intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi cục Khu Công Nghiệp Đà Nẵng - TP Đà Nẵng

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
58
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi cục Khu Công Nghiệp Đà Nẵng - TP Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã phân tích, đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng, Những lợi ích và vướng mắc còn tồn tại của thủ tục HQĐT và những nhân tố tác động; đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quá trình thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi cục Khu Công Nghiệp Đà Nẵng - TP Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ............................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu: ....................................................................................................... 2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................ 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................... 5<br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở lý luận...................................................................................................5<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm thủ tục hải quan điện tử .............................................................5<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm .................................................................................................5<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.2 Các khái niệm liên quan ...........................................................................5<br /> Các điều kiện áp dụng thủ tục hải quan điện tử ..........................................8<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Nội dung thủ tục Hải quan điện tử ............................................................14<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Sự cần thiết của việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử.............................15<br /> Xuất phát từ yêu cầu quản lý của Nhà nước và của cộng đồng<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.4.1<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> doanh nghiệp ......................................................................................................16<br /> Xuất phát từ yêu cầu hội nhập và xu hướng phát triển của Hải<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.4.2<br /> <br /> quan quốc tế........................................................................................................16<br /> 1.1.4.3<br /> <br /> Xuất phát từ sự phát triển của thương mại quốc tế cả về nội<br /> <br /> dung lẫn hình thức ..............................................................................................17<br /> Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành hải quan ...................17<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4.4<br /> <br /> Cơ sở thực tiễn..............................................................................................18<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại một số nước trên<br /> <br /> Tr<br /> <br /> thế giới ...................................................................................................................18<br /> 1.2.2<br /> <br /> Giới thiệu thủ tục Hải quan của Hàn Quốc ...............................................19<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Hải quan Singapore ...................................................................................22<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Thủ tục HQĐT ở Việt Nam: .....................................................................23<br /> <br /> 1.2.4.1<br /> <br /> Cơ sở pháp lý của việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại<br /> <br /> Việt Nam ............................................................................................................23<br /> 1.2.2.2 Quá trình thực hiện:................................................................................25<br /> <br /> Lê Quốc Trung- K43 QTKD Thương Mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ<br /> TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC<br /> HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ ĐÀ<br /> NẴNG. ................................................................................................................................ 30<br /> 2.1 Giới thiệu Cục Hải quan Đà Nẵng ...................................................................30<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Cục Hải quan Đà Nẵng ..........................30<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy HQ Đà Nẵng .............................................................32<br /> 2.1.3 Giới thiệu chi cục Hải quan KCN Đà Nẵng..................................................32<br /> 2.2 Qui trình thủ tục HQĐT ...................................................................................37<br /> 2.2.1 Đăng ký tham gia hải quan điện tử ...............................................................37<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.2 Các bước tham gia hải quan điện tử:.............................................................37<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.2.1 Đăng ký thông tin doanh nghiệp ............................................................37<br /> 2.2.2.2 Đăng nhập hệ thống................................................................................39<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3 Qui trình chung của thủ tục hải quan điện tử:..................................................40<br /> 2.3.1 Trình tự thủ tục hải quan điện tử...................................................................40<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.2 Thủ tục HQĐT đối với hàng hóa XNK thương mại .....................................42<br /> 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử<br /> của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan KCN Đà Nẵng..........50<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.4.1 Đặc điểm mẫu điều tra ..................................................................................50<br /> 2.4.2 Về hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin ...................................................51<br /> 2.4.2.1. Tốc độ xử lý của hệ thống tốt................................................................51<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4.2.2. Nội dung phản hồi được thể hiện rõ ràng..............................................52<br /> 2.4.2.3. Đường truyền đảm bảo an toàn dữ liệu .................................................52<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.3 Về chương trình phần mềm:..........................................................................53<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.4 Về nguồn lực từ phía doanh nghiệp: .............................................................54<br /> 2.4.5 Sự quan tâm từ phía hải quan........................................................................55<br /> 2.4.6 Về lợi ích của thủ tục hải quan điện tử so với thủ tục hải quan truyền<br /> thống.......................................................................................................................56<br /> 2.4.7 Đánh giá chung về việc ứng dụng thủ tục HQĐT.........................................57<br /> 2.4.8 Nhận xét về quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử của các doanh<br /> nghiệp XNK tại chi cục HQKCN Đà Nẵng ...........................................................59<br /> <br /> Lê Quốc Trung- K43 QTKD Thương Mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HQĐT TẠI CHI CỤC HẢI<br /> QUAN KCN ĐÀ NẴNG ................................................................................................. 61<br /> 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển ...................................................................61<br /> 3.1.1 Mục tiêu ........................................................................................................61<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.1.2 Định hướng phát triển ...................................................................................61<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2 Các giải pháp....................................................................................................62<br /> 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin ..............................62<br /> 3.2.2 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ........................................................63<br /> 3.2.3 Xây dựng quy trình QLRR áp dụng cho TQĐT ...........................................65<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.4 Hệ thống thông tin nghiệp vụ HQ ..................................................................65<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.5 Đề xuất mô hình khai báo thủ tục hải quan điện tử.........................................66<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................69<br /> 1. Kết luận .......................................................................................................................... 69<br /> 2. Kiến nghị ........................................................................................................................ 70<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1 Đối với Nhà nước.............................................................................................70<br /> 2.2 Đối với Cục Hải quan Đà Nẵng .......................................................................70<br /> 2.3 Đối với Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng.....................................71<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Lê Quốc Trung- K43 QTKD Thương Mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> :<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> DN<br /> <br /> :<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> HQĐT<br /> <br /> :<br /> <br /> Hải quan điện tử<br /> <br /> TTHQĐT<br /> <br /> :<br /> <br /> Thủ tục Hải quan điện tử<br /> <br /> TQĐT<br /> <br /> :<br /> <br /> Thông quan điện tử<br /> <br /> HQ<br /> <br /> :<br /> <br /> Hải quan<br /> <br /> TCHQ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tổng cục Hải quan<br /> <br /> XNK<br /> <br /> :<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> XK<br /> <br /> :<br /> <br /> Xuất khẩu<br /> <br /> NK<br /> <br /> :<br /> <br /> VAN<br /> <br /> :<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> :<br /> :<br /> <br /> Quản lý rủi ro<br /> <br /> :<br /> <br /> Cơ quan kiểm soát nhập cư và kiểm tra cửa khẩu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> h<br /> <br /> Mạng giá trị gia tăng<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ICA<br /> <br /> in<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> <br /> họ<br /> <br /> QLRR<br /> <br /> uế<br /> <br /> KCN<br /> <br /> cK<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> Lê Quốc Trung- K43 QTKD Thương Mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Bảng 2.1: Thống kê số tờ khai điện tử ..........................................................................35<br /> Bảng 2.2: Giá trị kim ngạch XNK theo tờ khai HQĐT................................................36<br /> Bảng 2.1: Đặc điểm mẫu điều tra ..................................................................................50<br /> Bảng 2.2: Cơ cấu loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp XNK ...........................51<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 2.3: Mức độ đồng ý của DN sau khi tham gia khai báo HQĐT về yếu tố<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> chương trình phần mềm.................................................................................................53<br /> <br /> Lê Quốc Trung- K43 QTKD Thương Mại<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2