intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh công ty may Hòa Thọ - Đông Hà

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
71
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh công ty may Hòa Thọ - Đông Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các yêu cầu của công tác quản lý hoạt động kinh doanh, nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin quản lý nhập - xuất nguyên phụ liệu phục vụ cho hoạt động gia công, xuất bán thành phẩm và xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh, đáp ứng được các yêu cầu quản lý, xử lý thông tin về nguyên phụ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh công ty may Hòa Thọ - Đông Hà

GVHD: TS.Hồ Quốc Dũng<br /> <br /> uế<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KINH TEÁ<br /> -----  -----<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KINH DOANH CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐÔNG HÀ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> HỒ THỊ HỒNG NHUNG<br /> <br /> TS. HỒ QUỐC DŨNG<br /> <br /> Lớp: K46 TIN HỌC KINH TẾ<br /> Niên khoá: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, 05/2016<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Quốc Dũng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Sau một thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, đến nay mọi công việc liên<br /> quan đến khóa luận đã hoàn tất. Để có được sự thành công này , trước tiên, em<br /> xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy cô giáo trường Đại học Kinh<br /> tế Huế, đặc biệt là các thầy cô ở Khoa Hệ Thống Thông tin Kinh tế, những<br /> người đã dày công dạy dỗ, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu.<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> Em cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới thầy Hồ Quốc Dũng, người đã<br /> tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. thầy đã<br /> tận tình hướng dẫn giúp đỡ quan tâm đầy trách nhiệm từ lúc chọn đề tài đến<br /> khi hoàn thành giúp đề tài của em được thành công tốt nhất có thể.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên trong Công ty<br /> may Hòa Thọ - Đông Hà đã góp ý cũng như tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp<br /> những tài liệu cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để giúp em thực hiện đề tài<br /> này.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Cám ơn bạn bè những người đã luôn sát cánh, cùng chia sẻ khó khăn và giúp<br /> đỡ trong quá trình học tập. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận trong<br /> phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những<br /> thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của quý Thầy<br /> Cô và các bạn để khóa luận ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Quốc Dũng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ......................................................... vii<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ....................................................................................2<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 2<br /> <br /> tế<br /> <br /> 5.Cấu trúc đề tài ...............................................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐÔNG HÀ ...........4<br /> 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty..............................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ..........................................................................4<br /> 1.1.2 Tổ chức bộ máy công ty may Hòa Thọ - Đông Hà ................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty .......................................................5<br /> 1.2.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật .......................................................................................5<br /> 1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.3 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và một số nhiệm vụ năm 2015 ..............6<br /> 1.3.1 Tình hình.................................................................................................................6<br /> 1.3.1.1 Thuận lợi ..............................................................................................................6<br /> 1.3.1.2 Khó khăn..............................................................................................................7<br /> 1.3.2 Thực hiện các chỉ tiêu ............................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY<br /> DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ..................................................................................8<br /> 2.1.Quy trình xây dựng phần mềm quản lý ................................................................ 8<br /> 2.1.1 Khảo sát tìm hiểu yêu cầu ......................................................................................9<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Quốc Dũng<br /> <br /> 2.1.2 Phân tích yêu cầu ..................................................................................................10<br /> 2.1.3 Thiết kế hệ thống ..................................................................................................10<br /> 2.1.4 Triển khai thực hiện.............................................................................................. 10<br /> 2.1.5 Kiểm thử ...............................................................................................................11<br /> 2.1.6 Bảo trì và phát triển .............................................................................................. 11<br /> 2.2 Tổng quan về phƣơng pháp lập trình thủ tục.....................................................12<br /> 2.2.1 Giới thiệu về lập trình thủ tục ...............................................................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.2 Ưu điểm và nhược điểm của lập trình hướng thủ tục ...........................................13<br /> 2.3 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C- Sharp (C#) ...............................................13<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.1 Tổng quan về nền tảng .NET Framework ............................................................ 13<br /> 2.3.2 Tổng quan về kiến trúc ADO.NET.......................................................................15<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.3.3 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# .....................................................................17<br /> 2.3.4 Tổng quan về Microsoft Visual Studio ................................................................ 19<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4 Tổng quan về hệ quản trị CSDL MS SQLServer và ngôn ngữ T-SQL............20<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.4.1 Giới thiệu về hệ quản trị CSDL MS SQLServer ..................................................20<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.4.2 Giới thiệu ngôn ngữ T-SQL .................................................................................21<br /> CHƢƠNG 3. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM<br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐÔNG<br /> <br /> họ<br /> <br /> HÀ……… .....................................................................................................................23<br /> 3.1 Khảo sát quy trình hoạt động kinh doanh Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà .23<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.1.1 Mô tả hoạt động ....................................................................................................23<br /> 3.1.2 Đánh giá hệ thống .................................................................................................25<br /> 3.2 Phân tích hệ thống .................................................................................................26<br /> 3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram) .......................... 27<br /> 3.2.2 Mô tả chức năng ...................................................................................................28<br /> 3.2.3 Sơ đồ ngữ cảnh (CD - Context Diagram) ............................................................. 31<br /> 3.2.4 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Folow Diagram) ..............................................32<br /> 3.3 Thiết kế hệ thống ...................................................................................................37<br /> 3.3.1 Kiến trúc hệ thống ................................................................................................ 37<br /> 3.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu ........................................................................................... 40<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Quốc Dũng<br /> <br /> 3.3.2.1 Mô hình thực thể mối quan hệ ...........................................................................40<br /> 3.3.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ..............................................................................48<br /> 3.3.3 Thiết kế thuật toán ................................................................................................ 54<br /> 3.3.2.1 Giải thuật đăng nhập hệ thống ...........................................................................54<br /> 3.3.2.2 Giải thuật thêm dữ liệu ...................................................................................... 55<br /> 3.3.2.3 Giải thuật sửa dữ liệu......................................................................................... 56<br /> 3.3.2.4 Giải thuật xóa dữ liệu ........................................................................................ 57<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.3.2.5 Giải thuật tìm kiếm dữ liệu ................................................................................58<br /> 3.3.2.6 Giải thuật đổi mật khẩu .....................................................................................59<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.3.2.7 Giải thuật thống kê ............................................................................................ 60<br /> 3.4. Thiết kế giao diện..................................................................................................61<br /> <br /> tế<br /> <br /> PHẦN 3. KẾT LUẬN ..................................................................................................73<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 74<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Hồng Nhung<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2