Lịch sử - CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
331
lượt xem
34
download

Lịch sử - CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS nêu được: - Lý do ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. - Trình bày sơ lược diễn biến chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. - Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. - Nêu được sự khác nhau giữa chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 và chiến thắng Biên giới thu-đông 1950.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử - CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

  1. Bài 15: CHI N TH NG BIÊN GI I THU ÔNG 1950 I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Lý do ta quy t nh m chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950. - Trình bày sơ lư c di n bi n chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950. - Ý nghĩa c a chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950. - Nêu ư c s khác nhau gi a chi n th ng Vi t B c thu- ông 1947 và chi n th ng Biên gi i thu- ông 1950. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - Lư c chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950. - M t s ch m tròn làm b ng bìa màu , en. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:
  2. - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Th c dân Pháp m cu c t n công lên Vi t B c nh m âm mưu gì?. + Thu t l i di n bi n chi n d ch Vi t B c thu- ông 1947 . + Nêu ý nghĩa c a th ng l i Vi t B c thu- ông 1947. - HS l ng nghe. - GV gi i thi u bài: sau chi n th ng Vi t B c, th và l c c a quân dân ta m nh ch ng ti n công ch… Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t ta quy t nh m chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 th nào. Cách ti n hành: - GV dùng b n Vi t Nam ho c lư c : - HS theo dõi. + Gi i thi u các t nh trong căn c a Vi t B c, gi i thi u n t nh nào thì dán ch m tròn . + Gi i thi u: t năm 1948 n 1950 ta ã m m t lo t các chi n d ch quân s và giành ư c nhi u th ng l i…
  3. - GV h i: - HS trao i, nêu ý ki n, các HS khác theo dõi b sung. + N u th c dân Pháp khoá ch t biên gi i Vi t- Trung, s nh hư ng gì n căn c a Vi t B c và kháng chi n c a ta? + V y nhi m v c a kháng chi n lúc này là gì? - GV k t lu n: trư c âm mưu cô l p Vi t B c, khoá ch t biên gi i Vi t-Trung c a ch, ng và Chính ph ta ã quy t nh m chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 nh m m c ích: tiêu di t m t b ph n qun tr ng sinh l c c a ch, gi i phóng m t ph n vùng biên gi i, m r ng và c ng c căn c a Vi t B c, ánh thông ư ng liên l c qu c t v i các nư c xã h i ch nghĩa. Ho t ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u di n bi n, k t qu chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, c SGK, sau - HS làm vi c theo nhóm, m i ó d a vào SGK và lư c trình bày di n bi n chi n nhóm 4 HS. L n lư t t ng HS d ch . trình bày, các b n trong nhóm b sung. - GV ưa ra các câu h i g i ý: - HS tr l i. + Tr n ánh m màn cho chi n d ch là tr n nào? Hãy + Tr n ông khê. Ngày 16-9-1950 ta n súng t n công ông khê,
  4. thu t l i tr n ánh ó. ch c th . V i tinh th n quy t th ng, b i ta anh dũng chi n u. Sáng 18-9 ta chi m ư c ông khê. + M t ông khê, quân Pháp Cao b ng b cô l p, chúng bu c ph i + Sau khi m t ông khê, ch làm gì? Quân ta làm gì rút kh i Cao b ng, theo ư ng 4 trư c hành ng ó c a ch? chi m l i ông khê... + Qua 28 ngày êm chi n u ta ã di t và b t s ng hơn 8000 tên ch, gi i phóng th xã và th tr n. Căn c a ư c c ng c và m + Nêu k t qu c a chi n d ch Biên gi i thu- ông r ng. 1950. - 3 nhóm c i di n HS lên thi trư c l p. L p theo dõi, nh n xét. - HS tr l i. - GV t ch c cho 3 nhóm HS thi trình bày di n bi n c a chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 . - GV nh n xét. - GV h i: em bi t vì sao ta l i ch n ông khê là tr n m u chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 không? - GV nêu: khi h p bàn m chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950, Ch t ch H Chí Minh ã ch rõ t m quan tr ng c a ông khê như sau: “ta ánh vào ông khê
  5. là ánh vào nơi quân ch tương i y u, nhưng l i là v trí r t quan tr ng…”. Hoat ng 3:Làm vi c c p. M c tiêu: giúp HS bi t ý nghĩa c a chi n th ng Biên gi i thu- ông 1950 . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS th o lu n c p ôi cùng tr l i: - 2 HS trao i, tìm câu tr l i. + Nêu i m khác nhau ch y u c a gi a chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 và chi n d ch Vi t B c thu- ông 1947. i u ó cho th y s c m nh c a quân và dân ta như th nào so v i nh ng ngày u kháng chi n? + Chi n th ng Biên gi i thu- ông 1950 em l i k t qu gì cho cu c kháng chi n c a ta? + Chi n th ng Biên gi i thu- ông 1950 có tác ng th nào n chi n d ch? Mô t nh ng i u em th y trong hình 3. - GV t ch c cho HS nêu ý ki n trư c l p. - L n lư t t ng HS nêu, các HS - GV k t lu n: Th ng l i c a chi n d ch Biên gi i thu- khác b sung ông 1950 t o 1 chuy n bi n cơ b n cho cu c kháng chi n c a nhân dân ta, ưa kháng chi n vào giai o n m i, giai o n chúng ta n m quy n ch ng ti n
  6. công, ph n công trên chi n trư ng B c b . Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS bi t v hình nh c a Bác H trong chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 và gương chi n u dũng c m c a anh La Văn C u. Cách ti n hành: - GV yêu càu HS làm vi c cá nhân, xem hình minh ho 1 và nêu c m nghĩ. - 2 HS nêu ý ki n - GV: hãy k nh ng i u em bi t v gương chi n u dũng c m c a anh La Văn C u. Em có suy nghĩ gì v anh La Văn C u và tinh th n chi n uc ab i ta. 2. C ng c –d n dò: - GV t ng k t bài: chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 - HS nghe. v i tr n ánh ông khê n i ti ng ã i vào l ch s ch ng Pháp xâm lư c như m t trang s hào hùng c a dân t c ta… - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài và chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y:
  7. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản