intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
139
lượt xem
32
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án phân tích thực trạng quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn vừa qua theo các tiêu chí của phát triển bền vững các khu công nghiệp về kinh tế, về xã hội và môi trường; đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> phan m¹nh c­êng<br /> <br /> Ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c khu c«ng nghiÖp<br /> trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i Nguyªn<br /> Chuyªn ngµnh : Qu¶n lý kinh tÕ<br /> M· sè<br /> <br /> : 62 34 01 01<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ<br /> <br /> Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: PGS. TS. TrÇn ThÞ Minh Ch©u<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo<br /> quy định.<br /> Tác giả<br /> <br /> Phan Mạnh Cường<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN<br /> PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 1.1. Những nghiên cứu lý thuyết về quá trình hình thành và phát triển các<br /> khu công nghiệp<br /> 1.2. Những nghiên cứu về phát triển bền vững các khu công nghiệp ở các<br /> nước và Việt Nam<br /> 1.3. Định hướng nghiên cứu trong luận án<br /> <br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN<br /> VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> 2.1. Khái niệm phát triển bền vững khu công nghiệp và các tiêu chí đánh giá<br /> 2.2. Nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững các khu công nghiệp<br /> 2.3. Kinh nghiệm phát triển bền vững các khu công nghiệp của một số quốc<br /> gia và địa phương<br /> <br /> Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG<br /> NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 3.1. Thuận lợi và khó khăn về môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Nguyên<br /> 3.2. Thực trạng phát triển bền vững khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên<br /> 3.3. Thực trạng tổ chức bộ máy của ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên<br /> 3.4. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> 18<br /> 22<br /> 24<br /> 24<br /> 43<br /> 56<br /> 71<br /> 71<br /> 74<br /> 93<br /> 96<br /> <br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI<br /> PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU<br /> CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 4.1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn để phát triển bền vững các khu công<br /> nghiệp giai đoạn 2015-2020<br /> 4.2. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững các khu công<br /> nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian tới<br /> 4.3. Giải pháp tiếp tục phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020<br /> 4.4. Kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các<br /> Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân<br /> dân tỉnh<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 119<br /> 119<br /> 120<br /> 124<br /> 139<br /> 144<br /> 146<br /> 147<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> BQL các KCN<br /> <br /> : Ban quản lý các Khu công nghiệp<br /> <br /> BVMT<br /> <br /> : Bảo vệ môi trường<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CN<br /> <br /> : Công nghiệp<br /> <br /> ĐTNN<br /> <br /> : Đầu tư nước ngoài<br /> <br /> GTSX<br /> <br /> : Giá trị sản xuất<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : Khu công nghiệp<br /> <br /> KCX<br /> <br /> : Khu chế xuất<br /> <br /> KKT<br /> <br /> : Khu kinh tế<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> : Kinh tế - xã hội<br /> <br /> NSLĐ<br /> <br /> : Năng suất lao động<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> PTBV<br /> <br /> : Phát triển bền vững<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> : Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH TRONG LUẬN ÁN<br /> Trang<br /> Bảng 3.1:<br /> <br /> Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm của Thái Nguyên<br /> <br /> 72<br /> <br /> Bảng 3.2:<br /> <br /> Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thái Nguyên<br /> <br /> 73<br /> <br /> Bảng 3.3:<br /> <br /> Vị trí của các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 97<br /> <br /> Bảng 3.4:<br /> <br /> Tình hình GPMB của KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 98<br /> <br /> Bảng 3.5:<br /> <br /> Tỷ lệ lấp đầy các KCN Thái Nguyên<br /> <br /> 99<br /> <br /> Bảng 3.6:<br /> <br /> Đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh<br /> của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> Bảng 3.7:<br /> <br /> Giá thuê đất có cơ sở hạ tầng/m2/50 năm tại một vài<br /> KCN trên địa bàn tỉnh năm 2013<br /> <br /> Bảng 3.8:<br /> <br /> 100<br /> 103<br /> <br /> Thu nhập và việc làm trong các KCN trên địa bàn tỉnh<br /> Thái Nguyên<br /> <br /> Biểu đồ 3.1: GDP trên đầu người của tỉnh Thái Nguyên năm 2010-2013<br /> <br /> 107<br /> <br /> 73<br /> <br /> Biểu đồ 3.2: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công<br /> nghiệp tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 78<br /> <br /> Biểu đồ 3.3: Đánh giá doanh thu xuất khẩu trên một ha đất công<br /> nghiệp trong giai đoạn 2011-2014<br /> <br /> 101<br /> <br /> Biểu đồ 3.4: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện<br /> hành tại các KCN tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011-2014<br /> <br /> 104<br /> <br /> Biểu đồ 3.5: Mức đóng nộp ngân sách từ các khu công nghiệp trên<br /> địa bàn tỉnh trong các năm 2011-2014<br /> Hình 3.1:<br /> <br /> 105<br /> <br /> Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 75<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản