Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
89
lượt xem
31
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh, để từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> PHẠM VĂN ĐÀM<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN<br /> HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Kinh tế<br /> Mã số: 62.38.01.07<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ĐÌNH HẢO<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các thông tin, số liệu nêu trong Luận án là trung thực. Các<br /> luận điểm kế thừa được trích dẫn rõ ràng. Kết quả nghiên cứu<br /> của Luận án chưa từng được công bố trong công trình nào<br /> khác.<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Phạm Văn Đàm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU… ............................................................................................................. 1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ................................................................. 9<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................... 9<br /> 1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu ............................................................................. 25<br /> Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM<br /> THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH ....... .30<br /> 2.1. Khái quát về biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng tín dụng ...................... 30<br /> 2.2. Tổng quan pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp<br /> bảo lãnh .................................................................................................................. 52<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP<br /> ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM ............... 75<br /> 3.1. Thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo lãnh thực hiện hợp<br /> đồng tín dụng ......................................................................................................... 75<br /> 3.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng<br /> biện pháp bảo lãnh ................................................................................................. 89<br /> 3.3. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo đảm<br /> thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh ........................................ 113<br /> Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ<br /> BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO<br /> LÃNH Ở VIỆT NAM .......................................................................................... 125<br /> 4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng<br /> bằng biện pháp bảo lãnh ở Việt Nam… .............................................................. 125<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng<br /> biện pháp bảo lãnh ở Việt Nam ........................................................................... 136<br /> KẾT LUẬN… .................................................................................................... .147<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO… .................................................... .150<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Tín dụng là một trong những chức năng cơ bản trong hoạt động của ngân<br /> hàng và các tổ chức tín dụng, đồng thời là một loại hình đáp ứng hiệu quả nhu cầu<br /> cung cấp vốn cho nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng thực chất là quan hệ mà một<br /> bên chủ thể là ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay tiền tệ nhằm đáp ứng các yêu<br /> cầu về vốn hoặc nhu cầu khác của mọi chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội.<br /> Cho đến thời điểm hiện nay, tín dụng ngân hàng thông qua hoạt động của các<br /> ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng vẫn là nguồn cung cấp vốn quan trọng,<br /> có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế so với các hình thức cung cấp vốn khác.<br /> Trong những năm qua, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng<br /> thương mại, tổ chức tín dụng được hình thành và phát triển, tuy nhiên, cùng với<br /> sự lớn mạnh về quy mô, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hiện nay vẫn<br /> đang tiềm ẩn những yếu kém, rủi ro nhất định, như rủi ro tín dụng và rủi ro thanh<br /> khoản khá lớn, tính ổn định, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh chưa cao.<br /> Nhiều tổ chức tín dụng hoạt động thiếu công khai, minh bạch. Nguyên tắc thị<br /> trường trong hoạt động ngân hàng chưa được đề cao.<br /> Hình thức pháp lý của quan hệ tín dụng ngân hàng là hợp đồng tín dụng.<br /> Hợp đồng tín dụng là một dạng cụ thể của hợp đồng vay tài sản được quy định<br /> trong Bộ luật Dân sự, tuy nhiên, bên cạnh việc chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân<br /> sự, nó còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về tín dụng ngân hàng. Hợp đồng tín<br /> dụng có những đặc trưng riêng, mà một trong số đó là thường có biện pháp bảo<br /> đảm đi kèm nhằm đảm bảo quyền lợi của bên cho vay, đề phòng các trường hợp<br /> rủi ro có thể xảy ra. Về bản chất, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín<br /> dụng là những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng tín<br /> dụng, nó có thể là điều kiện bắt buộc trong một số trường hợp theo quy định của<br /> <br /> 1<br /> <br /> pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên nhằm bảo đảm cho việc thu hồi vốn<br /> vay của ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nhằm tạo cơ chế pháp lý phù hợp<br /> đảm bảo an toàn cho các giao dịch dân sự, kinh tế và thương mại, thời gian qua,<br /> Nhà nước đã quan tâm xây dựng và liên tục bổ sung, hoàn thiện các quy định của<br /> pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nói chung và giao dịch bảo đảm<br /> nói riêng. Bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng là<br /> loại quan hệ phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tuy nhiên, pháp luật về<br /> các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng nói chung và các quy định về<br /> bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng bảo lãnh nói riêng mặc dù có những<br /> đặc thù nhất định, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ và dựa trên nền tảng của<br /> pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.<br /> Trong số các biện pháp bảo đảm tín dụng, bảo đảm thực hiện hợp đồng tín<br /> dụng bằng biện pháp bảo lãnh là biện pháp đối nhân, phụ thuộc vào uy tín của bên<br /> bảo lãnh. Bảo lãnh cũng có thể được sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ của ngân<br /> hàng và các tổ chức tín dụng với tư cách là một hoạt động cấp tín dụng. Quá trình<br /> xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật về vấn đề này đã có những thay đổi<br /> nhất định về tư duy lập pháp cũng như cách hiểu về bản chất của biện pháp bảo<br /> lãnh. Điều này chi phối thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh để bảo đảm thực<br /> hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng và đã phát sinh những bất cập nhất định.<br /> Theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995 và Nghị định số<br /> 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ<br /> chức tín dụng, biện pháp bảo lãnh là bảo lãnh đối vật, bên bảo lãnh chỉ được bảo<br /> lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng và bên<br /> bảo lãnh có thể thoả thuận biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản của bên bảo lãnh để<br /> bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.<br /> Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng như Bộ luật Dân sự năm<br /> 2015 và hệ thống các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm hiện hành,<br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản