Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
284
lượt xem
77
download

Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i lîn n¸i ngo¹i §Ó nu«i lîn n¸i ngo¹i ®¹t n¨ng suÊt cao vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p sau: I. G©y n¸i: Gièng Yorkshire, Landrace hoÆc n¸i lai gi÷a 2 gièng nµy dÔ nu«i th−êng ®−îc chän ®Ó g©y n¸i. NÕu nu«i n¸i bè mÑ th× dïng n¸i lai gi÷a 2 gièng nµy. Tõ nh÷ng æ lîn con cña n¸i ngo¹i «ng bµ cao s¶n chän ra nh÷ng lîn cai s÷a ®¹t yªu cÇu kü thuËt ®Ó g©y n¸i. Lîn ®−îc g©y n¸i cã ngo¹i h×nh c©n ®èi, d¸ng nhanh nhÑn, da l«ng bãng m−ît, 4 ch©n th¼ng, ®i l¹i b×nh th−êng. Cã tõ 12 vó trë lªn, nóm vó dµi, th¼ng hµng, kho¶ng c¸ch ®Òu. TÝnh phµm ¨n nh−ng hiÒn lµnh. II. Phèi gièng: - Lîn 8 - 9 th¸ng tuæi, ®¹t träng l−îng 90 - 100kg cã thÓ cho phèi gièng. Nªn cho phèi gièng lÇn ®éng dôc thø 2. - Lîn n¸i ®éng dôc th−êng ®øng n»m kh«ng yªn, Ýt ¨n, ©m hé s−ng ®á hång. Thêi gian ®éng dôc th−êng kÐo dµi tõ 4 - 5 ngµy. - Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp nhÊt lµ lóc ©m hé chuyÓn sang mµu hång nh¹t t¸i, niªm dÞch tõ ©m hé ch¶y ra. - Ên tay lªn h«ng lîn nã ®øng yªn, hai ch©n sau h¬i khuúnh ra, ®u«i quÆt sang 1 bªn, ë tr¹ng th¸i mª ú. - N¸i t¬ th−êng cho phèi gièng lÇn ®Çu sau khi ph¸t hiÖn mª ×, lÇn 2 c¸ch kho¶ng 10 – 12 giê. - N¸i r¹ th−êng cho phèi gièng lÇn 1 trong kho¶ng thêi gian 10 – 12 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn mª ×, phèi lÆp l¹i lÇn 2, sau 10 – 12 giê kÓ tõ lÇn thø nhÊt. - NÕu s¶n xuÊt lîn con nu«i thÞt th× cho phèi víi ®ùc kh¸c gièng. NÕu lµ n¸i lai th× cho phèi víi ®ùc ngo¹i thø 3. VÝ dô N¸i lai (Y x L) cho phèi víi ®ùc Duroc (D) III. Nu«i lîn n¸i ngo¹i cã chöa: - Sau khi phèi 18 - 22 ngµy kh«ng ®éng dôc trë l¹i lµ n¸i ®· cã chöa. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Lîn n¸i chöa trung b×nh 114 ngµy (3 th¸ng, 3 tuÇn, 3 ngµy). Trong thêi gian n¸i cã chöa, kh«ng nªn chuyÓn chuång nhiÒu. - N¸i chöa, tuú theo träng l−îng mçi ngµy cho ¨n tõ 1,8 - 2,5kg thøc ¨n hçn hîp vµ tõ 3 - 5kg rau xanh. Thøc ¨n hçn hîp ph¶i ®¶m b¶o ®óng thµnh phÇn vµ phÈm chÊt. - Mïa hÌ t¾m cho lîn n¸i 1 - 2 lÇn/ ngµy. Chó ý chèng nãng. - Th−êng xuyªn cã n−íc uèng s¹ch vµ m¸t. IV. Ch¨m sãc n¸i ngo¹i tr−íc vµ sau khi ®Î: - Tr−íc khi ®Î 5 - 7 ngµy n¸i cÇn chuyÓn ®Õn chuång ®· ®−îc tiªu ®éc vµ vÖ sinh s¹ch sÏ. Chuång cã « lîn con, ®Ìn s−ëi vµ chung quanh « chuång cã dãng ng¨n. - Nªn gi¶m l−îng thøc ¨n cña lîn n¸i tr−íc khi ®Î 3 - 5 ngµy. - Chç lîn ®Î cã r¬m, r¹ lãt ®−îc c¾t ng¾n 20 - 25cm. - Khi lîn s¾p ®Î ©m hé s−ng, m«ng mÒm (sôt m«ng) c¾n æ cµo nÒn chuång... - Khi lîn ®Î ph¶i trùc ®ì ®Î. Lîn con ®Î ra dïng kh¨n v¶i mÒm lau s¹ch mòi, måm, m×nh vµ 4 ch©n. C¾t cuèng rèn ®Ó l¹i 4 - 5 cm, s¸t trïng b»ng cån i-èt hoÆc thuèc ®á, c¾t nanh cho lîn con. - Sau khi lîn n¸i ®Î hÕt con, ph¶i chê ®Ó lÊy nhau thai ra, kh«ng ®Ó lîn mÑ ¨n nhau thai. - Lîn n¸i ®Î xong, cÇn cho lîn con bó s÷a ®Çu, cµng sím cµng tèt. Chó ý cho con nhá bó vó tr−íc, con lín bó vó sau. - Cho lîn mÑ uèng n−íc Êm pha muèi hoÆc ch¸o lo·ng pha muèi. V. Ch¨m sãc lîn n¸i nu«i con: - Ngµy ®Çu sau khi ®Î, chØ nªn cho lîn uèng n−íc, ngµy thø hai cho ¨n kho¶ng 1.5 kg, sau ®ã t¨ng dÇn lªn. - Thøc ¨n hçn hîp cña n¸i nu«i con trén theo c«ng thøc: Bét g¹o, ng« 53%, c¸m g¹o lo¹i 1: 25%, bét ®Ëu t−¬ng rang 15%, bét c¸ 5%, Premix 2%. - Hµng ngµy cho lîn n¸i ¨n thªm rau cá non. - Trong 15 - 20 ngµy ®Çu sau khi ®Î, kh«ng t¾m cho lîn, kh«ng röa chuång. Thay r¬m r¹ lãt chuång khi bÞ Èm. - H¹n chÕ dïng kh¸ng sinh ®Ó tr¸nh mÊt s÷a. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói VI. Nu«i lîn con theo mÑ: - Tõ 10 - 15 ngµy ®Çu, æ lîn con lu«n gi÷ ë 30 - 32oC b»ng ®Ìn hoÆc bÕp s−ëi. - TËp cho lîn con ¨n sím lóc 15 ngµy tuæi. - Tõ 15 - 21 ngµy tuæi cã thÓ dïng thøc ¨n víi 5 phÇn bét g¹o, ng« rang vµ 5 phÇn s÷a bét. - Tõ 22 - 56 ngµy tuæi cã thÓ dïng hçn hîp: Bét ng«, g¹o rang 55%, c¸m lo¹i 1: 12%, bét ®Ëu t−¬ng rang 20%, s÷a bét 5%, bét c¸ nh¹t 5%, ®−êng 2%, Premix sinh tè 1%, Premix kho¸ng 1%. VII. Phßng bÖnh: - Tiªm phßng 3 lo¹i Vaccine dÞch t¶, tô huyÕt trïng, ®ãng dÊu vµ tÈy giun s¸n cho lîn mÑ tr−íc khi phèi gièng. - §¶m b¶o chuång lu«n kh« s¹ch, n−íc uèng ®ñ, s¹ch. - Tiªm Dextran Fe cho lîn con lóc 3 - 4 ngµy tuæi: 1cc/con, 20 ngµy tuæi: 2cc/con. - Tiªm Vaccine phã th−¬ng hµn lîn con lóc 21 ngµy tuæi, 45 ngµy tuæi tiªm dÞch t¶, tô huyÕt trïng, ®ãng dÊu. - ThiÕn lîn ®ùc lóc 10 - 20 ngµy tuæi. - Lîn con Øa ph©n tr¾ng: Cho lîn con uèng b»ng n−íc l¸ ch¸t, cho lîn mÑ ¨n rau dõa n−íc... BÖnh nÆng cho lîn con uèng Streptomycine 1gram cho 10 con, hoÆc mét sè thuèc ®Æc hiÖu kh¸c theo h−íng dÉn cña chuyªn m«n. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Đồng bộ tài khoản