intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

0
26
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn" với mục tiêu thực hiện nhằm xác lập cơ sở địa lí dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho định hướng không gian sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ……..….***…………<br /> <br /> Phạm Hương Giang<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ ĐỊA LÍ HỌC<br /> CHO SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ<br /> MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ……..….***…………<br /> <br /> Phạm Hương Giang<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ ĐỊA LÍ HỌC<br /> CHO SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ<br /> MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> Chuyên ngành : Địa lý Tự nhiên<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 44 02 17<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. GS.TS. Nguyễn Cao Huần<br /> 2. PGS.TS. Nguyễn Cẩm Vân<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kì công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> PHẠM HƯƠNG GIANG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> 2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> 4. Những điểm mới của đề tài<br /> 5. Luận điểm bảo vệ<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> 7. Cơ sở tài liệu thực hiện đề tài<br /> 8. Cấu trúc luận án<br /> Chương 1: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án<br /> 1.1.1. Các công trình khoa học về cơ sở địa lí theo tiếp cận cảnh quan<br /> 1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về sử dụng hợp lí tài nguyên và<br /> bảo vệ môi trường<br /> 1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến Bắc Kạn<br /> 1.2. Một số vấn đề lí luận nghiên cứu cảnh quan miền núi<br /> 1.2.1. Bản chất của cơ sở địa lí học theo tiếp cận cảnh quan<br /> 1.2.2. Cảnh quan miền núi và một số vấn đề ứng dụng có liên quan<br /> 1.3. Quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 14<br /> 22<br /> 26<br /> 26<br /> 28<br /> <br /> c. Khí hậu<br /> <br /> 32<br /> 32<br /> 34<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 40<br /> 40<br /> 41<br /> 41<br /> 43<br /> 45<br /> <br /> d. Thủy văn<br /> e. Thổ nhưỡng<br /> f. Thảm thực vật<br /> g. Các quá trình tự nhiên và tai biến thiên nhiên<br /> 2.1.3. Nhân tố dân cư và kinh tế - xã hội<br /> <br /> 48<br /> 50<br /> 52<br /> 54<br /> 57<br /> <br /> 1.3.1. Quan điểm nghiên cứu và cách tiếp cận<br /> 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 1.3.3. Quy trình nghiên cứu<br /> Tiểu kết chương 1<br /> <br /> Chương 2: Đặc điểm cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.1. Đặc điểm và vai trò của các nhân tố thành tạo cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.1.1. Nhân tố vị trí địa lí<br /> 2.1.2. Nhân tố tự nhiên<br /> a. Địa chất<br /> b. Địa hình<br /> <br /> 2.2. Đặc điểm cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.2.1. Hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.2.2. Đặc điểm cấu trúc, động lực mùa và chức năng cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.2.3. Trạng thái biến đổi cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.2.4. Tính đặc thù trong sự phân hóa, khai thác cảnh quan tỉnh Bắc Kạn và ý<br /> nghĩa đối với vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh<br /> 2.3. Phân vùng cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.3.1. Mục đích, nguyên tắc và phương pháp phân vùng cảnh quan<br /> 2.3.2. Hệ thống và chỉ tiêu phân vùng cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 2.3.3. Đặc điểm các tiểu vùng cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> Tiểu kết chương 2<br /> Chương 3: Đánh giá cảnh quan cho sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ<br /> môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.1. Mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá thích nghi<br /> sinh thái cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.1.1. Mục tiêu, nội dung đánh giá cảnh quan<br /> 3.1.2. Phương pháp và quy trình đánh giá cảnh quan<br /> 3.2. Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.2.1. Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.2.2. Đánh giá cảnh quan cho phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.2.3. Tổng hợp kết quả đánh giá cảnh quan cho phát triển nông lâm nghiệp<br /> tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.3. Đánh giá mức độ bền vững chống xói mòn của cảnh quan tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.3.1. Lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu đánh giá mức độ bền vững chống<br /> xói mòn của cảnh quan<br /> 3.3.2. Kết quả đánh giá mức độ bền vững chống xói mòn của cảnh quan<br /> 3.4. Định hướng không gian sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi<br /> trường tỉnh Bắc Kạn trong phát triển nông lâm nghiệp<br /> 3.4.1. Cơ sở đề xuất định hướng<br /> 3.5.2. Đề xuất định hướng không gian sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ<br /> môi trường tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.5. Đề xuất một số mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững cho các tiểu<br /> vùng cảnh quan núi thấp và đồi cao của tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.5.1. Hiện trạng phát triển các mô hình hệ kinh tế sinh thái của tỉnh Bắc Kạn<br /> 3.5.2. Lựa chọn đề xuất một số mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững cho các<br /> tiểu vùng cảnh quan núi thấp và đồi cao của tỉnh Bắc Kạn<br /> Tiểu kết chương 3<br /> KẾT LUẬN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 61<br /> 61<br /> 63<br /> 76<br /> 78<br /> 83<br /> 83<br /> 86<br /> 86<br /> 91<br /> 92<br /> 92<br /> 92<br /> 93<br /> 95<br /> 95<br /> 99<br /> 103<br /> 105<br /> 105<br /> 107<br /> 111<br /> 111<br /> 124<br /> 134<br /> 134<br /> 138<br /> 148<br /> 149<br /> 151<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản