intTypePromotion=1

Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 4

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
8
download

Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán có sự khác nhau ở các nước trên thế giới. Tùy theo đặc thù mỗi quốc gia, các công ty chứng khoán cũng được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau. 1.3. Công ty chứng khoán ở một số nước trên thế giới. Trên thế giới có ba mô hình công ty chứng khoán cơ bản: Thứ nhất: là mô hình ngân hàng đa năng toàn phần. Trong mô hình này không có sự tách biệt nào giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh chứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khoán thành lập và quả lí quĩ đầu tư trong khi điều này không được Inđônêxia chấp nhận. Như vậy, đ iều kiện th ành lập công ty chứng khoán có sự khác nhau ở các nước trên th ế giới. Tùy theo đặc thù m ỗi quốc gia, các công ty chứng khoán cũng được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau. 1 .3. Công ty chứng khoán ở một số nước trên th ế giới. Trên th ế giới có ba mô hình công ty ch ứng khoán cơ bản: Th ứ nhất: là mô hình ngân hàng đa năng toàn phần. Trong mô h ình này không có sự tách biệt nào giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Các n gân hàng thương mại cung cấp đ ầy đủ các dịch vụ ngân hàng, ch ứng khoán và bảo h iểm trong một pháp nhân duy nhất. Đây là phương th ức hoạt động ngân hàng đ a n ăng cổ truyền m à điển h ình được áp dụng ở CHLB Đức, Hà Lan, Thu ỵ Sỹ, các nước Bắc Âu. Th ứ hai: là mô hình đa năng một phần (đa năng kiểu Anh), được áp dụng ở Anh và một số nước có quan hệ gần gũi với Anh như Canada, australia. Ngân hàng khi tham gia kinh doanh chứng khoán phải th ành lập công ty con, có tư cách pháp nhân độc lập. Các công ty con ít khi nắm giữ cổ phần của ngân hàng và thường không có sự kết hợp giữa các công ty bảo hiểm và ngân hàng. Th ứ ba: là mô hình chuyên doanh. Nó được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Nhật.v.v. Theo mô h ình này các công ty chứng khoán là các công ty chuyên doanh độc lập. Các ngân hàng không được phép tham gia vào kinh doanh chứng khoán. Dưới đây là mô hình công ty chứng khoán ở một số nước trên th ế giới. 1 .3.1. Mô hình Mỹ. 25
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nét nổi bật của mô hình này là sự tách rời hoạt động của ngành ngân hàng và ngành chứng khoán. Đạo luật Glass-Steagall chỉ cho phép ngân h àng th ương mại tiến hành chào bán các loại chứng khoán Chính phủ mới phát hành lần đầu nhưng cấm các tổ chức này bảo lãnh phát hành chứng khoán doanh nghiệp hoặc tham gia vào ho ạt động môi giới. Do thị phần các ngân hàng th ương mại giảm xuống, năm 1997 Cục Dự trữ Liên b ang đã áp dụng đ iều luật 20 của Đạo luật Glass-Steagall cho phép các công ty m ẹ thuộc ngân h àng bảo lãnh phát hành một số chứng khoán nhất định.Và tới tháng 7 /1988 Cục Dự trữ Liên bang tiến hành thí điểm công ty mẹ thuộc ngân hàng thương m ại J.P Morgan được bảo lãnh phát hành trái phiếu công ty và bảo lãnh phát h ành cổ phiếu, dần dần mở rộng cho phép đối với các ngân hàng thương m ại khác. Các tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Mỹ bao gồm các ngân h àng đầu tư và các công ty môi giới. Việc thành lập các công ty ch ứng khoán được thực hiện theo chế độ đăng kí. Các công ty môi giới và tự doanh muốn tham gia kinh doanh chứng khoán chỉ cần đăng kí với SEC (Uỷ ban Giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ) và phải tham gia một tổ chức tự quản phù hợp (như NASD) hoặc xin trở thành một th ành viên của Sở giao dịch. Một tiêu chu ẩn quan trọng m à công ty ch ứng khoán ở Mỹ phải tuân thủ là tiêu chuẩn về vốn. Mức vốn yêu cầu cho hoạt động kinh doanh được xác định bằng sự kết hợp giữa yêu cầu về vốn của pháp luật và mức vốn cần thiết của công ty. ở M ỹ không có sự phân biệt trong qui định giữa công ty chứng khoán trong n ước và các tổ chức nước ngoài tham gia khinh doanh chứng khoán tại Mỹ. 1 .3.2. Mô hình Nhật. 26
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trước đây, mô hình kinh doanh chứng khoán của Nhật là mô hình chuyên doanh, n gân hàng không được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo Lu ật cải cách các định chế ban h ành 4/1993, các tổ chức ngân hàng được phép tham gia vào thị trư ờng chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán con. Đồng thời các công ty chứng khoán lại đ ược phép thành lập công ty con làm dịch vụ ngân h àng. Kinh doanh chứng khoán Nhật Bản được chia thành 4 loại hình và mỗi loại h ình lại có giấy phép kinh doanh riêng biệt, đó là nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, chào bán chứng khoán ( hay tham gia vào h ệ thống bán lẻ các chứng khoán phát hành ra công chúng). Ngoài ra, các công ty ch ứng khoán chuyên doanh được phép cung cấp các dịch vụ khác liên quan tới chứng khoán như tư vấn đ ầu tư, làm đ ại lí thu tiền mua các trái phiếu phát hành ra công chúng, thanh toán gốc và lãi trái phiếu, đại lí trả lợi nhuận, mua lại hoặc huỷ từng phần tiền mua chứng chỉ quĩ đ ầu tư, lưu kí chứng khoán... Công ty xin tham gia kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng được các tiêu chuẩn: Có nguồn tài chính lành m ạnh. Nhân sự phù hợp với hoạt động kinh doanh. Chứng minh được việc xin tham gia kinh doanh chứng khoán là thiết thực đối với công ty. Vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty chứng khoán thay đổi tuỳ theo loại hình kinh doanh mà công ty đ ó tham gia: Đối với các công ty không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán: + Tokyo hoặc Osaka SE : 300 triệu Yên. 27
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com : 150 triệu Yên. + Nagoya SE + Các Sở khác : 100 triệu Yên. Đối với các công ty không phải là thành viên: 100 triệu Yên. Đối với công ty b ảo lãnh phát hành: + Công ty tham gia 3 loại hình môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành: 10 t ỷ Yên. + Công ty chuyên bảo lãnh phát hành hoặc là người quản lí cho tổ hợp bảo lãnh phát hành: 3 tỷ Yên. + Các loại hình khác: 500 triệu Yên. Cho tới n ăm 1972 Nh ật Bản mới cho phép công ty chứng khoán nư ớc ngo ài mở chi nhánh tại Nhật Bản. Theo luật hiện hành, các công ty chứng khoán nước ngo ài khi m ở chi nhánh tại Nhật Bản phải được sự cho phép của Bộ tài chính Nhật. 1 .3.3. Mô hình Đức. Các ngân hàng đa năng được tham gia vào tất cả các loại h ình kinh doanh chứng khoán mà không ph ải chịu sự ràng buộc nào. Các ngân hàng thường tiến hành các n ghiệp vụ tự doanh và môi giới các chứng khoán được phép giao dịch tại Sở giao d ịch chứng khoán. Các th ành viên của Sở giao d ịch chứng khoán, ngo ài các ngân h àng và tổ chức tín dụng, còn bao gồm những người được Nh à nư ớc cử ra đ ể lập giá và nhóm các nhà lập giá tự do. Số lượng các ngân h àng và người lập giá tự do không b ị hạn chế, chỉ hạn chế số lượng người do Nhà nước đ ề cử để lập giá. Chức n ăng của các th ành viên này được thể hiện: chỉ có ngân hàng mới được nhận lệnh mua và bán ch ứng khoán của khách hàng rồi chuyển tới Sở giao dịch chứng khoán. Chi nhánh của các công ty chứng khoán nước ngoài tại Đức cũng phải có giấy phép kinh doanh chứng khoán với tư cách là một ngân h àng. 28
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Người lập giá gồm có người lập giá tự do và người lập giá do Nhà nước đề cử. Nhiệm vụ của ngư ời lập giá do Nhà nước cử ra là xác định giá chính thức của chứng khoán trên cơ sở tình hình giao d ịch thực tế ở Sở giao dịch. Người lập giá tự do là người trung gian môi giới các nghiệp vụ giao dịch giữa các ngân hàng khác với người lập giá tỷ giá do Nhà nước cử ra. 1 .3.4. Mô hình tại một số nước Châu á đ iển hình. a. Mô hình Hồng Kông. ở mô hình này không có sự tách biệt giữa hai ngành chứng khoán và ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều tham gia kinh doanh chứng khoán thông qua công ty con của m ình. Công ty kinh doanh ch ứng khoán có thể tồn tại dưới bất cứ h ình thức nào: cá th ể, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh... khi tham gia kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán chỉ cần đăng ký với Uỷ ban giao dịch chứng khoán. Mức vốn pháp định không được đặt ra, nh ưng công ty chứng khoán phải duy trì mức vốn khả dụng theo quy định của pháp luật, chẳng h ạn: công ty chứng khoán chỉ làm một nghiệp vụ môi giới chứng khoán, vốn khả dụng tối thiểu là 500.000 H$, đối với nh à kinh doanh chứng khoán tham gia hoạt động tự doanh vốn khả dụng tối thiểu đối với các pháp nhân (công ty) là 3.000.000 H$; đối với thể nhân là 500.000 H$; đối với công ty hợp danh, từng th ành viên pháp nhân là 3.000.000 H$, thể nhân là 500.000 H$. Hồng Kông không có quy định nào riêng biệt đối với các công ty chứng khoán nước n goài kinh doanh trên thị trường và không có một sự phân biệt đối xử nào giữa các công ty trong nước và công ty n ước ngoài. 29
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b . Mô hình Malaysia. Trước đ ây các nhà kinh doanh chứng khoán Malaysia có thể là các cá nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh... Từ 1986, các nhà quản lý cho phép n gân hàng thành lập công ty con kinh doanh chứng khoán. Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu bao gồm: môi giới, tự doanh và b ảo lãnh phát hành. Cũng như những thị trường mới nổi, Malaysia có các quy đ ịnh hạn chế sự tham gia của nước ngo ài. Công ty chứng khoán n ước ngo ài chỉ được phép tham gia kinh doanh chứng khoán dưới hình thức liên doanh với công ty chứng khoán trong nước. Tỷ lệ góp vốn của phía nư ớc ngoài lúc đầu là 30%, sau đó là 49%. Do th ị trường và quản lý còn nhiều bất cập nên trên thực tế chưa có công ty liên doanh nào n âng mức góp vốn trên 30%. c. Mô hình Trung Quốc Các công ty ch ứng khoán Trung Quốc là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần được thành lập theo luật công ty. Các công ty chứng khoán được th ành lập theo chế độ cấp phép. Cơ quan quản lý Nhà nước đảm nhiệm việc cấp phép là cơ quan giám quản chứng khoán thuộc Quốc vụ viện. Các nghiệp vụ kinh doanh chính gồm: môi giới, bảo lãnh phát hành, tự doanh. Công ty ch ứng khoán gồm 2 loại: công ty môi giới chỉ thực hiện chức n ăng môi giới, công ty ch ứng khoán đ a n ăng th ực hiện đồng thời 3 nghiệp vụ. Điều kiện thành lập công ty đ a n ăng và công ty môi giới chứng khoán: + Về vốn: đối với công ty đ a năng, vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu Nhân dân tệ, công ty môi giới là 50 triệu Nhân dân tệ 30
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Những người điều hành và nhân viên nghiệp vụ phải có giấy phép h ành ngh ề chứng khoán. + Phải có địa đ iểm kinh doanh cố định và thiết bị giao dịch đủ tiêu chuẩn. + Có ch ế độ quản lý hoàn chỉnh và có hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán hợp lý. Chương II: Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt nam hiện nay. Qua nghiên cứu mô hình công ty chứng khoán ở một số nước trên Thế giới có thể th ấy sự thành lập, phát triển của các công ty chứng khoán gắn liền với sự h ình thành, phát triển của thị trường chứng khoán. Nó là một quá trình lâu dài. ở Việt Nam, th ị trường chứng khoán có nét đặc thù riêng, nó được h ình thành và phát triển theo định hướng của Nh à n ước. Do vậy, quá trình thành lập, hoạt động của các công ty ch ứng khoán cũng mang những đặc điểm riêng. 2 .1. Quá trình thành lập các công ty chứng khoán. 2 .1.1. Mục tiêu hoạt động của các công ty chứng khoán. Trong 2 -3 năm đ ầu, các công ty chứng khoán thuộc các ngân h àng chưa đặt vấn đ ề n guồn thu lớn từ TTCK. Thị trường mới thành lập, quy mô nhỏ. Vì vậy, mục tiêu trước mắt là tìm hiểu, thăm dò th ị trường, tạo lập quan hệ khách hàng, bồi dưỡng, đ ào tạo nghiệp vụ và tích lu ỹ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Trên cơ sở đó, xúc tiến, triển khai các phương án kinh doanh một cách hoàn chỉnh. Để thực h iện điều n ày các công ty đ ã tiến hành một số biện pháp như: * Nắm bắt mọi động thái xu hướng phát triển, vận động của thị trư ờng để đánh giá và đúc rút những kinh nghiệm cần thiết ban đầu. 31
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com * Triển khai một số nghiệp vụ thí điểm có chọn lọc để tập d ượt và đú c rút những kinh nghiệm kinh doanh. * Bảo toàn vốn tích cực. * Xúc tiến các hoạt động quảng cáo, tiếp thị tạo lập quan hệ với khách hàng tiền n ăng. Trong thời gian đầu các công ty chứng khoán chuyên doanh vẫn chưa đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Trước mắt các công ty này tham gia thị trư ờng một cách th ận trọng, lần lượt triển khai các nghiệp vụ với mục đích làm quen với các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Từ đó rút ra những kinh nghiệm kinh doanh cần thiết ban đầu. Họ đặt mục tiêu bảo toàn vốn, cắt giảm các chi phí không cần thiết, duy trì hoạt động động kinh doanh thật vững sau đó mới mở rộng và phát triển thị trường. 2 .1.2. Quá trình thành lập các công ty chứng khoán. ở Việt Nam, trong giai đoạn đ ầu phát triển TTCK, vì quy mô th ị trường còn nhỏ n ên số lượng các công ty chứng khoán hiện nay còn ít. Điều này là phù hợp nhằm giảm sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh chi phí ban đầu của các công ty khi mới thành lập là rất lớn mà thu nhập còn nhỏ, chưa đủ khả năng bù đắp chi phí. Ngo ài ra, để đ ảm bảo nguyên tắc xây dựng thị trường chứng khoán hiệu quả và an toàn n gay từ giai đoạn đầu, hiện nay chúng ta đã chọn ra các công ty có quy mô lớn và chất lượng cao tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán để giảm thiểu rủi ro. Khi th ị trường đã phát triển hiệu quả, quy mô và dung lư ợng thị trường đ ã lớn, số lượng công ty chứng khoán có thể sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện n ay có 07 công ty chứng khoán đã thành lập và đi vào hoạt động. 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản