Hô hấp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
251
lượt xem
17
download

Hô hấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của quang hơp: - Từ pt tổng quát của qh hãy nêu những vai trò của qh - Tại sao gọi là TV là sinh vật sx hay sinh vật cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hô hấp

  1. Bμi 8: Quang hîp ë thùc vËt I.Kh¸i niÖm vÒ quang hîp ë thùc vËt 1.Quang hîp lμ g×? Quan s¸t h×nh 8.1 vμ cho biÕt quang hîp lμ g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña QH.
  2. QH:Lμ qu¸ tr×nh tæng hîp CHC ®ång thêi tÝch luü n¨ng l−îng, tõ c¸c chÊt v« c¬ nhê n¨ng l−îng AS. 6CO2 + 12H2O == C6H12O6 + 6O2+ 6H2O AS + DL 2. Vai trß cña quang hîp Tõ pt tæng qu¸t cña qh h·y nªu nh÷ng vai trß cña qh. T¹i sao gäi TV lμ sinh vËt sx hay sv cung cÊp? Sù sèng muèn tån t¹i ph¶i cã .. nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn suy tμn vμ . QH diÔn ra chñ yÕu ë c¬ quan nμo cña c©y,t¹i sao?
  3. II.L¸ lμ c¬ quan quang hîp 1. H×nh th¸i gi¶i phÉu cña l¸ thÝch nghi víi chøc n¨ng quang hîp. C4 C3 KhÝ khæng KhÝ khæng QS h×nh 8.2 nªu tÝnh hîp lÝ cÊu tao víi chøc n¨ng
  4. 2. Lôc l¹p lμ bμo quan quang hîp CÊu t¹o cña lôc l¹p Quan s¸t h×nh kÕt hîp kiÕn thøc 11 nªu nh÷ng ®iÓm cÊu t¹o phï hîp chøc n¨ng qh cña lôc l¹p.
  5. 3. HÖ s¾c tè quang hîp HÖ s¾c tè cña quang hîp bao gåm nh÷ng thμnh phÇn nμo? Vai trß cña chóng. Mμu xanh xña l¸ c©y cã liªn quan tíi qh kh«ng? Cñng cè: 1-5 ( sgk) Bμi tËp: Cb bμi 9
  6. Ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t ®Çy ®ñ cña quang hîp NLAS C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O 6CO2 + 12H2O HÖ s¾c tè .Ph−¬ng tr×nh thÓ hiÖn ®−îc nguån gèc c¸c nguyªn tö cã mÆt trong hîp chÊt h÷u c¬ cuèi cïng nμo.
Đồng bộ tài khoản