Lịch sử 5 - XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
23
download

Lịch sử 5 - XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xô Viết Nghệ-Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931. - Nhân dân một số địa phương ở Nghệ-Tĩnh đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

  1. Bài 8: XÔ VI T NGH - TĨNH I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Xô Vi t Ngh -Tĩnh là nh cao c a phong trào cách m ng Vi t Nam trong nh ng năm 1930-1931. - Nhân dân m t s a phương Ngh -Tĩnh ã u tranh giành quy n làm ch thôn xã, xây d ng cu c s ng m i, văn minh, ti n b . II. DÙNG D Y H C -B n hành chính Vi t Nam. - Các hình minh ho trong SGK. - Phi u h c t p cho HS . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau:
  2. HS + Nêu nh ng nét chính v h i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam? + Nêu ý nghĩa c a vi c ng C ng s n Vi t Nam ra i? - 1 s HS nêu trư c l p. - GV cho HS quan sát hình minh ho 1, tr17, SGK và h i: hãy mô t nh ng gì em th y trong hình. - GV gi i thi u: khí th h ng h c mà chúng ta v a c m nh n ư c trong tranh chính là khí th c a phong trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh, phong trào cách m ng l n nh t nh ng năm 1930-1931 nư c ta do ng lãnh o. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t v cu c bi u tình ngày 12-9- 1930 và tinh th n cách m ng c a nhân dân Ngh - Tĩnh trong nh ng năm 1930-1931. Cách ti n hành: - GV treo b n hành chính Vi t Nam, yêu c u HS tìm - 1 HS lên b ng ch , c l p theo và ch v trí 2 t nh Ng An, Hà Tĩnh. dõi. - GV gi i thi u: ây chính là nơi di n ra nh cao c a phong trào cách m ng Vi t Nam nh ng năm 1930-1931.
  3. Ngh -Tĩnh là tên vi t t t c a 2 t nh Ngh An và Hà Tĩnh. - HS l ng nghe. T i ây, ngày 12-9-1930 ã di n ra cu c bi u tình l n, i u cho phong trào u tranh c a nhân dân ta. - GV nêu yêu c u: d a vào tranh minh ho và n i dung SGK, em hãy thu t l i cu c bi u tình ngày 12-9- 1930 Ngh An. - GV g i HS trình bày trư c l p. - HS làm vi c theo c p, 2 HS ng i c nh nhau cùng c SGK và thu l i cho nhau nghe - GV h i: cu c bi u tình ngày 12-9-1930 ã cho th y tinh th n u tranh c a nhân dân Ngh An-Hà Tĩnh như th - 3 HS trình bày trư c l p, HS c nào? l p theo dõi b sung ý ki n. - HS nêu: Nhân dân có tinh th n u tranh cao, quy t tâm ánh u i th c dân Pháp và bè lũ tay sai. Cho dù chúng ã àn áp dã man, dùng máy bay ném bom, nhi u ngư i b ch t, ngư i b thương nhưng không th lung l c ý chí chi n u c a nhân dân. - GV k t lu n: ng ta v a ra i ã ưa phong trào - HS l ng nghe. cách m ng bùng lên 1s a phương. Trong ó phong trào Xô vi t Ngh -Tĩnh l nh cao. Phong trào này làm nên nh ng im i làng quê Ngh -Tĩnh nh ng năm 1930-1931, hãy cùng tìm hi u i u này. Hoat ng 2:Làm vi c c l p.
  4. M c tiêu: giúp HS hi u v nh ng chuy n bi n m i nh ng nơi nhân dân Ngh -Tĩnh giành ư c chính quy n cách m ng . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS quan sát hình minh ho 2 tr 18, SGK và h i: hãy nêu n i dung c a hình minh ho 2. - 1 HS nêu: minh ho ngư i nông dân Hà Tĩnh ư c cày trên th a ru ng do chính quy n Xô vi t chia - GV h i: khi s ng dư i ách ô h c a th c dân Pháp - HS: s ng dư i ách ô h c a ngư i nông dân có ru ng t không? H ph i cày th c dân Pháp, ngư i nông dân ru ng cho ai? không có ru ng, h ph i cày thuê, cu c mư n cho a ch , th c dân hay b làng i làm vi c khác. - GV nêu: th nhưng vào nh ng năm 1930-1931, nh ng nơi nhân dân giành chính quy n cách m ng, ru ng tc a a ch b t ch thu chia cho nông dân. Ngoài i m m i này, chính quy n Xô Vi t Ngh -Tĩnh còn t o cho làng quê 1 s nơi Ngh -Tĩnh nh ng i m m i gì? - GV nêu yêu c u: hãy c SGK và ghi l i nh ng i m m i. - HS làm vi c cá nhân, t c và th c hi n yêu c u, 1 HS ghi l i nh ng i m m i lên b ng l p. - GV g i HS nh n xét, b sung ý ki n cho b n làm bài - C l p b sung ý ki n. trên b ng l p.
  5. - GV h i: khi ư c s ng dư i chính quy n Xô vi t, ngư i dân có c m nghĩ gì? - HS nêu: ai cũng c m th y ph n kh i, thoát kh i ách nô l và tr thành ngư i ch thôn xóm. - GV trình bày: trư c thành công c a phong trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh b n qu c, phong ki n vô cùng ho ng s , - HS l ng nghe. àn áp phong trào h t s c dã man. Chúng i u thêm lính v àn áp, tri t h làng xóm. Hàng nghìn ng viên c ng s n và chi n sĩ yêu nư c b tù ày ho c b gi t ch t. n gi a năm 1931, phong trào l ng xu ng. M c dù v y phong trào Xô vi t Ngh -Tĩnh ã taoj 1 d u n to l n trong l ch s cách m ng Vi t Nam và có ý nghĩa h t s c to l n. Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u ư c ý nghĩa c a phong trào Xô vi t Ngh -Tĩnh. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c l p cùng trao i và nêu ý nghĩa - 2 HS ng i c nh trao i v i nhau c a phong trào Xô vi t Ngh -Tĩnh.(câu g i ý: phong và nêu ý ki n. trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh nói lên i u gì v tinh th n chi n u và kh năng làm cách m ng c a nhân dân - 1 HS nêu ý ki n trư c l p, l p ta? Phong trào có tác ng gì i v i phong trào c theo dõi b sung ý ki n. nư c?) - GV k t lu n: phong trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh cho th y tinh th n dũng c m c a nhân dân ta, s thành công bư c u cho th y nhân dân ta hoàn toàn có th
  6. làm cách m ng thành công; phong trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh ã khích l , c vũ tinh th n yêu nư c c a nhân dân ta. 2. C ng c –d n dò: - GV gi i thi u: phong trào Xô Vi t Ngh -Tĩnh là - HS l ng nghe, sau ó nêu c m phong trào u tranh l n nh t c a nhân dân ta trong nghĩ v o n thơ. nh ng năm 1930-1931 dư i s lanhx oc a ng C ng s n ông Dương. ã có nhi u áng thơ hay, vi t v phong trào này. GV c 1 o n thơ - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản