Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 5

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
28
download

Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phản hồi là một hình thức đáp ứng. Khi ta đọc hay lắng nghe, mục đích là để hiểu những gì người khác viết hay nói. Khi ta thực hiện phản hồi, mục đích là làm thay đổi hay tác động vào những gì người khác làm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng và tầm quan trọng trong giao tiếp phần 5

  1. K năng và t m quan tr ng trong giao ti p ph n 5 V. K năng ph n h i: Ph n h i là m t hình th c áp ng. Khi ta c hay l ng nghe, m c ích là hi u nh ng gì ngư i khác vi t hay nói. Khi ta th c hi n ph n h i, m c ích là làm thay i hay tác ng vào nh ng gì ngư i khác làm. K thu t ph n h i có hi u qu có tính thi t yêu. cho s thành công trong b t c công vi c hay t ch c nào. Nó cho phép làm vi c h u hi u hơn, tăng thêm kh năng tham:gia t p th , duy trì liên h công vi c t t hơn. a) Th c hi n ph n h i. Th c hi n ph n h i là m t vi c r t t nh và khó khăn. Ai cũng bi t, th t khó ch u khi có ngư i ch trích công vi c c a mình, nên chúng ta ph i có lòng tr c n và t nh v i ngư i khác. M t khác, th t d th t v ng khi ngư i khác quá khó tính và có v không s n lòng giúp , cho nên chúng ta ph i chi ti t và c th . Có l khó khăn nh t liên quan n s th c hi n ph n h i là ph i ch i b khuynh hư ng t nhiên mu n v ch ra t ng v n có th nhìn th y
  2. và thay vào ó, ph i t p trung vào nh ng v n quan tr ng mà chúng ta hy v ng làm thay i. s ph n h i t t nh t bao g m c l i phê bình vi t và nói. S th c hi n ph n h i có hi u qu t trên cơ s hai tiêu chu n: lòng tin c y và s hi u bi t. S tin c y. S ph n h i s không có hi u qu n u ngư i khác không tin c y b n. B n có th ưa ra nh ng ngh r t hay nhưng không có k t quá gì vì ngưó~ khác nghi ng ý nh c a b n và gi th thú. chi m ư c lòng tin, hãy cân nh c nh ng bi n pháp sau ây nh m t o ra thông khí thi n c m giúp ngư i ta d ch p nh n. Th nh t, hãy xem xét chính ng cơ c a mình. Cl~ll m t mình vào tâm tr ng ch có ý nh giúp t ngư i khác, ch không ph i phô trương hay tr ũa. Th hai, hãy chi m lòng tin c a ngu ' óc. tránh ùng nh ng t . n ng n và rõ ràng có ý nghl~l là phán; c gi i quy t nh ng thái cư x c thù nh t nh thay cho vi c gi n lư c toàn b vi c làm c a ngư i khác. Ví d : thay vì nói " ây là m t báo cáo t i", nên nói "ý tư ng chính c a bán chưa ư c phát bi u rõ ràng". Th ba, th n tr ng ưa ra nh ng l i phê bình c tích c c l n tiêu c c. Ai cũng bi t, ngư i ta không vui lòng ch p nh n s ph n h i hoàn toàn tiêu c c: n u b phê bình d n d p quá, ngư i ta có th
  3. c m th y b e d a và có th không thay i thái . Nhưng, ngư i ta cũng có khuynh hư ng không hoàn toàn thích nh ng l i phê bình tích c c. Vì v y b n ph i c n th n t o ra th quân bình. S c n thi t. Th c hi n ph n h i là t ư c s hi u bi t. Hãy ch rõ cho ngư i ta b c tranh toàn c nh, ng nh i nhét vào óc ngư i ta m t ng chi ti t r i r c. m t khi ta ã v ư c b c tranh toàn c nh, càng c th càng hay, càng có hy v ng ư c ngư i ta hi u mình rõ hơn. Nên tránh làm quá m c c n thi t, vì m c ích c a s ph n h i có hi u qu là thay i và thái cư x . Có m t gi i h n iv i nh ng gì mà ngư i ta có th ch p nh n và thay i, hãy t p trung vào nh ng k t qu có ý nghĩa nh t, ng nghĩ r ng mình ph i có b n ph n nói h t nh ng i u mình nghĩ cho ngư i khác nghe. Ti p nh n phát h i: Kh năng ti p nh n ph n H i cũng quan tr ng cho s thành công trong công vi c. Ch có ch p nh n s ph n h i c a ngư i khác m i t c i thi n, trư ng thành và thay i Nh ng bí quy t ti p nh n ph n h i là tránh thái phòng và khuy n khích ngư i khác áp ng. Thái phòng là m t trong nh ng tr ng i chính ngăn c n s ti p nh n ph n h i và khuy n khích giao ti p. Thái phòng ch
  4. có k t qu t t khi ta tìm cách gi th di n ho c tránh t ra ng ng n, nhưng nó có khía c nh t h i là thái phòng căn c theo m t ti n sai l m: tương quan gi a m i ngư i t cơ s trên s i kháng l n nhau, tương tác nghĩa là u tranh, nên nó có hai kh năng: th a hi p v i nhau và h c h i l n nhau, làm cho ta có v khó ch u và thi u tin c y. Hãy tránh thái phòng. Có th tránh ư c thái phòng b ng cách nuôi dư ng b n thái . M t là, trao i thông tin và ý ki n. Hãy gi nh r ng b n thân chúng ta và công vi c c a chúng ta chi có th c i thi n b ng cách trao i và cho ý tư ng tác ng l n nhau; c t a s thích thú và i u này có l i khi giao ti p. Th hai, ng xem s ch trích ý tư ng c a mình như ch trích b n thân.A có bao gi trong su t m t cu c i l i không có ý ki n nào b ch trích. Cho dù ý ki n c a b n có b bác b thì chút ít b n cũng ã tham gia vào quá trình giao ti p và nên nh r ng bác b ý ki n không ph i là bác b con ngư i: Th ba, hãy nh r ng ngư i khác cũng m c ph i s không ch c ch n và tâm tr ng b t an như b n. Ngư i ta c m th y ph i phòng khi ngư i ta có tlll nghĩ r ng ngư i khác t tin và ch c ch n không làm sao bi t ư c n i tâm c a ngư i khác. Th t ra, m t chút tâm tr ng b t an nào ó g n như là m t i u ki n c n thi t c a m t ngư i thông minh, ham h c h i và hi u bi t.
  5. Th tư, ng t v t c thì mót cách máy móc khi có ngư i không ng ý v i ta. Thay vì tránh né và ph nh n s ph n h i, ta hãy ánh giá nó, có th s d ng nó t c i thi n ý tư ng c a mình. Hãy t h i s ph n h i c a ~ lgư i khác có úng không. N u úng hãy bi u l s ng ý n u ch úng m t ph n hãy ng ý trong ch ng m c c n thi t, n u sai hãy tìm cách áp ng l i b ng nh ng câu h i và trao i v i nhau nhi u hơn ánh tan s b t ng. Hãy khuy n khích s áp ng. Khuy n khích s áp ng có th c i thi n kh năng ti p nh n ph n h i. Trư c h t, hãy yêu c u ngư i ta áp ng, hãy xác nh m t phương pháp hay m t h th ng c th (ta mu n h tr l i b ng cách nào) và nh ng câu h i rõ ràng. S c th rõ ràng không ch giúp cho ngư i nghe áp ng d dàng hơn mà còn ch ng t s thành th t trong l i yêu c u c a ta. ý t i nh ng d u hi u phi ngôn ng c a ngư i nghe cũng là m t cách yêu c u áp ng. Yêu c u lo i này thay i tùy theo c t a và tình hu ng; nó thích h p trong cu c i tho i hai chi u; nhưng tránh ưa ngư i ta vào c nh lúng túng gi a cu c h p. Có th nói riêng v i h sau. Th hai, hãy cho ngư i ta có th i gian ph n h i. Hãy n nh th i gian ngư i nghe có th i gian suy nghĩ, s p týt .
  6. Th ba, hãy áp l i s ph n h i. Trong cách nói, nên t ra quan tâm t i ý ki n c a ngư i khác b ng cách t nh ng câu h i t ra mình hi u s áp ng xây d ng c a h và khen ng i s áp ng ó. Trong cách vi t, hãy có m t câu tr l i c th ho c m t l i c m ơn, hãy cho ngư i ta bi t mình ánh giá cao thì gi và n l c c a h .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản