intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán doanh nghiệp - Bài tập: Phần 2

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

58
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Kế toán doanh nghiệp - Bài tập đã chuyển tải những kiến thức chuyên ngành kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán, nhằm củng cố kiến thức cho những ai đang theo học chuyên ngành kế toán thương mại, kế toán dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán doanh nghiệp - Bài tập: Phần 2

Hf THÒNG BAI TẠP KẺ TOÁN DOANII NGHIỆP M fT NAM<br /> <br /> BÀI SỎ M<br /> lài liệu lại mộl doanh nghiệp sán xuiVl trong tháng 5/N như<br /> sau:<br /> <br /> I.<br /> <br /> Tình hinh dáu (háng:<br /> - Ngoại tị' tai quỹ: W).000 USD.<br /> - Ngoại tó gứi lai ngân hàng: 160.(XX) USD.<br /> - Tiên VN tại quỹ: 35(I.(XXI.(XX) VND.<br /> - Tién VN gửi NH: 5(X).(XX).(XX) VNĐ<br /> - Tien VN dang chuyên: 50.(XX).(XX) VNĐ.<br /> - Phái thu cua khách hàng P: 30.(XX) USD.<br /> - Pliai tra người hán Ọ: 40.(KK) USD.<br /> Tý giá: 16.100 VND/USD.<br /> <br /> II.<br /> <br /> Các nghiẽp vu phát sinh trung tháng:<br /> <br /> 1. Ngày 3: Hiu tión hán hàng 275.(XXI.(XX) VND (đã hao gỏm<br /> thuê CỈTCỈT I0C là 25.(KHMKK> VND) nộp thang vào NH<br /> nhưng chưa nhận dưoc giâ\ háo Có.<br /> 2. Ngày 4: NliẠn háo Co cua NU vê Nỏ tiền do khách hàng p trá<br /> nợ tiến hàng còn nọ k\ trước 3().(XX) USD. 'l y giá tlurc tẽ trong<br /> ngày : 16.150 VND/USD. Doanh nghiệp cliàp nliẠn chiết khâu<br /> cho p theo tý lệ o.xc nhưng chưa tra.<br /> 3. Ngày 6: Nhận giãy háo nọ cua NH ve việc thanh toán ticn<br /> mua vẠt liệu kỳ trước cho Cong ty ọ . sô' tiền 4().(XX) USD.<br /> CAng ty Ọ chiìp nhàn chiẽt khâu cho doanh nghiệp v/t và dã<br /> thanh toán hang tiên mạt VND. Tý giá lìôi doái thực te trong<br /> ngày là: 16.200 VND/DSD.<br /> <br /> HỆ THÓNG BÀI TẬP KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> 4. Ngày 10: Nhận báo Có của NH về số tiền 325.000.000 VN Đ .<br /> đang chuyển đã vào tài khoán tiền gửi.<br /> 5. Ngày 12: Xuất kho một số thành 'phẩm theo giá vốn<br /> 600.000.000 VND bán trực liếp cho Công ty R với giá được<br /> chấp nhận 49.500 USD (đã bao gồm thuê GTGT 10%: 4.500<br /> USD). Tỷ giá: 16.250 VND/USD.<br /> 6. Ngày 15: Mua một tài sản cố định hữu hình của công ty z<br /> theo giá (đã bao gồm thuê GTGT 10%’) là: 34.100 USD. Được<br /> biết TSCĐ này được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển 13.100<br /> USD và nguồn vốn khấu hao 6.000 USD. Tỷ giá: 16.250<br /> VND/USD.<br /> 7. Ngày 17: Công ty R thanh toán toàn bộ tiền hàng cho doanh<br /> nghiệp bằng tiền gửi NH (USD). DN chấp nhận chiết khấu<br /> thanh toán cho R 0,8% và thanh toán bằng tiền mặt (VND).<br /> Tỷ giá: 16.130 VND/USD.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8. Ngày 24: Trả lãi cho các bên tham gia liên doanh theo kế<br /> hoạch trong tháng bằng tiền mặt 10.000 USD. Tỷ giá hối đoái Ị<br /> thực tế: 16.150 VND/USD.<br /> 9. Ngày 27: Công ty E đặt trước 25.000 USD bằng tiền mặt để:<br /> <br /> mua hàng. Tỷ giá: 16.120 VNDAISD.<br /> I<br /> 10. Ngày 30: Thanh toán hết sô nọ' mua TSCĐ cho Công ty Z)<br /> bằng chuyên khoán (USD) và đã nhận giấy báo Nợ. Tỷ giá:!<br /> 16.150 VND/USD.<br /> Yêu cầu:<br /> <br /> ỉ1<br /> <br /> HỆ THÓNG BÀI TẬP KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> ỉ-:<br /> 1<br /> <br /> ỉ<br /> ị<br /> <br /> 1. Định khoản và phán ánh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ<br /> đồ tài khoản (kể cả các bút toán điều chỉnh giá) biết tỷ<br /> giá cuối tháng 16.140 VND/ƯSD.<br /> 2. Thực hiện yêu cầu trên trong trường hợp DN sử dụng tỷ<br /> giá hối đoái thực tế để ghi sổ kế toán các nghiệp vụ liên<br /> quan đến ngoại tệ (tỷ giá hối đoái hạch toán: 1USD =<br /> 16.000 VND).<br /> <br /> BÀI SỐ 39<br /> Trong tháng 5/N, có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất<br /> ' như sau (ĐVT: 1.OOOđ):<br /> 1. Thu mua vật liệu chính của Công ty p nhập kho, chưa trả tiền<br /> cho người bán theo tổng giá thanh toán 396.000 (Giá trị đã<br /> bao gồm thuế GTGT 10% là 36.000).<br /> 2. Chi phí vận chuyên, bốc dỡ số vật liệu trên thuê ngoài đã trả<br /> bằng tiền mặt là 11.000 (đã bao gồm thuế GTGT 10%).<br /> 3. Tạm ứng cho cán bộ cung ứng bằng tiền mặt 40.000 để thu<br /> mua vật tư.<br /> 4. Xuất bán trực tiếp tại kho một số thành phẩm theo giá vốn<br /> 340.000; giá bán được Công ty Y chấp nhận 440.000 (Giá bán<br /> đã bao gồm thuế GTGT 10%).<br /> 5. Thu mua vật liệu phụ dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm. Giá<br /> mua chưa thuế là 50.000, thuế GTGT 10%: 5.000. Toàn bộ<br /> tiền hàng đã trả bằng chuyển khoán.<br /> <br /> 69<br /> <br /> HỆ THÔNG BÀI TẬP KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> 6. Dùng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm một thiết bị<br /> sản xuất của nhà máy Q. Tống giá thanh toán 495.000 (đã bao<br /> gồm thuế GTGT 10%: 45.000). Tiền hàng chưa thanh toán.<br /> 7. Nhập khẩu một ô tô dùng cho sán xuất kinh doanh, giá nhập<br /> khẩu (CIF) là 30.000 USD. Thuế suất nhập khẩu 50%. Thuế<br /> GTGT 10%. Hàng đã kiểm nhận, bàn giao. Tiền thuế nhập<br /> khẩu và thuế GTGT đã nộp bằng chuyển khoản. Được biết tỷ<br /> giá thực tế trong ngày: 11JSD = 16 VND và doanh nghiệp<br /> dùng nguồn vốn xây dựng cơ bản để bù đắp.<br /> 8. Số hàng gửi bán kỳ trước được người mua chấp nhận và thanh<br /> toán bằng chuyển khoản với giá đã bao gồm thuế GTGT 10%<br /> là 660.000. Giá vốn hàng tiệu thu 520.000.<br /> 9. Cán bộ cung ứng thanh toán tiền tạm ứng trong kỳ gồm:<br /> - Trả tiền mua dụng cụ (đã nhập kho); Giá mua đã bao gồm<br /> thuếGTGT 10% là 33.000.<br /> - Chi phí bốc dỡ: 500. Số tiền còn lại người nhận tạm ứng đã<br /> nộp đủ bàng tiền mặt.<br /> 10. Tại hội nghị khách hàng, doanh nghiệp sử dụng một số sản<br /> phẩm để tặng đại biểu. Biết giá vốn của số SP trên là 8.000;<br /> giá bán chưa thuế là 10.000; thuê GTGT 10%.<br /> 11 .Xuất kho một số sản phẩm sử dụng ở phân xưởng sản xuất (20<br /> SP) và sử dụng ở văn phòng (15 SP). Biết giá thành sản xuất 1<br /> SP là 600, giá bán chưa thuế 650. thuế GTGT 10%.<br /> 12.Thanh toán tiền mua vật liệu ơ nghiêp vụ 1 bằng chuyển<br /> khoản sau khi đã trừ chiêt khấu thánh toán 1% được hương.<br /> <br /> 70<br /> <br /> HẸ THỎNt; RÁI TẠP KÊ TOÁN DOANH NCịHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> 13. Cổng ly V Ihanh loán loàn bổ lién hàng Irong kỳ băng chuycn<br /> khoán. Doanh nghiệp châp nhân chict khâu Ihanli loán cho Y<br /> l f/r<br /> <br /> và (là Irá bâng liên mạl.<br /> <br /> 14. Xuát bán Irực tiẽp lại phân xướng một sổ sãn phàm Ihco giá<br /> vổn 540.000; giá bán chưa thuè 650.ỈXX). thuế G TG T 10'/,.<br /> Người mua đã trá loàn bộ bang chuyên khoán sau khi đà Irừ<br /> giám giá<br /> <br /> ị f/t<br /> <br /> (lược lunmg.<br /> <br /> I.S.Cuòi kỳ liên hành két chuyên sỏ thuc G TG T dược kháu Irừ và<br /> xác dinh sổ tliuớ CỈTCỈT còn phái nộp<br /> Ib.Dùng ticn gừi NH nộp loàn b() thuế G TG T trong kỳ.<br /> <br /> Yéu cấu:<br /> 1. DỊnli khoan và phán ánh các nghiệp vụ phái sinh trẽn<br /> vào S(í (lổ lài khoan bict doanh nghiệp lính thuê GTCÌT<br /> theo plur
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2