intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam

Chia sẻ: Haanh Haanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:178

212
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam nhằm luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn về hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho khai thác các mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam. Để nắm vững nội dung chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> NGÔ SỸ THỌ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ KHAI THÁC<br /> MỎ DẦU KHÍ CẬN BIÊN TẠI VIỆT NAM<br /> Ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 62.34.04.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> NGÔ SỸ THỌ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ KHAI THÁC<br /> MỎ DẦU KHÍ CẬN BIÊN TẠI VIỆT NAM<br /> Ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 62.34.04.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS Nhâm Văn Toán<br /> GS. TS Phan Huy Đƣờng<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các tài liệu,<br /> thông số, số liệu sử dụng trong Luận án đƣợc trích từ nguồn gốc rõ ràng, các<br /> kết quả nêu ra trong Luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Ngô Sỹ Thọ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ<br /> DANH MỤC GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ........................................................... 8<br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc ................................................... 8<br /> 1.1.1. Các công trình đề cập đến hiệu quả kinh tế ..................................... 8<br /> 1.1.2. Các công trình về hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên .......10<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc ................................................. 12<br /> 1.3. Đánh giá các công trình có liên quan và các vấn đề cần bổ sung<br /> nghiên cứu.................................................................................................... 21<br /> CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH<br /> TẾ KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ CẬN BIÊN ................................................ 23<br /> 2.1. Mỏ dầu khí cận biên và đặc điểm khai thác mỏ dầu khí cận biên ........ 23<br /> 2.1.1. Mỏ dầu khí cận biên ....................................................................... 23<br /> 2.1.2. Đặc điểm khai thác mỏ dầu khí cận biên ....................................... 25<br /> 2.2. Hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên................................... 34<br /> 2.2.1. Hiệu quả và hiệu quả kinh tế .......................................................... 34<br /> 2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận<br /> biên ........................................................................................................... 45<br /> 2.2.3. Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả kinh tế trong khai thác mỏ dầu<br /> khí cận biên .............................................................................................. 47<br /> <br /> 2.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí<br /> cận biên ..................................................................................................... 52<br /> 2.3. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác mỏ<br /> dầu khí cận biên và bài học cho Việt Nam .................................................. 57<br /> 2.3.1. Kinh nghiệm Trung Quốc .............................................................. 57<br /> 2.3.2. Kinh nghiệm Indonesia .................................................................. 60<br /> 2.3.3. Kinh nghiệm Ni- gê-ri-a ................................................................. 64<br /> 2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ............................................... 66<br /> CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ KHAI THÁC MỎ<br /> DẦU KHÍ CẬN BIÊN TẠI VIỆT NAM ....................................................... 68<br /> 3.1. Khái quát về khai thác các mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam............. 68<br /> 3.1.1. Cơ chế chính sách của Nhà nƣớc về khai thác các mỏ dầu khí<br /> cận biên tại Việt Nam ............................................................................... 68<br /> 3.1.2. Tình hình khai thác các mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam ........... 73<br /> 3.2. Phân tích hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam .... 91<br /> 3.2.1. Hiệu quả kinh tế trong khai thác mỏ Dừa ...................................... 91<br /> 3.2.2. Hiệu quả kinh tế trong khai thác mỏ Kình Ngƣ Trắng .................. 96<br /> 3.2.3. Hiệu quả kinh tế trong khai thác mỏ khí Báo Vàng, Lô 112 ....... 106<br /> 3.3. Đánh giá Hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam...115<br /> CHƢƠNG 4 ĐỊNH HƢỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO<br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ CẬN BIÊN TẠI<br /> VIỆT NAM ................................................................................................... 118<br /> 4.1. Định hƣớng quốc gia về phát triển khai thác mỏ dầu khí nói chung<br /> và mỏ dầu khí cận biên nói riêng tại Việt Nam trong thời gian tới ........... 118<br /> 4.1.1. Định hƣớng của nhà nƣớc về khai thác các mỏ dầu khí .............. 118<br /> 4.1.2. Định hƣớng khai thác các mỏ dầu khí cận biên ........................... 122<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2