Khoa học - CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
191
lượt xem
22
download

Khoa học - CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Sau bài học, HS có khả năng - Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống cho mình. -Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống. - HS thấy được sự cần thiết của những điều kiện để con người sống và phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

 1. Khoa h c ( Ti t 1) CON NGƯ I C N GÌ S NG I/ M c tiêu : - Sau bài h c, HS có kh năng - Nêu ư c nh ng y u t mà con ngư i cũng như nh ng sinh v t khác c n duy trì s s ng cho mình. -K ra m t s i u ki n v t ch t và tinh th n mà ch con ngư i m i c n trong cu c s ng. - HS th y ư c s c n thi t c a nh ng i u ki n con ngư i s ng và phát tri n. II/ dùng d y - h c : - Hình trang 4,5 SGK - B phi u dùng cho trò chơi “ cu c hành trình n hành tinh khác ” 1 Nguy n Th B c- T
 2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra sách v c a HS - SGK lên bàn. B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : s ng và phát tri n con ngư i c n có nh ng i u ki n gì bài h c hôm nay s cho ta bi t i u ó. * Ho t ng 1 : ng não + M c tiêu : HS li t kê t t c nh ng gì các em c n có cho cu c s ng - HS l ng nghe. c a mình + Cách ti n hành: - HS phát bi u ý ki n * Bư c 1 : - Gv tv n và nêu yêu c u : 2 Nguy n Th B c- T
 3. K ra nh ng th các em c n dùng h ng ngày duy trì s s ng c a mình. - GV ch nh t ng HS, m i HS trình bày ng n g n. - GV ghi các ý ó lên b ng. * Bư c 2 : - GV tóm t t các ý ki n c a HS ã ư c ghi trên b ng và rút ra nh n xét chung - GV k t lu n - Nh ng i u ki n c n con ngư i s ng và phát tri n : + i u ki n v t ch t : Th c ăn, nư c u ng, qu n áo, nhà , các dùng trong gia ình, phương ti n i l i. + i u ki n tinh th n ; văn hoá - HS ho t ng theo nhóm làm xã h i như : tình c m gia ình, b n bè, vi c v i phi u h c t p làng xóm, phương ti n h c t p, vui chơi, gi i trí. * Ho t ng 2 : Làm vi c v i 3 Nguy n Th B c- T
 4. phi u h c t p và SGK . + M c tiêu : HS phân bi t ư c nh ng y u t mà con ngư i cũng như sinh v t khác c n duy trì s s ng c a mình v i N y u t mà ch có con - HS th o lu n và ánh d u ngư i m i c n vào ô tr ng các c t tương ng. + cách ti n hành : - i di n HS các nhóm lên trình bày k t qu trư c l p. - Bư c1 : Làm vi c v i phi u h c t p theo nhóm - HS khác b sung( n u sai) - GV phát phi u h c t p th o nhóm phi u h c t p Hãy dánh d u vào các c t tương ng v i nh ng y u t c n cho s s ng c a con ngư i, ng v t, th c v t Nh ng y u t c n Con ng Th cho s sông ngư i v t c vât 1. Không khí x x x 2. Nư c x x x 3. Ánh sáng x x x 4. Nhi t x x x 5. Th c ăn x x x - HS th o lu n 2 câu h i SGK 6. Nhà x 7. Tình c m gia ình x 8. Phương ti n giao x thông x 9. Tình c m b n bè x 10. Qu n áo x 11. Trư ng h c x 4 Nguy n Th B c- T 12. Sách báo x 13. chơi x
 5. - HS l ng nghe - Bư c 2: HS ch a bài t p theo áp án trên -Bư c 3: Th o lu n c l p +GV yêu c u HS m sgk th o lu n 2 câu h i sgk - HS tham gia trò chơi theo nhóm +GV k t lu n : -Con ngư i , V, TV u c n th c ăn , nư c u ng , không khí , ánh sáng , nhi t thích h p duy trì s s ng c a mình . -Hơn h n sinh v t khác , cu c - Các nhóm ính các phi u ã s ng con ngư i còn c n nhà , qu n ch n lên b ng ( theo nhóm ã ư c áo, phương ti n giao thông và nh ng b trí) 5 Nguy n Th B c- T
 6. ti n nghi khác, con ngư i c n nh ng i u ki n v tinh th n, văn hoá, xã h i. - Các nhóm th o lu n so sánh * Ho t ng 3 : Trò chơi “ Cu c các phi u ã l a ch n v i nhóm khác hành trình n hành tinh khác “ và gi i thích + M c tiêu : C ng c nh ng ki n th c ã h c v nh ng i u ki n c n duy trì cu c s ng con ngư i. + Cách ti n hành : - Bư c 1 : T ch c - GV chia l p thành nhóm nh , m i nhóm GV phát cho 1 b chơi g m 20 t m phi u có v nh ng th c n có duy trì cu c s ng và nh ng th các em mu n có. - Bư c 2 : Hư ng d n cách chơi + GV yêu c u các nhóm hãy bàn b c và ch n ra 10 th ( ư c v trong 20 phi u ) mà các em th y c n phai mang theo khi n hành tinh khác, sau ó HS ch n l i 6 phi u còn l i n p cho GV 6 Nguy n Th B c- T
 7. - Bư c 3 : Th o lu n + các nhóm so sánh k t qu l a ch n c a mình v i nhóm khác và m i nhóm gi i thích vì sao l i l a ch n như v y 3/ C ng c - d n dò : - GV g i 1-2 HS nh c l i nh ng i u ki n c n thi t duy trì cu c s ng con ngư i * Bài sau : Trao i ch t ngư i - GV nh n xét ti t h c 7 Nguy n Th B c- T
 8. Khoa h c ( Ti t 2) TRAO I CH T NGƯ I (6) I/ M c tiêu : Sau bài h c, HS bi t - K ra nh ng vi c h ng ngày cơ th l y vào và th i ra trong quá trình s ng - Nêu ư c th nào là quá trình trao i ch t gi a cơ th v i môi trư ng. - HS th y ư c nh ng vi c c n ph i làm quá trình trao i ch t di n ra thu n l i. II/ dùng d y - h c : - Hình trang 6,7 SGK - Gi y kh A4 ho c v BT, bút v III/ Các ho t ng d y – h c: 8 Nguy n Th B c- T
 9. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Bài cũ - Như m i sinh v t khác, con - 2- 3 HS tr l i. ngư i c n gì duy trì s s ng c a mình ? - Hơn h n nh ng sinh v t khác, cu c s ng c a con ngư i c n nh ng gì ? 2. D y bài m i : a/ Gi i thi u bài m i : H ng ngày cơ th con ngư i ph i l y t môi trư ng nh ng gì và th i ra nh ng gì. Quá trình ó g i là gì. Bài h c hôm nay s giúp các em hi u ư c i u ó. b/ Tìm hi u bài : * Ho t ng 1 : Tìm hi u v s trao i ch t ngư i - Quan sát và th o lu n theo c p. + M c tiêu: - HS k ra nh ng gì h ng ngày cơ th l y vào và th i ra trong quá trình s ng. 9 Nguy n Th B c- T
 10. - Nêu ư c th nào là s trao i - HS tr l i ch t . - ánh sáng, nư c, th c ăn + Cách tíên hành : Bư c 1 : GV giao nhi m v cho HS quan sát và th o lu n theo c p. - Không khí - K tên nh ng gì ư c v hình 1 trang 6/ SGK. - L y th c ăn, nư c, không khí. - Phát hi n nh ng th có vai trò quan tr ng i v i s s ng c a con - Th i ra ch t th a, c n bã ( m ngư i. hôi, nư c tiêu, phân, khí Các-bô-níc) - Phát hi n nh ng y u t c n cho - Các nhóm khác nghe và b s s ng con ngư i mà không ư c th sung thêm cho y . hi n qua hình v - 1-2 c thành ti ng trư c l p - Tìm xem cơ th ngư i l y gì t môi trư ng và th i ra môi trư ng nh ng -L p c th m và tr l i gì trong quá trình s ng c a mình. Bư c 2 : Ho t ng c l p - G i 1 s HS lên trình bày k t qu c a c p mình. - HS l ng nghe 10 Nguy n Th B c- T
 11. Bư c 3 : - GV yêu c u HS c o n u trong m c b n c n bi t và tr l i câu h i : + Trao i ch t là gì ? + Nêu vai trò s trao i ch t i v i con ngư i, ng v t, th c v t. - Gv k t lu n : + H ng ngày cơ th con ngư i ph i l y t môi trư ng th c ăn, nư c u ng, khí oxy và th i ra phân, nư c ti u, m - HS v sơ b ng ch ho c hôi và khí các – bô- níc s ng và phát b ng nh tuỳ theo sáng t o ( v trên tri n. gi y A4). + Trao i ch t là quá trình cơ th l y th c ăn, nư c u ng, không khí t môi trư ng và th i ra ch t th a, c n bã + Con ngư i, ng v t có trao i - C l p l ng nghe và nh n xét ch t v i môi trư ng m i s ng ư c. + Ho t ng 2 : th c hành vi t ho c v sơ s trao i ch t gi a cơ th 11 Nguy n Th B c- T
 12. và môi trư ng : + M c tiêu : HS bi t trình bày m t cách sáng t o nh ng ki n th c ã h c v s trao i ch t gi a cơ th và môi trư ng. - Cách ti n hành : Bư c 1 : Làm vi c cá nhân + Yêu c u HS vi t ho c v sơ s trao i ch t theo trí tư ng tư ng . + GV giúp HS hi u sơ trao i ch t hình 2/7 SGK Bư c 2 : trình bày s n ph m - GV yêu c u HS trình bày s n ph m c a mình. - GV nh n xét, tuyên dương nh ng HS có bài v t t 3/ C ng c , d n dò : - Trao i ch t là gì ? T i sao con 12 Nguy n Th B c- T
 13. ngư i và ng v t, th c v t luôn luôn th c hi n s trao i ch t ? * Bài sau : Trao i ch t ngư i - GV nh n xét ti t h c 13 Nguy n Th B c- T
 14. 14 Nguy n Th B c- T
Đồng bộ tài khoản