văn Tân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
223
lượt xem
120
download

Hệ thống Câu hỏi Trắc nghiệm vật lý lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa kiến thức vật lý 12 bằng những câu hỏi trắc nghiệm khách quan đầy đủ và chi tiết. chúc các bạn ôn thi ĐH-CĐ thành công! Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và các bài viết hay những sáng kiến kinh nghiệm của các bạn để tài liệu trên có giá trị hơn. Thanhk you!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống Câu hỏi Trắc nghiệm vật lý lớp 12

 1. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để tài liệu này có giá trị hơn. Email: nvt.ngovantan@yahoo.com PhÇn 1: Dao ®éng­ sãng  c¬ häc C©u 1. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ cùc ®¹i khi :   A. vËn tèc dao ®éng cùc ®¹i.          B. vËn tèc dao  ®éng b»ng kh«ng.   C. dao ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng.     D. tÇn sè dao ®éng  lín. C©u 2. Dao ®éng t¾t dÇn cã ®Æc ®iÓm :   A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.     B. n¨ng lîng dao  ®éng b¶o toµn.   C. chu k× dao ®éng kh«ng ®æi.             D. vËn tèc  biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian. C©u 3. dao ®éng lµ dao ®éng  tù do :   A. dao ®éng cña con l¾c lß xo.             B. dao ®éng  cña con l¾c ®ång hå.   C. dao ®éng cña cµnh c©y tríc giã.     D. dao ®éng cña  dßng ®iÖn xoay chiÒu. C©u 4. Hai sãng nµo cã thÓ  giao thoa ®îc víi nhau ?   A. sãng c¬ däc vµ sãng c¬ ngang.         B. sãng níc vµ  sãng ©m.   C. sãng ©m vµ sãng ®iÖn tõ.                   D. sãng  trªn d©y ®µn khi bÞ g¶y. C©u 5. Mét sãng trßn trªn mÆt níc cã ®Æc ®iÓm ?   A. biªn ®é sãng kh«ng ®æi.                        B. tÇn  sè sãng kh«ng ®æi.   C. vËn tèc sãng gi¶m khi ra xa nguån.       D. bíc sãng  thay ®æi khi ra xa nguån. C©u 6. ®é to cña ©m tai c¶m gi¸c ®îc phô thuéc vµo :   A. cêng ®é ©m.  B. cêng ®é vµ tÇn sè ©m.   C. tÇn sè ©m.  D. ©m s¾c cña ©m. C©u 7. ¢m cña ngêi ph¸t ra nghe kh¸ to v× :   A.thanh qu¶n rang m¹nh.                            B. do  khoang miÖng vµ mòi.   C. tÇn sè ©m kh¸ cao.  D. kh«ng khÝ truyÒn dÉn sãng ©m tèt. C©u 8. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ®îc lµ do : Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 1 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 2. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   A . kh«ng bÞ m «I  tr êng c¶n trë .                  B . qu¸n  tÝnh vµ l  ® i u hoµ t¸c  dông vµo vËt. ùc Ò   C . ®î  cung cÊp n¨ng lî  ® Çu. c ng               D . Thêng  xuyªn cã ngo¹i l  t¸c  dông. ùc C©u 9. Dao ®éng c¬ cìng bøc lµ lo¹i dao ®éng :   A.X¶y ra do t¸c dông cña ngo¹i lùc.                B.TÇn  sè dao ®éng lµ tÇn så cña ngo¹i lùc.   C.Cã biªn ®é phô thuéc vµo tÇn sè ngo¹i lùc.  D.®iÒu  hßa.     C©u 10. Tæng hîp hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng  tÇn sè, cïng biªn ®é a th× dao ®éng cã biªn ®é a(th)=a  th× 2 dao ®éng thµnh phÇn cã ®é lÖch pha lµ : A. B. B. D. C©u 11. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI  l1, l2 kh¸c l1 dao  ®éng cïng chu k× T1=0.6 (s), T2=0.8(s) ®îc cïng kÐo lÖch  gãc α0 vµ bu«ng tay cho dao ®éng. Sau thêi gian ng¾n nhÊt  bao  nhiªu th× 2 con l¾c l¹i ë tr¹ng th¸I nµy. ( bá qua  mäi c¶n trë).   A. 2(s).                                 B 2.4(s).   C. 2.5(s).                              D.4.8(s). C©u 12. con l¾c lß xo dao ®éng víi chu k× T= π (s), ë li  ®é x= 4 (cm/s) th× biªn ®é dao ®éng lµ :   A. 2(cm)                              B.  2   (cm).   C. 3(cm)                               D. kh«ng ph¶I c¸c  kÕt qu¶ trªn. C©u 13. dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=¸in(ω t +  ϕ).vËn tèc cùc ®¹i lµ vmax=8π(cm/s) vµ gia tèc cùc ®¹i  a(max)= 16π 2(cm/s2), th× biªn ®é dao ®éng lµ:   A. 3 (cm).                             B. 4 (cm).   C. 5 (cm).                             D. kh«ng ph¶I kÕt  qu¶ trªn. C©u 14. con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng cã  n¨ng lîng toµn phÇn  E=2.10­2 (J)lùc ®µn håi cña lß xo  F(max)=2(N).Lùc ®µn håi cña lß xo khi ë vÞ trÝ c©n b»ng lµ  F= 2(N). Biªn ®é dao ®éng sÏ lµ :   A. 2(cm).                                B.3(cm).   C.4(cm).                                 D.kh«ng ph¶I  c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 15. ë mét n¬I thÝ nghiÖm, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l1  th× dao ®éng víi chu ki T1=0.3 (s). con l¾c ®¬n cã chiÒu  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 2 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 3. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh dµI l2 th× dao ®éng víi chu k× T2=0.4(s). chu k× dao ®éng  cña con l¾c ®¬n cã chiÒu  dµI l=l1+l2 lµ :    A.0.8(s).             B. 0.6(s).    C.0.5(s).             D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 16. Con l¾c lß xo dao ®éng ®øng. Nõu dïng vËt m1 th×  chu k× dao ®éng lµ T1=0.6(s). nÕu dïng vËt m2 th× chu k×  dao ®éng lµ T2=0.8 (s). nÕu dïng vËt m=m1+m2 th× chu k× dao  ®éng lµ :    A.3(s)                          B.2(s)    C.1(s)                          D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt  qu¶ trªn. Cau 17. con l¾c lß so ®ang dao ®éng trªn ph¬ng th¼ng ®øng  th× cho gi¸ treo con l¾c ®I lªn nhanh dÇn ®Òu theo ph¬ng  th¼ng ®øng víi gia tèc a khi ®ã :   A.VTCB thay ®æi.                   B. biªn ®é  dao ®éng  thay ®æi.   C. chu k× dao ®éng thay ®æi.   D. c¸c yÕu tè trªn ®Òu  kh«ng thay dæi. C©u 18. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ khi ®éng n¨ng gi¶m ®I 2  lÇn so víi ®éng n¨ng max th× : A.thÕ n¨ng ®èi víi vÞ trÝ c©n b»ng t¨ng hai lÇn.  B. li  ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn  C. vËn tèc dao ®éng gi¶m                           lÇn    D. Gia tèc dao ®éng t¨ng 2 lÇn. C©u 19. vËn tèc trung b×nh mét dao ®éng ®iÒu hoµ trong  thoi gian dµI :    A. 16cm/s                            B.20 cm/s.    C. 30 cm/s                           D. kh«ng ph¶I kÕt  qu¶ trªn.                  BiÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng trªn lµ :  x=4.sin 2πt(cm). C©u 20. Hai sãng kÕt hîp giao thoa víi nhau trong kh«ng  khÝ : V©n cùc ®¹i thø nhÊt cã ∆d=0.8(m) th× v©n cùc ®¹i  thø 11 cã  ∆d’= 1 (m).Bíc sãng lµ :   A. 6 (cm).                             B. 4(cm)  C.  2 (cm).                             D. kh«ng ph¶I c¸c  kÕt qu¶ trªn. C©u 21. trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ th× :   A. Gia tèc lu«n cïng híng víi vËn tèc.     B. Gia tèc lu«n híng vÒ VTCB vµ tû lÖ víi ®é dêi.   C. Gia tèc dao ®éng cïng pha víi li ®é. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 3 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 4. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   D . ChuyÓ n ® éng cña vËt l  bi n ® æ i ® Òu. µ Õ   C©u 22. Dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=8sin(10π+π/6) (cm) th× gèc thêi gian :    A. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm)                  B. Lµ tuú chän.    C. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm) vµ híng chuyÓn ®éng  theo chiÒu d¬ng.     D. Lóc b¾t ®Çu dao ®éng. C©u 23. Hßn bi ve l¨n trªn m¸ng cong lµ mét cung trßn nhá  rÊt nh½n b¸n kÝnh R. M¸ng ®Æt sao cho t©m m¸ng ë trªn cao  vµ r¬I vµo trung ®iÓm cña m¸ng. Bá qua mäi c¶n trë th× : A.Hai hßn bi dao ®éng ®iÒu hoµ. B.Hai hßn bi dao ®éng tù do. C.Hai hßn bi dao ®éng t¾t dÇn. D.Kh«ng ph¶I c¸c dao ®éng trªn. C©u 24. Con l¾c ®¬n ®îc coi lµ dao ®éng ®iÒu hoµ nÕu : A.D©y treo rÊt dµI so víi kÝch thíc vËt. B. Gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100. C.Bá qua ma s¸t vµ c¶n trë cña m«I trêng. D.C¸c ý trªn. C©u 25. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo : A.Biªn ®é dao ®éng. B.Gia tèc träng trêng t¸c ®éng vµo con l¾c. C.Gèc thêi gian vµ trôc to¹ ®é kh«ng gian. D.Nh÷ng ®Æc tÝnh cña con l¾c lß xo. C©u 26. Gãc pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ phô thuéc  vµo : A.Gèc thêi gian. B.Gèc thêi gian vµ hÖ trôc to¹ ®é kh«ng gian. C.VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng. D.TÇn sè cña dao ®éng. C©u 27. BiÓu thøc vµ ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ lµ : A.Gièng nhau. B.Kh¸c nhau. C.Gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng th× gièng nhau. D.Gèc thêi gian ë VTCB th× gièng nhau C©u 28. Con l¾c lß dao ®éng ®iÒu hoµ trªn ph¬ng ngang  th× : A.Lùc ®iÒu hoµ lµ lùc ®µn håi. B.Lùc ®iÒu hoµ lµ hîp lùc ®µn håi vµ träng lùc. C.Lùc ®iÒu hoµ lµ träng lùc. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 4 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 5. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .Kh«ng ph¶I c¸c ý trªn . C©u 29. H×nh chiÕu cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn  quü ®¹o b¸n kÝnh R lªn mét ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng quü  ®¹o cã ph¬ng tr×nh d¹ng :   A. x=Rsin(ω t+ϕ)                         B. x=Rcosω t.   C. x=x0+Rsinω t                           D. Cã thÓ 1  trong c¸c ph¬ng tr×nh trªn. C©u 30. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ gièng nhau khi :   A. Cïng tÇn sè.                            B. Cïng biªn  ®é.   C. Cïng pha.                                D. TÊt c¶  c¸c ý trªn. C©u 31. Trong 1 dao ®éng ®iÒu hoµ : A.VËn tèc gi¶m dÇn th× gia tèc gi¶m dÇn. B.Gia tèc lu«n ngù¬c pha víi li ®é. C. VËn tèc nhanh pha h¬n li ®é π/2 D.Gia tèc, vËn tèc vµ li ®é dao ®éng víi c¸c tÇn sè vµ  pha kh¸c nhau C©u 32. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ph¶I mÊt ∆t=0.025 (s) ®Ó  ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp theo còng  nh vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt ®îc :   A. Chu k× dao ®éng lµ 0.025 (s)                  B. TÇn  sè dao ®éng lµ 20 (Hz)   C. Biªn ®é dao ®éng lµ 10 (cm).                 D. Pha  ban ®Çu lµ π/2 C©u 33. VËt cã khèi lîng 0.4 kg treo vµo lß xo cã  K=80(N/m). Dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 10  (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ :   A. 5 (m/s2)                      B.  10 (m/s2)   C. 20 (m/s2)                    D.  ­20(m/s2) C©u 34. VËt khèi lîng m= 100(g) treo vµo lß xo K=  40(N/m).KÐo vËt xuèng díi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho vËt  vËn tèc 20 (cm/s) híng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng th× biªn  ®é dao ®éng cña vËt lµ : A. B. B. D. C©u 35. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l dao ®éng víi chu k× T  trong träng trêng tr¸I ®Êt g. Nõu cho con l¾c nµy vµo  trong thang m¸y chuyÓn ®éng ®Ó träng lîng gi¶m 2 lÇn th×  chu k× dao ®éng cña con l¾c lóc nµy sÏ :   A. gi¶m 2 lÇn.                       B. T¨ng       lÇn. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 5 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 6. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   C . Kh«ng ® æ i .                       D . KÕ t qu¶ kh¸c kÕ t  qu¶ trªn . C©u 36. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc nhá.  Chu k× cña nã kh«ng ®æi khi nµo ?   A. Thay ®æi chiÒu dµI cña con l¾c.              B. Thay  ®æi khèi lîng vËt nÆng.   C. T¨ng biªn ®é gãc ®Õn 300.                      D.  Thay ®æi gia tèc träng trêng. C©u 37. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc α0.  Th× c¬ n¨ng cña nã lµ :   A. mgl(1­cosα0)/2.                      B. mgl(1­cosα0).   C. mgl(1+cosα0).                        D. mgl α02. C©u 38. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vµo lß xo ®é cøng  K=40N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng ngang, lß xo biÕn  d¹ng cùc ®¹i lµ 4 (cm).ë li ®é x=2(cm) nã cã ®éng n¨ng  lµ :   A. 0.048 (J).                       B. 2.4 (J).   C. 0.024 (J).                       D. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u 39. Biªn ®é dao ®éng cìng bøc kh«ng phô thuéc vµo : A.Pha ban ®Çu cña lùc tuÇn hoµn t¸c dông vµo vËt. B.Biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn. C.TÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoµn. D.Lùc c¶n m«I trêng t¸c dông vµo vËt. C©u 40. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng ®iÒu hoµ  cïng ph¬ng cïng tÇn sè kh«ng phô thuéc vµo: A.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø nhÊt. B.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø 2. C.Dé lÖch pha gi÷a 2 dao ®éng. D.TÇn sè c¸c dao ®éng thµnh phÇn. C©u 41. Sãng ngang lµ sãng : A.Lan truyÒn theo ph¬ng ngang. B.C¸c phÇn tö sãng dao ®éng trªn ph¬ng ngang. C.C¸cc phÇn tö sãng dao ®éng vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn. D.Lan truyÒn trong chÊt khÝ. C©u 42. Sãng c¬ lan truyÒn trong m«I trêng :   A. Ch©n kh«ng.  B. C¸c m«I trêng. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 6 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 7. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   C . M «I tr êng khÝ chØ cã sãng däc.             D . M «I tr ­ êng r n vµ l ¾ áng  chØ cã sãng ngang. C©u 43. Khi cã sãng dõng trªn 1 sîi d©y ®µn håi th× : A.Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ngõng lan truyÒn. B.C¸c ®iÓm trªn d©y ngõng chuyÓn ®éng. C.Trªn d©y cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i xen kÏ nh÷ng ®iÓm  kh«ng dao ®éng. D.Trªn d©y chØ cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i C©u 44. Hai song giao thoa ë mét m«I trêng khi : A.Chóng lan truyÒn ngîc chiÒu nhau. B.Chóng dao ®éng cïng pha t¹i mäi ®iÓm chóng gÆp nhau. C.2 nguån sãng cã cïng biªn ®é. D.2 nguån sãng cïng tÇn sè vµ cïng pha. C©u 45. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i mét ®iÓm trong m«I trêng cã  sãng truyÒn qua cã d¹ng nµo ?   A. u=asinω (t+ϕ).                      B. u=asinω (t­d/ λ).   C. u=asin2π(t/T­d/λ).               D. u= asinω (t+d/λ). C©u 46. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC  ®ãng kÝn khi tô ®∙  tÝch ®iÖn lµ :  A. Dao ®éng tù do.                   B. Dao ®éng ®iÒu  hoµ.  C. Dao ®éng cìng bøc.           D. Sù tù dao ®éng. C©u 47. C©u nãi nµo kÕt luËn sai vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong  m¹ch dao ®«ng LC lý táng ? A.N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng lîng ®iÖn trêng tõ  tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë  cuén c¶m. B.N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng dao ®éng  cïng tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua cuén c¶m. C.Khi n¨ng lîng ®iÖn trêng gi¶m th× n¨ng lîng tõ trêng  t¨ng vµ ngù¬c l¹i. D.ë mäi thêi ®iÓm n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch  LC kh«ng ®æi. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 7 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 8. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 48. Sãng ® i n tõ  l  : Ö µ A .Sãng l  truyÒ n trong  c¸c m «I an  tr êng ® µn håi. B .Sãng cã ® i n tr êng vµ tõ  tr êng dao ® éng cï  pha cï   Ö ng ng tÇn sè. C .Sãng cã hai thµnh phÇn ® i n tr êng vµ tõ  tr êng dao ® éng  Ö cï  ph¬ ng. ng D .Sãng cã n¨ng lî  tû  l  víi  b× nh ph¬ ng cña tÇn sè. ng Ö C©u 49. M¹ch LC trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr×  khi ho¹t ®éng lµ : A.Nguån ph¸t sãng ®iÖn tõ. B.M¹ch dao ®éng hë. C.Nguång dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi mäi tÇn sè. D.Nguån dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi tÇn sè riªng cña  m¹ch LC. C©u 50. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua tô ®iÖn lµ do : A.C¸c h¹t mang ®iÖn tù do dao ®éng tõ b¶n cùc nµy sang  b¶n cùc kia. B.Trong tô cã mét ®iÖn tõ trêng biÕn thiªn cïng tÇn sè  víi nguån ®iÖn xoay chiÒu. C. ChÊt ®iÖn m«i cña tô dÉn ®iÖn xoay chiÒu D.Trong tô ®iÖn cã mét dßng ®iÖn sinh ra nhê sù dÞch  chuyÓn cã híng cña c¸ ®iÖn tÝch.                                Chän c©u sai . C©u 51. Trong mét dao ®éng ®iÒu hoµ th× : A.Biªn ®é phô thuéc vµo n¨ng lîng kÝch thÝch ban ®Çu. B. ThÕ n¨ng ë li ®é x lu«n b»ng kx2/2. C.Pha ban ®Çu phô thuéc vµo gèc thêi gian vµ chiÒu d¬ng  trôc to¹ ®é. D.Li ®é, vËn tèc, gia tèc dao ®éng cïng tÇn sè. C©u 52. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trong träng trêng tr¸I  ®Êt th× : A. Biªn ®é kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng vËt nÆng. E.TÇn sè kh«ng phô thuéc biªn ®é. F.TÇn sè chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña con l¾c. G.Bá qua c¶n trë vµ biªn ®é nhá th× dao ®éng ®iÒu hoµ. C©u 53.  A. Tæng hîp  dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 1 dao ®éng ®iÒu hoÇ. B.Bá qua c¶n trë vµ trong giíi h¹n ®µn håi th× con l¾c lß  xo dao ®éng ®iÒu hoµ. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trªn mÆt ®Êt lµ dao ®éng tù  do. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 8 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 9. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .® ång hå qu¶ l c treo  têng ch¹y  ® óng vÒ m ï ¾ a hÌ th×  sÏ  ch¹y  sai vÒ m ï a ® «ng. C©u 54.  A.VËn tèc truyÒn sãng lµ vËn tèc chuyÓn ®éng cña ph©n tö  m«I trêng khi sãng truyÒn qua. B.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch hai ®iÓm dao ®éng cïng pha gÇn  nhau. C.TÇn sè sãng lµ tÇn sè dao ®éng cña nguån ph¸t sãng. D.N¨ng lîng sãng t¹i mçi ®iÓm tû lÖ víi b×nh ph¬ng biªn  ®é sãng t¹i ®ã. C©u 55.  A.Sãng ®iÖn tù lan truyÒn kh«ng cÇn nhê vµo m«I trêng. B.Sãng ®iÖn tõ lµ sù lan truyÒn 1 ®iÖn tõ trêng biÕn  thiªn theo  thêi gian. C. Bíc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f trong mét m«I trêng lµ  λ=c/f. D.N¨ng lîng sãng tû lÖ víi luü thõa bËc 4 cña tÇn sè. C©u 56.  A.Sãng ©m, sãng siªu ©m, h¹ ©m cã cïng b¶n chÊt vËt lý. B.Sãng ©m, siªu ©m, h¹ ©m cã ®Æc tÝnh sinh lý kh¸c nhau. C.Trong mét m«I trêng sãng siªu ©m truyÒn nhanh h¬n sãng  ©m. D.Trong mét m«I trêng bíc sãng ©m lín h¬n bíc sãng siªu  ©m. C©u 57. A.C¸c sãng t¹o ra lµ do sù lan truyÒn dao ®éng. B.VËn tèc truyÒn sãng trong c¸c m«I trêng kh¸c nhau th×  kh¸c nhau. C.Nguån dao ®éng ®øng dinh ra sãng däc, nguån dao ®éng  ngang sinh ra sãng ngang. D.M«I trêng r¾n truyÒn ®îc c¶ songs däc vµ sãng ngang. C©u 58.  A.¢m võa cã ®Æc tÝnh sinh lý võa cã ®Æc tÝnh vËt lý. B.¢m cã ®Æc tÝnh sinh lý do cÊu t¹o cña tai ngêi. C.Nh¹c ©m lµ dao ©m ®µn, nh¹c ph¸t ra. D. ¢m tai nghe ®îc ph¶i cã ®é to nhá nhÊt lµ 0 (dB). C©u 59.  A.N¨ng lîng t¹i mçi ®iÓm cña sãng c¬ gi¶m dÇn khi ra xa  nguån. B.Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo thêi gian vµ kh«ng  gian. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 9 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 10. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C. 2 ®iÓm trªn 1 ph¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau d th× dao  ®éng lÖch pha gãc ϕ=2πd/λ. D. Trong mét m«i trêng sãng cã tÇn sè cµng cao th× truyÒn  ®I cµng nhanh. C©u 60. A.2 sãng kÕt hîp th× giao thoa ®îc víi nhau. B.2 nguån sãng gièng nhau khi cã cïng biªn ®é vµ tÇn sè. C.Giao thoa lµ 1 ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh sãng. D.2 sãng kÕt hîp truyÒn ngîc chiÒu nhau trªn 1 ph¬ng th×  t¹o ra sãng dõng.                                         Chän c©u tr¶ lêi  ®óng. C©u 61. trªn 1 d©y ®µn cã sãng dõng th× chiÒu dµI cña d©y  lµ :   A. λ/4.                           B. λ/2.   C. nλ/2                          D. nλ. C©u 62. ¢m s¾c lµ ®Æc tÝnh sinh lý gióp ngêi ta ph©n biÖt  ®îc :   A. C¸c ©m kh¸c nhau.              B. C¸c ©m cïng tÇn sè.   C. C¸c ©m cïng ®é to.             D. C¸c ©m cïng ®é cao  vµ ®é to. C©u 63. Tai ngêi ph©n biÖt ®îc c¸c ©m cïng tÇn sè, cïng ®é  to la` do : A.C«ng suÊt c¸c nguån ©m kh¸c nhau. B.Cêng ®é ©m t¸c dông vµo tai kh¸c nhau. C.¢m s¾c c¸c nguån ©m kh¸c nhau. D.C¸c nguån ©m c¸ch tai kho¶ng kh¸c nhau C©u 64.  A.Giao thoa lµ sù tæng hîp c¸c sãng. B.TÇn sè dao ®éng lµ sè chu k× trong 1 gi©y. C.Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo cµng nhá th× chu k×  dao ®éng cµng ng¾n. D. ë cïng 1 n¬i con l¾c ®¬n dao ®éng trong ch©n kh«ng víi  chï lín h¬n khi dao ®éng trong kh«ng khÝ. C©u 65.  A.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha. B. Nh÷ng ®iÓm trªn 1 songs trßn c¸ch t©m sãng kλ th× dao  ®éng cïng pha víi nguån. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 10 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 11. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn 1 tia  sãng lµ (k+1/2) λ D. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng ngîc pha trªn 1 tia  sãng lµ kλ. C©u 66.  A.Cêng ®é ©m lín h¬n th× tai c¶m gi¸c thÊy ©m to h¬n. B.¢m cã tÇn sè cµng cao th× nghe cµng thanh. C.¢m cã tÇn sè 10(Hz) nghe trÇm h¬n ©m cã tÇn sè 100  (Hz). D.Nãi chung nghe giäng n÷ thÝch h¬n nghe giäng nam C©u 67. HiÖn tîng céng hëng c¬ lµ : A.HiÖn tîng mét dao ®éng cìng bøc cã biªn ®é lín. B.HiÖn tîng x¶y ra khi lùc cìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè  dao ®«ng riªng cña hÖ dao ®éng. C.HiÖn tîng biªn ®é ®îc t¨ng cêng. D.HiÖn tîng dao ®éng cìng bøc trong m«I trêng kh«ng cã  c¶n trë. C©u 68. C©u nµo sai ? A.Dao ®éng duy tr× x¶y ra kh«ng do lùc  t¸c dông. B.C¸c dao ®éng tù do ®Òu t¾t dÇn. C.Mäi dao ®éng ®iÒu hoµ ®Òu cã chu k× x¸c ®Þnh. D.C¸c dao ®éng tuÇn hoµn lµ ®iÒu hoµ. C©u 69. Møc cêng ®é ©m nµo ®ã t¨ng thªm 20 (dB) th× cêng  ®é ©m ®∙ t¨ng lªn :   A. 10 lÇn.                         B. 100 lÇn.   C. 1000 lÇn.                     D. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 70. Ph¬ng tr×nh sãng lan truyÒn trªn ph¬ng Ox lµ  u=2sin(0,02πx+4πt)(cm). X lµ to¹ ®é tÝnh b¨ng (cm) th× :   A. Bíc sãng λ=10 (cm).                    B. TÇn sè f=20  (Hz).   C. VËn tèc sãng v=200(cm/s)             D. Li ®é sãng lµ  2 (cm). C©u 71. M¹ch dao ®éng lý tëng : C=50 µF, L=5mH. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu b¶n cùc tô lµ 6(v) th× dßng ®iÖn cùc  ®¹i ch¹y trong m¹ch lµ :   A. 0.6 (A).                         B. 0.7 (A).   C. 0.06 (A).                       D. KÕt qu¶ kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 11 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 12. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 72. M ¹ch dao ® éng l  tëng LC , kh i dï  tô  C1 th× tÇn  ý ng sè lµ f1=30 kHz, khi dïng tô C2 th× tÇn sè riªng f2=40 kHz.  Khi dïng tô C1 vµ C2 ghÐp song song th× tÇn sè dao ®éng  riªng lµ :   A. 24 kHz.                                    B. 38 kHz.   C. 50 kHz.                                    D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 73. M¹ch dao ®éng lý tëng LC. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc ®¹i ë  hai b¶n tô lµ Umaxth× gi¸ trÞ dßng ®iÖn qua m¹ch lµ Imax  b¨ng bao nhiªu ? A. B. B. D. C©u 74. M¹ch chän sãng trong m¸y thu thanh cã L=5.10­6 (H),  C=2.10­8(F),R=0 th× thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng b»ng  bao nhiªu ?   (c=3.10­8(m/s), π 2=10)   A. 590 (m).                                B. 600 (m).   610 (m).                                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 75. M¹ch dao ®éng lý tëng LC. C=0.5 µF, hiÖu ®iÖn thÕ  cùc ®¹i trªn 2 b¶n tô lµ 6 (v) th× n¨ng lîng ®iÖn tõ cña  m¹ch dao ®éng lµ :   A. 8.10­6(J).                                B. 9.10­ 6 (J).   C. 9.10­7(J).                                D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 76. M¹ch dao ®éng LC : L= 1,6.10­4(H), C=8µF, R≠0. Cung  cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt p=0,625 (mW) th× duy tr× hiÖu  ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n cùc tô lµ Umax=5(v). §iÖn trë  thuÇn cña m¹ch lµ :   A. 0,1 (Ω).                      B. 1 (Ω).   C. 0,12 (Ω).                    D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 77. M¹ch dao ®éng lý tëng LC : C=2,5(µF), L=10­4(H).  chän lóc t=0 th× Imax=40(mA) th× biÓu thøc ®iÖn tÝch trªn  hai b¶n cùc tô lµ :   A. q=2.10­9sin(2.10­7t).                             B.  q=2.10­9sin(2.10­7t+π/2).   C. q=2.10­9sin(2.10­7t­π/2).                      D. KÕt  qu¶ kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 12 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 13. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 78. Sãng ® i n tõ  cã tÇ n sè f 3( H z) truyÒ n trong  thuû  Ö = M ti  cã n= 1. nh 5 th×  bí  sãng l  truyÒ n l  : c an µ   A . 40 ( ).                             B . 70 ( ). m m   C . 50 ( ).                             D . kÕ t qu¶ kh¸c. m C©u 79. sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=300(MHz) lµ :   A. Sãng dµi.                         B. sãng trung.   C. Sãng ng¾n                       D. Sãng cùc ng¾n. C©u 80. Nguyªn t¾c ph¸t sãng ®iÖn tõ lµ ph¶i : A.Dïng m¹ch dao ®éng LC dao ®éng ®iÒu hoµ. B.§Æt nguån xoay chiÒu vµo 2 ®Çu m¹ch LC. C.KÕt hîp m¹ch chän sãng LC víi anten.                 D.KÕt hîp  m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi anten C©u 81. Trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× th× bé  phËn ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng lîng bï cho m¹ch LC lµ  bé phËn nµo ? A.Trandito.        B.Cuén L’ vµ tô C’ C.Nguån ®iÖn kh«ng ®æi. D.M¹ch dao ®éng LC. C©u 82. C©u nãi nµo kh«ng ®óng :  A.Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ mét l dao ®éng tù do. B.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ 1 dao ®éng tù do. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ mét dao ®éng t¾t dÇn. D.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå treo têng lµ sù t ù dao  ®éng. C©u 83. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=  10sin(π/2­2πt). NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng ? A.Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x=10 B.Biªn ®é A=10 C.Chu k× T=1(s) D. Pha ban ®Çu ϕ=­π/2. C©u 84. Dao ®éng cã ph¬ng tr×nh x=8sin(2πt+π/2) (cm), nã  ph¶i mÊt bao lau ®Ó ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ li ®é x1=4(cm) h­ íng ngîc chiÒu d¬ng cña trôc to¹ dé:   A. 0,5 (s)                              B. 1/3 (s)   C. 1/6 (s)                              D. KÕt qua kh¸c. C©u 85. C©u nãi nµo kh«ng ®óng vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ : A. Thêi gian dao ®éng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ra biªn b»ng  thêi gian ®i ngîc l¹i. B. Thêi gian ®i qua VTCB 2 lÇn liªn tiÕp lµ 1 chu k×. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 13 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 14. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C .T¹i m çi  li  ® é cã 2 gi  trÞ  cña vËn tèc. ¸ D .G ia tèc  ® æ i  dÊu th×  vËn tèc  cùc ® ¹i C©u 86. Con l¾c ®on l=1(m). Dao ®éng trong träng trêng  g=π 2(m/s2); khi dao ®éng cø d©y treo th¼ng ®øng th× bÞ víng  vµo 1 c¸I ®inh ë trung ®iÓm cña d©y. Chu k× dao ®éng cña  con l¾c sÏ lµ :   A. 2 (s).                                   B. 3 (s).   C. (1+…) (s).                          D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 87. Con l¾c ®¬n g¾n trªn xe «t« trong träng trêng g,  «t« chuyÓn ®éng víi a=g/… th× ë VTCB d©y treo con l¾c lËp  víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc α lµ:   A. 600                                     B. 450   C. 300                                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 88. Con l¾c ®¬n : khèi lîng vËt nÆng m=0,1 (kg), dao  ®«ng víi biªn ®é gãc  α =60  trong träng trêng g=π 2(m/s2)  th× søc c¨ng cña d©y lín nhÊt lµ : A. B. B. D. C©u 89. Con l¾c to¸n : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao ®éng  trong träng trêng g=9,8(m/s2) khi kh«ng ®îc cung cÊp n¨ng  lîng bï th× sau 5 chu k×  biªn ®é gãc gi¶m tõ 50 xuèng 40.  DÓ duy tr× dao ®éng th× c«ng suÊt bé m¸y cung cÊp n¨ng l­ îng cho nã lµ :   A.  C©u 90. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong thang m¸y ®øng  yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn th× ®¹i lîng vËt lý  nµo kh«ng thay ®æi : A. Biªn ®é                  B. Chu k× C. C¬ n¨ng D.  TÇn sè gãc. C©u 91. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng  ®øng trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh  dÇn ®Òu, ®¹i lîng vËt lý nµo thay ®æi : A. VTCB. B. Chu k× C. C¬ n¨ng  D. Biªn ®é. C©u 92. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l=0,25 (m) thùc hiÖn 6  dao ®éng bРtrong 12(s). khèi lîng con l¨c m=1/(5π 2) (kg)  th× trong lîng cña con l¾c lµ :    A. 0,2 (N)                                B. 0,3 (N)    C. 0,5 (N)                                D. KÕt qu¶  kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 14 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 15. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 93. Trong cï  1 kho¶ng thê i gi , con l c ® ¬ n ng an ¾  cã  ch i u dµi l1 thùc hiÖn ®îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c ®¬n cã  Ò cã chiÒu dµI l2 thùc hiªn ®îc 6 dao ®éng  bÐ. HiÖu chiÒu  dµi hai con l¾c lµ 48(cm) th× t×m ®îc :    A. l1=27(cm) vµ l2=75(cm)                     B.  l1=75(cm) vµ l2=27(cm)    C. l1=30(cm) vµ l2=78(cm)                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 94. Con l¾c to¸n dao ®éng bРë trªn mÆt ®Êt cã nhiÖt  ®é t10, ®a con l¾c nµy lªn ®é cao h th× chu k× dao ®éng bР vÉn kh«ng ®æi. C©u nãi nµo ®óng ? A. ë ®é cao h nhiÖt ®é nhá h¬n t10. B. ë ®é cao h nhiÖt ®é lín h¬n t10. C. ë ®é cao h gia tèc träng trêng gi¶m. D. ë ®é cao h d©y treo vµ gia tèc träng trêng cïng gi¶m n  lÇn. C©u 95. ChÊt ®iÓm khèi lîng m=0,01(kg) dao ®éng ®iÒu hoµ  trªn mét ®o¹n th¼ng 4(cm) víi tÇn sè f=5(Hz). t=0 chÊt  ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng cña quü ®¹o. Hîp  lùc t¸c dông vµo chÊt ®iÓm lóc t=0,95(s) lµ :   A.  C©u 96. Con l¾c ®¬n cã qu¶ cÇu b»ng s¾t dao ®éng bРvíi  chu k× T. §Æt nam ch©m hót con l¾c víi lùc F th× nã dao  ®éng víi chu k× T’=1.1T. Lùc F híng theo ph¬ng :   A. §øng th¼ng lªn trªn.                          B. §øng  th¼ng xuèng díi.   C. Híng ngang.                                    D. Mét  ph¬ng kh¸c. C©u 97. D©y treo con l¾c ®¬n bÞ ®øt khi søc c¨ng T > 2P.  Víi bbiªn ®é gãc α b»ng bao nhiªu th× d©y ®øt ë VTCB ?   A. 300                              B. 600   C. 450                              D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 98. §Æt con l¾c ®¬n dµi lu«n dao ®éng vøi chu k× T  gÇn 1 con l¾c ®¬n kh¸c cã chu k× dao ®éng T1=2(s). Cø sau  Δt=200(s) th× tr¹ng th¸i dao ®éng cña hai con l¾c l¹i  gièng nhau. Chu k× dao ®éng lµ :   A.  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 15 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 16. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 99. chu k× dao ® éng cña con l c ® ¬n ¾  cã ch i u dµi l1,  Ò gia tèc  träng tr¬ng g1 lµ T1; Chu k× dao ®éng cña con l¾c  ®¬n cã chiÒu dµI l2, gia tèc träng trêng g2=g1/n lµ T2 b»ng  :   A.  C©u 100. Con l¾c ®¬n dao ®éng trong mét toa xe ®øng yªn  víi chu k× T. chu k× dao ®éng sÏ thay ®æi khi nµo ? A.Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lªn cao. B.Toa xe chuyÓn ®éng th¨nggr ®Òu xuèng thÊp. C.Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph¬ng ngang. D.Toa xe chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang. C©u 101. BiÓu thøc nµo kh«ng ph¶i c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n  chiÒu dµI l dao ®éng víi ph¬ng tr×nh : α = α 0sinω t.    A. w=mv2/2 + mgl(1­cos α)                      B.  w=mgl(1­cos α)    C. w=mgl(cos α ­cos α 0)                           D.mgl  α 02/2 PhÇn 2: dßng ®iÖn xoay chiÒu C©u 102. C©u nãi nµo kh«ng ®óng : A.Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi tuÇn hoµn theo thêi gian  lµ dßng ®iªn xoay chiÒu. B.Dßng ®iÖn biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian lµ dßng  xoay chiÒu. C.Dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ 2  ®Çu m¹ch. D.Dßng ®iÖn xoay chiÒu phæ biÕn cã tÇn sè 50(Hz) vµ  60(Hz). C©u 103. C©u nµo ®óng ? A.Dßng ®iÖn xoay chiÒu lu«n lÖch pha víi hiÖu ®iÖn thÕ  hai ®Çu m¹ch. B.Dßng ®iÖn hiÖu dông b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña nã. C.Dßng ®iÖn tøc thêi chØ ®o ®îc b¨ng ampe kÕ. D.Dßng ®iÖn cùc ®¹i trong ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn trë  thuÇn cã thÓ ®¹t v« cïng khi thay ®æi tÇn sè. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 16 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 17. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 104. C© u  nµo ® óng ? A .Cêng ® é dßng xoay ch i u ch¹y  qua m ét o¹ Ò  ® n m ¹ ch I u/ . = R B .Cêng ® é dßng xoay ch i u ® ¹t cùc ® ¹i th×  m ¹ Ò ch tiªu  thÞ   cã c«ng suÊt cùc ® ¹i . C .D ßng ® i n xoay ch i u cã t¸c  dông ho¸ häc. Ö Ò D .Cêng ® é dßng xoay ch i u hi u dông l  m ét Ò Ö µ  kh¸I ni  l   Öm ý thuyÕ t kh«ng cã thùc. C©u 105. C©u nµo kh«ng ®óng ? A. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cosϕ=R/Z. B. BiÕt hÖ sè c«ng suÊt vÉn cha biÕt ®îc ϕ =(I,U). C.HÖ sè c«ng suÊt cña cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m kh¸c  kh«ng. D.HÖ sè c«ng suÊt phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn xoay  chiÒu qua m¹ch. C©u 106. BiÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch xoay chiÒu  nµo kh«ng ®óng ?   A. P=UIcosϕ.                            B. P=U0I0cosϕ/2.   C. P=I2Zcosϕ                            D. P=U2R/Z2 C©u 107. Trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh x¶y ra hiÖn tîng  céng hëng ®iÖn khi nµo ? C©u nµo kh«ng ®óng ? A. TÇn sè nguån xoay chiÒu b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña  m¹ch  ω 2=1/LC.  B. §o¹n m¹ch cã R vµ ZL=ZC. C. §o¹n m¹ch kh«ng cã R vµ ZL=ZC. D.TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng tÇn sè cña nguån xoay  chiÒu. C©u 108. C©u nµo sai ? A.C«ng suÊt tøc thêi cña dßng ®iÖn xoay chiÒu dao ®éng  kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu. B.Trong 1(s) dßng xoay chiÒu cã 50 lÇn b»ng kh«ng th× tÇn  sè dßng ®iÖn lµ 50(Hz). C.Dßng xoay chiÒu cã tÇn sè cµng cao th× ®i qua tô cµng  dÔ. D.Cuén c¶m c¶n trë dßng xoay chiÒu lµ do hiÖn tîng c¶m  øng ®iÖn tõ. C©u 109. §o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt ZL=2ZC  vµ ZC=R th× hÖ sè c«ng suÊt trong ®o¹n m¹ch lµ :   A. 0.5                            B.  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 17 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 18. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 110. G hÐp 1 tô  ® i n cã ZC=50(Ω) nèi tiÕp víi yÕu tè  Ö nµo ®Ó cêng ®é dßng ®iÖn qua nã trÔ pha hiÖu ®iÖn thÕ 2  ®Çu ®o¹n m¹ch gãc π/4 : A. Cuén thuÇn c¶m cã ZL=50(Ω)  B. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) C. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) nèi tiÕp víi cuén thuÇn c¶m  ZL=100(Ω) D.Kh«ng cã c¸ch nµo C©u 111. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp cã i sím pha h¬n  hiÖu ®iªn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gãc 0
 19. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .C¶ 3 c© u trªn  ® Òu sai. C©u 116. Trong m¹ch ®iÖn 3 fa cã t¶i ®èi xøng, khi cêng ®é  dßng ®iÖn ë 1 fa cùc ®¹i th× dßng ®iÖn ë 2 fa cßn l¹i cã  cêng ®é nµo lµ ®óng ?   A. B»ng kh«ng.                          B. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ ngîc chiÒu víi  dßng ®iÖn trªn.   C. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ cïng chiÒu víi  dßng ®iÖn trªn.   D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 117. C©u nµo nãi ®óng ? A.§éng c¬ dÞ bé 3 fa ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng c¶m øng  ®iÖn tõ vµ viÖc sö dông tõ trêng quay. B.VËn tèc quay cña r«to lµ vËn tèc cña tõ trêng quay. C.Tõ trêng quay dao ®éng víi tÇn sè cña nguån xoay chiÒu. D.Nh∙n ®éng c¬ ghi 10Kw th× ®éng c¬ tiªu thô c«ng suÊt  ®iÖn lµ 10Kw. C©u 118. Dßng xoay chiÒu dïng phæ biÕn h¬n dßng 1 chiÒu  trong thùc tÕ v× sao ? A.DÔ biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ. B.S¶n xuÊt dÔ h¬n. C.Dßng ®iÖn cã thÓ sinh ra c«ng suÊt lín. D.C¸c ý trªn ®Òu ®óng. C©u 119. Mét ®i«t m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn  R=100(Ω) (§iÖn trë ®i«t bá qua). §Æt hiÖu ®iªn thÕ hiÖu  dông U=120(v) vµo 2 ®Çu m¹ch nèi tiÕp trªn. C«ng suÊt tiªu  thô trªn ®iÖn trë R lµ bao nhiªu th× ®óng ?   A. 144(w)                 B. 72(w)        C. 216(w)  D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 120. C©u nãi nµo ®óng ? A.ChØnh lu dßng xoay chiÒu ®Ó ®îc dßng kh«ng ®æi n¹p ¸c  quy. B.Bé gãp ®iÖn ë m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu ®Ó lÊy ®iÖn ra m¹ch  ngoµi vµ biÕn dßng xoay chiÒu thµnh dßng 1 chiÒu. C.Dßng 1 chiÒu trong m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu cã 1 khung d©y  quay sinh ra gièng nh dßng chØnh lu nöa chu k×. D.M¸y ph¸t ®iÖn lµ c¬ cÊu biÕn ®æi qua l¹i gi÷a c¬ n¨ng  vµ ®éng n¨ng. C©u 121. M¸y biÕn thÕ dïng ®Ó :   A.T¨ng hoÆc gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B.T¨ng hoÆc gi¶m cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 19 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 20. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C .TruyÒ n t¶ i ® i n n¨ng ® i Ö  xa. D .TÊt c¶ c¸c vi c trªn . Ö C©u 122. Cuén s¬ cÊp m¸y biÕn thÕ cuèn 5 000 vßng, thø cÊp  cuèn 250 vßng. Cêng ®é vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë cuén s¬ cÊp lµ  0,1(A) vµ 110(V). HÖ sè c«ng suÊt ë cuén s¬ cÊp vµ cuén  thø cÊp lÇn lît lµ 1 vµ 0,9. HiÖu suÊt m¸y biÕn thÕ H=1.  T×m hiÖu ®iÖn thÕ vµ dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp ?    A. U=2200(V) vµ I=0,005(A)             B. U=5,5(V) vµ  I=20/9 (A)    C. U=55(V) vµ I=0,2(A)                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 123. ? C©u214:    §Æt thÊu kÝnh c¸ch dßng ch÷ nhá 15 cm, nh×n  dßng ch÷ qua thÊu kÝnh thÊy dßng ch÷ cao gÊp ®«i. §ã lµ  thÊu kÝnh g×? Tiªu cù bao nhiªu? a. ThÊu kÝnh ph©n kú, f = ­ 30 (cm).                 b.  ThÊu kÝnh héi tô, f =  30 (cm).                   c. ThÊu kÝnh héi tô, f = 10 (cm).  d. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u215:    §Æt vËt AB tríc thÊu kÝnh héi tô, thÊu kÝnh  cho ¶nh ¶o A’B’=4AB, thay thÊu kÝnh nµy b»ng thÊu kÝnh  ph©n kú cïng tiªu cù ë cïng vÞ trÝ ®ã th× ®é phãng ®¹i  cña thÊu kÝnh ph©n kú lóc nµy lµ bao nhiªu? a. 4/3               b. 1/2               c. 4/7  d. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 216:    Hai ®iÓm s¸ng S1 , S2 ®Æt trªn trôc chÝnh  cña thÊu kÝnh héi tô cã D = 10(dp), S1 c¸ch thÊu kÝnh  6(cm), S2 ë bªn kia thÊu kÝnh c¸ch S1 bao nhiªu ®Ó ¶nh cña  chóng qua thÊu kÝnh trïng lªn nhau? a. 45 (cm)              b. 40 (cm)                   c.  36 (cm)             d. KÕt qu¶ kh¸c. C©u217:    ThÊu kÝnh giíi h¹n bëi 2 chám cÇu, b¸n  kÝnh mÆt låi lµ 15 (cm) b»ng nöa b¸n kÝnh mÆt lâm. ChiÕt  suÊt víi m«I trêng xung quanh lµ 1,2. §é tô cña thÊu kÝnh  lµ bao nhiªu? a. ­2(dp)                        b. 2(dp)  c. 5(dp)                   d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 218:   VËt s¸ng AB ®Æt song song vµ c¸ch mµn ch¾n  60 (cm). §Æt thÊu kÝnh héi tô xen gi÷a vËt vµ mµn (trôc  chÝnh vu«ng gãc víi mµn) th× Kh«ng thÊy cã vÞ trÝ ®Æt  thÊu kÝnh nµo cho ¶nh cña AB râ nÐt trªn mµn. tiªu cù cña  thÊu kÝnh ph¶i lµ bao nhiªu?  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 20 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản