Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
384
lượt xem
70
download

Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1. Giới thiệu một số giống lợn Giống lợn nái ngoại thường dùng. Landrace: có nguòn gốc từ Đan Mạch, lông trắng, tai cúp, mình nêm, tỉ lệ nạc cao (56%)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1

  1. Kü thuËt nu«i lîn n¸i ngo¹i vµ n¸i F1 I. Giíi thiÖu mét sè gièng lîn ! Gièng lîn n¸i ngo¹i th−êng dïng : - Landrace : cã ngußn gèc tõ §an M¹ch, l«ng tr¾ng, tai cóp, m×nh nªm, tØ lÖ n¹c cao (56%) - §¹i B¹ch (Yorshire) : cã nguån gèc tõ Anh, l«ng tr¾ng, tai dáng, m×nh ch÷ nhËt, tØ lÖ n¹c cao (52%), t¨ng träng nhanh, thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ! Gièng lîn F1 th−êng dïng : ®−îc lai t¹o tõ c«ng thøc X X §ùc Yorshire N¸i MC thuÇn §ùc Landrace N¸i MC thuÇn F1 F1 " Nªn sö dông F1 cña cÆp lai §¹i B¹ch × Mãng C¸i nh»m t¨ng kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vµ tØ lÖ n¹c ë ®êi F2 II. G©y n¸i 1. Chän con gièng ! Chän tõ nh÷ng bè mÑ tèt, ®èi víi con lai th× ®óng c«ng thøc lai quy ®Þnh, chän tõ løa thø 3 ®Õn løa thø 7. ! Nªn chän tõ nh÷ng ®µn cã 8 con trë lªn, con mÑ tiÕt s÷a tèt, nu«i con khÐo, lý lÞch râ rµng. ! Lîn 50-60 ngµy tuæi cã träng l−îng tõ 10 - 12 kg trë lªn. ! Chän con m×nh dµi, m«ng në, cã tõ 12 vó trë lªn, kh«ng cã vó kÑ, lÎ. ! Chän con m¾t tr¾ng, l−ng th¼ng, bông kh«ng xÖ ! Bèn ch©n v÷ng ch¾c (kh«ng ®i bµn ch©n sau, kh«ng chôm kheo) ! Bé phËn sinh dôc ngoµi (©m hé) næi râ h×nh qu¶ ®µo 2. Nu«i lîn n¸i hËu bÞ ! Nu«i d−ìng : ! Ch¨m sãc : §¶m b¶o yªu cÇu lîn kh«ng ®−îc - VËn ®éng t¾m n¾ng hµng qu¸ bÐo, qu¸ gÇy ngµy (1 lÇn/ngµy) vµo + Giai ®o¹n d−íi 70 kg cho ¨n buæi s¸ng tù do - VÖ sinh chuång tr¹i s¹ch sÏ + Tõ 70 kg trë lªn cho ¨n h¹n chÕ (1,6 - 1,8 kg thøc ¨n hçn hîp Th−êng xuyªn theo dâi vµ ph¸t hiÖn /con/ngµy chia lµm 2 b÷a) dÞch bÖnh Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 9/2001 1
  2. III. Phèi gièng ! Phèi gièng cho lîn lóc 9-10 th¸ng tuæi, träng l−îng tõ 80-100 kg ! BiÓu hiÖn ®éng dôc : ë lîn tr¶i qua 3 giai ®o¹n - Giai ®o¹n tr−íc chÞu ®ùc: Lîn biÕng ¨n, kªu la, ph¸ chuång, ©m hé b¾t ®Çu s−ng ®á (lîn ch−a chÞu ®ùc, bá ch¹y khi cã ng−êi ®Õn gÇn, kh«ng cho lîn kh¸c nh¶y lªn l−ng). - Giai ®o¹n chÞu ®ùc: Lîn bá ¨n, ®i l¹i bån chån, cã biÓu hiÖn t×m ®ùc, ©m hé nh¨n l¹i chuyÓn mµu tÝm, cã dÞch nhên tiÕt ra. Lîn ®øng im (mª ×) khi ng−êi ®Õn gÇn, chÞu cho lîn kh¸c nh¶y lªn l−ng. Thêi ®iÓm phèi gièng phï hîp - Giai ®o¹n sau chÞu ®ùc: Lîn b¾t ®Çu ¨n trë l¹i, thÇn kinh ë tr¹ng th¸i yªn tÜnh, ©m hé hÕt s−ng trë l¹i b×nh th−êng (lîn kh«ng cho ng−êi ®Õn gÇn, kh«ng cßn chÞu ®ùc). ! Thêi gian ®éng dôc tõ 4-5 ngµy (®èi víi n¸i t¬ cã thÓ dµi 5-7 ngµy) ! Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp : vµo giai ®o¹n chÞu ®ùc, th«ng th−êng ë n¸i t¬ lµ vµo buæi chiÒu ngµy thø 4 tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng dôc ; víi n¸i d¹ nªn cho phèi vµo cuèi ngµy thø 3 hoÆc ®Çu ngµy thø 4 (tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng dôc). ! Nªn cho phèi gièng 2 lÇn nÕu lµ thô tinh nh©n t¹o (lóc s¸ng sím vµ chiÒu m¸t), 1 lÇn nÕu lµ phèi trùc tiÕp (vµo buæi s¸ng) Phèi trùc tiÕp Thô tinh nh©n t¹o IV. Nu«i lîn n¸i chöa ! Nu«i d−ìng Thøc ¨n hçn hîp Thøc ¨n xanh Giai ®o¹n (kg/con/ngµy) (kg/con/ngµy) Chöa kú I ! VÖ sinh vµ phßng bÖnh 1,8 - 2,2 3-5 - Gi÷ chuång tr¹i s¹ch sÏ, Êm vÒ (90 ngµy ®Çu) Chöa kú II mïa ®«ng, m¸t vÒ mïa hÌ ngµy 91-111 2,2 - 2,5 3-5 - Kh«ng tiªm vacxin DÞch t¶ lîn ngµy 112 1,7 - 2 2-4 nh−îc ®éc trong giai ®o¹n ®Çu ngµy 113 1 - 1,5 1-3 cã chöa. ngµy 114 0,5 1 ! Ch¨m sãc - Gi÷ cho lîn yªn tÜnh tuÇn ®Çu sau phèi gièng - Sau ®ã cho lîn, nhÊt lµ lîn n¸i bÐo, vËn ®éng 1 lÇn/ngµy (kho¶ng 60 – 90 phót/lÇn vµo buæi s¸ng) - Gi¶m vËn ®éng khi gÇn tíi ngµy ®Î - T¾m cho lîn 1 lÇn/ngµy vµo nh÷ng ngµy n¾ng nãng. Khi trêi m−a l¹nh chØ ch¶i kh« - Xoa bãp bÇu vó ®Ó kÝch thÝch tiÕt s÷a nhiÒu khi lîn sinh con vµ lµm cho lîn thuÇn tÝnh Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 9/2001 2
  3. V. Ch¨m sãc lîn n¸i tr−íc vµ sau khi ®Î 1. VÖ sinh phßng bÖnh ! Tr−íc khi ®Î 14 ngµy: trÞ ghÎ lÇn thø nhÊt (nÕu cã) ! 7 ngµy tr−íc khi ®Î : trÞ ghÎ lÇn thø 2 (nÕu cã) ! Tr−íc khi ®Î 5 ngµy nªn tiªu ®éc vµ vÖ sinh chuång t i 2. ChuÈn bÞ vµ ®ì ®Î ! ChuÈn bÞ æ óm cho lîn con, diÖn tÝch 0,5 m2/æ (DxRxC: 1m x 0,5m x 0,4m), æ óm cã thÓ lµm b»ng gç hoÆc hµn s¾t, cã ®Ìn s−ëi ®Ó b¶o ®¶m nhiÖt ®é chuång óm lu«n ®¹t 32-34o C. ! Chç lîn ®Î cã r¬m, r¹ lãt ®−îc c¾t ng¾n 20 - 25 cm. ! Khi lîn s¾p ®Î: ©m hé s−ng ch¶y n−íc nhên, sôt m«ng, bÇu vó ph¸t triÓn rÊt nhanh vµ chuyÓn sang mäng ®á, ®«i khi kh«ng v¾t còng thÊy s÷a ch¶y ra, lîn c¾n æ, cµo nÒn chuång. ! Dông cô ®ì ®Î gåm: kh¨n lau, bÊm mãng tay ®Ó bÊm r¨ng nanh, thuèc s¸t trïng, chØ buéc, b¬m tiªm vµ oxytocin. ! Khi lîn s¾p ®Î ph¶i trùc ®ì ®Î. Dïng kh¨n v¶i mÒm lau mòi, måm, råi ®Õn m×nh vµ 4 ch©n lîn con. Lîn con bÞ ng¹t th× ph¶i thæi h¬i vµo måm lµm h« hÊp nh©n t¹o. 3. Ch¨m sãc sau ®Î ! NÕu lîn ®Î trong vßng 1-2 giê lµ tèt nhÊt, nÕu ®Î kÐo dµi th× ph¶i t¸c ®éng ®Ó ®Î nhanh h¬n b»ng c¸ch tiªm 3ml oxytocin (nªn b¸o thó y viªn ®Ó can thiÖp kÞp thêi). ! C¾t rèn cho lîn con: cho lîn con n»m ngöa, dïng tay vuèt ng−îc m¸u vÒ phÝa cuèng rèn, sau ®ã c¾t rèn ®Ó l¹i phÇn cuèng dµi 2,5 – 3 cm, s¸t trïng b»ng cån i-èt hoÆc thuèc ®á. ! C¾t nanh cho lîn con b»ng bÊm mãng tay, vÕt c¾t ph¶i ph¼ng. ! Sau khi sinh nöa giê cho lîn bó s÷a mÑ (con nhá cho bó vó tr−íc, con lín bó vó sau). ! Mçi con lîn con cã 1 nhau thai, do ®ã ph¶i ®Õm vµ nhÆt nhau ra ngoµi ®Ó tr¸nh tr−êng hîp sãt nhau mµ kh«ng biÕt hoÆc lîn mÑ ¨n nhau dÉn ®Õn mÊt s÷a. ! Thôt röa tö cung lîn n¸i sau khi ®Î b»ng thuèc tÝm 1o/oo hoÆc Furazolidon 1 phÇn v¹n ®Ó tr¸nh nhiÔm trïng ®−êng sinh dôc. Tr−êng hîp lîn bÞ tö cung lén bÝt tÊt, cÇn b¸o thó y viªn. VI. Ch¨m sãc vµ nu«i VII. C«ng thøc phèi hîp khÈu phÇn ¨n d−âng lîn n¸i nu«i con N¸i hËu bÞ N¸i chöa N¸i nu«i con Tªn thøc ¨n CT1 % CT2 % CT1 % CT2 % CT1 % CT2 % ! Nu«i d−ìng Ng« 38 20 20 35 20 50 - §Ó tr¸nh s−ng vó, cho lîn mÑ ¨n ch¸o 1-2 C¸m g¹o 42 30 36 35 36 23 ngµy ®Çu vµ ¨n thªm Thãc tÎ 20 10 - 18 - rau t−¬i non ®Ó phßng Bét s¾n kh« 10 18 10 8 - t¸o bãn Bét ®Ëu t−¬ng 10 10 8 8 6 15 - Sau ®Î 3 ngµy cho lîn Bét c¸ lo¹i 1 8 8 6 10 10 10 mÑ ¨n t¨ng dÇn l−îng thøc ¨n theo nhu cÇu, Premix kho¸ng 1 1 1 1 1 1 tõ 3-4 b÷a/ngµy Premix vitamin 1 1 1 1 1 1 ! Ch¨m sãc Trong th¸ng ®Çu : gi÷ Êm æ, ♦ §èi víi lîn n¸i ngo¹i thuÇn : dïng c¸m c«ng nghiÖp cña tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc t¾m cho Proconco, Guiomac lîn n¸i nh−ng cã thÓ ch¶i kh« cho lîn, thay r¬m ®· Èm −ít b»ng r¬m r¹ kh« cho lîn n»m Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 9/2001 3
  4. VIII. VÖ sinh phßng bÖnh lîn n¸i ! TÈy ký sinh trïng cho lîn 7-10 ngµy sau khi b¾t lîn hËu bÞ vÒ ! Tiªm phßng 4 bÖnh DÞch t¶, §ãng dÊu, Tô huyÕt trïng, LÐpt« tr−íc khi lÊy ®ùc (theo lÞch) Vacxin N¸i hËu bÞ N¸i chöa N¸i nu«i con Phã th−¬ng hµn Sau khi b¾t 15 ngµy Kh«ng tiªm Kh«ng tiªm Sau khi tiªm PTH 10 ngµy vµ DÞch t¶ Chöa ngµy thø 30 Tiªm cïng lîn con tr−íc phèi gièng 15 ngµy Tô dÊu Tiªm cïng vacxin DÞch t¶ Tiªm cïng vacxin DÞch t¶ Tiªm cïng lîn con LÐpt« Sau khi tiªm vacxin DT 7 ngµy Kh«ng tiªm Tr−íc khi cai s÷a 7 ngµy ! Víi lîn con : ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng theo phiÕu KT riªng C¶m ¬n «ng bµ chñ ®· ch¨m sãc t«i chu ®¸o !!! Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 9/2001 4
Đồng bộ tài khoản