KHOA HỌC - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
84
lượt xem
4
download

KHOA HỌC - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về + Tháp dinh dưỡng cân đối. + Một số tính chất của nước và không khí : thành phần chính của không khí. + Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên + Vai trò của muối và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí. - HS có khả năng : Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường và không khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  1. KHOA H C ( Ti t 33) ÔN T P VÀ KI M TRA H C KÌ I I/ M c tiêu : - Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v : + Tháp dinh dư ng cân i. + M t s tính ch t c a nư c và không khí : thành ph n chính c a không khí. + Vòng tu n hoàn c a nư c trong t nhiên + Vai trò c a mu i và không khí trong sinh ho t, lao ng s n xu t và vui chơi gi i trí. - HS có kh năng : V tranh c ng b o v môi trư ng và không khí II/ dùng d y - h c : - Hình v “ Tháp dinh dư ng cân i “ chưa hoàn thi n dùng cho các nhóm. - Sưu t m các tranh nh ho c chơi v vi c s d ng nư c, không khí trong sinh ho t, lao ng s n xu t và vui chơi gi i trí. - Gi y kh to, bút màu dùng cho các nhóm
  2. III/ Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1- Bài cũ: - 2 HS tr l i - GV g i 2 HS lên b ng l n lư t tr l i 2 câu h i. - Không khí g m nh ng thành ph n nào ? -Nêu m t s ví d v vi c ng d ng m t s tính ch t c a không khí trong i s ng ? - GV nh n xét vi c h c bài cũ c a HS - C l p nghe và nh n xét 2-Bài m i: 2.1-Gi i thi u: *Ho t ng 1:Trò chơi ai nhanh hơn. + M c tiêu : Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v : - Tháp dinh dư ng cân i.
  3. - M t s tính ch t c a nư c và không khí; thành ph n chính c a không khí. - Vòng tu nhoàn c a nư c trong t nhiên. + Cách ti n hành Bư c 1 : - GV chia nhóm, phát hình v “ Tháp dinh dư ng cân i “ chưa hoàn thi n. Bư c 2 - GV và ban giám kh o i ch m, nhóm nào xong trư c, trình bày úng và p là th ng cu c. - GV cho i m c nhóm. - Các nhóm thi ua hoàn thi n “ Tháp dinh dư ng cân i‘ Bư c 3 : - Các nhóm trình bày s n ph m - GV cho HS b c thăm các câu h i trư c l p. trang 69 SGK. - M i nhóm c m t i di n làm - K t thúc ho t ng này n u nhóm nào giám kh o. có nhi u HS t i m cao thì nhóm ó th ng cu c.
  4. *Ho t ng2: Tri n lãm. - HS b c thăm và tr l i + M c tiêu : Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v : Vai trò c a nư c và không khí trong sinh ho t, lao ng s n xu t và vui chơi gi i trí. + Cách ti n hành Bư c 1 : Trình bày s n ph m - GV nh n xét Cách trình bày s n ph m. Thuy t trình v s n ph m. ánh giá các s n ph m c a m i nhóm. Bư c 2 : - M i nhóm l a ch n các hình nh, - C l p tham quan khu tri n lãm c a tư li u và trình bày theo t ng ch . t ng nhóm, nghe các thành viên trong nhóm trình bày. - ưa ra câu h i nhóm ó tr l i.
  5. *Ho t ng 3; V tranh c ng . + M c tiêu : HS có kh năng v tranh c ng b o v môi trư ng nư c và không khí - i di n nhóm trình bày. + Cách ti n hành : Bư c 1 : T ch c và hư ng d n - GV yêu c u các nhóm h i ý v tài và ăng kí v i l p Bư c 2 : Th c hành - GV ki m tra và nh c nh yêu c u m i - M i 1 nhóm c g ng mb ov HS u ph i tham gia. c hai ch : B o v môi trư ng nư c và b o v môi trư ng không khí. Bư c 3 : Trình bày và ánh giá - Nhóm trư ng i u khi n các b n - GV nh n xét, ánh giá, cho i m. làm vi c như GV ã hư ng d n. 3- C ng c -d n dò:
  6. *Bài sau : Không khí c n cho s cháy - Các nhóm treo s n ph m c a nhóm mình. C i di n nêu ý tư ng c a b c tranh c ng do nhóm mình v . - Các nhóm khác nình lu n, góp ý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản