Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 6

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
129
lượt xem
59
download

Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao tiếp là điều có tính sống còn đối với bất kì sự quan hệ nào của nhân loại. Và kỹ năng giao tiếp là phương tiện tiên quyết cho sự thành bại trong giao tiếp. Mục đích của giao tiếp là truyển tải được những thông điệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 6

  1. K năng và t m quan tr ng trong giao ti p ph n 6 K năng và t m quan tr ng trong giao ti p Giao ti p là i u có tính s ng còn i v i b t kì s quan h nào c a nhân lo i. Và k năng giao ti p là phương ti n tiên quy t cho s thành b i trong giao ti p. M c ích c a giao ti p là truy n t i ư c nh ng thông i p. ây là quá trình liên quan n c ngư i g i và ngư i nh n thông i p. Quá trình này có kh năng b m c l i do thông i p thư ng ư c hi u ho c d ch sai i b i 1 hay nhi u hơn nh ng thành ph n khác tham gia vào quá trình này. B ng cách truy n t ư c thông i p c a mình i m t cách thành công, b n
  2. ã truy n i ư c suy nghĩ cũng như ý tư ng c a mình m t cách hi u qu . Khi không thành công, nh ng suy nghĩ, ý tư ng c a b n s không ph n ánh ư c nh ng cái ó c a chính b n, gây nên s s p trong giao ti p và nh ng dào c n trên con ư ng tt i m c tiêu c a b n - c trong i tư và trong s nghi p. K năng nói K năng nói không còn ch là m t “ i m c ng” trong gi i kinh doanh – nó ã tr thành m t yêu c u thi t y u. Hãy gi i h n nh ng i m chính. Luôn luôn nh r ng nói không gi ng như vi t. Nói không th chi ti t như vi t, ng b t ngư i nghe ch u ng quá nhi u thông tin. Nhi m v c a ngư i nói là làm n i b t nh ng i m quan tr ng gi i h n nh ng i m quan tr ng s có cơ h i t t t m c tiêu. M t i m quan tr ng là ơn gi n v n nhưng không gi ng như sơ sài, ngư i nghe s nh nh ng i m chính d dàng và dùng nh ng i m chính ó nh m t s hay t t c nh ng i m quan tr ng hơn, n u b t nh nhi u quá h s r i lo n.. Khi ã gi i h n nh ng i m chính, ph i làm cho m i i m ó n i b t lên. Ph i d ki n m t chương trình làm vi c, m t phác h a i cương, m t ý tư ng là chúng ta s i t i âu v i bài thuy t trình c a mình. Khi nói nên dùng m t câu chuy n ti p minh b ch, không nên dùng m t t chuy n ti p ng n g n như khi vi t. ng ng i ngùng vì c lăp i l p l i thư ng xuyên khi thuy t trình
  3. K năng nghe Nghe là m t trong nh ng k năng quan tr ng c a quá trình vi t. Nó giúp xác nh ư c nh ng nhu c u, nh ng v n , tâm tr ng ho c m c quan tâm c a ngư i nói. Quá trình giao ti p tr nên t t hơn, n u như các bên tham gia vào giao ti p bi t l ng nghe m t cách có hi u qu . Hãy có m t dáng i u l ng nghe tích c c, c i thi n cách suy nghĩ và bi t mình ph i nói gì trong lúc l ng nghe. y là nh ng tín hi u cho ng nói th y ngư i nghe ang l ng nghe h m t cách tích c c. L ng nghe là m t trong nh ng chìa khóa ch ch t cho phép cư x và ngo i giao. · Dáng i u l ng nghe tích c c: Dáng i u l ng nghe tích c c ư c cho là d u hi u phi ngôn ng . Ph i h t s c chú ý n d u hi u này, nh ng c ch phi ngôn ng không thích h p có th làm cho ngư i ta hi u l m m t cách tai h i. Gi tư th và c ch c i m t ra s n sàng nghe ngư i nói nói, ng có b m t n trơ như á, hãy bày t quan tâm: như n mày hay cau mày, th nh tho ng m m cư i hay g c g c u. D u hi u quan tr ng nh t c a s l ng nghe ó là ti p xúc b ng m t, không luôn luôn nhìn ch m ch m vào ngư i nói nhưng th i gian ti p xúc b ng m t ph i khá nhi u. S thi u ti p xúc b ng m t có th b c i là làm cao hay h m hĩnh. · C i thi n cách suy nghĩ: Bi t l ng nghe ph i do lòng chân thành nên c n ki m soát c c m tư ng l n tư tư ng c a b n thân. Hãy
  4. thông c m v i ngư i nói, l ng nghe trư c ã, nên nh n n i ngư i nói có th i gian, không nên ch n ngang hay ph n i trư c khi di n gi nói xong. Tránh phán oán trư c ho c ngư i nói ho c ch th o lu n. Hãy t o cơ h i cho nh ng v n m im . ng b nh hư ng nhi u vì c m giác ban u ho c cách phát bi u c a h . C g ng suy nghĩ m t cách khách quan và v i tinh th n phân tích. Trong khi l ng nghe hãy s p x p nh ng ý chính, cân nh c nh ng ch ng c . · Nói gì trong lúc l ng nghe? Trong ph n l n th i gian l ng nghe ta không nói gì c . Bí quy t bi t l ng nghe là bi t ch u ng s im l ng. Hãy nghĩ r ng ó là cơ h i nghe ngư i khác nói, dù c m th y khó ch u ph i im l ng. Tuy v y, ngoài s im l ng cũng có th nói m t vài câu chuy n khuy n khích ngư i khác nói. Trư c h t hãy t câu h i ngư i ta b t u nói. H i làm sáng t hay bi t chi ti t, nh c r ng mình hi u. Th hai, dùng nh ng câu ng n có tính khuy n khích ngư i ta nói thêm. K năng vi t K năng vi t không h ơn gi n, ó là m t quá trình ph c t p bao g m nhi u giai o n khác nhau. B n s nh n ư c nh ng gì b n nói, do v y c n ph i vi t m t cách rõ ràng, ng n g n và chính xác. có ư c m t bài vi t thành công dù ó là m t b c thư, m t công văn, m t báo cáo hay b t c th gì khác cũng c n ph i có m t
  5. công tác chu n b k lư ng, sau ó là s th ng nh t và t m quan tr ng, k n là b c c và cách làm n i b t, s m ch l c và cu i cùng là dài v a ph i. · Chu n b : Ph i kh ng nh ch c ch n t t c nh ng gì c n ph i vi t trong b c thông i p, nh n nh ư c âu là ý chính, âu là ý ph , sau ó s p x p các ý tư ng theo m t th t thích h p. N u u óc chưa hi u rõ v n này thì ngư i vi t khó tránh kh i lúng túng khi mu n di n t các ý tư ng thành ngôn ng . · Tính th ng nh t và t m quan tr ng: V t b m i thông tin không liên h v i nh ng ý tư ng chính làm cho tài li u th ng nh t quanh m c tiêu giao ti p và nhi m v c th . Chú ý phân ph n gi i thi u và ph n k t lu n là nh ng ph n c t y u mà ngư i c có kh năng nhi u nh t. Trong ph n gi i thi u, hãy ki n t o s quan tâm và và thái ti p thu c a ngư i c. Trong ph n k t lu n, phát bi u l i ý chính ngư i nghe n m rõ hơn i u b n mu n truy n t i. · B c c và cách làm n i b t: Hãy phân chia nh ng ý tư ng có h th ng, th b c và s p x p chúng th nào cho có tính thuy t ph c. Làm sao cho ngư i c nhìn th y rõ ràng và quan tr ng là ph i nh t quán. · M ch l c: Các ý tư ng ph i có tính liên k t ch t ch . i u này liên quan n cách s d ng nh ng t liên k t, hình th c ng pháp.
  6. · dài thích h p: Hãy vi t ng n g n. Tài li u ng n nh t luôn là tài li u có hi u qu nh t. C n biên so n tài li u v i dài thích h p. Hãy lưu tâm n thì gi c a ngư i c, ng b t h ph i v t v v i nh ng thông tin không c n thi t, m t khác, cũng không c n ph i c t b nh ng thông tin thi t y u. K năng ph n h i Ph n h i là m t hình th c áp ng. Khi ta c hay l ng nghe, m c ích là hi u nh ng gì ngư i khác vi t hay nói. Khi ta th c hi n ph n h i, m c ích là làm thay i hay tác ng vào nh ng gì ngư i khác làm. S ph n h i t t nh t bao g m c l i phê bình vi t và nói. S th c hi n ph n h i có hi u qu t trên cơ s hai tiêu chu n: lòng tin c y và s hi u bi t. K năng ph n h i có hi u qu có tính thi t y u cho s thành công tong b t c công vi c hay t ch c nào. Nó cho phép làm vi c h u hi u hơn, tăng thêm kh năng tham gia t p th , duy trì liên h công vi c t t hơn · S tin c y: S ph n h i s không có hi u qu n u ngư i khác không tin c y b n. B n có th ưa ra nh ng ngh r t hay nhưng không có k t qu gì vì ngư i khác nghi ng ý nh c a b n và gi thé ch . Hãy xem xét chính ng cơ c a mình, hãy chi m lòng tin c a ngư i khác và th n tr ng ưa ra nh ng l i phê bình c tích c c l n tiêu c c.
  7. · S hi u bi t: Th c hi n ph n h i là t ư c s hi u bi t. Hãy ch rõ cho ngư i ta b c tranh toàn c nh, ng nh i nhét vào óc ngư i ta m t ng chi ti t r i r c. Hãy t p trung vào nh ng k t qu có ý nghĩa nh t, ng nghĩ r ng mình ph i có b n ph n nói h t nh ng i u mình nghĩ cho ngư i khác nghe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản