intTypePromotion=1

Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 9

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
13
download

Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại Trung Quốc, theo quy định của luật chứng khoán có hiệu lực từ 01/07/1999, các công ty chứng khoán phải thực hiện việc quản lí tách bạch tài khoản chứng khoán và tiền của khách hàng là các nhà đầu tư với các tài khoản chứng khoán và tiền của công ty. Tại Mỹ, sau khi nhiều công ty chứng khoán bị phá sản do sự rối loạn trong việc quản lí tiền và tài sản của khách hàng trong những năm 1967-1969 và đã làm suy giảm hoạt động của thị trường chứng khoán vào cuối năm 1969,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 9

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ty, đồng thời mọi giao dịch về tài kho ản tiền và chứng khoán của khách h àng ph ải được sự đồng ý của khách h àng. Tại Trung Quốc, theo quy định của luật chứng khoán có hiệu lực từ 01/07/1999, các công ty chứng khoán phải thực hiện việc qu ản lí tách bạch tài kho ản chứng khoán và tiền của khách hàng là các nhà đầu tư với các tài kho ản chứng khoán và tiền của công ty. Tại Mỹ, sau khi nhiều công ty chứng khoán bị phá sản do sự rối lo ạn trong việc quản lí tiền và tài sản của khách h àng trong những năm 1967-1969 và đã làm suy giảm hoạt động của thị trường chứng khoán vào cuối năm 1969, đầu n ăm 1970, lu ật bảo vệ nh à đ ầu tư chứng khoán đã được ban hành năm 1970 và sau n ăm 1973 Uỷ ban chứng khoán Mỹ ban hành quy chế về quản lí tách biệt chứng khoán của khách h àng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty. Theo Nghị đ ịnh 48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán do UBCKNN ban hành, công ty ch ứng khoán Việt nam phải tuân thủ quy định về quản lí tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán của khách hàng với tài khoản tiền và chứng khoán của công ty, đồng thời mọi giao dịch của công ty chứng khoán với khách hàng phải được thực h iện trên cơ sở hợp đồng mở tài khoản m à công ty chứng khoán kí với khách h àng. Ngoài quy định về quản lý tài khoản nêu trên, nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, chúng ta cần áp dụng chế độ bảo hiểm cho hoạt động đầu tư chứng khoán và áp dụng quy chế yêu cầu các công ty chứng khoán phải đóng góp vào qu ỹ bảo hiểm đ ầu tư chứng khoán, quỹ bảo đảm thanh toán. Các quy đ ịnh này do Sở giao dịch chứng khoán quy định và áp dụng đối với các công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch. 65
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 .3.2.4. Quy đ ịnh về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin. Chúng ta phải đẩy mạnh việc áp dụng và thực hiện quy định này vào thị trường chứng khoán, theo đó các công ty chứng khoán phải công khai hoá các thông tin về hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công chúng, phải tuân thủ chế độ báo cáo đ ịnh kì cho các cơ quan qu ản lí ngành ch ứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán n ếu công ty là thành viên. Ngoài báo cáo định kì, công ty chứng khoán phải có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có sự kiện bất thư ờng ảnh hưởng đ ến hoạt động kinh doanh chứng khoán xảy ra. Đáng chú ý là các báo cáo định kì hàng n ăm, quy đ ịnh h àng quý, của công ty chứng khoán phải được công ty kiểm toán đ ã được cơ quan quản lí Nhà n ước ngành chứng khoán chấp thuận xác nhận. 3 .3.2.5. Cần hạn chế một số hoạt động kinh doanh chứng khoán ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong th ời gian đầu hoạt động. Khác với các thị trường chứng khoán ở các nước đang phát triển, ở thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật, các n ước phát triển châu Âu, các công ty chứng khoán thực hiện rất nhiều nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đang mở rộng lĩnh vực hoạt động sang cả hoạt động ngân hàng (như ở Mỹ, Nhật hiện nay). Tuy nhiên trong giai đoạn đ ầu xây dựng và phát triển ngành ch ứng khoán ở các nước đang phát triển, nhiều hoạt động kinh doanh chứng khoán bị hạn chế, nhiều công cụ đ ể thực hiện kinh doanh chứng khoán chưa có đ ủ điều kiện áp dụng.Trước hết là nhiều nư ớc không cho phép công ty ch ứng khoán thực hiện "bán khống" chứng khoán như ở Trung Quốc, hoặc có biện pháp hạn chế "bán khống" chứng khoán như ở Hồng Kông, nhằm giảm thiểu yếu tố đ ầu cơ trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán khi trình độ quản lí còn th ấp nh ư trường hợp Trung Quốc hoặc nhằm bảo vệ sự ổn định của thị 66
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trường chứng khoán, thị trường tiền tệ trước các nhà đầu cơ quốc tế như trường hợp Hồng Kông trong thời gian gần đ ây. Hoạt động "bán khống" là việc cho phép người b án chứng khoán được thực hiện việc bán chứng khoán không thuộc sở hữu của họ theo quy định cụ thể đ ặc biệt là quy định thời hạn của hoạt động " bán khống". Khi đó các công ty chứng khoán, về nguyên tắc, sẽ cho khách hàng vay chứng khoán đ ể thực hiện việc giao dịch và khách hàng sẽ chịu trách nhiệm mua chứng khoán trả lại cho công ty vào một thời gian nhất đ ịnh sau này. Đương nhiên, nếu giá chứng khoán đ ang có xu thế giảm, tức là khách hàng mua chứng khoán với mức giá thấp h ơn giá bán thì nhà đầu tư sẽ thu đ ược lợi nhuận. Trường hợp ngược lại thì nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ. Một hoạt động kinh doanh chứng khoán khác cũng bị hạn chế ở một số thị trường chứng khoán mới nổi như Trung Quốc hiện đang áp dụng, đó là hoạt động giao d ịch kí quỹ. Giao dịch kĩ quỹ về bản chất là việc công ty chứng khoán được trợ giúp tài chính cho khách hàng, các nhà đầu tư của công ty mua chứng khoán với giá trị nhiều hơn số tiền đang có trên tài khoản tiền của họ tại công ty. Các thị trường chứng khoán khác nhau, tu ỳ theo mức độ phát triển và khả năng quản lí, áp dụng các quy định khác nhau đối với giao dịch kí quỹ, như quy đ ịnh tỷ lệ kí quỹ, thời h ạn, quy đ ịnh về thế chấp chứng khoán.v.v. Đối với giao dịch kí quỹ, các nh à đ ầu tư với sự hỗ trợ về tài chính của các công ty chứng khoán có thể nắm giữ số lượng chứng khoán lớn và có thể thu đ ược tỷ suất lợi nhuận rất cao khi giá chứng khoán m à họ đ ang nắm giữ tăng trong thời hạn cho phép. Tất nhiên, nếu giá chứng khoán m à các nhà đầu tư nắm giữ giảm thì họ đã bị thua lỗ trong khoản mục đầu tư này. 67
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Như vậy về lí thuyết, việc cho phép thực hiện "bán khống" và thực hiện giao dịch kí qu ỹ một mặt có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của thị trường chứng khoán, nâng cao tính thanh khoản của thị trường bằng cách khuyến khích giao dịch trên th ị trường, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn cho các nhà đầu tư, đặc b iệt là các nhà đầu tư tư nhân với lượng vốn có hạn. Mặt khác đây lại là công cụ đ ể các nhà đầu cơ, nh ất là các tập đoàn tài phiệt lớn đầu cơ, lũng đo ạn thị trường chứng khoán và kết hợp với thị trường tiền tệ, ngoại hối nhằm thu lợi nhuận một cách nhanh chóng đ ể lại các hậu quả hết sức nặng nề đối với các thị trường chứng khoán bị đ ầu cơ. Những bài học về đ ầu cơ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam á, Hồng Kông, của các tập đoàn tài chính lớn như của nhà tài phiệt Soros là ví dụ hết sức sinh động về vấn đ ề này. Vì vậy, ở Việt Nam trong giai đo ạn đầu của thị trường chứng khoán, nhằm bảo đảm an toàn cho thị trường và từng bước tạo dựng lòng tin của các nhà đầu tư, việc không cho các công ty chứng khoán thực hiện hoạt động "bán khống", giao dịch kí qu ỹ và cung cấp tín dụng cho khách hàng là hợp lí. Đồng thời việc giao dịch các công cụ phái sinh, như hợp đồng kì h ạn, giao dịch chỉ số...cũng không được phép thực hiện. Sau này tu ỳ thuộc vào sự phát triển của thị trư ờng và khả năng quản lí, UBCKNN cần chủ động xem xét và từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với công ty chứng khoán. Ngoài ra các quy định về đ ầu tư , nắm giữ chứng khoán niêm yết và không niêm yết của các công ty chứng khoán cũng được áp dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro tiềm tàng đối với hoạt động của công ty chứng khoán. 3 .3.3. Giải pháp tạo hàng hoá cho thị trư ờng chứng khoán. 68
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các công ty chứng khoán sau một thời gian hoạt động đã triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty vẫn còn ở mức rất h ạn chế. Nguyên nhân của tình trạng này do nhiều phía. Một trong những nguyên nhân quan trọng là khối lượng hàng hoá niêm yết và giao d ịch trên thị trường chưa nhiều, phạm vi hoạt động của thị trường còn hẹp, nhiều doanh nghiệp chưa muốn tham gia niêm yết vì thực tế họ chưa có nhu cầu về vốn (một số còn dư ợc Ngân sách cấp hoặc được vay ưu đãi). Điều n ày gây ảnh hưởng lớn tới giá trị và khối lượng chứng khoán giao dịch trên thị trư ờng đồng thời hạn chế hoạt động của các công ty ch ứng khoán. Để thúc đẩy hoạt động và phát triển các công ty chứng khoán thì vấn đ ề quan trọng trước mắt là cần phải tạo hàng hoá cho th ị trường chứng khoán. Muốn vậy, UBCKNN cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số giải pháp sau: 1 ) Lựa chọn một số doanh nghiệp khi cổ phần hoá phải gắn với việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết tại TTGDCK, áp dụng h ình thức bảo l•nh phát h ành cổ phiếu khi th ực hiện cổ phần hoá. 2 ) Cho phép một số ngân h àng thương m ại cổ phần niêm yết tại Trung tâm giao d ịch chứng khoán. 3 ) Ch ỉ định một số công ty thành viên của các Tổng công ty lớn tham gia niêm yết trên th ị trường (cả phát h ành cổ phiếu cũng như phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho các dự án lớn). 4 ) Cần có qui định cho phép giảm hoặc bán số cổ phần của Nhà nước trong các doanh nghiệp cổ phần hoá m à Nhà nước không cần nắm giữ. 69
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 5 ) Cho phép thực hiện thí đ iểm một số doanh nghiệp có vốn đ ầu tư nước ngo ài chuyển thành công ty cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán. 6 ) Hạn chế việc cấp vốn cho doanh nghiệp từ Ngân sách Nhà nước và vốn vay ưu đ ãi đ ể doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán phục vụ cho đ ầu tư, m ở rộng sản xuất. 7 ) Có chính sách của Nhà nước về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ cho thị trường chứng khoán trong đó cải tiến phương thức bảo lãnh phát hành cũng như cách thức đấu thầu theo phương thức khác nhau, cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất và phát hành trái phiếu có thời hạn khác nhau tạo n ên tính đ a d ạng, hấp dẫn h ơn của trái phiếu Chính phủ. kết luận. Để thị trường chứng khoán có thể phát triển nhanh chóng, yếu tố quan trọng không th ể thiếu là hình thành các tổ chức tham gia kinh doanh trên thị trư ờng. Đối tượng n ày sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản cho các loại chứng khoán, bảo đ ảm thị trường chứng khoán hoạt động có trật tự, công bằng và hiệu quả. Vì vậy, việc thành lập và phát triển các tổ chức kinh tế hoạt động trên th ị trường chứng khoán, trong đó có các công ty chứng khoán, là phù hợp với nhu cầu khách quan về phát triển thị trường vốn và th ị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài: "Một số giải pháp nhằm ho àn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đo ạn hiện nay" đư ợc thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán Việt nam trong việc hoàn thiện hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặc thù của Việt nam (như h ệ thống pháp lý hiện hành, tiềm lực tài 70
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chính và nhân lực của các chủ thể Việt nam, xu hướng phát triển kinh tế Việt n am...). Đề tài đ ã đề xuất các giải pháp ho àn thiện hệ thống các công ty chứng khoán ở Việt nam hiện nay, đ ồng thời tìm ra các biện pháp nhằm mở rộng và phát triển các công ty ch ứng khoán trong thời gian tới. Là lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới đối với Việt nam, việc hoàn thiện và phát triển hệ thống công ty kinh doanh chứng khoán là một công việc rất quan trọng và h ết sức khó khăn. Nhiều vấn đề liên quan đ ến tổ chức, hoạt động và qu ản lý của công ty kinh doanh chứng khoán cần phải có nghiên cứu sâu hơn, nh ư nội dung các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán, cơ ch ế kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty chứng khoán; mối quan hệ của công ty chứng khoán với các tổ chức tài chính tiền tệ (Ngân hàng, Bảo hiểm, Công ty tài chính...) trong ho ạt động ở th ị trường chứng khoán nói riêng và thị trường vốn nói chung; hệ thống các giải pháp (mang tính ch ất h ành chính và kinh tế) thực hiện quản lý việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán trong điều kiện đ a dạng hoá các loại h ình sở hữu đối với các công ty chứng khoán... Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài này các kết quả nghiên cứu chỉ là những định hướng hết sức cơ b ản ban đầu về mô hình công ty, đ ề xuất các giải pháp ho àn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung quan trọng về hoạt động và qu ản lý các công ty ch ứng khoán sẽ được nghiên cứu sâu hơn ở những đề tài sau. Tài liệu tham khảo 1 . Thị trường chứng khoán. GS, T S Lê Văn Tư - Lê Tùng Vân NXB Thống kê. 2 . Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. 71
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 . Luật ngân hàng, Lu ật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp. Miskin NXB Thống kê. 4 . Tạp chí NH, tạp chí Tài chính, tạp chí Chứng khoán các số năm 2000, 2001, 4 tháng đầu năm 2003, và một số sách báo, tạp chí khác. 72
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2