Kỹ năng thúc đẩy tổng hợp

Chia sẻ: Bui Xuan Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
96
lượt xem
29
download

Kỹ năng thúc đẩy tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thúc đẩy là hoạt động khuyến khích, động viên lôi kéo và tăng cường sự giao tiếp từ một đối tượng này sang một đối tượng khác. Có thể hiểu thúc đẩy theo nhiều cách khác nhau: Thúc đẩy là một quá trình giao tiếp. Trong hoạt động nhóm, thúc đẩy là một quá trình có ý thức hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhóm hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng thúc đẩy tổng hợp

 1. Môc lôc 1.  Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ vai trß cña ngêi  thóc ®Èy Kh¸i niÖm thóc ®Èy............................... ý nghÜa cña ho¹t ®éng thóc ®Èy................... C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thóc ®Èy....... Ng«i nhµ thóc ®Èy................................ Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh thóc ®Èy viªn giái. . Th¸i ®é, nÒn t¶ng cña thóc ®Èy................... 2. Mét sè kü n¨ng thóc ®Èy c¬ b¶n Kü n¨ng giao tiÕp................................ Kü n¨ng ®Æt c©u hái.............................. Kü n¨ng sö lý t×nh huèng........................  Kü n¨ng l¾ng nghe................................ Kü n¨ng th¨m dß.................................. Kü n¨ng ph¶n håi................................. Kü n¨ng diÔn gi¶i................................ 3.  Sö dông c«ng cô, vËt liÖu trùc quan  Trong thóc ®Èy Sö dông giÊy khæ lín............................. Kü n¨ng viÕt vµ sö dông thÎ...................... Sö dông b¶ng phÊn................................ Trùc quan ho¸ th«ng tin.......................... B¶ng, biÓu treo têng............................. B¶ng ma trËn hµng vµ cét......................... 4.  C¸c ph¬ng ph¸p t¹o lËp ý tëng Ph¬ng ph¸p ®éng n∙o.............................. Ph¬ng ph¸p tia chíp.............................. Ph¬ng ph¸p chËu c¸............................... Ph¬ng ph¸p  Phillips ( x,y,z).................... Ph¬ng ph¸p chiÕc ®u quay......................... 5.  Thóc ®Èy lµm viÖc theo nhãm, häp, héi  th¶o, tËp huÊn Lµm viÖc nhãm.................................... Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 1 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 2. Khëi ®éng........................................ X©y dùng cuéc ®èi tho¹i.......................... Thóc ®Èy qu¸ tr×nh lµm viÖc theo nhãm, häp, héi th¶o Quan s¸t  hµnh vi vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng theo nhãm KhuyÕn khÝch sù tham gia ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh thóc  ®Èy nhãm............................................ Theo dâi híng th¶o luËn vµ t×m ®iÓm chung........ Gi¶i quyÕt sù ®èi kh¸ng.......................... Thóc ®Èy c¸c nhãm nhá th¶o luËn.................. Thóc ®Èy chia sΠkÕt qu¶ th¶o luËn nhãm nhá...... 6.  Ph©n tÝch nguyªn nh©n, vÊn ®Ò. Ph©n tÝch nguyªn nh©n 5 t¹i sao.................. Ph©n tÝch nguyªn nh©n h×nh x¬ng c¸............... Ph©n tich s¬ ®å 2 m¶ng........................... Ph©n tÝch 4 m¶ng ( thuËn lîi, khã kh¨n, nguyªn nh©n  vµ gi¶i ph¸p)....................................... 7.  Ra quyÕt ®Þnh T×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ.................. B×nh chän........................................ 8.  TiÕn tr×nh tæ chøc häp/ héi th¶o ChuÈn bÞ héi th¶o................................ LËp ch¬ng tr×nh thóc ®Èy chi tiÕt................ Qu¸ tr×nh thóc ®Èy héi th¶o...................... Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 2 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 3. I. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của kỷ năng thúc đẩy và thúc đẩy viên Kh¸i niÖm thóc ®Èy Thóc ®Èy lµ  ho¹t ®éng khuyÕn khÝch, ®éng viªn l«i   kÐo vµ t¨ng cêng sù giao tiÕp tõ mét ®èi tîng nµy sang   mét ®èi tîng kh¸c.  Cã thÓ hiÓu thóc ®Èy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: Thóc   ®Èy   lµ   mét   qu¸   tr×nh   giao   tiÕp.   Trong   ho¹t  ®éng nhãm, thóc ®Èy lµ mét qu¸ tr×nh cã ý thøc hç trî  vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô ®¹t hiÖu  qu¶. Trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy, xÈy ra sù giao tiÕp gi÷a  ngêi thóc ®Èy viªn vµ ngêi ®îc thóc ®Èy, gi÷a nh÷ng ng­ êi ®îc thóc ®Èy víi nhau, qu¸ tr×nh nµy ®îc thÓ hiÖn ë  s¬ ®å sau: Thóc ®Èy  Ng­êi  viªn ®­îc  thóc  Ng­êi ®­ îc thóc  ®Èy ý nghÜa cña ho¹t ®éng thóc ®Èy •  Lµ  c¬ së  ®Ó  t¹o  ra  sù chia   sΠth«ng  tin  trong  nhãm th¶o luËn. •   T¹o   c¬   së   ®Ó   chuyÓn   tõ   qu¸   tr×nh   bÞ   ®éng   sang  chñ ®éng trong häc tËp, lµm viÖc nhãm, häp, héi th¶o,  tËp huÊn... •   T¹o ra niÒm tin vµ hµo høng trong häc tËp, häp,  héi th¶o... Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 3 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 4. •Lµ  mét  trong   nh÷ng  ho¹t  ®éng   quan  träng  ®Ó  thùc  hiÖn c«ng t¸c khuyÕn n«ng l©m, ph¸t triÓn n«ng th«n nh lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸. • §îc   sö   dông   phæ   biÕn   trong   ho¹t   ®éng   nhãm   nh»m  khuyÕn khÝch t¹o lËp c¸c ý tëng, kinh nghiÖm, kiÕn thøc  cña mäi  ngêi ®Ó cïng    ®a ra  quyÕt  ®Þnh vµ  gi¶i quyÕt  vÊn ®Ò. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thóc ®Èy •Kh¶ n¨ng giao tiÕp cña ngêi thóc ®Èy viªn. • KiÕn thøc chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm lµm viÖc theo  nhãm cña ngêi thøc ®Èy viªn. • Môc tiªu vµ chñ ®Ò th¶o luËn. • KiÕn thøc chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm lµm viÖc cña  nh÷ng ngêi cïng tham gia. • M«i trêng t©m lý vµ vËt lý. • C¸c ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ hç trî cho qu¸ tr×nh  thóc ®Èy. Ng­êi thóc ®Èy viªn cÇn: TÝch cùc n¨ng ®éng víi c¸c thµnh viªn  tham gia Cã vai trß l∙nh ®¹o râ rµng nh­ng kh«ng ¸p  chÕ. §­a ra c¸c chñ ®Ò vµ bµi tËp cã ý nghÜa. ®Æt c©u hái vµ l¾ng nghe Søc m¹nh trong vai trß cña mét thóc dÈy viªn  lµ giò vai trß kh¸ch quan, trung lËp vµ h­íng  dÉn qu¸ tr×nh Mét ®Æc ®iÓm chÝnh cña thóc ®Èy viªn giái lµ  ®ãng vai trß kh¸ch qu¶n, trung lÊp. Cã nghÜa  lµ kh«ng gi÷ vÞ trÝ nµo trong vÊn ®Ò ®ang ®­îc  th¶o luËn vµ còng kh«ng h­ëng lîi tõ kÕt qu¶  ®¹t ®­îc. Vai trß chÝnh cña thóc ®Èy viªn lµ h­íng dÉn  qu¸ tr×nh, tøc lµ cè g¾ng b¶o ®¶m mét qu¸  tr×nh c«ng b»ng, bao qu¸t, cëi më víi sù tham  4 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 5. Ng«i nhµ thóc ®Èy Thóc ®Èy viªn nh  mét kiÕn tróc s  cña mét ng«i nhµ  lín cã nÒn mãng v÷ng ch¾c vµ cã 3 tÇng. Muèn ®i tõ tÇng  díi lªn t»ng trªn, b¹n ph¶i lªn tõng bËc thang. Thóc   ®Èy   viªn   kh«ng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   hoµn   thiÖn  ng«i nhµ, ®ã lµ c«ng viÖc cña nhãm, nh÷ng thóc ®Èy viªn  lu«n quan t©m ®Õn viÖc dùng tõng tÇng nhµ. Mçi tÇng ®ßi  hái thóc ®Èy viªn ph¶i cã th¸i ®é vµ kü n¨ng nhÊt ®Þnh  ®Ó gióp nhãm vµ c¸c thµnh viªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh thóc ®Èy viªn  giái Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 5 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 6. §Ó trë thµnh mét thóc ®Èy viªn giái, b¹n kh«ng cÇn  ph¶i: ­ Cã b»ng cÊp chÝnh quy hoÆc hiÓu biÕt mäi vÊn ®Ò. ­ RÊt th«ng minh. ­ Lµ ngêi cã tµi ¨n nãi. ­ Lµ mét nhµ l∙nh ®¹o tèt. Tuy   nhiªn   nhÊt   thiÕt   b¹n   ph¶i   héi   tô   ®ñ   c¸c   ®iÒu  kiÖn sau: ­  ThËt sù quan t©m ®Õn mäi ngêi sèng quanh b¹n. ­ S½n   sµng   ®¸nh   gi¸   b¶n   th©n   b»ng   con   m¾t   kh¸ch  quan, phª ph¸n. ­ S½n sµng ch¨m chó l¾ng nghe ngêi kh¸c nãi. ­ S½n sµng thay ®æi chÝnh m×nh. Chóng ta thuéc lo¹i thóc ®Èy viªn nµo,  ®iÒu ®ã tuú thuéc vµo c¸c ®Æc ®iÓm cña  chÝnh m×nh vÒ: c¸ tÝnh.                              ­  C¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ V¨n ho¸.                          ­   PhÈm chÊt, n¨ng lùc cña ng­êi thóc ®Èy phô  thuéc vµo: ­ PhÈm chÊt cña chÝnh m×nh.           ­   Nh÷ng ®iÓm m¹nh. ­ C¸c kinh nghiÖm                            ­  N¨ng lùc c¸ nh©n Th¸i ®é, nÒn t¶ng cña thóc ®Èy Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 6 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 7. Th¸i ®é lµ sù kÕt hîp c¸c gi¸ trÞ, niÒm tin vµ ý   kiÕn c¸ nh©n: Ngêi   kh¸c   nhËn   thÊy   th¸i   ®é   cña   chóng   ta   dÔ   dµng  h¬n lµ chóng ta tù nh×n nhËn m×nh. Th¸i ®é cã thÓ ®îc biÓu thÞ th«ng  qua c¸c c¸ch kh¸c nhau:   Qua ng«n từ   Lêi nãi vµ ý kiÕn  7%   Qua giäng nãi   Ng«n ng÷ h×nh thÓ 13%   Qua cö chØ        BiÓu hiÖn  nÐt mÆt.   80%  Giäng nãi  C¸ch øng sö trong nhãm. Cã th¸i ®é tèt lµ rÊt quan  träng   ®èi víi ngêi thóc ®Èy viªn ë c¬ së: Mét thóc ®Èy viªn cÇn cã 4 th¸i ®é  chÝnh sau ®©y: • Quan t©m ®Õn hoµn c¶nh vµ cuéc sèng cña mäi ngêi:  h∙y dµnh chót thêi gian ®Ó nhí l¹i b¹n ®∙ c¶m thÊy  nh  thÕ nµo khi b¹n kÓ mét c©u chuyÖn nh÷ng ngêi nghe kh«ng  hoµn toµn quan t©m. Cã thÓ b¹n kh«ng muèn gÆp vµ céng  t¸c   víi   ngêi   ®ã   trong   t¬ng   lai,   trõ   phi   b¾t   buéc   vµ  ch¾c ch¾n b¹n sÏ kh«ng mèn lÆp l¹i c©u chuyÖn ®ã. Mäi  ngêi sÏ c¶m thÊy tù tin khi chia sΠý nghÜ cña m×nh víi  b¹n nÕu hä c¶m thÊy b¹n quan t©m ®Õn cuéc sèng cña hä  vµ   kh«ng   chØ   quan   t©m   dÕn   khÝa   c¹nh   cã   liªn   quan   ®Õn  c«ng viÖc cña b¹n. • §ång  c¶m:  Cã   nghÜa   lµ   cã   kh¶   n¨ng   ®Æt   m×nh   vµo  ®Þa vÞ cña mét ngêi kh¸c ®Ó hiÓu ®îc hoµn c¶nh cña hä  trong mét vÊn ®Ò cô thÓ. §ång c¶m lµ th¸i ®é rÊt quan  träng khi lµm viÖc céng ®ång, gióp b¹n hiÓu ®îc sù ®a  d¹ng   cña   con   ngêi   trong   hoµn   c¶nh,   t×nh   huèng   vµ   së  thÝch kh¸c nhau. Khi ph¸t triÓn ®îc th¸i ®é nµy, b¹n sÏ  thÊy mäi ngêi tin tëng b¹n nhiÒu h¬n vµ v× thÕ ®¸p øng  nhiÖt t×nh h¬n.  • Cã   th¸i   ®é   t«n   träng   tÝch   cùc   v«   ®iÒu   kiÖn:   Cã  nghÜa   lµ   dï   ngêi   kh¸c   cã   quan   ®iÓm,   ý   kiÕn,   hµnh   vi,  giíi   tÝnh   hoÆc   giai   cÊp…   nµo   th×   b¹n   còng   ph¶i   coi  träng nh©n phÈm vµ t«n träng kh¶ n¨ng cña hä. B¹n cÇn  chÊp nhËn b¶n chÊt ngêi kh¸c nÕu b¹n muèn lµm viÖc víi  hä trong vai trß thóc ®Èy viªn. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa  lµ b¹n  yªu thÝch  hä hoÆc  lu«n  ®ång  ý  víi hä.  NÕu b¹n  Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 7 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 8. kh«ng t«n t räng ngêi kh¸c, kÓ c¶ ®èi ví i nh÷ng ngêi khã tÝnh nhÊt th× b¹n kh«ng thÓ thóc ®Èy hä. • Cã l ßng t i n t uyÖ ® t èi vÒ kh¶ n¨ng cña m ét nhã: N Ò t i n Èn dí i t h¸i ® t rung l Ëp l µ l ßng t i n t uyÖt ® i m é èi vµo kh¶ n¨ng cña m ét nhãm t × r a ® c gi ¶i ph¸p hoÆ m î c quyÕt ® Þnh kh¶ t hi cho khã kh¨n cña hä. §i Òu nµy cã nghÜa l µ cho dï t hµnh phÇn cña nh÷ ng ngêi t r ong nhãm l µ g× b¹ n vÉn ph¶i t i n r »ng cã c© t r ¶ l êi Èn chøa t r ong , u nhãm ® vµ b¹ n l µ t hóc ® vi ª n cÇn gi óp hä t × r a c© ã Èy m u t r ¶ l êi ® ã. Trªn   ®©y   lµ   4   th¸i   ®é   tÊt   yÕu,   cho   dï   b¹n   cã   kü   n¨ng thóc ®Èy tèt ®Õn ®©u hoÆc tr×nh ®é chuyªn m«n giái   nh÷ng  kh«ng   cã   th¸i   ®é   nh  trªn   th×   b¹n   vÉn   gÆp   nhiÒu   khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy. §Ó tù nhËn thøc ®­îc m×nh c¸c thøc  ®Èy viªn nªn: Kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ vµ chØ trÝch ng­êi  kh¸c. Cè g¾ng kh«ng ¸p ®Æt ý kiÕn cña m×nh lªn  ng­êi kh¸c. Kh«ng cho r»ng mäi ng­êi cÇn sù gióp ®ì c  ña m×nh. Ph¶i thËt sù th©n thiÖn. BiÓu lé lßng t«n träng víi ng­êi cïng lµm  viÖc. Tin t­ëng vµo ng­êi cïng lµm viÖc ChÊp nhËn mçi ng­êi cã gi¸ trÞ, hµnh vi,  II. Một số kỹ năng thúc đẩy cơ bản Kü n¨ng giao tiÕp.  Bao gåm mét sè lü n¨ng c¬ b¶n nh sau: • Kü n¨ng tr×nh bµy. Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 8 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 9. • Kü n¨ng ®Æt c©u hái • Kü n¨ng l¾ng nghe. • Kü n¨ng ph¶n håi • Kü n¨ng sö lý tØnh huèng. 1. Kü n¨ng t r ×nh bµy NÕ u m uèn ngêi nghe hµo  høng   víi   nh÷ ng   ý   tëng   cña   ngêi  Kh¶ n¨ng diÕn  thóc   ® Èy  ®¹t mét ý t­ vi   ®a   ra ,   b¶n   th© n  ªn ëng còng gÇn  ngêi thóc  ® Èy vi  còng  ªn ph¶i   hµo   høng.   M øc  ® é   Nh÷ng yÕu tæ chñ yÕu lµn   nhÊt qu¸n gi a 3 yÕ u tè :  ÷ nªn sù thµnh c«ng trong tr×nh   Ng«n tõ , © m ® i u vµ d¸ng  Ö bµy: vÎ   l   nh÷ ng   nh© n   tè   µ C¸c yÕu tè vÒ ©m ®iÖu vµ  quyÕ t  ® Þnh  ® é  ti   cËy  n d¸ng   vÎ,   còng   nh  sù   lÞch  cña m ét  bµi ph¸t bi u Ó thiÖp vµ cëi më cña ngêi nãi  lµ   nh÷ng   “   Gia   vÞ”   chÝnh   lµm   nªn   sù   thµnh   c«ng   trong  tr×nh bµy.   Nh÷ng yÕu tè gióp b¹n truyÒn ®¹t mét c¸ch  sinh ®éng, thó vÞ vµ cã søc cuèn hót bao gåm: ­ Giäng nãi ­ Ng«n ng÷, cö chØ ­ KiÒm chÕ sù håi hép: • Giäng nãi:  Giäng nãi cña ngêi truyÒn ®¹t ph¶i cã  nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: ­ ¢m lîng: râ rµng vµ dÔ nge. ­ §é   cao   thÊp   cña   giäng:   CÇn   chuyÓn   ®iÖu   ®Ó   g©y  høng thó, tr¸nh dïng giäng nãi ®Òu ®Òu. ­ Tèc  ®é  nãi:  Võa  ph¶i,  nh÷ng  ®iÓm   quan  träng  nªn  nãi chËm ®Ó nhÊn m¹nh. ­ T¹m ngõng: Sau khi kÕt thóc mét ý tëng hoÆc mét  vÊn ®Ò… th× tuú vµo møc ®é quan träng cña ý tëng, vÊn  ®Ò mµ t¹m dõng nãi trong 1 – 2 gi©y ®Ó t¨ng träng lîng  cho lêi nãi tríc ®ã. ­ Ph¸t ©m: Ph¶i ®óng ng÷ ®iÖu, tr¸nh hoÆc gi¶m bít  nh÷ng c©u hoÆc tõ ®Öm ( Th×, lµ, v©ng, õm, õ, µ…) • Ng«n ng÷ vµ cö chØ:  ( bao gåm ng«n ng÷ kh«ng lêi  vµ ng«n ng÷ h×nh thÓ)  Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 9 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 10. Khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò, ng«n ng÷ cö chØ cña b¹n ph¶i nhÊt qu¸n ví i lê i nãi . - H× nh t høc bª n ngoµi : Ph¶i phï hî p t heo t õng ® èi t î ng vµ ng÷ c¶nh, ® c bi Öt kh«ng g© ph© t ¸n sù chó ý Æ y n cña ngêi nghe. - Th¸ i ® vµ phong c¸ ch: ph¶i t ù nhi ª n. é - T t hÕ: Th¼ vµ t ho¶ m . ng ¸i - § éng t ¸ c ® c sö dông: ph¶i nhÑ nhµng vµ t ù nhi ª n, î kh«ng hÊp t Êp vµ hèt ho¶ng. - Cö chØ: t ay ph¶i t ù nhi ª n kh«ng gß bã, cøng nh¾ c. - NÐt m t : Lu«n t hÓ hi Ön sù nhi Öt t × Æ nh vµ t ù t i n. - Ti Õp sóc b»ng m t : Gi óp b¹ n t ¹ o l Ëp vµ l µm t ¨ng ¾ t hª m sù t hi Ön c¶m nª n ® m t nh× ® ; a ¾ n Òu m çi ngêi kho¶ng 1 – 3 gi © y; h· y chËm r · i quan s¸t l Çn l î t c¸c nhãm t hµnh vi ª n t ham gi a. • Ki Ò chÕ sù håi hép l o l ¾ m ng: Lo l ¾ ng l µ m ét bi Óu hi Ön hoµn t oµn b× nh t hêng khi m ong m uèn l µm t èt c«ng vi Öc. §Ó gi ¶m bí t hoÆ kh¾ phôc c c c¶m gi ¸ c nµy cÇn: - ChuÈn bÞ m t hø s½ sµng. äi n - H× nh dung ® nh÷ Õn ng kÕt qu¶ t èt ® Ñp. - Thë s© vµi l Çn t r í c khi ph¸t bi Óu. u - Tr ×nh bµy phÇn m ® t èt nhÊt t heo kh¶ n¨ng: cã ë Çu t hÓ t r ×nh bµy phÇn m ® nh sau: ë Çu - CÇn t hu hót ngay sù chó t © cña ngêi nghe. m - Nh÷ ng néi dung cña chñ ® Ò, ý t ëng ph¶i ® c gi í i î t hi Öu ngay t õ ® Çu. - Khëi ® Çu t õ nh÷ ng ® c ® Óm quen t huéc ví i ngêi Æ i nghe - M ét t h«ng t i n g× m , ét ® c ® Óm nµo, m Æ i ét mÈu chuyÖn t hÝch hî p. - Nh× ngêi nghe ® t ¹ o m quan hÖ. n Ó èi - T¹ o m «i t r êng t ho¶i m , cëi m ¸i ë, kh«ng c¨ng t h¼ ng. - X¸ c ® Þnh ® c¬ Ò ng cña néi dung t r × nh bµy. - NhËn ® Þnh ® èi t î ng nghe - C¸c ki nh nghi Öm vµ m èi quan t © cña hä cã l i ª n quan ® chñ ® m Õn Ò. - Suy nghÜ t heo hí ng t Ých cùc: Lu«n nghÜ r »ng m äi ngêi t ham gi a ® l µ b¹ n cña m nh. Òu × 10 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 11. - TËp trung th gi·n; h·y cè trÇm ng© tr íc khi b¾t m ®Çu bµi nãi chuyÖn/ph¸t biÓu hoÆc tr×nh bµy mét ý t ëng - Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan ( nÕu cã thÓ). Nªn chuÈn bÞ s½n s¬ ®å hay nh÷ng ®iÓm chÝnh ®Ó hç tr î khi tr×nh bµy. - Nªn b¾t ®Çu vÊn ®Ò b»ng mét c©u hái, yªu cÇu ngêi nghe tr¶ lêi . §iÒu nµy cho phÐp b¹n cã 1 thêi gian nghØ ng¬i vµ chÊn tÜnh. M ét gi äng nãi si nh ® éng vµ cã bi Óu c¶m ® c , ­î nhÊn m nh t hª m bëi cö chØ t ho¶ m i vµ t ù ¹ ¸ nhi ª n cã t hÓ gi óp ng­êi nãi ® r a ® c m ­a ­î ét t h«ng ® Öp cã søc t huyÕt phôc. Cuèi cï ng, ng­ i êi t hóc ® vi ª n nª n l u«n ghi nhí c© nãi : Èy u “ B¹n sÏ kh«ng cã dÞp thø hai ®Ó  g©y Ên t­îng tèt ®Ñp ban ®Çu” Kü n¨ng ®Æt c©u hái Môc ®Ých ®Æt c©u hái §Ó c¸c ho¹t ®éng nhãm ®¹t hiÖu qu¶, thóc ®Èy viªn cÇn biÕt ® c©u hái ®óng c¸ch ®óng thêi ®iÓm. Æt Thóc ®Èy sù tham gia vµ t¹o c¬ héi cho nh÷ng thµnh viªn nhãm ® t×m tßi , suy ngÉm, kh¸m ph¸ vµ tù quyÕt îc ®Þnh vµ cßn c¸c lý do kh¸c nhau. Cô thÓ: 11 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 12. Lý do VÝ dô 1. §Ó mäi ngêi cïng tham B¹n nghÜ nh thÕ nµo vÒ…? gia 2. NhËn biÕt ®îc suy nghÜ,  B¹n   cã   ý   kiÕn   g×   vÒ…?   B¹n   ý kiÕn, quan ®iÓm cña mäi ngêi nghÜ nh thÕ nµo? 3. L«i   cuèn   nh÷ng   ngêi   Ýt  HuyÒn, b¹n nghÜ vÒ vÊn ®Ò nµy   nãi nh thÕ nµo? 4. Ph¸t   hiÖn   nh÷ng   ®ãng  HuyÒn, ®©y lµ mét ý kiÕn hay.   gãp chÝnh H∙y   nãi   râ   h¬n   cho   chóng   t«i  nghe ®i? 5. KiÓm   so¸t   thêi   gian  V©ng   chóng   ta   ®∙   dµnh   kh¸   ho¹t ®éng nhãm nhiÒu   thêi   gian   cho   c©u   há/   vÊn   ®Ò     nµy,   c¸c   b¹n   nghÜ   nh thÕ   nµo   nÕu   chóng   ta   chuyÓn   xang c¸c c©u hái/vÊn ®Ò kh¸c? 6. §¹t   ®îc   hiÓu   biÕt   b»ng  §©y lµ mét c¸ch nh×n nhËn vÊn   c¸ch t×m hiÓu c¶ 2 mÆt cña mét  ®Ò   nµy.   H∙y   cïng   xem   xÐt   mÆt  vÊn ®Ò kh¸c   cña   vÊn   ®Ò.   §iÒu   g×   sÏ  xÈy ra nÕu b¹n…? C¸c lo¹i c©u hái: Cã  mét sè lo¹i  c©u  hái ®îc  sö dông  cho nh÷ng  môc  ®Ých kh¸c nhau. Cô thÓ: Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 12 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 13. C¸c l o¹ i c©u Sö dông Rñi ro hái C©u hái tæng KhuyÕn khÝch mäi C©u hái kh«ng nh¾m vµo qu¸t : dµnh cho ngêi suy nghÜ. mét ngêi cô thÓ nµo. cã c¶ nhãm, th êng Cã t¸c dông khi b¾t thÓ tr¶ lê i ® . Mét sè îc viÕt l ªn giÊy to ®Çu mét cuéc th¶o c©u hái sai cã thÓ lµm luËn. chÖch híng c¶ qu¸ tr×nh. C©u hái lo ¹ i nµy Nªn ®Þnh híng cã thÓ kh«ng hiÖu qu¶, trõ khi cã ®ñ thêi gian suy nghÜ. C©u hái trùc C¬ héi tèt v× sÏ cã Cã thÓ lµm cho mét sè t iÕp: Hái mét c©u tr¶ lê i . T¹o thµnh viªn trong nhãm ngêi cô thÓ hoÆc ®iÒu kiÖn cho nh÷ng bèi rè i khi hä cha mét nhãm ngêi Ýt nãi , hay chuÈn bÞ. SÏ ®¹t hiÖu thÑn ® tham gia ý îc qu¶ tèt h¬n nÕu thªm kiÕn. mét c©u hái tæng qu¸t Cã thÓ tr¸nh ®éc ®Ó ® träng t©m trë l ¹ i a quyÒn trong th¶o ví i nhãm. luËn nhê cã t iÕng nãi cña nhiÒu thµnh viªn nhãm h¬n. Cã thÓ dïng ®Ó hái ý kiÕn t¹ i mét thêi ®iÓm khi cuéc th¶o luËn bÞ mÊt ph¬ng h- íng do métt sè ngêi nªu nhËn xÐt kh«ng thÝch hîp C©u hái ®ãng: Thêng dïng ®Ó më Thêng thu thËp ® Ýt îc lµ nh÷ng c©u ®Çu hoÆc kÕt thóc1 th«ng t in . NÕu kh«ng háicã nh÷ng c©u vÊn ®Ò. dïng ®óng thêi ®iÓm, tr¶ lê i ®¬n C©u tr¶ lê i th êng ®óng c¸ch th× sÏ lµm gi¶n: "cã" hoÆc dÔ vµ Ýt lµm c¸c cho viÖc thóc ®Èy r¬i "Kh«ng", "rå i " thµnh viªn ph¶i suy vµo t×nh tr ¹ng ¸p ®Æt ý hoÆc "cha" nghÜ. kiÕn cña m×nh l ªn ho¹t ®éng cña nhãm. C©u hái më: §Ó cã ý kiÕn ph¶n Nh÷ng c©u hái lo¹ i nµy Nh÷ng c©u hái håi hoÆc th«ng t in khã tr¶ lê i h¬n. C¸c b¾t ®Çu b»ng: cô thÓ. Lo¹ i c©u hái c©u hái "t ¹ i sao" cã Ai , trị Các giá®iÒu g×, khi nµy lµm cho c¸c thÓ bÞ hiÓu lµ mang vànµo, tin ® lòng ë ©u, nh thµnh viªn cña nhãm tÝnh ®e do¹. NÕu thóc Tại sao ạ thÕ nµo, t¹ i ph¶i suy nghÜ.i sao T ChÊt ®Èy viªn kh«ng t¹o ® îc Phân tích sao… Nh÷ng c©u l îng th¶o luËn sÏ sù XácCườøng ộ hëngnh và cña nhãm đị ng đ Các ý tưởng n đề hái nµyấ và v kh«ng tèt h¬n do ph¸t ư hiÖnư thếchọn lựa giải hiÖu qu¶ Nh thế th× sÏ gi¶m Nh quan điểm tr¶ lê i thÓ ® îc thªm gì Cái gì chi t iÕt Cái nhiÒu nào nào cña c©u hái . pháp ®¬n gi¶n b»ng míi . “cã” hay Phï hîp khi ph©n Sự kiện “kh«ng”. tÝch c¸c t×nh huèngTµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Ai Ai Khi nào nào 13 Khi ở đâu ở đâu Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 14. Kü n¨ng sö lý t×nh huèng Trong qua tr×nh thóc ®Èy, thêng hay gÆp c¸c tr êng hîp: C©u tr¶ lêi ®óng. • • Tr¶ lêi ®óng mét phÇn. • Tr¶ lêi sai. • Kh«ng t¶ lêi . • Nªu c©u hái khã. • Cã ý th¸ch ®è. • Häc viªn l¬ ®·ng. • MÊt trËt tù. • Cha hiÓu vÊn ®Ò … §èi ví i nh÷ng tr êng hîp tr¶ lêi cô thÓ, cÇn x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n sö lý t×nh huèng cô thÓ: • §èi ví i nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng, ngêi thóc ®Èy cÇn: khen ngî i , khuyÕ khÝch hoÆc c«ng nhËn, ®éng viªn. n • §èi ví i nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng mét phÇn, ngêi thóc ®Èy cÇn: - §¸nh gi¸ phÇn tr¶ lêi ®óng. - §Ò nghÞ c¸c thµnh viªn kh¸c bæ xung. - Cïng tham gia hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi . • ®èi ví i nh÷ng c©u tr¶ lêi sai cÇn: - cÇn x¸c nhËn sù ®ãng gãp. - Yªu c¸c c¸c thµnh viªn kh¸c cïng ®ãng gãp. - Hái mét thµnh viªn kh¸c. - Hái c©u hái ®ã b»ng ng«n ng÷ kh¸c. - Sö dông gi¸o cô, trù c quan ®Ólµm râ c©u hái. - Gi¶ng l¹ i kh¸i niÖm. - Yªu cÇu xem l¹ i tµi l iÖu tham kh¶o Kü n¨ng l¾ng nghe 14 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 15. Môc ®Ých: • T¹o   ra   m èi  quan   hÖ :  §¹t   ®î   sù   kÝnh   träng   vµ  c th i n  c¶m  cña m äi Ö  ngêi vµ x© y dùng ®î  m èi c  quan hÖ tèt  trong  gi  ti p . ao Õ • Thu thËp ®î  nhi u th«ng ti ,  khuyÕ n kÝch sù ph¶n  c Ò n håi th«ng ti . n • §¸nh gi  n¨ng l  vµ th¸i ® é ¸ ùc  ngêi tr× nh bµy. • Béc l  nh÷ ng ý tëng m í é i cho chÝnh b¶n th© n m × nh. • R Ì  l n uyÖ n chÝnh b¶n th© n vÒ th¸i ® é. • Gióp gi i quyÕ t c¸c vÊn ® Ò . ¶ • T¨ng tÝnh hi u qu¶: G i  l∙ng  phÝ vÒ thê i gi  vµ  Ö ¶m an ti n  b¹c; nhÇm l  vµ m Êt Ò Én  th«ng ti . n C¸c trë ng¹i trong l¾ng nghe: Lóc nghe lóc kh«ng: thãi quen nµy b¾t nguån tõ thùc  tÕ lµ mäi ngêi cã kh¶ n¨ng xuy nghÜ nhanh h¬n gÊp bèn  lÇn kh¶ n¨ng nãi. V× thÕ, trong mçi phót l¾ng nghe, ng­ êi   nghe   cã   kho¶ng   3   –   4   phót   suy   nghÜ   riªng   t  hoÆc  nh÷ng phiÒn muén c¸ nh©n. Cã thÓ vît qua trë ng¹i nµy  b»ng c¸ch chó t©m l¾ng nghe kh«ng chØ lêi nãi mµ cßn c¶  ng«n ng÷ h×nh thÓ nh cö chØ, th¸i ®é ngËp ngõng… Tõ ng÷ nh¹y c¶m: §èi víi mét vµi ngêi, cã nh÷ng tõ  ng÷ mang nÆng tÝnh trªu ng¬i. Nh÷ng tõ ng÷ nµy lµm hä  tøc giËn vµ kh«ng muèn l¾ng nghe n÷a. Nh  vËy ngêi nãi  kh«ng thÓ tiÕp tôc giao tiÕp ®îc n÷a víi ngêi nghe vµ 2  bªn  kh«ng cßn c¬ héi hiÓu nhau. Tai nghe nhng t©m chÝ ®Ó n¬i kh¸c:  §«i khi “ ngêi  nghe” nhanh chãng cho r»ng chñ ®Ò hoÆc ngêi nãi chuyÖn  rÊt nhµm ch¸n kh«ng cã g× ®¸ng nghe. Thêng nh÷ng ngêi  thuéc   d¹ng   nµy   véi   v∙   tin   r»ng   hä   cã   thÓ   ®o¸n   tríc  nh÷ng g× ngêi kh¸c sÏ nãi vµ sau ®ã kÕt luËn lµ kh«ng  cã lý do g× ®¸ng  nghe ®Ó nghe tiÕp v× nÕu cã nhe còng  kh«ng cã th«ng tin g× míi. Nghe v« hån: ®«i khi “ ngêi l¾ng nghe” nh×n vµo m¾t  ngêi nãi nh thÓ ®©ng  nghe ch¨m chó nh÷ng trong ®Çu hä  l¹i ®ang nghÜ chuyÖn kh¸c. Hä ch×m trong suy nghÜ riªng  vµ   g¬ng   mÆt   hä   ng¸i   ngñ.   §Ó   gi¶i   quyÕt   trë   ng¹i   nµy  chóng ta cÇn t×m thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó nghØ gi¶i lao  hoÆc thay ®æi nhÞp ®é nãi chuyÖn. Chñ ®Ò khã, phøc t¹p: Khi l¾ng nghe chñ ®Ò qu¸ phøc  t¹p hoÆc khã hiÓu, chóng ta ph¶i cè g¾ng l¾ng nghe vµ  Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 15 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 16. cè hiÓu. Nhng khi cè g¾ng l¾ng nghe vµ t×m hiÓu chñ ®Ò ®ang nãi th× b¹n l ¹ i cã thÓ nhËn ra chñ ®Ò vµ ngêi nãi kh¸ thó vÞ. Th«ng th êng nÕu mét ngêi kh«ng hiÓu th× nh÷ng ngêi kh¸c còng vËy. V× thÕ t rong tr êng hîp nµy cã thÓ yªu cÇu ngêi nãi lµm râ hoÆc nªu nh÷ng vÝ dô minh ho¹. Ki Ó nghe bá ngoµi t ai : M u äi ngêi t hêng kh«ng t hÝch bÞ ngêi kh¸ c g¹ t bá nh÷ ng ý t ëng, chñ ki Õn vµ quan ® Óm i cña m nh vµ nhi Òu ngêi kh«ng t hÝch bÞ ngêi kh¸c hái × vÆn. V× vËy khi cã ai nãi ® Õn vÊn ® sung kh¾ ví i Ò c nh÷ng suy nghÜ vµ ni Òm t i n cña ngêi nghe, t h× v« t × nh ngêi nghe sÏ kh«ng m uèn nghe n÷ hoÆ t hËm chÝ cã t h¸i a c ® t ù vÖ. Cho dï ® Òu ® di Ôn r a cã chñ t © , nhng t r í c é i ã m hÕt t a nª n l ¾ng nghe vµ t × hi Óu ngêi ® m ang nãi nghÜ g× ® hi Óu r â l êi ngêi nãi . Sau ® ngêi nghe cã t hÓ t r × Ó ã nh bµy t á t h¸ i ® m c¸ ch x© dùng. é ét y Nh÷ng ®iÒu nªn vµ kh«ng nªn khi l¾ng nghe Nghe lµ thô ®éng, l¾ng nghe lµ: chñ ®éng, tËp chung  chó ý vµ t×m hiÓu ý nghÜa.  Do vËy trong khi l¾ng nghe  nªn: Nªn: Kh«ng nªn: Bµy tá mèi quan t©m. Thóc dôc ng­êi nãi. Kiªn nhÉn. Tranh c∙i. HiÓu ®­îc vÊn ®Ò. Ng¾t lêi. ThÓ hiÖn kh¸ch quan. Nhanh chãng chØ trÝch  BiÓu lé ®ång c¶m. khi ch­a hiÓu râ. TÝch cùc t×m hiÓu ý  Lªn giäng khuyªn b¶o  nghÜa. khi kh«ng ®­îc yªu  Gióp ®ì ng­êi nãi ph¸t  cÇu. triÓn n¨ng lùc vµ ®éng  Véi vµng kÕt luËn. c¬ h×nh thµnh ý nghÜ,  §Ó t©m lý, t×nh c¶m  quan ®iÓm vµ ý t­ëng. cña ng­êi nãi trùc  RÌn luyÖn kh¶ n¨ng gi÷  tiÕp lÊn ¸t ®Õn t©m lý  yªn lÆng. cña m×nh. Kü n¨ng th¨m dß Th¨m dß lµ g×?  Th¨m  dß  cã  nghÜa  lµ  hái  tiÕp  ®Ó  t×m  hiÓu  râ  thªm  vÉn ®Ò. Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 16 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 17. B¹n  cã  thÓ  dï  kü n¨ng nµy ® Ó dÇn dÇn n¾ m ®î  l   ng c ý do thùc  sù  ® »ng sau  m ét vÊn ® Ò ,  hoÆ c cµng hi u  vÊn ® Ò Ó   kü  cµng h¬ n. C¸c c© u hái sau  ® © y  cã  thÓ  gi  b¹n  th¨m   óp dß: - B¹n cã thÓ gi¶i thÝch thªm ® kh«ng? îc - B¹n cã thÓ gi¶i thÝch b»ng c¸ch kh¸c ® kh«ng? îc - B¹n cã thÓ cho t«i biÕt thªm vÒ ®iÒu g× ®ã ®îc kh«ng? - Nhng t¹ i sao, nh thÕ nµo, ai, khi nµo, ë ® u? © Môc ®Ých sö dông kü n¨ng th¨m dß Sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Ó: - Khai th¸c kh¶ n¨ng cña mäi ngêi. - lµm râ c¸c c©u hái, th«ng t in ®Çu vµo vµ c¸c quan ®iÓm. - T¹o dùng cuéc ®èi tho¹i . - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Chó ý khi sö dông kü n¨ng th¨m dß: §Ó th¨m dß tèt b¹n nªn vµ kh«ng nªn lµm nh÷ng ®iÒu sau: Nªn: • Ch¨m chó l¾ng nghe. Kh«ng nªn: • Hái tiÕp c©u sau khi  ®∙ hiÓu ®îc c©u tr¶  • Ph¸n xÐt trong khi  lêi tríc ®ã. ®ang l¾ng nghe. • Lµm s¸ng tá th«ng tin. • Nh¶y tõ chñ ®Ò/vÊn ®Ò  • T×m ra vÊn ®Ò cèt yÕu  nµy sang chñ ®Ò/vÊn ®Ò  kh¸c. • §a ra gi¶ ®Þnh. • MÊt ph¬ng híng v× bÞ  sa lÇy vµo c¸c chi  Kü n¨ng ph¶n håi Ph¶n håi lµ mét phÇn cña giao tiÕp trong phÈn håi  bao gåm c¸c tiÓu kü n¨ng chÝnh sau:  Tãm t¾t  Tæng hîp  DiÔn gi¶i Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 17 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 18.  Kü n¨ng ph¶n håi  a. Tãm t¾t:  Kh¸i ni : To¸m t¾t lµ viÖc nh¾c l¹ i Öm mét c¸ch sóc  tÝch ý cña ngêi võa nãi ví i c¸ch sö dông tõ ng÷ kh¸c, lèi diÔn ®¹t kh¸c. Môc ®Ých: • Nh¾c l¹ i nh÷ng g× ngêi nãi võa tr×nh bµy b»ng c¸c c©u tõ ® gi¶n, ng¾n gän. ¬n • Chøng minh cho ngêi võa nãi r»ng ngêi nghe ®· ch¨m chó l¾ng nghe vµ hiÓu râ nh÷ng g× anh ta/chÞ ta nãi. Khi tãm t¾t ý kiÕn cña ngêi kh¸c nªn sö dông nh÷ng côm tõ sau: - Nãi c¸ch kh¸c… - Anh/chÞ muèn nãi r»ng… - Anh/chÞ võa nãi lµ… - T«i cã thÓ tãm t¾t ý anh/ chÞ nh sau. - Tãm l¹ i , anh/chÞ nuèn nãi r»ng. - Nh÷ng ®iÒu anh /chÞ nãi cã nghÜa lµ… - Mét c©u/ý tãm t¾t cÇn ®¶ b¶o c¸c yªu cÇu sau: m • Mang néi dung chÝnh cña lêi ph¸t biÓu. • Ng¾n gän vµ dÔ hiÓu. • Lµm næi bËt c¸c ý chÝnh trªn c¬ së lùa chän vµ x¾p xÕp th«ng t in b. Kü n¨ng tæng hîp Kh¸i niÖm: lµ viÖc s¾p xÕp mét c¸ch cã lùa chän c¸c th«ng tin ®· tãm t¾t tõ mét bµi ph¸t biÓu, mét ®o¹n v¨n hay tõ mét cuéc th¶o luËn. Môc ®Ých: Nh»m: • Chän lùa th«ng t in ®Ó lµm næi bËt c¸c ý kiÕn chñ ®¹o • Ghi nhËn l¹ i c¸c ý kiÕn võa th¶o luËn. C¸c yªu cÇu khi tæng hîp: • L¾ng nghe tÝch cùc khi ngêi kh¸c nãi. • Võa l¾ng nghe, võa ghi chÕp l¹ i nh÷ng th«ng tin ®· tãm t¾t ®îc. 18 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 19. • Ph© n l ¹i  nh÷ ng ý ki n  ( ý ki n  phÞ ho¹, ý ki n  o Õ Õ Õ ph¶n ® èi ) … • S¾ p xÕ p c¸c ý ki n theo m ét «  ghÝch hî  l Õ  l p ý H∙y kh¸ch quan khi tæng hîp c¸c ý  c. Kü n¨ng diÔn gi¶i:  DiÔn gi¶i lµ g×? Kh«ng nªn: DiÔn   gi¶i   lµ   lËp   l¹i  • Ph¸n xÐ t trong  kh i  nh÷ng   g×   ngêi   kh¸c   ®∙   nãi  ® ang l ng nghe. ¾ b»ng chÝnh ng«n tõ cña m×nh.. • Nh¶y tõ  chñ ® Ò /vÊn  ®Ò  nµy sang chñ ® Ò /   Nh÷ng   lîi   Ých   khi   sö  vÊn ® Ò kh¸c. dông kü n¨ng diÔn gi¶i: • §a ra  gi  ® Þnh. ¶ Lîi Ých ®èi víi thóc ®Èy   • M Êt ph¬ ng hí  v×  ng viªn:  lµ   qua   diÔn   gi¶i   thÓ   hiÖn   møc   ®é   hiÓu   biÕt   vÒ  ®iÒu ngêi kh¸c võa nãi. Lîi Ých ®èi víi ngêi nãi: lµ gióp trÊn tÜnh vµ lµm  s¸ng tá, gióp kh¶ng ®Þnh víi ngêi nãi r»ng ý kiÕn cña  hä   ®¸ng   ®îc   ngêi   kh¸c   nghe.   Kü   n¨ng   diÔn   gi¶i   khuyÕn  khÝch mäi ngêi nãi ra suy nghÜ cña m×nh. Lîi Ých ®èi víi ngêi nghe:  Cã thªm mét c¬ héi tèt  ®Ó hiÓu nh÷ng ®iÒu ngêi nãi ®∙ cè g¾ng diÔn ®¹t, chia  sÎ.  Nh÷ng trêng hîp cã thÓ sö dông kü n¨ng diÔn gi¶i: Kü n¨ng diÔn gi¶i cã thÓ ®îc sö dông khi ngêi nãi  ph¸t biÓu dµi dßng,  hoÆc nãi vÒ vÊn ®Ò phøc t¹p hay khã hiÓu; hoÆc khi ngêi nãi kh«ng  diÔn ®¹t suy nghÜ râ rµng. Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy 19 Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006
 20. Ph¬ng   ph¸p   sö   dông   kü  Kh«ng nªn th­êng  n¨ng xuyªn diÏn gi¶i v×  diÔn gi¶i: sÏ lµm chËm nhÞp ®é  giao tiÕp vµ khiÕn  Sö   dông   m «  h× nh  4   bí   c sau ® Ó Ô n gi i:  di ¶ 1 ­ L¾ ng nghe ch¨m  chó. 2 ­ D ï  ng«n tõ  cña m × nh ® Ó nh¾ c l  nh÷ ng g×  m µ ng ¹i   b¹n   nghÜ   l   ngêi  nãi  võa   tr× nh   bµy:  vÝ   dô"  Nãi  theo  µ c¸ch  kh¸c..."  hoÆ c" Cã ph¶i ý cña b¹n  l ..."  HoÆ c" H× nh  µ nh ý b¹n  m uèn nãi l ..." µ 3   ­   K i   tra   l   b»ng   c¸ch   hái   Nh  vËy   cã   ® óng  Óm ¹i :" kh«ng?" "T«i hi u nh vËy cã ® óng kh«ng?" Ó 4 ­ NÕ u b¹n  hi u  sai,  h∙  hái ti p  ® Ó l  s¸ng  tá   Ó y Õ µm cho ® Õn  kh i b¹n  hoµn toµn hi u râ  ý cña ngêi nãi. Ó NÕu ng­êi nãi ®∙ tr×nh bµy  d. Kü n¨ng ph¶n håi  ThÕ nµo lµ ph¶n håi: Ph¶n håi lµ c¸ nh©n ®a ra th«ng tin vÒ hµnh vi vµ  c¸ch thÓ hiÖn Môc ®Ých:  ­ Gióp viÖc cho vµ nhËn th«ng tin ph¶n håi cã hiÖu  qu¶ trong giao tiÕp nãi chung, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngêi  thóc ®Èy viªn.. ­ Ph¶n håi kh«ng ph¶i lµ chØ trÝch, cµng kh«ng ph¶i  lµ   phª   ph¸n   phñ   nhËn.   Ph¶n   håi   b¶n   chÊt   lµ   lêi   b×nh  luËn cã tÝnh c¸ nh©n vÒ mét biÓu hiÖn hoÆc hµnh vi cña  mét ngêi nµo ®ã. Lêi b×nh luËn tÝch cùc ­ ph¶n håi cã  hiÖu qu¶ ­ sÏ cã t¸c dông khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì ngêi  kh¸c c¶i tiÕn ®îc hµnh vi vµ th¸i ®é cña hä, ®Ó lµm ®îc  ®iÒu nµy còng lµ mét thö th¸ch ®èi víi ngêi ®a ra th«ng  tin ph¶n håi. Ph¶n håi mang tÝnh kh¶ng ®Þnh: 20 Tµi liÖu tËp huÊn Kü n¨ng thóc ®Èy Cho C¸n bé KhuyÕn n«ng X∙ n¨m 2006

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản