intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

213
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, xác định các quan điểm và giải pháp bảo đảm liên quan đến thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay; góp phần lưu giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị cao quý của trong tiến trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐOÀN THANH NÔ<br /> <br /> Thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ<br /> ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt d©n gian<br /> ë ViÖt Nam hiÖn nay<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐOÀN THANH NÔ<br /> <br /> Thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ<br /> ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt d©n gian<br /> ë ViÖt Nam hiÖn nay<br /> <br /> Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS, TS. TRẦN NGỌC ĐƯỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi; các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án là trung<br /> thực, có xuất xứ rõ ràng; những phát hiện đưa ra trong luận<br /> án là kết quả nghiên cứu của tác giả luận án.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Đoàn Thanh Nô<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ<br /> NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước<br /> 1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu<br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ<br /> <br /> 9<br /> 17<br /> 20<br /> <br /> HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.1. Khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật<br /> dân gian và khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật về quyền sở<br /> hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian<br /> 2.2. Đặc điểm, vai trò và các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về<br /> quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian<br /> 2.3. Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ<br /> thuật dân gian ở một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT<br /> VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ<br /> THUẬT DÂN GIAN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 3.1. Thực trạng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn<br /> học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay<br /> 3.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác<br /> phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay<br /> <br /> 24<br /> 37<br /> 55<br /> <br /> 73<br /> 73<br /> 85<br /> <br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP<br /> LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC<br /> NGHỆ THUẬT DÂN GIAN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 4.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với<br /> tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay<br /> 4.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với<br /> tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 108<br /> <br /> 108<br /> 118<br /> 135<br /> 140<br /> 141<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CHXHCN<br /> <br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> QSHTT (IPR)<br /> <br /> Quyền sở hữu trí tuệ<br /> <br /> Sđd<br /> <br /> Sách đã dẫn<br /> <br /> SHTT<br /> <br /> Sở hữu trí tuệ<br /> <br /> TC<br /> <br /> Tạp chí<br /> <br /> THPL<br /> <br /> Thực hiện pháp luật<br /> <br /> TPVH<br /> <br /> Tác phẩm văn học<br /> <br /> TPVHNT<br /> <br /> Tác phẩm văn học nghệ thuật<br /> <br /> TPVHNTDG<br /> <br /> Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian<br /> <br /> VHNT<br /> <br /> Văn học nghệ thuật<br /> <br /> VHNTDG<br /> <br /> Văn học nghệ thuật dân gian<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2