Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
28
download

Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai thác sữa, Năng suất, chất lượng, vệ sinh, Chương 2. Sự phát triển và thoái hoá của tuyến sữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 2

  1. Ch−¬ng 2 Sù ph¸t triÓn vµ tho¸i ho¸ cña tuyÕn s÷a 1. Sù ph¸t triÓn cña tuyÕn s÷a a. Tõ s¬ sinh ®Õn thµnh thôc vÒ tÝnh Sau khi sinh sù ph¸t triÓn tuyÕn s÷a vµ thÓ träng cã tèc ®é t−¬ng tù nhau. T×nh tr¹ng ®ã kÐo dµi cho ®Õn gÇn thµnh thôc vÒ tÝnh. Trong giai ®o¹n gÇn thµnh thôc vÒ tÝnh, sù sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña tuyÕn s÷a chÞu ¶nh h−ëng cña hocmon. Sù ph¸t triÓn cña nang trøng kÐo theo sù t¨ng tiÕt estrogen. Hocmon nµy kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng èng dÉn s÷a. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña tuyÕn thÓ, c¸c m« liªn kÕt, m« mì còng ®−îc ph¸t triÓn víi tèc ®é t−¬ng ®−¬ng. b. Tõ ®éng dôc ®Õn thô thai lÇn ®Çu C¸c kÝch tè buång trøng nh− estrogen vµ progesteron ®−îc ph©n tiÕt vµo m¸u. estrogen kÝch thÝch sù sinh tr−ëng cña hÖ thèng èng dÉn s÷a, cßn progesteron kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña tuyÕn bµo. D−íi t¸c dông cña c¸c kÝch tè nµy, tuyÕn s÷a ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh chãng. TuyÕn bµo xuÊt hiÖn vµ biÕn mÊt ë mçi chu kú sinh dôc. Sù biÕn mÊt cña mçi
  2. tÕ bµo nh−êng chç cho sù ph©n nh¸nh cña èng dÉn s÷a. Qu¸ tr×nh nh− vËy lÆp ®i lÆp l¹i qua c¸c chu kú sinh dôc, t¹o nªn sù ph¸t triÓn hoµn thiÖn cña tuyÕn thÓ. Song song víi qu¸ tr×nh trªn lµ sù t¨ng sinh c¸c m« liªn kÕt, t¹o gi¸ ®ì cho m« tuyÕn vµ sù tÝch luü c¸c m« mì. c. Trong thêi gian mang thai Tõ 8-10 th¸ng tuæi, tuyÕn s÷a cña bª ®· ph¸t triÓn ®Õn møc ®é hoµn thiÖn vµ cã kh¶ n¨ng sinh s÷a. Nh−ng nãi chung ng−êi ta kh«ng phèi gièng tr−íc khi bª nghÐ ®¹t kho¶ng 70% träng l−îng c¬ thÓ tr−ëng thµnh. ë giai ®o¹n mang thai d−íi t¸c ®éng cña estrogen vµ progesteron hÖ thèng èng dÉn vµ tuyÕn bµo ®Òu ph¸t triÓn m¹nh. Tuy nhiªn, giai ®o¹n ®Çu mang thai hÖ thèng èng dÉn ph¸t triÓn m¹nh, cßn tuyÕn bµo ë giai ®o¹n ®ã ph¸t triÓn chËm. Sau ®ã tuyÕn bµo ph¸t triÓn nhanh dÇn theo sù tiÕn triÓn cña thai. Tr−íc khi ®Î 2-3 ngµy tuyÕn s÷a ®· tÝch luü s÷a ®Çu. d. Sau khi ®Î ë bß, tuyÕn s÷a ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ trong giai ®o¹n mang thai, kh«ng tiÕp tôc ph¸t triÓn sau khi sinh ®Î. Song trong thùc tÕ s¶n l−îng s÷a t¨ng dÇn vµ ®¹t ®Õn æn ®Þnh, duy tr× n¨ng suÊt cao ë 6-8 tuÇn sau khi
  3. ®Î. Sau ®ã n¨ng suÊt s÷a dÇn dÇn gi¶m xuèng. HiÖn t−îng ®ã lµ do dung l−îng ph©n tiÕt cña tuyÕn bµo t¨ng lªn. Sau mét thêi gian duy tr× c−êng ®é ph©n tiÕt cao, tuyÕn s÷a xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh tho¸i ho¸. 2. Sù tho¸i ho¸ tuyÕn s÷a Trong mét chu kú tiÕt s÷a, n¨ng suÊt s÷a cã xu h−íng t¨ng lªn vµ duy tr× ë møc ®é cao ë th¸ng cho s÷a thø 2-3 hoÆc th¸ng thø 4, sau ®ã dÇn dÇn gi¶m xuèng. HiÖn t−îng ®ã lµ do sù gi¶m thÊp sè l−îng tÕ bµo tuyÕn, kÌm theo sù gi¶m thÊp chøc n¨ng cña mçi tuyÕn bµo. HiÖn t−îng sinh lý b×nh th−êng nµy diÔn ra theo sù tiÕn triÓn cña chu kú cho s÷a gäi lµ sù tho¸i ho¸ tuyÕn s÷a. Cã hai lo¹i tho¸i ho¸ tuyÕn s÷a: tho¸i ho¸ tù ®éng vµ tho¸i ho¸ nh©n t¹o. a. Sù tho¸i ho¸ tù ®éng Sù tho¸i ho¸ tù ®éng tuyÕn s÷a x¶y ra chËm vµ cã tÝnh chÊt tù nhiªn. Sè l−îng tÕ bµo tuyÕn trong mçi tuyÕn bµo dÇn dÇn tiªu biÕn, sau ®ã tuyÕn bµo biÕn mÊt, thay vµo ®ã lµ tæ chøc m« liªn kÕt. Song song víi qu¸ tr×nh trªn, chiÒu cao cña mçi tÕ bµo tuyÕn gi¶m thÊp g©y nªn sù thu hÑp kÝch th−íc cña tÕ bµo vµ toµn bé tuyÕn s÷a. KÕt qu¶ cuèi cïng cña sù tho¸i ho¸ lµ toµn bé tuyÕn bµo biÕn mÊt nh−ng vÉn tån t¹i hÖ thèng èng dÉn trong tuyÕn s÷a. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan
  4. träng cho sù t¸i t¹o l¹i chu kú cho s÷a tiÕp theo. Cïng víi sù tho¸i ho¸ tuyÕn bµo, sè l−îng c¸c men cÇn cho sù t¹o s÷a còng cã xu h−íng gi¶m ho¹t lùc. Do vËy sù t¹o s÷a gi¶m thÊp theo sù tiÕn triÓn cña chu kú s÷a. b. Sù tho¸i ho¸ nh©n t¹o Sù tho¸i ho¸ theo kiÓu nµy mang tÝnh chÊt c−ìng bøc. Khi s÷a ø ®äng trong tuyÕn s÷a, ¸p suÊt néi trong tuyÕn bµo t¨ng, lµm cho tuyÕn bµo c¨ng ra. Cuèi cïng tÕ bµo vì ra, s÷a trµo ra ngoµi bÒ mÆt tuyÕn bµo vµ ch¶y vµo vi qu¶n tuyÕn bµo. C¸c thµnh phÇn s÷a trë thµnh nh÷ng vËt l¹ vµ lµ ®èi t−îng sinh lý cña l©m ba cÇu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản