Kế hoạch giảng dạy sinh học lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
431
lượt xem
50
download

Kế hoạch giảng dạy sinh học lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh mô tả được cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, da, thần kinh và các giác quan. Mô tả vị trí, cấu tạo và chức năng của hệ nội tiết, sinh sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy sinh học lớp 8

 1. Trêng THCS Tæ : SINH – HOÁ – ĐỊA KÕ ho¹ch d¹y häc M«n : SINH HỌC Líp : 8 Ch¬ng tr×nh : häc k× iI N¨m häc: 2010-2011 1. M«n häc : sinh học 1
 2. 2. Ch¬ng tr×nh: C¬ b¶n : + N©ng cao Kh¸c Häc k× : 1I N¨m häc : 2010-2011 3. Hä vµ tªn gi¸o viªn §Þa ®iÓm v¨n phßng Tæ bé m«n: Phßng héi ®ång §iÖn tho¹i: 02303894266 LÞch sinh ho¹t tæ: sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào tuần 2 và 4 của tháng Ph©n c«ng trùc tæ: 4. Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn Bộ GD&ĐT ban hành) phù hợp với thực tế a, Về kiến thức - Mô tả cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, da, thần kinh và giác quan - Mô tả vị trí, cấu tạo và chức năng của hệ nội tiết, sinh sản b, Về kĩ năng Biết thực hành sinh học: sưu tầm, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, dặt và theo dõi một số thí nghiệm đơn giản. Vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công c ộng; vào vi ệc giải thích các hiện tượng sinh học thông thường trong đời sống. Có kĩ năng học tập: tự học, sử dụng tài liệu học tập, sơ đồ,... Rèn luyện được năng lực tư duy: phân tích, đối chi ếu, so sánh, t ổng h ợp, khái quát hóa các sự kiện, hiện tượng sinh học... c, Về thái độ - Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức kh ỏe cho bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường. - Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các hệ cơ quan trong cơ thể ( bài tiết, da, nội tiết, sinh sản) - Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực Sinh học - - Xây dựng ý thức tự giác và thói quen b ảo v ệ s ức kh ỏe sinh s ản, phòng ch ống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội. 5. Mục tiêu chi tiết (theo chuẩn của BGD & ĐT ban hành) phù hợp thực tế 2
 3. Mục MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 B ậc 2 Bậc3 tiêu Nội dung 3
 4. CHƯƠNG VI. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Tiết 37. Vi tamin 1.1Trình bày được vai 2.1 Phân tích và muối khoáng trò của vitamin với đời vai trò của sống vitamin 1.2 Kể tên các loại vitamin thường gặp Tiết 37. Tiêu 1.1 Trình bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ khẩu phần chuẩn ăn uống, khẩu phần ăn là gì? vì sao phải xây ăn của cơ thể cho phù nguyên tắc lập dựng khẩu hợp khẩu phần ăn phần ăn cho mỗi người 1.2 Trình bày nguyên tắc lập khẩu phần ăn đảm bảo đủ chất và lượng Tiết 39. thực 3.1 Liên hệ lập khẩu 1.1 Trình bày nguyên 2.1 Phân tích tắc lập khẩu phần ăn thành phần phần ăn cho bản thân hành: phân tích khẩu phần ăn cho thức ăn trong trước khẩu phần ăn cho trước CHƯƠNG VII. BÀI TIẾT Tiết 40. Bài tiết 1.1 Nêu rõ vai trò của 2.1 Phân tích và cấu tạo cơ sự bài tiết cấu tạo thận quan bài tiết nước 1.2 Mô tả cấu tạo phù hợp với tiểu thận, chức năng lọc chức năng bài máu tạo thành nước tiết nước tiểu tiểu 1.3 Kể một số bệnh về thận và đường tiết niệu, cách phòng tránh các bệnh này Tiết 41. Bài tiết 1.1 Trình bày được các 2.1. Phân tích nước tiểu quá trình tạo thành sơ đồ quá trình nước tiểu và thải tạo thành nước tiểu nước tiểu ở một đơn vị chức năng của t h ận 4
 5. Tiết 42. Vệ sinh 1.1 Kể một số bệnh 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ bản thân vệ hệ bài tiết nước về thận và đường tiết sinh hệ bài tiết nước các thói quyen tiểu niệu, cách phòng tránh sống khoa học tiểu các bệnh này để bảo vệ hệ bài tiết CHƯƠNG VIII. DA Tiết 43. Cấu tạo 1.1 Mô tả cấu tạo của và chức năng của da và chức năng có da liên quan Tiết 44. Vệ sinh 1.1 Kể một số bệnh 3.1Vận dụng kiến thức ngoài da( bệnh da vào giữ gìn vệ sinh và da liễu) và cách phòng rèn luyện da 3.2 Liên hệ cách luyện tránh tập để rèn luyện da CHƯƠNG IX. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN Tiết 45. giới thiệu 1.1 Nêu rõ các bộ 3.1 Liên hệ các biện 2.1 So sánh chung hệ thần phận của hệ thần chức năng hệ pháp bảo vệ hệ thần kinh và cấu tạo thần kinh vận kinh kinh của chúng động và sinh 1.2 Trình bày chức dưỡng năng khái quát của hệ thần kinh Tiết 46. thực 1.1 Nêu được cấu tạo 2.1 Phân tích hành: Tìm hiểu và chức năng của tủy thí nghiệm tìm chức năng ( liên sống ( chất xám và hiểu chức quan đến cấu tạo) chất trắng) năng của tủy của tủy sống sống Tiết 47. Dây thần 1.1Trình bày cấu tạo kinh tủy dây thần kinh tủy 1.2 Trình bày chức năng của dây thần kinh tủy Tiết 48. Trụ não, 1.1 Trình bày cấu tạo 3.1 Liên hệ thực tế hiện tiểu não, não và chức năng trụ não, tượng uống rượu tại tiểu não, não trung sao có biểu hiện chân trung gian gian nam đá chân chiêu trong lúc đi 5
 6. Tiết 49. Đại não 1.1 Trình bày cấu tạo 2.1 Phân tích và chức năng của đại cấu tạo và chức năng của não đại não chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú Tiết 50. Hệ thần 1.1 Trình bày sơ lược 3.1 Liên hệ bảo vệ hệ 2.1 Phân tích kinh sinh dưỡng chức năng của hệ hoạt động của thần kinh sinh dưỡng thần kinh sinh dưỡng hai phân hệ, trong điều hòa hoạt động của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản Tiết 51. Cơ quan 1.1Liệt kê các thành 2.1 Phân tích phân tích thị giác phần của cơ quan sự tạo ảnh của phân tích bằng một sơ màng lưới đồ phù hợp 1.2Xác định rõ các thành phần đó trong cơ quan phân tích thị giác 1.3Mô tả cấu tạo của mắt qua sơ đồ ( chú ý cấu tạo của màng lưới) và chức năng của chúng Tiết 52. Vệ sinh 1.1 Trình bày các tật 3.1 Vận dụng kiến thức 2.1 Phân tích mắt về mắt, các bệnh hậu quả các liên hệ các biện pháp về mắt bệnh về mắt bảo vệ mắt Tiết 53. Cơ quan 1.1Liệt kê các thành 3.2 Liên hệ các biện phần của cơ quan pháp bảo vệ tai phân tích thính phân tích bằng một sơ giác đồ phù hợp 1.2Xác định rõ các thành phần đó trong cơ quan phân tích thính giác 1.3Mô tả cấu tạo của 6
 7. tai phù hợp với chức năng thu nhận kích thích sóng âm bằng một sơ đồ 1.4 Nêu các bệnh về tai và cách phòng tránh các bệnh về tai Tiết 54. Phản xạ 1.1 Phân biệt phản xạ không điều kiện không điều kiện và và phản xạ có phản xạ có điều kiện điều kiện 1.2 Nêu rõ ý nghĩa của các phản xạ này đối với đời sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng Tiết 55: Kiểm tra nội dung thực hành Tiết 56. Hoạt 1.1Trình bày sự thành 3.1 Vận dụng tránh các động thần kinh lập và ức chế các tác nhân có hại cho cấp cao ở người phản xạ có điều kiện tiếng nói và chữ viết ở người 1.2 Trình bày vai trò của tiếng nói và chữ viết , tư duy trừu tượng Tiết 57. Vệ sinh 1.1 1.3 Nêu rõ tác hại 3.1 Tự ý thức bảo vệ hệ thần kinh của rượu, thuốc lá và hệ thần kinh tránh các các chất gây nghiện tác nhân gây hại như đối với hệ thần kinh rượu, thuốc lá, chất kích thích… CHƯƠNG X. TUYẾN NỘI TIẾT Tiết 58. Giới 1.1 Phân biệt tuyến 2.1 Lấy VD về thiệu chung tuyến nội tiết với tuyến tuyến ngoại nội tiết ngoại tiết tiết và tuyến nội tiết 7
 8. Tiết 59. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Vận dụng lập bảng yên, tuyến giáp chức năng của các tổng kết vai trò của tuyến nội tiết chính tuyến nội tiết trong cơ thể ( tuyến yên, tuyến giáp) có liên quan đến các hooc môn mà chúng tiết ra 1.2 Trình bày chức năng của từng tuyến Tiết 60. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Vận dụng tránh các tụy và tuyến trên chức năng của các tác nhân gây hại cho t h ận tuyến nội tiết chính tuyến tụy và tuyến trên trong cơ thể ( tuyến t h ận tụy, tuyến trên thận) có liên quan đến các hooc môn mà chúng tiết ra 1.2 Trình bày chức năng của từng tuyến Tiết 61. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Liên hệ bảo vệ hệ sinh dục chức năng của các sinh dục tuyến nội tiết chính trong cơ thể ( tuyến sinh dục) có liên quan đến các hooc môn mà chúng tiết ra 1.2 Trình bày chức năng của từng tuyến Tiết 62. Sự điều 2.1 Lấy VD cụ 1.1 Trình bày quá trình hòa và phối hợp điều hòa và phối hợp thể phân tích hoạt động các hoạt động của một số sự phối hợp tuyến nội tiết tuyến nội tiết hoạt động các tuyến nội tiết như quá trình điều hòa lượng đường huyết trong cơ t hể CHƯƠNG XI. SINH SẢN 8
 9. Tiết 63. Cơ quan 1.1 Nắm được các bộ sinh dục nam, nữ phận của cơ quan sinh đục nam nữ 1.2 Nêu rõ vai trò của các cơ quan sinh sản nam nữ Tiết 64. thụ tinh, 1.1 Trình bày những thụ thai và phát điều kiện để trứng triển của thai được thụ tinh và phát triển thành thai Tiết 65. Cơ sở 1.1 nêu rõ cơ sở khoa 2.1 giải thích khoa học của các học của các biện pháp cơ sở khoa biện pháp tránh học của các tránh thai biện pháp thai tránh thai Tiết 66. Các bệnh 1.1 Trình bày sơ lược 3.1 HS ý thức về cách lây qua đường các bệnh lây truyền sống, cách quan hệ để sinh dục qua đường tình dục và phòng tránh những nguy ảnh hưởng của chúng cơ cho bản thân tới sức khỏe sinh sản vị thành niên 1.2 nêu được các biện pháp phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục Tiết 67. Bài tập Tiết 68. Ôn tập( theo nội dung bài 66) Tiết 69. Kiểm tra học kỳ II Tiết 70. Đại dịch 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ bản thân các AIDS – thảm họa biện pháp phòng tránh AIDS là gì? Nguyên của loài người nhân, triệu chứng và AIDS học đường tác hại của AIDS đối với loài người 1.2 Nêu những biện pháp phòng tránh 9
 10. AIDS 7. Khung phân phối chương trình ( theo PPCT của Sở GD&ĐT ban hành). Học kì 2: 34 tiết thực hiện trong 18 tuần Nội dung bắt buộc/ số tiết ND tự chọn Tổng số Ghi chú tiết Thực Bài tập, Kiểm tra Lí thuyết ôn tập hành 28 2 2 2 0 34 8. Lịch trình chi tiết 1 tiết lí thuyết = 1tiết Chươn Bài học Tiế Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải KT dạy học liệu, tiến g t PTDH * Tự học Trả lời 34 37 Ghi chép - Bảng - Tìm hiểu chương câu hỏi VI vitamin cá nhân 34.1, 34.2 và muối trình, lập kế hoạch tự vấn đáp - Bảng học. khoáng phụ, - Tìm hiểu về vitamin phiếu học và muối khoáng tập * Trên lớp Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học - Bảng Bài tập 36 Tiêu 38 Ghi chép chuẩn - Tìm hiểu chương trắc cá nhân 36.1,36.2 trình, lập kế hoạch tự nghiệm ăn uống, học. - Tìm hiểu về nguyên nguyên tắc lập tắc lập khẩu phần ăn khẩu * Trên lớp phần ăn Đọc thông tin trả lời câu hỏi 10
 11. - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 37. thực 39 * Tự học Báo cáo Ghi chép - Bảng - Tìm hiểu nội dung thực hành hành cá nhân 37.1,37.2, thực hành phân 37.3 tích một * Trên lớp khẩu Đọc thông tin trả lời phần câu hỏi - Rút ra kết luận cho trước * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới Chươn * Tự học - Bảng 38 Bài tập 38. bài 40 Ghi chép tiết và - Tìm hiểu đặc điểm - Tranh H trắc g VII cá nhân cấu tạo cấu tạo và chức năng nghiệm 38.1 Bài tiết hệ bài hệ bài tiết nước tiểu - Bảng tiết * Trên lớp phụ, nước Đọc thông tin trả lời phiếu học tiểu câu hỏi tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học - H39.1 Bài tập 39 . Bài 41 Ghi chép tiết - Tìm hiểu hệ bài tiết trắc cá nhân nước nước tiểu, quá trình nghiệm tiểu tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu * Trên lớp Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk 11
 12. - chuẩn bị nội dung bài mới, kẻ bảng 40/130 sgk * Tự học Bài tập 40 42 Ghi chép Vệ sinh - Tìm hiểu tác nhân và trắc cá nhân - Bảng 40 nghiệm hệ bài biện pháp bảo vệ hệ tiết bài tiết nước tiểu nước * Trên lớp tiểu Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Chươn * Tự học Câu hỏi 41 43 Ghi chép Cấu tạo - Tìm hiểu cấu tạo và H41/133 vấn đáp g VIII cá nhân và chức vai trò của da sgk Da * Trên lớp năng - Bảng của da Đọc thông tin trả lời phụ câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới, kẻ bảng 42.2 * Tự học - Bảng Bài tập 42 44 Ghi chép Vệ sinh - Tìm hiểu tác nhân và 42.2, 42.1 trắc cá nhân biện pháp bảo vệ da nghiệm - Bảng da * Trên lớp phụ, Đọc thông tin trả lời phiếu học câu hỏi tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 12
 13. Chươn * Tự học Bài tập 43 45 Ghi chép Giới - Tìm hiểu đặc điểm trắc g IX cá nhân Thần thiệu nơ ron thần kinh, các nghiệm - H43.1, bộ phận và chức năng kinh và chung 43.2 hệ thần của hệ thần kinh giác * Trên lớp quan kinh Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới, kẻ bảng 44 sgk/140 * Tự học 44 46 Báo cáo Ghi chép Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành cá nhân thực hành hành : - Bảng 44 * Trên lớp tìm hiểu Đọc thông tin trả lời chức câu hỏi - Rút ra kết luận năng( liê * Về nhà: học bài, trả n quan đến cấu lời câu hỏi sgk tạo của - chuẩn bị nội dung tủy bài mới sông) * Tự học Bài tập 45 47 Ghi chép - Tìm hiểu cấu tạo trắc Dây cá nhân thần dây thần kinh tủy, nghiệm - Bảng 45 chức năng của tủy kinh - H 45.1,2 tủy sống sgk/142 * Trên lớp Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới Kẻ bảng 46 vào vở bài tập 13
 14. * Tự học Bài tập 46 48 Ghi chép Trụ - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân - Bảng 46 nghiệm chức năng của tiểu não, tiểu não, trụ não, não trung -H não, não gian 46.1,2,3 * Trên lớp trung Đọc thông tin trả lời gian câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Bài tập 47 49 Ghi chép - Bảng Đại não - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân phụ chức năng đại não nghiệm - H 47.3,4 * Trên lớp - Phiếu Đọc thông tin trả lời học tập câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 48. Hệ * Tự học Bài tập 50 Ghi chép - Bảng thần - Tìm hiểu cấu tạo hệ trắc cá nhân phụ thần kinh sinh dưỡng nghiệm kinh H48.1,2,3, * Trên lớp sinh - Phiếu dưỡng Đọc thông tin trả lời học tập câu hỏi - Bảng - Rút ra kết luận 48.1,2 * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 49. Cơ * Tự học Bài tập 51 Ghi chép - Bảng - Tìm hiểu cấu tạo và trắc quan cá nhân phụ chức năng của mắt H49.1,2,3, nghiệm phân tích thị * Trên lớp - Phiếu 14
 15. Đọc thông tin trả lời giác câu hỏi học tập - Rút ra kết luận - Bảng * Về nhà: học bài, trả 48.1,2 lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Kẻ bảng 50 vào vở bài tập 50. Vệ * Tự học Bài tập 52 Ghi chép - Tìm hiểu các tật và trắc sinh cá nhân - Bảng mắt bệnh về mắt nghiệm phụ 50 Biện pháp vệ sinh mắt sgk * Trên lớp H50.1,2,3, Đọc thông tin trả lời 4 câu hỏi - Phiếu - Rút ra kết luận học tập * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Kẻ bảng 52.1 sgk/166 51. Cơ * Tự học Bài tập 53 Ghi chép - Bảng - Tìm hiểu cấu tạo trắc quan cá nhân chức năng của cơ quan nghiệm phụ H phân tích phân tích thính giác 51.1,51.2, * Trên lớp thính 3 Đọc thông tin trả lời giác câu hỏi - Phiếu - Rút ra kết luận học tập * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học - Bảng Bài tập 52. 54 Ghi chép Phản - Tìm hiểu phản xạ có trắc phụ cá nhân xạ điều hiện và không 52.1,52.2 nghiệm điều kiện không H52.1,2,3, điều * Trên lớp - Phiếu kiện và Đọc thông tin trả lời học tập 15
 16. phản câu hỏi xạ có - Rút ra kết luận điều * Về nhà: học bài, trả kiện lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới Kiểm * Tự học Bài kiểm 55 Ghi chép - Ôn tập nội dung tra thực tra 1 cá nhân - GV: nội tiết thực hành hành dung bài * Trên lớp kiểm tra Làm bài kiểm tra thục hành * Về nhà: học bài, chuẩn bị nội dung thực hành - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Câu hỏi 53. 56 Ghi chép Hoạt - Tìm hiểu hoạt động vấn đáp cá nhân động thần kinh cấp cao ở thần người - Bảng Đọc thông tin trả lời kinh phụ cấp cao câu hỏi ở người - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Kẻ bảng 54 vào vở bài tập 54. Vệ * Tự học Bài tập 57 Ghi chép sinh hệ - Tìm hiểu các tác trắc cá nhân - Bảng thần nhân gây hại cho hệ nghiệm phụ 54 thần kinh và biện pháp kinh - Phiếu bảo vệ học tập * Trên lớp Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk 16
 17. - chuẩn bị nội dung bài mới Chươn 55. Giới 58 * Tự học Bài tập Ghi chép thiệu - Tìm hiểu đặc điểm trắc gX cá nhân - Bảng Nội tiết chung hệ nội tiết nghiệm phụ hệ nội * Trên lớp H55.1,2..3 tiết Đọc thông tin trả lời - Phiếu câu hỏi học tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Bài tập 56. 59 Ghi chép Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân - Bảng chức năng của tuyến nghiệm yên, tuyến yên, tuyến giáp phụ * Trên lớp giáp H56.1,2,3, Đọc thông tin trả lời - Phiếu câu hỏi học tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Bài tập 57. 60 Ghi chép Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân - Bảng tụy và chức năng của tuyến nghiệm tuyến tụy và tuyến trên thận phụ * Trên lớp trên H57.1,2 thận Đọc thông tin trả lời - Phiếu câu hỏi học tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 17
 18. * Tự học Bài tập 58 61 Ghi chép Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân - Bảng chức năng của tuyến nghiệm sinh dụ c sinh dục phụ * Trên lớp H58.1,2,3 Đọc thông tin trả lời - Phiếu câu hỏi học tập - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Bài tập 59 62 Ghi chép Sự điều - Tìm hiểu quá trình trắc cá nhân điều hòa và phối hợp nghiệm hòa và - Bảng phối hoạt động của một số phụ hợp tuyến nội tiết H59.1,2,3 hoạt * Trên lớp - Phiếu động Đọc thông tin trả lời học tập của các câu hỏi tuyến - Rút ra kết luận nội tiết * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới Chươn * Tự học Bài tập 60. 63 Ghi chép Cơ - Tìm hiểu đặc điểm trắc g XI. cá nhân - Bảng cấu tạo và chức năng nghiệm Sinh quan phụ sản của cơ quan sinh dục sinh H60.1,2 dụ c nam và nữ H61.1,2 nam, nữ * Trên lớp - Phiếu Đọc thông tin trả lời học tập câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới 18
 19. * Tự học Bài tập 62 64 Ghi chép Thụ - Tìm hiểu và thu thập trắc cá nhân nghiệm tinh, thông tin - Bảng thụ thai - Tìm hiểu sự thụ tinh, phụ thụ thai và phát triển và phát H62.1,2,3 triển của thai - Phiếu của thai * Trên lớp học tập Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học Bài tập 63 65 Ghi chép Cơ sở - Tìm hiểu về cơ sở trắc cá nhân khoa học của các biện nghiệm khoa - Bảng học của pháp tránh thai các biện * Trên lớp phụ Đọc thông tin trả lời pháp câu hỏi tránh - Rút ra kết luận thai * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới * Tự học - Bảng Bài tập 66 66 Ghi chép - Tìm hiểu chương trắc phụ Các cá nhân bệnh trình, lập kế hoạch tự nghiệm - Bảng học. lây thông tin truyền - Tìm hiểu các bệnh 64.1,2 lây truyền qua đường - Phiếu qua đường tình dục học tập tình dục * Trên lớp Đọc thông tin trả lời câu hỏi - Rút ra kết luận * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Chuẩn bị nội dung 19
 20. bài tập Bài tập * Tự học Bài tập 67 - Tìm hiểu chương trắc trình, lập kế hoạch tự nghiệp học. - Tìm hiểu nội dung GV: Nội các bài học thuộc học dung bài kỳ II tập, phiếu * Trên lớp học tập - Làm bài tập - HS: ôn - Rút ra kết luận tập * Về nhà: học bài, trả lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới - Kẻ bảng bài 66/207 Ôn tập * Tự học Câu hỏi 68 Ghi chép học kỳ - Tìm hiểu chương vấn đáp của học II( nội trình, lập kế hoạch tự sinh học. dung GV: - Tìm hiểu nội dung bài 66) Bảng bài 66 phụ, nội * Trên lớp dung ôn - Hoàn thiện nội dung tập bài 66 ôn tập bài 66 - HS: kẻ - Rút ra kết luận bảng * Về nhà: học bài, trả sgk/207 lời câu hỏi sgk - chuẩn bị nội dung bài mới Kiểm * Tự học Bài kiểm 69 GV: đề + tra học Ôn tập nội dung bài 66 tra đáp án * Trên lớp kỳ II theo ngân - Làm bài kiểm tra hàng đề * Về nhà: - HS : làm - chuẩn bị nội dung bài kiểm bài mới tra 20
Đồng bộ tài khoản