intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm công ty thuộc ngành Thép trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2014

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
30
lượt xem
0
download

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm công ty thuộc ngành Thép trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài "Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm công ty thuộc ngành Thép trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2014" là sử dụng lý thuyết về cơ cấu vốn và cơ cấu vốn tối ưu để tính toán cơ cấu vốn tối ưu của nhóm công ty thuộc ngành Thép trên sàn HOME.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm công ty thuộc ngành Thép trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2014

................................................................................................................... i<br /> ...................................................v<br /> ....................................................................... vi<br /> ............................................................................ vii<br /> ....................................................................................... ix<br /> .............................................................................................1<br /> .....................................................................................................1<br /> 2<br /> <br /> ................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> .................................................................................................3<br /> .................................................................................................3<br /> ...........................................................................3<br /> .......................................................................................3<br /> ..........................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2 P<br /> <br /> .........................................................................................3<br /> <br /> 4.1 Ph<br /> 4.2<br /> 4.3<br /> <br /> ...................................................................... 3<br /> <br /> ............................................................................4<br /> <br /> ................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ...........................................................................................................4<br /> .............................................5<br /> <br /> .......................................................................................................5<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> ...........................................................................5<br /> ........................................................5<br /> 1.1.2 K<br /> <br /> ....................................................................5<br /> .............................................6<br /> ..................................................6<br /> ờ<br /> ờ<br /> <br /> i<br /> <br /> k ô<br /> <br /> ................................................................6<br /> ...........................................................................8<br /> <br /> ổi (Trade – off Theory) .................................................9<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> ......................................11<br /> ...................................13<br /> k<br /> <br /> ...................................................................................13<br /> <br /> 1.4.1.1<br /> <br /> ...........................................................................15<br /> .....................................................................................17<br /> <br /> 1.4.2.1<br /> <br /> .............................................................................17<br /> ................................................18<br /> .............................................................19<br /> ............................................................19<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.5.1 Chi ph<br /> <br /> f ........................................................................19<br /> <br /> ờ<br /> 1.5.1.3<br /> <br /> M)........................................................20<br /> <br /> ........................................................................................21<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> .................................................................................22<br /> .................................................24<br /> <br /> .........................................................................26<br /> <br /> 2.1 ổ<br /> ổ<br /> <br /> ................................................................................26<br /> ô<br /> <br /> ....28<br /> <br /> .......................................................................................28<br /> ....................................................................................29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.1<br /> <br /> k<br /> <br /> ..................................................30<br /> <br /> 2.2.1.3<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ..................................................................................31<br /> <br /> 2.2.1.4<br /> E)..................................................................................................................32<br /> 2.2.1.5<br /> <br /> .............................................................................34<br /> k<br /> <br /> 2.2.3<br /> 2.2.3.1<br /> <br /> ...................................................................................35<br /> ..................................................................................40<br /> .......................................................................40<br /> <br /> 2.2.3.2 EPS ..................................................................................................42<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.3.3 ROE .................................................................................................43<br /> ô<br /> – 2014 ......................................................................46<br /> <br /> 2.3<br /> HOSE trong<br /> <br /> ờ<br /> <br /> .........................46<br /> <br /> ................................................................46<br /> ................................................................................48<br /> .....................................................50<br /> ............................50<br /> ................................................51<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> .............51<br /> ổ<br /> <br /> p .....52<br /> <br /> ....................................................55<br /> <br /> k<br /> <br /> ..........................57<br /> <br /> ............................................................................................57<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> k<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ô<br /> <br /> .........................58<br /> <br /> ........................................................................59<br /> <br /> 3.2.2 EBIT .......................................................................................................60<br /> k<br /> <br /> ............................................................62<br /> <br /> .........................................................................................................64<br /> .............................................................................64<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ..................................................................................65<br /> <br /> ................................................................................................65<br /> <br /> .................................................................................................................66<br /> .................................................................................................66<br /> ..........................................................................................67<br /> .................................................................. 68<br /> ..................................................................................................................70<br /> ..........................................................................................................70<br /> k<br /> <br /> .......................................................................72<br /> ...............................................................................72<br /> <br /> iii<br /> <br /> k<br /> ổ<br /> <br /> .................................................................73<br /> .......................................................................................................75<br /> <br /> 4.<br /> <br /> ....................77<br /> ................................................................................................79<br /> ........................................................................80<br /> ..........................................................................................80<br /> k<br /> <br /> 6.<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ....................................................................................83<br /> .............................................................................................86<br /> <br /> 8. ROE .......................................................................................................................88<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ...................................................................................................91<br /> POM ......................................................................91<br /> ........................................................................92<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 9.<br /> <br /> iv<br /> <br /> BCTC<br /> CAPM<br /> <br /> ô<br /> <br /> DN<br /> k<br /> <br /> HOSE<br /> k<br /> <br /> HTK<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ICR<br /> TNDN<br /> TPP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> S Đ<br /> TTS<br /> <br /> ổ<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> WTO<br /> <br /> v<br /> <br /> ổ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản