Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 13

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
163
lượt xem
4
download

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Hiểu yêu cầu đề. Chọn câu chuyện đúng yêu cầu đề. 2. Kĩ năng: - Học sinh kể lại một câu chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm “Bảo vệ môi trường”, giọng kể tự nhiên, kể rõ ràng, mạch lạc. 3. Thái độ: - Qua câu chuyện, học sinh có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 13

  1. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu yeâu caàu ñeà. Choïn caâu chuyeän ñuùng yeâu caàu ñeà. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh keå laïi moät caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia gaén vôùi chuû ñieåm “Baûo veä moâi tröôøng”, gioïng keå töï nhieân, keå roõ raøng, maïch laïc. 3. Thaùi ñoä: - Qua caâu chuyeän, hoïc sinh coù yù thöùc tham gia baûo veä moâi tröôøng, coù tinh thaàn phaán ñaáu noi theo nhöõng taám göông duõng caûm baûo veä moâi tröôøng. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Baûng phuï vieát 2 ñeà baøi SGK. + Hoïc sinh: Soaïn caâu chuyeän theo ñeà baøi.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC G GIAÙO VIEÂN SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh keå laïi nhöõng - Giaùo vieân nhaän xeùt – cho maãu chuyeän veà baûo veä moâi ñieåm (gioïng keå – thaùi ñoä). tröôøng. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå caâu chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït 7’ ñoäng: Hoaït ñoäng lôùp.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm ñuùng ñeà taøi cho caâu chuyeän cuûa
  3. mình. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Ñeà baøi 1: Keå laïi vieäc laøm toát cuûa em hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh ñeå baûo veä moâi tröôøng. Ñeà baøi 2: Keå veà moät haønh - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc ñoäng duõng caûm baûo veä moâi töøng ñeà baøi. tröôøng. - Hoïc sinh ñoïc laàn löôït gôïi • Giaùo vieân höôùng daãn hoïc yù 1 vaø gôïi yù 2. sinh hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà - Coù theå hoïc sinh keå nhöõng baøi. caâu chuyeän laøm phaù hoaïi moâi tröôøng. • Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh daïng baøi keå chuyeän. 7’ • Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh laàn löôït neâu ñeà vaø phaân tích.
  4. • Yeâu caàu hoïc sinh tìm ra baøi. caâu chuyeän cuûa mình.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh xaây duïng coát truyeän, daøn yù. Phöông phaùp: Thuyeát trình, giaûng giaûi. - Hoïc sinh töï chuaån bò daøn yù. + Giôùi thieäu caâu chuyeän. + Dieãn bieán chính cuûa caâu chuyeän. (taû caûnh nôi dieãn ra theo caâu chuyeän) - Keå töøng haønh ñoäng cuûa nhaân vaät trong caûnh – em coù nhöõng haønh ñoäng nhö
  5. - Choát laïi daøn yù. theá naøo trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. 10’ + Keát luaän: - Hoïc sinh khaù gioûi trình baøy.  Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh keå chuyeän. - Trình baøy daøn yù caâu chuyeän cuûa mình. - Thöïc haønh keå döïa vaøo daøn yù. 6’ - Hoïc sinh keå laïi maãu - Nhaän xeùt, tuyeân döông. chuyeän theo nhoùm (Hoïc  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. sinh gioûi – khaù – trung - Bình choïn baïn keå chuyeän bình). 1’ hay nhaát. - Ñaïi dieän nhoùm tham gia - Neâu yù nghóa caâu chuyeän. thi keå. 5. Toång keát - daën doø: - Caû lôùp nhaän xeùt. - Chuaån bò: “Quan saùt
  6. tranh keå chuyeän”. - Hoïc sinh choïn. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc sinh neâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản