intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - COXANO

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
24
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - COXANO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và thông qua việc thu thập và phân tích những ý kiến đánh giá của nhân viên làm việc tại công ty,đề tài phân tích làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên trong quá trình làm việc tại công ty; từ đó đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa sự thỏa mãn về công việc của nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế-COXANO trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - COXANO

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Thị Phương<br /> <br /> Thảo<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này đ̣ i hỏi một sự nỗ<br /> lực rất lớn của bản thân tác giả cộng với sự giúp đỡ từ nhiều<br /> phía. Với t́ nh cảm sâu sắc, chân thành nhất, cho phép tác giả<br /> được bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc tới tất cả những cá nhân và cơ<br /> quan đă tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá tŕ nh học tập<br /> cũng như thực hiện tốt đề tài thực tập cuối khóa này.<br /> Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ ḷ ng biết ơn đến quư Thầy Cô giáo<br /> Trường Đại Học Kinh Tế Huế đă nhiệt t́ nh giảng dạy tác giả trong<br /> suốt bốn năm học tập tại trường. Đặc biệt, để hoàn thành tốt đề<br /> tài này, tác giả xin chân thành cảm ơn cô, Thạc Sĩ Lê Thị Phương<br /> Thảo, người đă hướng dẫn rất tận t́ nh, quan tâm và đầy trách<br /> nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như trong suốt quá<br /> tŕ nh hoàn thiện đề tài của tác giả.<br /> Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban lănh đạo, các anh<br /> chị nhân viên, đặc biệt là Pḥ ng nhân sự- hành chính trong<br /> Công ty Cổ phần Cơ khí- Xây dựng công tŕ nh Thừa Thiên Huế<br /> Nguyễn Thị Thu_K42QTTH<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Thị Phương<br /> <br /> Thảo<br /> <br /> v à bạn bè đă nhi ệt t ́ nh gi úp đỡ, c ung c ấp c ác t hông t i n, s ố l i ệu<br /> c ần t hi ết v à góp ư để t ác gi ả c ó t hể hoàn t hàn h k hóa l uận này .<br /> Do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của tác giả c̣ n hạn<br /> hẹp nên khóa luận không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót.<br /> Do vậy, tác giả rất mong nhận được ư kiến đóng góp của các<br /> thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> S i nh v i ên<br /> Nguyễn Thị Thu<br /> <br /> i<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu_K42QTTH<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Thị Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH V Ẽ......................................................x<br /> DANH MỤC PHỤ LỤC ...............................................................................................xi<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 2.1 Mục tiêu tổng quát .................................................................................................2<br /> 2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................2<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................3<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu ...............................................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> 4.1 Phương pháp thu thập thông tin .............................................................................3<br /> 4.2 Thiết kế nghiên cứu ...............................................................................................4<br /> 4.2.1 Mô hình nghiên cứu ............................................................................................4<br /> 4.2.2 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu ....................................................................5<br /> 4.3 Thiết kế chọn mẫu ..................................................................................................5<br /> 4.3.1 Tổng thể ..............................................................................................................5<br /> 4.3.2 Phương pháp chọn mẫu ......................................................................................6<br /> 4.3.3 Kích thước chọn mẫu ..........................................................................................6<br /> 4.4 Thiết kế bảng hỏi ...................................................................................................8<br /> 4.5 Phương pháp phân tích ..........................................................................................8<br /> 5. Kết cấu của luận văn ................................................................................................9<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................10<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu_K42QTTH<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Thị Phương<br /> <br /> Thảo<br /> Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................10<br /> 1.1 Cơ sở lí luận .........................................................................................................10<br /> 1.1.1 Các khái niệm ...................................................................................................10<br /> 1.1.1.1 Khái niệm về sự hài lòng đối với công việc ..................................................10<br /> 1.1.1.2 Khái niệm về sự thỏa mãn trong công việc ...................................................10<br /> 1.1.2 Tác động của sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên đến doanh nghiệp ..11<br /> 1.1.3 Lý thuyết về động cơ - nhu cầu của con người..................................................12<br /> 1.1.3.1 Lý thuyết nhu cầu theo cấp bậc của Abraham Maslow (1943) .....................12<br /> 1.1.3.2 Thuyết ERG của Alderfer (1969) ..................................................................15<br /> 1.1.3.3 Thuyết hai nhân tố của Herzberg ...................................................................16<br /> 1.1.3.4 Lý thuyết về các nhu cầu thúc đẩy của David C.McClelland (1988): ...........17<br /> 1.1.3.5 Lý thuyết cân bằng của Adams ......................................................................17<br /> 1.1.3.6 Thuyết kì vọng của Vroom (1964) ................................................................18<br /> 1.1.4 Định nghĩa các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn về công việc .....................20<br /> 1.1.4.1 Thu nhập ........................................................................................................20<br /> 1.1.4.2 Đào tạo và thăng tiến .....................................................................................21<br /> 1.1.4.3 Cấp trên ..........................................................................................................23<br /> 1.1.4.4 Đồng nghiệp ...................................................................................................24<br /> 1.1.4.5 Đặc điểm công việc ........................................................................................25<br /> 1.1.4.6 Điều kiện làm việc .........................................................................................25<br /> 1.1.4.7 Phúc lợi ..........................................................................................................25<br /> 1.2 Thực tiễn nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc ........................................26<br /> Chương 2. ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA<br /> NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THỪA<br /> THIÊN HUẾ -COXANO .............................................................................................28<br /> 2.1 Sơ lược về công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - COXANO......28<br /> 2.1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế-COXANO.........28<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ m áy quản lí .....................................................................30<br /> 2.1.3 Tình hình lao động của công ty từ 2009 -2011.................................................35<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu_K42QTTH<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Thị Phương<br /> <br /> Thảo<br /> 2.1.3.1 Tình hình sử dụng lao động của công ty ........................................................35<br /> 2.1.3.2 Cơ cấu lao động của công ty ..........................................................................36<br /> 2.1.4 Tình hình kinh doanh của công ty ....................................................................37<br /> 2.1.4.1 Tình hình vốn kinh doanh ..............................................................................37<br /> 2.1.4.2 Tình hình kinh doanh của công ty .................................................................39<br /> 2.2 Đo lường mức độ thỏ a mãn trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần cơ<br /> khí và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế- COXANO .........................................40<br /> 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra ......................................................................................40<br /> 2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .....................................................................42<br /> 2.2.2.1 Phân tích nhân tố biến độc lập .......................................................................43<br /> 2.2.2.1.1 Phân tích nhân tố biến độc lập ....................................................................43<br /> 2.2.2.1.2 Đặt tên và giải thích nhân tố .......................................................................47<br /> 2.2.2.1.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đối<br /> với các biến độc lập ...................................................................................................48<br /> 2.2.2.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc...................................................................49<br /> 2.2.2.2.1 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc ................................................................49<br /> 2.2.2.2.2 Giải thích nhân tố sự thỏa mãn trong công việc .........................................50<br /> 2.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn ..............................................................................50<br /> 2.2.4 Đánh giá của nhân viên đối với các yếu tố ......................................................51<br /> 2.2.4.1 Đánh giá của nhân viên đối với yếu tố thu nhập ...........................................51<br /> 2.2.4.1.1 Thống kê mức độ thỏa mãn về yếu tố thu nhập ..........................................51<br /> 2.2.4.1.2 Kiểm định sự khác biệt của nhân tố thu nhập theo từng đặc điểm .............51<br /> 2.2.4.1.2.1 Kiểm định ANOVA theo nhân tố thu nhập .............................................51<br /> 2.2.4.1.2.2 Kiểm định Independent - sample T- test theo nhân tố thu nhập ...............53<br /> 2.2.4.2 Đánh giá của nhân viên đối với yếu tố đào t ạo và thăng tiến ........................54<br /> 2.2.4.2.1 Thống kê mức độ thỏa mãn về yếu tố đào tạo và thăng tiến ......................54<br /> 2.2.4.2.2 Kiểm định sự khác biệt của nhân tố đào tạo và thăng tiến theo từng đặc điểm .55<br /> 2.2.4.2.2.1 Kiểm định ANOVA theo nhân tố đào tạo và thăng tiến ..........................55<br /> 2.2.4.2.2.2 Kiểm định Independent- sample T- test theo nhân tố đào tạo và thăng tiến ...56<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu_K42QTTH<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản