intTypePromotion=1

Luận án Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy hóa học: Xu hướng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đối với bộ môn Hóa học

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
29
lượt xem
3
download

Luận án Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy hóa học: Xu hướng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đối với bộ môn Hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Xu hướng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đối với bộ môn Hóa học" với mục tiêu nghiên cứu để nêu lên được một số xu hướng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đối với Bộ môn Hóa học, nhằm làm cơ sở cho việc phát triển giáo dục từ xa đối với bộ môn Hóa học trong ngành giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy hóa học: Xu hướng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đối với bộ môn Hóa học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> --------------------------------------<br /> <br /> Nguyễn Bích Liên<br /> <br /> XU HƢỚNG VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG GIÁO DỤC TỪ XA<br /> TRONG NGÀNH GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM<br /> ĐỐI VỚI BỘ MÔN HOÁ HỌC<br /> Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HOÁ HỌC<br /> <br /> Mã số: 5.07.02<br /> <br /> LUẬN ÁN THẠC SĨ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HOÁ HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN CƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 1997<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> --------------------------------------<br /> <br /> Nguyễn Bích Liên<br /> <br /> XU HƢỚNG VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG GIÁO DỤC TỪ XA<br /> TRONG NGÀNH GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM<br /> ĐỐI VỚI BỘ MÔN HOÁ HỌC<br /> Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HOÁ HỌC<br /> <br /> Mã số: 5.07.02<br /> <br /> LUẬN ÁN THẠC SĨ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HOÁ HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN CƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 1997<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Nhân dịp bản Luận văn đƣợc hoàn thành, chúng tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân<br /> thành tới:<br /> - Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội,<br /> Trung tâm Nghiên cứu Xoá mù chữ và Giáo dục thƣờng xuyên, Viện Khoa học Giáo<br /> dục đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập.<br /> - Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các Thầy, Cô giáo trực tiếp giảng dạy.<br /> - GS.TS Nguyễn Cƣơng, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn giúp chúng tôi hoàn thành đề<br /> tài này.<br /> Chúng tôi chân thành cảm ơn Phòng giáo dục thƣờng xuyên Sở giáo dục và Đào tạo<br /> Hà nội, Phòng giáo dục thƣờng xuyên- Sở giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tạo điều kiện giúp<br /> chúng tôi hoàn thành luận văn này./.<br /> <br /> Nguyễn Bích Liên<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1<br /> CHƢƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC TỪ XA<br /> VÀ GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN ........................................................................................ 8<br /> A. Một số vấn đề lý luận về giáo dục từ xa ............................................................ 8<br /> I. Tìm hiểu khái niệm “giáo dục từ xa” ................................................................. 8<br /> II. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................... 10<br /> III. Định hƣớng cho giáo dục từ xa ...................................................................... 12<br /> IV. Bản chất của giáo dục từ xa ........................................................................... 14<br /> V. Các đặc điểm cơ bản của giáo dục từ xa ......................................................... 19<br /> VI. Ý nghĩa và lý do tồn tại của giáo dục từ xa ................................................... 25<br /> B. Tình hình giáo dục từ xa ở một số nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam ............. 29<br /> I. Tình hình giáo dục từ xa ở một số nƣớc trên thế giới ...................................... 30<br /> II. Tình hình giáo dục từ xa ở Việt Nam .............................................................. 33<br /> C. Vấn đề giáo dục thƣờng xuyên ở trên thế giới và ở Việt Nam. ....................... 39<br /> <br /> I. Vấn đề giáo dục thƣờng xuyên trên thế giới .................................................... 39<br /> II. Giáo dục thƣờng xuyên ở Việt Nam ............................................................... 45<br /> D. Kết luận chƣơng I ............................................................................................ 48<br /> CHƢƠNG II: XU HƢỚNG VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG GIÁO DỤC TỪ XA<br /> TRONG NGÀNH GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM ĐỐI VỚI MÔN HÓA<br /> HỌC ......................................................................................................................................... 51<br /> I. Xu hƣớng phát triển giáo dục từ xa ở Việt Nam ............................................... 51<br /> II. Xu hƣớng và khả năng vận dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thƣờng<br /> xuyên ở Việt Nam ................................................................................................................ 53<br /> III. Khả năng vân dụng giáo dục từ xa trong ngành giáo dục thƣờng xuyên ở Việt<br /> nam đối với bộ môn hoá học ................................................................................................ 67<br /> IV. Những thử nghiệm sƣ phạm bƣớc đầu ......................................................... 102<br /> V. Kết luận chƣơng II ......................................................................................... 127<br /> PHẦN KẾT LUẬN CHUNG................................................................................... 129<br /> CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 132<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản