Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
119
lượt xem
12
download

Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Giáo dục các em ăn những thức ăn có đủ đạm động vật và đạm thực vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

  1. Khoa h c ( Ti t 8) T I SAO C N ĂN PH I H P M NG V T VÀ M TH C V T I. M c ích, yêu c u Sau bài h c, HS có th - Nói tên và vai trò c a các th c ăn ch a nhi u nhi u vi-ta-min, ch t khoáng và ch t xơ. - Xác nh ngu n g c c a nhóm th c ăn ch a nhi u vi-ta-min, ch t khoáng và ch t xơ. - Giáo d c các em ăn nh ng th c ăn có m ng v t và m th c v t. II/ dùng d y - h c : - Tranh v phóng to hình 14,15 SGK
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A Ki m tra bài cũ - Yêu c u HS lên b ng tr l i câu - HS lên b ng tr l i h i 1. T i sao chúng ta nên ăn phôi h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên thay i món ăn ? 2. K nh ng lo i th c ăn ph i ăn , ăn ít và ăn h n ch ? 3. M t em c thu c m c b n c n biét SGK 2. Bài m i : a/ Gi i thi u bài m i : Gv nêu m c tiêu c a ti t h c b/ Tìm hi u bài : * Ho t ng 1 : Trò chơi thi k tên các th c ăn ch a nhi u ch t vitamin, ch t
  3. khoáng và ch t xơ - HS chia làm 2 i + M c tiêu: - K tên m t s th c - Bóc xăm và ghi phi u. ăn ch a nhi u ch t vitamin, ch t khoáng và ch t xơ - HS 2 i ghi k món ăn - Nh n ra ngu n g c các th c ăn nhi u ch t m vào phi u. ch a ch a nhi u ch t vitamin, ch t khoáng và ch t xơ + Cách tíên hành : - HS 2 i chơi Bư c1: T ch c - i nào k nhanh nh t úng -> th ng. - GV chia l p thành 2 i. - M i i c ra 1 i trư ng rút thăm xem Bư c 2 : Cách chơi và lu t chơi - Yêu c u 2 i l n lư t chơi thi k tên các món ăn chưa nhi u ch t m th i gian 10 phút. Bư c 3 : Th c hi n - HS c l i danh sách món ăn ch a m ng v t v a - Yêu c u 2 ib t u chơi. chơi ch a m th c v t. - GV làm ng h theo dõi
  4. Ho t ng 2 : Tìm hi u lý do c n ăn ph i h p m ng v t và m th c - HS ho t ng theo v t. nhóm 4. + M c tiêu : - K tên m t s m n ăn v a cung - Nhóm trư ng i u c p m ng v t v a cung c p m th c khi n. v t. - i di n các nhóm báo - Gi i thích ư c t i sao không nên cáo k t qu th o lu n nhóm ch ăn m ng v t ho c ăn m th c mình. v t - Gi i thích ư c t i sao không nên ch ăn m ng v t ho c ăn m th c v t + Cách ti n hành : Bư c 1 : Th o lu n c l p - Yêu c u c l p cùng c l i danh sách các món ăn chưa nhi u ch t m do các em ã l p nên qua trò chơi và ch ra món ăn nào v a chưa m th c v t v a ch a m ng v t. - GV h i : t i sao chúng ta nên ăn
  5. ph i h p m th c v t và m ng v t Bư c 2 : Làm vi c v i phi u h c t p theo nhóm 4. - GV phát phi u giao vi c cho các nhóm. - Yêu c u nhóm trư ng i u khi n Bư c 3 : Th o lu n c l p - Yêu c u các nhóm trình bày k t qu th o lu n theo nhóm. - GV k t lu n + Chúng ta không nên ăn m ng v t ho c m th c v t vì m ng v t có nhi u ch t b dư ng nhưng thư ng khó tiêu. m th c v t d tiêu nh ng thi u m t s ch t b dư ng quý. Vì v y c n ăn ph i h p m ng v t và m th c v t. + Chúng ta nên ăn cá vì : Trong ngu n m ng v t, ch t m do th t các loài gia c m và gia súc cung c p thư ng khó tiêu hơn chát m do các loài cá
  6. cung c p. Vì v y nên ăn cá. * Lưu ý : m ăn vào ngày nào cơ th dùng ngày y, không th d tr ư c. N u ăn quá nhu c u ch t m s chuy n thành ư ng ư c gi i phóng năng lư ng như v y s lãng phí. + Chúng ta nên ăn u ph và u ng s a u nành v a b o m c th có ư c ngu n m th c v t v a có kh năng phòng ch ng các b nh tim m ch và ung thư. 3/ C ng c , d n dò : - G i HS nh c l i m c c n bi t SGK - Nh n xét gi h c * Bài sau : S d ng h p lý các ch t béo và mu i ăn. D n HS sưu t m các tranh nh, thông tin, qu ng cáo v các th c ph m có chưa i t
Đồng bộ tài khoản