intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:189

0
39
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật cơ bản đến khả năng nhân giống bằng giâm chồi và trồng cà chua thương phẩm trên hệ thống khí canh, đề tài đề xuất hướng ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân giống và sản xuất cà chua lai F1- giống Estyva tại Việt Nam; Đưa công nghệ khí canh áp dụng hiệu quả trong sản xuất cà chua theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cà chua F1 giống Estyva bằng công nghệ khí canh

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> TRƯ NG Đ I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> HOÀNG TH NGA<br /> <br /> NGHIÊN C U K THU T NHÂN GI NG VÀ TR NG<br /> CÀ CHUA F1 GI NG ESTYVA B NG CÔNG NGH<br /> <br /> KHÍ CANH<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: Tr ng tr t<br /> Mã s : 62 62 01 01<br /> <br /> Ngư i hư ng d n: GS.TS. Nguy n Quang Th ch<br /> GS.TS. Tr n Kh c Thi<br /> <br /> HÀ N I - 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan r ng s li u và k t qu nghiên c u trong lu n án này<br /> là trung th c và chưa đư c s d ng đ b o v m t h c v nào.<br /> Tôi xin cam đoan r ng m i s giúp đ cho vi c th c hi n lu n án này<br /> đã đư c c m ơn và các thông tin trích d n trong lu n án đ u đã đư c ch rõ<br /> ngu n g c.<br /> Tác gi<br /> <br /> Hoàng Th Nga<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Hoàn thành lu n án này, trư c h t tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c t i<br /> GS.TS. Nguy n Quang Th ch, GS.TS. Tr n Kh c Thi đã t n tình hư ng d n,<br /> dìu d t, t o m i đi u ki n thu n l i và chia s nh ng khó khăn cùng tôi trong<br /> su t quá trình hoàn thành lu n án này. Đ c bi t là GS.TS. Nguy n Quang<br /> Th ch ngư i th y kính m n đã đào t o giúp đ tôi t khi tôi còn là m t sinh<br /> viên c a Trư ng Đ i h c Nông nghi p I cho t i t n hôm nay. M t l n n a xin<br /> đư c t lòng bi t ơn và kính tr ng đ n Th y.<br /> Trong th i gian qua, tôi đã nh n đư c s giúp đ quý báu c a Ban lãnh<br /> đ o Vi n Sinh h c nông nghi p, đ c bi t là PGS.TS. Nguy n Th Lý Anh, đã<br /> t o đi u ki n thu n l i đ tôi hoàn thành lu n án. C m ơn các cán b nhân<br /> viên và các th h sinh viên Vi n Sinh h c nông nghi p đã giúp đ tôi trong<br /> su t th i gian th c hi n đ tài.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn các th y, cô giáo B môn Sinh lý th c v t,<br /> Vi n Đào t o Sau đ i h c, Khoa Nông h c Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i<br /> ® t o đi u ki n giúp tôi hoàn thành t t m i m c tiêu nghiên c u, đ c bi t là<br /> GS.TS Hoàng Minh T n ngư i đã giúp tôi ch nh s a đ hoàn thành lu n án này.<br /> Tôi r t bi t ơn nh ng ngư i thân trong gia đình đã luôn bên c nh quan<br /> tâm, đ ng viên khích l và t o đi u ki n t t nh t cho tôi h c t p và nghiên c u.<br /> Tôi cũng xin bày t lòng bi t ơn t i các b n bè, đ ng nghi p đã đ ng<br /> viên, giúp đ trong su t th i gian th c hi n đ tài.<br /> Tác gi<br /> <br /> Hoàng Th Nga<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i c m ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các ký hi u, ch vi t t t<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c các b ng<br /> <br /> viii<br /> <br /> Danh m c hình<br /> <br /> xi<br /> <br /> M Đ U<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính c p thi t c a đ tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> M c tiêu c a đ tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nh ng đóng góp m i c a lu n án<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Gi i h n c a đ tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U<br /> 1.1<br /> <br /> Gi i thi u chung v cây cà chua<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 1.1.1 Đ c đi m th c v t h c cơ b n c a cây cà chua<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2 Yêu c u c a cây cà chua đ i v i đi u ki n ngo i c nh<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3 Tình hình s n xu t và tiêu th cà chua<br /> 1.2<br /> <br /> Công ngh khí canh<br /> <br /> 15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.1 L ch s phát tri n c a công ngh khí canh<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.2 Ưu, như c đi m c a công ngh khí canh<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> ng d ng c a công ngh khí canh trong nhân gi ng và s n<br /> xu t nông s n<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.4 Nh ng y u t k thu t nh hư ng đ n quá trình nhân gi ng và<br /> tr ng tr t b ng công ngh khí canh<br /> <br /> 28<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chương 2 V T LI U N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1<br /> <br /> Đ i tư ng và v t li u nghiên c u<br /> <br /> 37<br /> 37<br /> <br /> 2.1.1 Đ i tư ng nghiên c u:<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2 V t li u nghiên c u<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.2.1 Nghiên c u nhân gi ng cây cà chua F1 b ng phương pháp<br /> giâm ch i trên h th ng khí canh<br /> 2.2.2 Nghiên c u k thu t tr ng cà chua F1 b ng h th ng khí canh:<br /> 2.3<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 41<br /> 41<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.3.1 Phương pháp b trí thí nghi m<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.3.2 Phương pháp theo dõi, đánh giá<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.3.3 Phương pháp x lý s li u<br /> <br /> 49<br /> <br /> Chương 3 K T QU VÀ TH O LU N<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Nghiên c u nhân gi ng cây cà chua F1 b ng phương pháp giâm<br /> ch i trên h th ng khí canh<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.1.1 Nghiên c u nh hư ng c a s lá đ l i trên cây m đ n kh<br /> năng nhân ch i cây cà chua F1 trên h th ng khí canh<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.1.2 Nghiên c u nh hư ng c a dung d ch dinh dư ng đ n kh<br /> năng nhân ch i cây cà chua F1 trên h th ng khí canh<br /> <br /> 52<br /> <br /> 3.1.3 Nghiên c u nh hư ng c a pH dung d ch đ n kh năng nhân<br /> gi ng cây cà chua F1 b ng phương pháp giâm ch i trên h<br /> th ng khí canh<br /> <br /> 54<br /> <br /> 3.1.4 Nghiên c u nh hư ng c a chu kỳ phun dinh dư ng đ n kh<br /> năng nhân ch i cây cà chua F1 trên h th ng khí canh<br /> 3.1.5<br /> <br /> 55<br /> <br /> Nghiên c u nh hư ng c a đ d n đi n (EC) dung d ch dinh<br /> dư ng đ n kh năng nhân ch i cây cà chua F1 ch i trên h<br /> th ng khí canh<br /> <br /> 56<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản