Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 2

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
27
download

Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để diễn đạt các ý tưởng trong một văn bản là bước cuối cùng. Phải quan tâm thích đáng bước ban đầu trước đó thì mới làm tôi bước cuối cùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 2

  1. K năng và t m quan tr ng trong giao ti p ph n 2 II. K năng vi t: Cũng như nói. vi t có hi u qua ph i thi t l p ư c chi n lư c giao t.lép: xác nh m c tiêu rõ ràng, phân tích c t a và b c c có hi u qu . Sau ó, m i xem xét n k thu t vi t. Nên nh r ng: vi t là m t quá trình ph c t p bao g m nhi u giai o n khác nhau, ch không phái là m t công th c thu n túy ơn gi n. Thư ng quá trình so n thao g m ba giai o n: trư c khi vi t, phác th o và biên so n. Tài li u là toàn b văn bán chúng ta vi t: m t b c thư, m t công văn, m t báo cáo hay b t c th gì khác. Làm th nào di n t các ý tư ng trong m t văn b n là bư c cu i cùng. Ph i quan tâm thích áng bư c ban u trư c ó thì m i làm tôi bư c cu i cùng. Các bư c ban u bao g m: a. Ph i kh ng nh ch c ch n t cá nh ng gì c n phái vi t trong b c thông i p. b. Nh n nh ư c âu là ý chính, âu là ý ph .
  2. c s p x p các ý tư ng theo m t th t thích h p. N u u óc chưa hi u rõ v n này thì ngư i vi t khó tránh kh i lúng túng kh mu n di n t các ý tư ng thành ngôn ng vi t. Nh n nh ư c âu là ý chính, âu là ý ph và s p x p chúng theo m t th t thích h p th c ra là m t ph n trong quá trình phác th o. gi m b t khó khăn cho ngư i vi t, c n chú ý: Phân cách các giai o n trư c khi vi t, phác th o và biên so n nh t là iv i nh ng tài li u quan tr ng và ph c t p. Không nên vi t li n m t m ch, hãy n nh th i kh c cho b n thân. - Phân cách quá trình tư tư ng kh i quá trình t ch c tr t t nh ng tư tư ng ó. Tư tư ng rõ ràng và vi t rõ ràng có liên quan v i nhau, nhưng không ph i là ng nh t. Hãy s p x p tư tư ng c a mình m t cách thích h p cho ngư i c, ng vi t ơn thu n theo th t tư tư ng n y sinh trong d u b n. - Phân.cách quá trình t ch c tr t t kh i quá trình phác th o. ng bao gi b t u vi t khi chưa có m t dàn ý tư ng. Hãy t ch c ý tư ng c a b n trư c khi b n b t u vi t ý tư ng ó th811h câu. - Phân cách quá trình phác th o v i quá trình biên so n. ng tìm cách biên so n trong khi phác th o. Trong giai o n phác th o c cho tinh th n sáng t o n y n , b n có th xem l i và xác nh chúng sau.
  3. Giai o n chu n b này h tr r t nhi u cho ngư i vi t: Nâng cao tính khúc chi t (gi m b t các trư ng h p sơ sót các ý quan tr ng và gi l i nh ng ý không c n thi t). Cho phép ngư i vi t t p trung cao vào bư c k ti p di n t các ý tư ng. - Ti t ki m th i gian vi t và c chính t . Nâng cao t tin cho b n thân. - Cho phép ngư i vi t d dàng s p x p các ý c n phái nh n m nh ho c không c n nh n m nh. Ngoài ra, do b c thông i p ư c chu n b r t k , cho nên ngư i c cũng s c m th y hài lòng: - B n thông i p rõ ràng khúc chi t. - M i tương quan gi a các ý ch t ch , giúp cho ngư i c d hi u, d nh . Ngư i c có ý ph n ng tích c c hơn và ch u nh ~ hư ng m nh b i trình s p x p các ý tư ng. b) Các nguyên t c áp d ng cho tài li u. Có b n nguyên t c áp d ng cho tài li u: (l) s th ng nh t và t m quan tr ng, (2) b c c và cách làm n i b t, (3) s m ch l c và (4) dài v a ph i. Tính th ng nh t và t m quan tr ng.
  4. Th ng nh t có nghĩa là bài vi t có tính ch t' ng nh t; nó k t h p xung quanh m t ý tư ng tr ng tâm, t t c nh m vào m t ch . T m quan tr ng ư c hi u là nh ng ý tư ng chính ư c làm n i b t, ư c nh n m nh cho ngư i c nh n ra. th c hi n nguyên t c này c n chú ý nh ng i m - V t b m i thông tin không liên h , làm cho tài li u th ng nh t quanh m c tiêu giao ti p và nhi m v c th . - Chú ý ph n gi i thi u và phàn k t lu n là nh ng phân c t y u loà llgt[ói h c cô kha là nó nhiêu nhai Trong llhâìl gi i thi u hãy ki n t o s quan tâm và thái ti p thu cua ngư i c. Trong ph n k t lu n, có thê phát bi u l i \ chính }lay không tùy theo tài li u dài hay ng n: phát bi u ký lu n hay ngh c a b n, phát bi u trư c hành ng tránh ưa vào m t ch m i ho c bi n giát hay châm chư c cho lu n c c a b n. B c c và cách làm n i b t. B c c là phân chia nh ng ý tư ng c a b n cho có h th ng: th b c và s p x p chúng th nào cho có tính thuy t ph c. Làm sao cho ngư i c nhìn th y rõ ràng. Hãy nh b n quy t c. M t là phái nh t quán, như: vi t hoa nh ng ý tư ng chính t u chí cu i. Th hai, hãy s d ng nh ng tiêu theo ý tư ng. Th ba, ch có l m d ng k thu t này vì n u làm n i b t m i th thì gi ng như không có i m nào n i b t lên c . Th tư, trình bày nh ng ý tư ng có t m
  5. quan tr ng ngang nhau b ng nh ng hình th c ng pháp gi ng nhau. M ch l c. M ch l c có nghĩa là tính liên k t ch t ch v i nhau c a ý tư ng. i u này liên quan n cách sư d ng nh ng t liên k t. hình th c ng pháp cũng như kỳ thu t làm n i b t. dài thích h p. Ngư i ta hay khuyên: hây viên ngân goá nh ng thê nói tài li u ng n nh t luôn luôn là tài li u có hi u quá nh t. C n biên so n tài li u v i dài thích h p. Dì nhiên. m t m t, phái lưu tâm n thì gi cua ngư i c. ng b t h phái v t v v i nh ng thông tin không c n thi t, m t khác. cũng không c n phai c t b nh ng thông tin thi t y u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản