intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
11
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu, khảo sát đặc điểm của việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh trên các báo mạng hiện nay, đồng thời lí giải các nhân tố ngôn ngữ - xã hội tác động đến việc sử dụng chúng. Từ đó, luận án góp phần vào nghiên cứu vấn đề từ ngữ mượn nói riêng, tiếp xúc ngôn ngữ nói chung từ góc độ ngôn ngữ học xã hội; góp phần vào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN MINH HÙNG<br /> <br /> TỪ NGỮ TIẾNG ANH TRÊN<br /> CÁC PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TIẾNG VIỆT<br /> (TỪ TƢ LIỆU CỦA MỘT SỐ BÁO MẠNG TIẾNG VIỆT)<br /> <br /> Ngành : Ngôn ngữ học<br /> Mã số : 9229020<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS. TS. NGUYỄN VĂN KHANG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được công<br /> bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nội dung luận án có tham khảo và sử<br /> dụng ngữ liệu được trích dẫn từ các tác phẩm và nguồn tư liệu đăng tải trên<br /> các trang thông tin điện tử theo danh mục tài liệu tham khảo của luận án.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Trần Minh Hùng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ<br /> LÍ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN ............................................................................ 8<br /> 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ............................................................... 8<br /> 1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu hiện tượng từ ngữ vay mượn trên thế<br /> giới......................................................................................................................... 8<br /> 1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu hiện tượng từ ngữ vay mượn ở Việt<br /> Nam và các từ ngữ Anh trên các phương tiện truyền thông ............................... 14<br /> 1.1.3. Nhận xét và hướng triển khai của luận án................................................. 24<br /> 1.2. Cơ sở lí thuyết của luận án ........................................................................... 26<br /> 1.2.1. Cơ sở lí thuyết về vay mượn từ vựng........................................................ 26<br /> 1.2.2. Tổng hợp về từ mượn và từ ngữ tiếng Anh trong tiếng Việt .................... 42<br /> 1.2.3. Một số vấn đề về chuẩn hóa ngôn ngữ...................................................... 45<br /> 1.2.4. Một số vấn đề về báo mạng tiếng Việt...................................................... 51<br /> 1.3. Tiểu kết......................................................................................................... 54<br /> CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ NGỮ TIẾNG ANH TRÊN MỘT SỐ<br /> BÁO MẠNG TIẾNG VIỆT .............................................................................. 56<br /> 2.1. Đặt vấn đề..................................................................................................... 56<br /> 2.2. Đặc điểm về hình thức xuất hiện từ ngữ tiếng Anh trên một số báo mạng<br /> tiếng Việt ............................................................................................................. 57<br /> 2.2.1. Sử dụng nguyên dạng từ ngữ tiếng Anh ................................................... 58<br /> 2.2.2. Phiên (Phiên chuyển) ................................................................................ 64<br /> 2.2.3. Rút gọn âm tiết .......................................................................................... 69<br /> 2.2.4. Viết tắt ....................................................................................................... 70<br /> 2.2.5. Nhận xét .................................................................................................... 72<br /> 2.3. Đặc điểm nghĩa của các từ ngữ tiếng Anh trên báo mạng tiếng Việt .... 74<br /> 2.3.1. Đặc điểm chung......................................................................................... 74<br /> 2.3.2. Giữ nguyên nghĩa ...................................................................................... 78<br /> 2.3.3. Biến động nghĩa ........................................................................................ 79<br /> 2.4. Đặc điểm từ loại của các từ ngữ tiếng Anh trên báo mạng.......................... 85<br /> 2.5. Đặc điểm của các cụm từ tiếng Anh trên báo mạng .................................... 87<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.6. Tiểu kết......................................................................................................... 91<br /> CHƢƠNG 3: TỪ NGỮ TIẾNG ANH TRÊN BÁO MẠNG TIẾNG VIỆT<br /> VỚI VIỆC GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT .................... 93<br /> 3.1. Những vấn đề chung về “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” ................. 93<br /> 3.1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................. 93<br /> 3.1.2. Khái niệm và nội dung của khái niệm “giữ gìn sự trong sáng của tiếng<br /> Việt” .................................................................................................................... 94<br /> 3.1.3. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt với chuẩn hóa tiếng Việt ................ 97<br /> 3.1.4. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đối với từ ngữ vay mượn ............... 97<br /> 3.1.5. Vấn đề đặt ra về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đối với từ ngữ vay<br /> mượn.................................................................................................................... 99<br /> 3.2. Các văn bản quy định liên quan đến việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh trong<br /> tiếng Việt ........................................................................................................... 100<br /> 3.2.1. Các văn bản quy định .............................................................................. 100<br /> 3.2.2. Nhận xét .................................................................................................. 107<br /> 3.3. Khảo sát ý kiến xung quanh việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh trong tiếng<br /> Việt và trên báo mạng tiếng Việt ...................................................................... 111<br /> 3.3.1. Giới hạn khảo sát..................................................................................... 111<br /> 3.3.2. Các khảo sát cụ thể.................................................................................. 112<br /> 3.3.3. Khảo sát các ý kiến của những người liên quan ..................................... 120<br /> 3.4. Nhận xét và kiến nghị đề xuất .................................................................... 136<br /> 3.4.1. Nhận xét .................................................................................................. 136<br /> 3.4.2. Kiến nghị đề xuất .................................................................................... 138<br /> 3.5. Tiểu kết....................................................................................................... 143<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................... 146<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 149<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ...................... 163<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN........................................................................ 163<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> iv<br /> <br /> CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> 1. CÁC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1. Từ ngữ tiếng Anh nguyên dạng không dịch nghĩa<br /> <br /> 60<br /> <br /> Bảng 2.2. Từ ngữ tiếng Anh nguyên dạng có dịch nghĩa<br /> <br /> 63<br /> <br /> Bảng 2.3. Tổng hợp hình thức của từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 73<br /> <br /> Bảng 2.4. Các cụm từ tiếng Anh trên báo mạng tiếng Việt<br /> <br /> 87<br /> <br /> Bảng 3.1. Lựa chọn cách viết của các từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 113<br /> <br /> Bảng 3.2. Lựa chọn cách viết của các từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 114<br /> <br /> 2. CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> Biểu đồ 2.1. Từ ngữ tiếng Anh nguyên dạng không dịch nghĩa<br /> <br /> 60<br /> <br /> Biểu đồ 2.2. Từ ngữ tiếng Anh nguyên dạng có dịch nghĩa<br /> <br /> 64<br /> <br /> Biểu đồ 2.3. Tỉ lệ sử dụng cụm từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 88<br /> <br /> Biểu đồ 2.4. Tỉ lệ sử dụng cụm từ tiếng Anh trong các chuyên mục<br /> trên báo mạng tiếng Việt<br /> <br /> 90<br /> <br /> Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ lựa chọn cách viết của từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 113<br /> <br /> Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ lựa chọn cách viết của từ tiếng Anh trên báo mạng<br /> tiếng Việt<br /> <br /> 115<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản