Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
133
lượt xem
8
download

Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh biết: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ XX. Phong trào Đông Du là 1 phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tóm tắt sự kiện và rút ra ý nghĩa lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu mến, kính trọng, biết ơn Phan Bội Châu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

  1. LÒCH SÖÛ PHAN BOÄI CHAÂU VAØ PHONG TRAØO ÑOÂNG DU I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: Phan Boäi Chaâu laø nhaø yeâu nöôùc tieâu bieåu ñaàu theá kyû XX. Phong traøo Ñoâng Du laø 1 phong traøo yeâu nöôùc nhaèm muïc ñích choáng thöïc daân Phaùp. 2. Kó naêng: Reøn kyõ naêng toùm taét söï kieän vaø ruùt ra yù nghóa lòch söû. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu meán, kính troïng, bieát ôn Phan Boäi Chaâu. II. Chuaån bò: - Thaày: AÛnh trong SGK - Baûn ñoà theá giôùi - Tö lieäu veà Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du. - Troø : SGK, söu taàm tö lieäu veà Phan Boäi Chaâu.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: “Xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX” - Ñaàu theá kyû XX, xaõ hoäi Vieät Nam coù nhöõng chuyeån bieán gì veà maët kinh teá? - Cuoái theá kyû XIX - ñaàu theá kyû XX, xaõ hoäi Vieät Nam coù nhöõng chuyeån bieán gì veà maët xaõ hoäi?
  3. - Cuoäc soáng cuûa taàng lôùp naøo, giai caáp naøo khoâng heà thay ñoåi?  Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 18’ * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân caû lôùp) Muïc tieâu: HS bieát thaân theá cuûa Phan Boäi Chaâu Phöông phaùp: Giaûng giaûi,
  4. ñaøm thoaïi - Em bieát gì veà Phan Boäi - Oâng sinh naêm 1867, trong Chaâu? moät gia ñình nhaø nho ngheøo, taïi laøng Ñan Nhieäm, nay laø xaõ Xuaân Hoøa, huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An .  Giaùo vieân nhaän xeùt + giôùi thieäu theâm veà Phan Boäi Chaâu (keøm hình aûnh) + Phan Boäi Chaâu (1867 - 1940) queâ ôû laøng Ñan Nhieãm, xaõ Xuaân Hoøa, huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An. OÂng lôùn leân khi ñaát nöôùc ñaõ bò thöïc daân
  5. Phaùp ñoâ hoä. 17 tuoåi ñaõ höôûng öùng phong traøo Caàn Vöông, oâng laø ngöôøi thoâng minh, hoïc roäng, taøi cao, coù yù chí ñaùnh ñuoåi giaëc Phaùp xaâm löôïc. Chuû tröông luùc ñaàu cuûa oâng laø döïa vaøo Nhaät ñeå ñaùnh Phaùp. + Naêm 1924, Phan Boäi Chaâu töøng tieáp xuùc vôùi laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác vaø toan theo ñöôøng loái XHCN nhöng chöa kòp thi haønh thì bò Phaùp baét. - Taïi sao Phan Boäi Chaâu - Nhaät Baûn tröôùc ñaây laø laïi chuû tröông döïa vaøo moät nöôùc phong kieán laïc Nhaät ñeå ñaùnh ñuoåi giaëc haäu nhö Vieät Nam. Tröôùc
  6. Phaùp? nguy cô maát nöôùc, Nhaät Baûn ñaõ tieán haønh caûi caùch vaø trôû neân cöôøng thònh. Phan Boäi Chaâu cho raèng: Nhaät cuõng laø moät nöôùc Chaâu AÙ neân hy voïng vaøo söï giuùp ñôõ cuûa Nhaät ñeå ñaùnh Phaùp.  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát: Phan Boäi Chaâu laø ngöôøi coù yù chí ñaùnh ñuoåi Phaùp vaø chuû tröông cuûa oâng laø döïa vaøo Nhaät vì Nhaät cuõng laø moät nöôùc Chaâu AÙ. 15’ * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, traû theo nhoùm) lôøi caâu hoûi phieáu HT.
  7. Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu veà phong traøo Ñoâng Du vaø dieãn bieán Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän - Giaùo vieân giôùi thieäu: 1 - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù. hoaït ñoäng tieâu bieåu cuûa Phan Boäi Chaâu laø toå chöùc cho thanh nieân Vieät Nam sang hoïc ôû Nhaät, goïi laø phong traøo Ñoâng Du - Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp - Phong traøo baét ñaàu luùc - Baét ñaàu töø 1905, chaám naøo? Keát thuùc naêm naøo? döùt naêm 1908 - Phong traøo Ñoâng du do ai - Phan Boäi Chaâu khôûi
  8. khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo? xöôùng vaø laõnh ñaïo - Muïc ñích? - Cöû ngöôøi sang Nhaät hoïc taäp nhaèm ñaøo taïo nhaân taøi cöùu nöôùc. - Phong traøo dieãn ra nhö - 1905: 9 ngöôøi sang Nhaät theá naøo? nhôø chính phuû Nhaät ñaøo taïo - Phan Boäi Chaâu vieát “Haûi ngoaïi huyeát thö” vaän ñoäng: + Thanh nieân yeâu nöôùc sang Nhaät du hoïc. + Keâu goïi ñoàng baøo quyeân tieàn uûng hoä phong traøo. - 1907: hôn 200 ngöôøi sang Nhaät hoïc taäp, quyeân goùp ñöôïc hôn 1 vaïn ñoàng.
  9. - Hoïc sinh Vieät Nam ôû - Hoïc sinh traû lôøi Nhaät hoïc nhöõng moân gì? Nhöõng moân ñoù ñeå laøm gì? - Ngoaøi giôø hoïc, hoï laøm - Hoïc sinh neâu gì? Taïi sao hoï laøm nhö vaäy? - Phong traøo Ñoâng Du keát - 1908: lo ngaïi tröùôc phogn thuùc nhö theá naøo? traøo Ñoâng Du, thöïc daân Phaùp ñaõ caáu keát vôùi Nhaät choáng laïi phong traøo  Chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát thanh nieân Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn.  Giaùo vieân nhaän xeùt - ruùt - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù laïi ghi nhôù
  10. 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc yù nghóa cuûa phong traøo Ñoâng Du Phöông phaùp: Ñoäng naõo, hoûi ñaùp - Taïi sao chính phuû Nhaät - Hoïc sinh 2 daõy thi ñua thoûa thuaän vôùi Phaùp choáng thaûo luaän traû lôøi laïi phong traøo Ñoâng Du?  Ruùt ra yù nghóa lòch söû - Theå hieän loøng yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta - Giuùp ngöôøi Vieät hieåu phaûi töï cöùu soáng mình  Giaùo duïc tö töôûng: yeâu meán, bieát ôn Phan Boäi Chaâu
  11. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc ghi nhôù - Chuaån bò: Quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản