intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV doanh nghiệp Long Đại

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
42
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV doanh nghiệp Long Đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lí luận về thuế và kế toán thuế GTGT và thuế TNDN; tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại; đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV doanh nghiệp Long Đại

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÏA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN THUÃÚ GTGT<br /> VAÌ THUÃÚ THU NHÁÛP DOANH NGHIÃÛP<br /> TAÛI CÄNG TY TNHH MTV LÁM CÄNG NGHIÃÛP LONG ÂAÛI<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> TRẦN VĂN VƯƠNG<br /> <br /> ThS. LÊ THỊ HOÀI ANH<br /> <br /> Lớp: K44A KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> NIÊN KHÓA 2010-2014<br /> <br /> HUẾ, 2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Báo cáo thực tập nghề nghiệp là một bước đệm quan trọng cho việc thực<br /> hiện khóa luận tốt nghiệp của mỗi sinh viên, do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu và<br /> trình bày báo cáo thực tập nghề nghiệp là một công việc đòi hỏi sự đầu tư cả về<br /> nội dung lẫn hình thức. Để hoàn thành tốt báo cáo này, ngoài sự nỗ lực của các<br /> thành viên trong nhóm, nhóm chúng tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của<br /> quý Thầy Cô giáo, đơn vị thực tập cùng với gia đình và bạn bè.<br /> Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Ban giám hiệu khoa Kế toán – tài chính, Đại học Kinh tế Huế đã tạo<br /> điều kiện giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hội tốt<br /> giúp tôi vận dụng những lý thuyết trong quá trình học vào thực tế, và giúp ích<br /> rất lớn cho tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân<br /> thành nhất đến Cô giáo trực tiếp hướng dẫn tôi là Thạc sĩ Lê Thị Hoài<br /> Anh đã hướng dẫn, chỉnh sửa tận tình và luôn đốc thúc nhóm chúng tôi làm<br /> việc đúng tiến độ.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Ban lãnh đạo công ty và các Cô, Chú, Anh, Chị là nhân viên đang làm<br /> việc tại Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, đặc biệt là các Cô<br /> tại phòng kế toán công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lơi<br /> cho tôi thu thập số liệu và tìm hiểu công tác kế toán của công ty.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè của tất cả các thành viên<br /> trong nhóm, những người đã luôn động viên giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá<br /> trình chúng tôi thực hiện báo cáo này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Do đề tài mà tôi lựa chọn là khá rộng và nhiều vấn đề cần tìm hiểu nên<br /> trong một thời gian ngắn tôi thực hiện báo cáo này không thể tránh khỏi các sai<br /> sót. Hơn nữa, với kiến thức còn hạn chế, lần đầu được tiếp xúc với thực tiễn nên<br /> phần trình bày của tôi còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong nhận được sự<br /> đóng góp và nhận xét của quý Thầy Cô giáo để bài báo cáo của tôi được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế ngày 18/05/2014<br /> Sinh viên thực hiện: Trần Văn Vương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................... 1<br /> I.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................................ 1<br /> I.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................................ 2<br /> I.3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................................. 2<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................................... 2<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................................... 2<br /> I.6. Cấu trúc đề tài .............................................................................................................................. 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI ................................................................... 4<br /> 1.1 Cơ sở lý luận về thuế ................................................................................................................. 4<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm .............................................................................................................. 4<br /> 1.1.2 Đặc điểm ................................................................................................................ 4<br /> 1.1.3 Vai trò của thuế ..................................................................................................... 4<br /> 1.2 Cơ sở lý luận chung của thuế Thu nhập doanh Nghiệp .................................................... 5<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ............................................................................................................. 5<br /> 1.2.2. Phương pháp xác định thuế Thu nhập Doanh nghiệp .......................................... 5<br /> 1.2.3. Thu nhập chịu thuế ............................................................................................... 5<br /> 1.2.4. Thu nhập được miễn thuế ..................................................................................... 5<br /> 1.2.5. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp .............................................................. 6<br /> 1.2.6. Xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào NSNN .......................... 8<br /> 1.2.7. Kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ..................................... 9<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3 Cơ sở lý luận về thuế GTGT .................................................................................................. 10<br /> 1.3.1 Khái niệm ............................................................................................................ 10<br /> 1.3.2. Người nộp thuế .................................................................................................. 10<br /> 1.3.3. Đối tượng chịu thuế ............................................................................................ 10<br /> 1.3.4. Đối tượng không chịu thuế ................................................................................. 10<br /> 1.3.5. Căn cứ tính thuế .................................................................................................. 10<br /> 1.3.6. Phương pháp tính thuế ........................................................................................ 11<br /> 1.3.7. Kê khai thuế ........................................................................................................ 12<br /> 1.3.8. Nộp thuế ............................................................................................................. 13<br /> 1.4. Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN ................................................................................... 13<br /> 1.4.1. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ................................................ 13<br /> <br /> 1.4.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .................................................................. 15<br /> 1.5. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thuế .................................................................................... 18<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GTGT<br /> VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG<br /> ĐẠI ...................................................................................................................................................... 20<br /> 2.1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại ......................... 20<br /> 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty ....................................................................... 20<br /> 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty ....................................................................... 21<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty ....................................................................... 22<br /> 2.1.4 Phân tích tình hình lao động ................................................................................ 25<br /> 2.1.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011-2013 .................... 27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.7. Tổ chức công tác kế toán .................................................................................... 33<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế tại công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long<br /> Đại ....................................................................................................................................................... 35<br /> 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH MTV Lâm Công<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> nghiệp Long Đại ........................................................................................................... 35<br /> 2.2.2. Thực trạng công tác Kế toán thuế TNDN tại công ty TNHH MTV Lâm Công<br /> nghiệp Long Đại ........................................................................................................... 50<br /> CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI58<br /> 3.1. Đánh giá về công tác kế toán thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công<br /> ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại .............................................................. 58<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm .................................................................................................................................. 58<br /> 3.1.2. Nhược điểm ....................................................................................................... 59<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và Thu<br /> nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại................. 60<br /> PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 62<br /> III.1. Kết luận .................................................................................................................................... 62<br /> III.2. Kiến nghị ................................................................................................................................. 62<br /> III.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài ............................................................................ 64<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 65<br /> PHỤ LỤC.......................................................................................................................................... 66<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> MTV<br /> <br /> Một thành viên<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> KH&CN<br /> <br /> Khoa học và công nghệ<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nhà nước<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> HĐSXKD<br /> <br /> Hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> <br /> QLBVR<br /> <br /> Quản lý bảo vệ rừng<br /> <br /> XN<br /> <br /> Xí nghiệp<br /> <br /> KD<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> CP<br /> <br /> Chi phí<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TNHH<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2