intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng Việt Xanh

Chia sẻ: Hạnh Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
36
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng Việt Xanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung khái quát và hệ thống hóa các lý thuyết về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của Công ty, đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng Việt Xanh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> --o0o--<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ<br /> XÂY DỰNG VIỆT XANH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGUYỄN HỮU HÙNG<br /> : A17817<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> --o0o--<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ<br /> XÂY DỰNG VIỆT XANH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng<br /> : Nguyễn Hữu Hùng<br /> : A17817<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc hết, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trƣờng Đại học Thăng<br /> Long, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Kinh tế đã giảng dạy nhiệt tình giúp em có<br /> những kiến thức bổ ích trong 4 năm đại học. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới<br /> giáo viên hƣớng dẫn PGS.Tiến sĩ Lƣu Thị Hƣơng. Mặc dù cô rất bận rộn trong công<br /> tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhƣng cô đã quan tâm và tận tình chỉ bảo cho<br /> em trong suốt quá trình làm làm khóa luận của mình. Em cũng xin đƣợc gửi lời cảm<br /> ơn đến gia đình, nhà trƣờng, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt<br /> nghiệp cũng nhƣ trong suốt thời gian học tập tại trƣờng Đại học Thăng Long. Cuối<br /> cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ trong Công ty cổ phần đầu tƣ và công nghệ<br /> xây dựng Việt Xanh đã giúp em có cơ hội tiếp cận với tình hình thực tế của Công ty<br /> cũng nhƣ tiếp cận số liệu trong thời gian thực tập của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện dƣới sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, Ngày 27 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Hữu Hùng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.1<br /> 1.1. Khái quát về doanh nghiệp ..............................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp ............................................................................... 1<br /> 1.1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ........................................................ 1<br /> 1.1.3. Hoạt động tài chính doanh nghiệp ................................................................... 2<br /> 1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................................3<br /> 1.2.1. Khái niệm của phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................... 3<br /> 1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................. 3<br /> 1.2.3. Tài liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................. 4<br /> 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................ 8<br /> 1.2.5. Nội dungphân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................10<br /> 1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ...........17<br /> 1.2.6.1. Thời gian phân tích và mật độ phân tích .....................................................17<br /> 1.2.6.2. Chi phí phân tích ...........................................................................................18<br /> 1.2.6.3. Đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp và mức độ vận<br /> dụng kết quả phân tích. .................................................................................19<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hƣởng tới sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp .19<br /> 1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ....................................................................20<br /> 1.3.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng cho phân tích tài chính ...............................20<br /> 1.3.1.2. Phương pháp phân tích.................................................................................20<br /> 1.3.1.3. Nội dung phân tích ........................................................................................21<br /> 1.3.1.4. Nhân tố con người .........................................................................................21<br /> 1.3.1.5. Quy trình phân tích .......................................................................................22<br /> 1.3.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phân tích ...................................23<br /> 1.3.2. Nhân tố khách quan .........................................................................................23<br /> 1.3.2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật của<br /> Nhà nước đối với hoạt động tài chính .........................................................23<br /> 1.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành .............................................................23<br /> 1.3.2.3. Các yếu tố kinh tế xã hội khác ......................................................................24<br /> CHƢƠNG 2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY<br /> <br /> CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ XD VIỆT XANH .............................................................25<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh..............25<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt<br /> Xanh....................................................................................................................25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản