intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:228

0
41
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ: Phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án dựa trên cơ sở nhận diện nội hàm lý luận chung và thực tế, yêu cầu phát triển thương mại văn minh hiện đại trên địa bàn Hà Nội; đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh sự phát triển thương mại trên địa bàn Thủ đô theo hướng văn minh, hiên đại, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI    NGUYỄN MINH TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THEO HƯỚNG  VĂN MINH, HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN  2030 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI ­ 2015
 2. 2   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              BỘ CÔNG  THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI    NGUYỄN MINH TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THEO HƯỚNG  VĂN MINH, HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 Chuyên ngành: THƯƠNG MẠI Mã số: 62.34.10.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
 3. 3
 4. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án "Phát triển thương mại Hà Nội theo  hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030" là công trình  nghiên cứu của bản thân. Những phần sử  dụng tài liệu tham khảo  trong luận án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các số  liệu, kết quả  trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực, nếu sai  tôi   xin   chịu   hoàn   toàn   trách   nhiệm   và   chịu   mọi   kỷ   luật   của   Viện   Nghiên cứu Thương mại đề ra. Xin trân trọng cảm ơn./. Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tâm
 5. ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình vẽ, đồ thị viii MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN 5 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN   18 THƯƠNG MẠI THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI 1.1. Khái niệm phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện   18 đại 1.1.1. Thương mại và phát triển thương mại   18 1.1.2. Văn minh và hiện đại 21 1.1.3. Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại 22 1.1.4. Phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại  23 trên địa bàn thành phố Hà Nội 1.2. Phân biệt giữa cơ sở kinh doanh thương mại truyền thống và   24 hiện đại 1.3. Một số loại hình cơ sở kinh doanh thương mại hiện đại 26 1.3.1. Siêu thị 26 1.3.2. Trung tâm thương mại 29 1.3.3. Cửa hàng bách hóa 33
 6. iii 1.3.4. Cửa hàng chuyên doanh 33 1.3.5. Cửa hàng tiện lợi 34 1.3.6. Cửa hàng bán giá rẻ 35 1.3.7. Chuỗi cửa hàng bán lẻ 36 1.3.8. Trung tâm kho hàng phân phối 39 1.3.9. Thương mại điện tử 40 1.4. Tiêu chí đánh giá phát triển thương mại theo hướng văn minh,  41 hiện đại   1.4.1. Tiêu chí định lượng   41 1.4.2. Tiêu chí định tính 43 1.5. Nội dung và  sự  cần thiết phát triển thương mại theo hướng  44 văn minh, hiện đại  1.6. Các yếu tố  ảnh hưởng đến phát triển thương mại văn minh,  45 hiện đại  1.6.1. Yếu tố kinh tế 45 1.6.2.  Yếu tố   chính  sách,  pháp luật  quản lý  nhà  nước   về  45 thương mại 1.6.3. Yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội 46 1.6.4. Các yếu tố khác 47 1.7. Kinh nghiệm quốc tế  về  phát triển thương mại theo hướng  48 văn  minh, hiện đại 1.7.1. Kinh nghiệm của một số Thủ đô quốc tế về phát triển  48 thương mại theo hướng văn minh, hiện đại 1.7.2. Một số bài học chung trong phát triển thương mại văn  53 minh, hiện đại KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 57 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  59 THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 2008 ­ 2013 2.1. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế ­ thương mại Hà Nội  59
 7. iv 2.2.  Thực trạng phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn  64 minh, hiện đại giai đoạn 2008 ­ 2013 2.2.1. Tổ  chức mạng lưới, trình độ  công nghệ  thương mại  64 bán lẻ thành phố Hà Nội 2.2.2. Thực trạng cơ cấu các tổ  chức, nhân lực cho quản trị  86 hệ thống thương mại bán lẻ 2.2.3.  Thực trạng quản lý nhà nước với phát triển thương  90 mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại 2.3. Đánh giá chung thực trạng phát triển thương mại Hà Nội theo  106 hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2008 ­ 2013 2.3.1.   Những  kết  quả   đạt  được   trong   quá   trình   phát  triển   106 thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình  109 phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện  đại KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 117 CHƯƠNG   3.   PHƯƠNG   HƯỚNG   VÀ   GIẢI   PHÁP   PHÁT   TRIỂN  120 THƯƠNG   MẠI   HÀ   NỘI   THEO   HƯỚNG   VĂN   MINH,   HIỆN   ĐẠI  ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 3.1.   Bối   cảnh   quốc   tế   và   trong   nước   tác   động   đến   phát   triển  120 thương mại của Việt Nam và Hà Nội theo hướng văn minh, hiện  đại 3.2. Quan điểm và mục tiêu, phương hướng phát triển thương mại  124 Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại 3.2.1. Quan điểm 124 3.2.2. Mục tiêu 126 3.2.3. Phương hướng 126 3.3.   Giải   pháp   phát   triển   thương   mại   Hà   Nội   theo   hướng   văn  minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030 133 3.3.1. Nâng cao và thống nhất nhận thức, chỉ đạo phát triển   133 thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại
 8. v 3.3.2. Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí thương mại văn minh,   134 hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.3.3. Hoàn thiện quy hoạch và tạo quỹ đất phát triển  144 thương mại theo hướng văn minh, hiện đại 3.3.4. Khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục  145 vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại  3.3.5.  Kiên quyết giải tỏa chợ  cóc, chợ  tạm và tăng cường   148 quản lý thị trường 3.3.6. Đồng bộ hóa điều kiện và năng lực thương mại điện  149 tử 3.3.7. Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại văn minh,  150 hiện đại    3.3.8. Khuyến khích các tổ chức thương mại chủ động tự tái  151 cấu trúc và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại 3.3.9. Các giải pháp khác 155 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 157 KIẾN NGHỊ 159          KẾT LUẬN 162 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC 170
 9. vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm CCHC Cải cách hành chính CNH,HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân GCNQSD Đ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HTX Hợp tác xã NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PCCC Phòng cháy chữa cháy ST Siêu thị STCD Siêu thị chuyên doanh STTH Siêu thị tổng hợp TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMĐT Thương mại điện tử TSBĐ Tài sản bảo đảm TTTM Trung tâm thương mại UBND Ủy ban nhân dân VMHĐ Văn minh, hiện đại AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á GDP Tổng sản phẩm quốc nội WTO Tổ chức Thương mại thế giới
 10. vii DANH MỤC CÁC BẢNG TT Nội dung Trang Bảng 1.1. So sánh thương mại bán lẻ  truyền thống và hiện  24 đại 1 Bảng 2.1. Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội theo giá hiện  60 hành, phân theo khu vực kinh tế. 2 Bảng 2.2. Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân  62 theo loại hình kinh tế và phân theo nhóm hàng giai  đoạn 2008 ­ 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội 3 Bảng  2.3. Doanh thu thương nghiệp, dịch vụ phân theo loại  63 hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế 4 Bảng 2.4. Số  lượng một số  loại hình tổ  chức thương mại   65 trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008­2013 5 Bảng 2.5. Phân loại siêu thị trên địa bàn Hà Nội năm 2013 72 6 Bảng 2.6. Phân loại trung tâm thương mại trên địa bàn Hà  75 Nội năm 2013. 7 Bảng 2.7. Số lượng doanh nghiệp thương nghiệp, lưu trú và ăn  87 uống, dịch vụ 2008 ­ 2013 8 Bảng 2.8. Cơ sở kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ cá thể  89 phân theo ngành nghề giai đoạn 2008 ­ 2013 9 Phụ lục 1. Phiếu điều tra, khảo sát 170 10 Phụ lục 2. Tổng hợp kết quả phiếu điều tra, khảo sát 177 11 Phụ lục 3. Dân số trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008­2013 182 12 Phụ  lục 4. Một số  chỉ  tiêu chủ  yếu thương mại nội địa trên  182 địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008­2013 13 Phụ  lục 5. Cơ  cấu tổng mức bán lẻ  hàng hoá theo giá hiện  183 hành phân theo loại hình kinh tế  giai đoạn 2008 ­  2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội 14 Phụ  lục 6. Cơ  cấu doanh thu thương nghiệp, dịch vụ  phân  183 theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế
 11. viii 15 Phụ lục 7. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội   184 giai đoạn 2008 – 2013 16 Phụ  lục 8. Cơ  cấu xuất khẩu   trên địa bàn thành phố  Hà Nội  185 giai đoạn 2008­2013 17 Phụ   lục   9.   Kim   ngạch   nhập   khẩu   trên   địa   bàn   Hà   Nội  186 giai đoạn 2008 ­ 2013 18 Phụ lục 10. Cơ cấu nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội giai đoạn  187 2008 ­ 2013 19 Phụ lục 11. Cơ cấu doanh nghiệp thương nghiệp, lưu trú và ăn   187 uống, dịch vụ 2008 ­ 2013 20 Phụ lục 12. Cơ cấu cơ sở kinh doanh thương nghiệp và dịch  188 vụ  cá thể  phân theo ngành nghề  giai đoạn 2008 ­  2013 21 Phụ  lục 13. Lao động các doanh nghiệp thương nghiệp, lưu   188 trú   và   ăn   uống,   dịch   vụ   trên   địa   bàn   giai   đoạn  2008­2013 22 Phụ   lục   14.   Cơ   cấu   lao   động   các   doanh   nghiệp   thương   189 nghiệp, lưu trú và ăn uống, dịch vụ  trên địa bàn  giai đoạn 2008­2013 23 Phụ lục 15. Lao động thương nghiệp và dịch vụ  cá thể phân  189 theo ngành nghề giai đoạn 2008­2013 24 Phụ  lục 16. Cơ  cấu lao động thương nghiệp và dịch vụ  cá  190 thể phân theo ngành nghề giai đoạn 2008­2013 25 Phụ  lục 17. Số thuê bao điện thoại và internet trên địa bàn Hà  190 Nội 26 Phụ lục 18. Số cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo  191 ứng dụng CNTT có đến 01/7/2012 27 Phụ lục 19. Số cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo  191 ứng   dụng   CNTT   trên   địa   bàn   Hà   Nội   có   đến  01/7/2012 28 Phụ lục 20. Số cơ sở SXKD cá thể  có địa điểm cố  định ứng  192 dụng CNTT trên địa bàn Hà Nội 29 Phụ  lục 21. Số  lượng các đơn vị  có giao dịch thương mại  192 điện tử  trên địa bàn thành phố  Hà Nội phân theo   lĩnh vực hoạt động thời điểm 31/12/2013 30 Phụ  lục 22. Khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn  193 Hà Nội giai đoạn 2008­2013.
 12. ix 31 Phụ lục 23. Khối lượng hàng hóa luân chuyển trên địa bàn Hà  194 Nội giai đoạn 2008­2013 32 Phụ  lục 24. Tuyến phố  đi bộ  ­ chợ  đêm Đồng Xuân, quận  195 Hoàn Kiếm 33 Phụ  lục 25. Thống kê siêu thị trên địa bàn thành phố  Hà Nội  196 tại thời điểm 31/12/2013 32 Phụ  lục  26.  Thống  kê   trung  tâm  thương  mại  trên  địa  bàn  201 thành phố Hà Nội tại thời điểm 31/12/2013 33 Phụ  lục 27. Tổng hợp phân loại siêu thị, trung tâm thương  204 mại trên địa bàn thành phố  Hà Nội tại thời điểm  31/12/2013
 13. x DANH MỤC CÁC HÌNH TT Nội dung Trang 1 Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống phân phối hàng tiêu dùng hiện đại. 26 2 Hình 2.1. Biểu đồ  Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội theo  61 giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế. 3 Hình 2.2: Sơ đồ mô hình tổ chức thương mại trên địa bàn Hà  66 Nội. 4 Hình 2.3. Biểu đồ  phân hạng chợ  trên địa bàn thành phố  Hà   66 Nội năm 2013. 5 Hình 2.4: Biểu đồ  phân loại siêu thị  trên địa bàn thành phố  70 Hà Nội 2013. 6 Hình 2.5. Biểu đồ  phân bố  hệ  thống siêu thị  trên địa bàn  73 thành phố Hà Nội. 7 Hình 2.6. Biểu đồ  phân loại trung tâm thương mại trên địa  74 bàn Hà Nội theo vốn đầu tư. 8 Hình 2.7. Biểu đồ phân bố trung tâm thương mại trên địa bàn  76 thành phố Hà Nội. 9 Hình 2.8. Biểu đồ  cơ  cấu các đơn vị  thương mại có giao  dịch   TMĐT   trong   tổng   số   các   đơn   vị   giao   dịch  82 TMĐT trên toàn thành phố Hà Nội năm 2013. 10 Hình 2.9. Biểu đồ  tỷ  trọng thương mại của các kênh phân  108 phối hiện đại. 11 Hình 3.1. Định hướng phân bố  mạng lưới các loại hình tổ  129 chức thương  mại chủ yếu ở thành phố Hà Nội.
 14. xi
 15. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  Thương mại là hoạt động trao đổi, mua bán sản phẩm hàng hoá và dịch  vụ, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại tạo điều kiện để  phát   triển kinh tế  ­ xã hội của một đất nước. Kinh tế  càng phát triển thì hình thức  hoạt động thương mại càng phong phú, sự  phát triển của thương mại là một  trong những yếu tố phản ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Quá trình phát triển thương mại của một nước được thể hiện trên cả khía   cạnh nội dung và hình thức. Về  khía cạnh nội dung, sự  phát triển của thương   mại được phản ánh qua khối lượng hay giá trị của hàng hóa và dịch vụ được mua  bán trao đổi, tạo ra sự  thông suốt nối liền sản xuất và tiêu dùng. Về  khía cạnh  hình thức, sự  phát triển thương mại phản ánh việc mua bán trao đổi được tiến   hành theo phương thức hay hình thức nào. Tính văn minh và hiện đại của hoạt   động thương mại không chỉ  góp phần làm tăng khối lượng hàng hóa và dịch vụ  được lưu chuyển trong nền kinh tế mà còn là hình thức biểu hiện sự  phát triển  của một quốc gia. Văn minh hóa và hiện đại hóa thương mại là hai xu thế có tính  quy luật của phát triển thương mại nói chung, thương mại bán lẻ đương đại nói   riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và gia tăng cạnh tranh ngày  càng khốc liệt trên tất cả các hoạt động kinh tế. Xuất phát từ  vai trò của các hình thức hoạt động thương mại, bên cạnh  việc nhấn mạnh vai trò lưu thông của thương mại đối với phát triển kinh tế,  Đảng ta còn nhấn mạnh vai trò của các hình thức hoạt động thương mại, một   trong những định hướng quan trọng là phát triển thương mại theo hướng văn  minh và hiện đại.  Là thủ đô của cả nước, Hà Nội là trung tâm chính trị ­ hành chính quốc gia,   trung tâm lớn về  văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế  và giao dịch quốc  tế.   Thương mại Hà Nội là một bộ  phận quan trọng không thể  tách rời của thương   mại cả  nước, nên đương nhiên được định hướng phát triển văn minh, hiện đại.  Đồng thời, phát triển thương mại Hà Nội  theo hướng văn minh, hiện đại còn là  điều kiện và công cụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp,  văn minh, hiện đại. Việc phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại có  ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Hà Nội mà còn đối với cả nước. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mặc dù có nhiều khó khăn song kinh  tế Hà Nội vẫn tiếp tục phát triển, tốc độ  tăng trưởng kinh tế  luôn cao hơn mức 
 16. 2 bình quân của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng  được cải thiện. Một trong những nguyên nhân góp phần cho sự phát triển kinh tế  ­ xã hội của Thủ đô thời gian qua là sự phát triển các hình thức hoạt động thương   mại. Bên cạnh các phương thức thương mại truyền thống, nhiều hình thức  thương mại mới theo hướng văn minh hiện đại được hình thành và phát triển   như  hệ  thống các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi, thương   mại điện tử… Sự phát triển của các hình thức thương mại này không chỉ  có vai   trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế  mà còn góp phần quan trọng đối với   việc phát triển thủ đô theo hướng xanh ­ sạch ­ đẹp, từng bước đáp ứng nhu cầu   mong mỏi của người dân trong nước cũng như khách quốc tế. Tuy  nhiên,   bên  cạnh  những  kết  quả   đáng  ghi  nhận,   sự   phát  triển   của   thương mại Hà Nội còn nhiều hạn chế và không ít bất cập, chưa tương xứng với   tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Số lượng các cơ sở thương mại bán lẻ đã được   tăng lên, song tỷ  trọng còn nhỏ. Bên cạnh các cơ  sở  bán lẻ  được gọi là “văn   minh, hiện đại” vẫn còn những điểm kinh doanh thương mại lấn chiếm vỉa hè  lòng đường, làm cản trở  giao thông, mất mỹ  quan thành phố  và gây phản cảm  với khách du lịch quốc tế. Về hàng hóa, bên cạnh các cơ  sở  kinh doanh thương   mại văn minh, hiện đại, các mặt hàng được bày bán với giá cả được niêm yết rõ  ràng, chất lượng bảo đảm; vẫn còn các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, giá cả mập mờ  chất lượng không bảo đảm, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và   tiêu thụ các mặt hàng kém chất lượng… Để   phát   huy   vai   trò   của   thương  mại đối với phát triển kinh tế­ xã hội của Thủ đô, đáp ứng những yêu cầu của sự  nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải phát triển thương   mại theo hướng văn minh, hiện đại. Thực hiện mục tiêu đó, cần tiến hành nghiên   cứu làm rõ cơ  sở  lý luận về  phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện   đại; phân tích, đánh giá thực trạng  phát triển của thương mại Hà Nội thời gian   qua, chỉ  ra các nguyên nhân hạn chế; trên cơ  sở  đó đề  xuất định hướng và các  giải pháp nhằm phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại  trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Xuất phát từ  những vấn đề  trên đây, nghiên cứu sinh lựa chọn đề  tài:  "Phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020,   tầm nhìn 2030"  làm đề  tài luận án tiến sỹ  của mình, với hy vọng kết quả  của  luận án sẽ góp phần phát triển Thủ đô trong thời gian tới.  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
 17. 3 2.1. Mục đích:   Trên cơ sở nhận diện nội hàm lý luận chung và thực tế, yêu cầu phát triển   thương mại văn minh hiện đại trên địa bàn Hà Nội, luận án đề  xuất những định  hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh sự  phát triển thương mại trên địa  bàn Thủ đô theo hướng văn minh, hiên đại, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa,  hiện đại hóa và phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: ­ Nghiên cứu lý thuyết nhằm góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận chung về  phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. ­ Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thương mại văn minh, hiện đại ở một   số  Thủ  đô các nước trong khu vực và rút ra bài học cho phát triển thương mại   theo hướng văn minh, hiện đại ở thành phố Hà Nội. ­ Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển thương mại theo hướng  văn minh, hiện đại trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua.  ­ Đề  xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ  yếu phát triển   thương mại theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn Hà Nội trong thời gian   tới. 3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án: Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự p hát triển thương mại Hà Nội,  theo hướng văn minh, hiện đại. 3.2. Phạm vi nghiên cứu  ­ Phạm vi về  không gian:  Phát triển thương mại theo hướng văn minh,  hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội. ­ Phạm vi về  thời gian:  Từ  năm 2008 đến 2014, đề  xuất giải pháp đến  năm 2020, tầm nhìn 2030. ­ Phạm vi nội dung:  + Tập trung vào thương mại bán lẻ hàng hóa ở Hà Nội. + Tập trung nghiên cứu làm rõ thực trạng phát triển của một số  cơ  sở  bán lẻ  văn minh, hiện đại tiêu biểu như: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa  hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán giá rẻ,  chuỗi cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử...   4. Phương pháp nghiên cứu 
 18. 4 ­ Xuất phát từ  câu hỏi đặt ra là: Quan niệm, nội hàm về  thương mại văn  minh, hiện đại?; Các tiêu chí đánh giá, những nhân tố  nào  ảnh hưởng đến phát   triển thương mại văn minh, hiện đại?; Hà Nội đã có thuận lợi và khó khăn, thành  công và bất cập nào trong phát triển ngành thương mại theo hướng văn minh,   hiện đại?; Phương hướng và các giải pháp nào là chủ  yếu và cần có để  đẩy   nhanh phát triển thương mại trên địa bàn Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại? ­ Phương pháp nghiên cứu: lịch sử  và biện chứng, hệ  thống, đồng bộ, từ  khái quát đến cụ thể, kết hợp lôgíc và lịch sử, đặc biệt được tiếp cận từ góc độ  cho rằng thương mại văn minh, hiện đại là kết quả cộng hưởng và tác động đến  nhiều mặt của đời sống kinh tế  ­ xã hội, cũng như  quản lý nhà nước, có liên  quan đến vị thế và yêu cầu phát triển Thủ đô với các địa phương và ngành trong   từng giai đoạn, bối cảnh cụ thể...; ­  Trong quá trình nghiên cứu, áp dụng hài hòa và linh hoạt các phương  pháp nghiên cứu cụ thể, gồm:  + Các phương pháp điều tra, khảo sát và phỏng vấn các đơn vị, cá nhân có  liên quan và thu thập tài liệu thông qua các nguồn: Thư viện Quốc gia; Thư viện  của Viện Nghiên cứu Thương mại ­ Bộ  Công Thương; Thư  viện Trường Đại  học Kinh tế Quốc dân; các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội (UBND Thành phố,   Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê Hà Nội,  Viện   Nghiên   cứu   phát   triển   kinh   tế   ­   xã   hội   Hà   Nội...)   và   thông   qua   mạng  internet, các cơ quan thông tin đại chúng,... + Phương pháp phân tích thống kê (phân tích chỉ số, phương pháp phân tích  động thái…) sử  dụng trong việc phân tích hiện trạng, thực trạng làm cơ  sở  dự  báo xu hướng phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. + Phương pháp chuyên gia, phương pháp so sánh, dự báo, lựa chọn... được  sử  dụng trong đánh giá các yếu tố   ảnh hưởng, xây dựng các quan điểm, định   hướng chính sách, giải pháp thiết thực, có tính khoa học và khả thi để  phát triển  thương mại văn minh, hiện đại. + Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp thống kê toán học thông qua kỹ  thuật lọc dữ liệu (AutoFilter) trong chương trình Excel để  xử  lý số liệu báo cáo   thu thập được làm cơ sở cho việc tổng hợp, đánh giá định lượng và định tính về  đặc điểm một số ngành hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. 5. Kết cấu luận án  Ngoài Mở  đầu, Tổng quan, Kết luận và Kiến nghị, Danh mục các công  trình công bố của tác giả và Tài liệu tham khảo, Phụ lục; luận án có 3 chương:
 19. 5 Chương 1:  Một số  lý luận và thực tiễn về  phát triển thương mại theo   hướng văn minh, hiện đại.   Chương 2:  Thực trạng phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn   minh, hiện đại giai đoạn 2008­2013. Chương 3:  Phương hướng  và  giải pháp phát triển thương mại Hà Nội  theo hướng văn minh, hiện đại đến 2020, tầm nhìn 2030.
 20. 6 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN  ÁN 1. Nghiên cứu trong nước  1.1. Nghiên cứu về phát triển thương mại của một tỉnh/thành phố ­ Nguyễn Trường Giang (2013), "Giải pháp phát triển thương mại của tỉnh   Lào Cai trong bối cảnh hội nhập kinh tế  quốc dân", Luận án Tiến sỹ  kinh tế,   Viện Nghiên cứu Thương mại. Trong luận án này, tác giả đã đánh giá toàn diện  thực trạng phát triển thương mại hàng hoá của địa phương theo các tiêu chí, chỉ  tiêu đã xây dựng, có sự  so sánh, đối chiếu với các tỉnh có biên giới và không có   biên giới để  rút ra các bài học kinh nghiệm, các hạn chế. Luận án chỉ  rõ điểm   đặc thù và sự khác biệt cơ bản trong phát triển thương mại của một tỉnh có biên   giới với tỉnh không có biên giới, qua đó nêu lên một số  giải pháp mang tính đột   phá trong phát triển thương mại tỉnh Lào Cai [32]. ­   Nguyễn   Trung   Hiếu   (2014),   "Nâng   cao   năng   lực   cạnh   tranh   của   các  doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng", Luận án Tiến   sỹ kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Trong luận án này, tác  giả  đã đề  xuất một số  giải pháp chủ  yếu để  nâng cao năng lực cạnh tranh của   doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn; kiến nghị hoàn thiện các chính sách,   quy định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và  hoạt động phát triển thương mại nói chung [35]. ­ Dương Thị  Tình (2015), "Phát triển Thương mại bền vững trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên", Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.  Trong luận án này, tác giả  đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng phát triển   thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2007­2013, chỉ ra mối quan hệ  tương tác giữa tích cực và tiêu cực của thương mại và chứng minh được việc  phát triển thương mại bền vững là hoàn toàn cấp thiết. Luận án đã đưa ra một   cách nhìn mới trong nghiên cứu, đánh giá phát triển thương mại bền vững tại địa   phương. Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển thương  mại bền vững áp dụng tại địa phương [47]. 2.2. Nghiên cứu về phát triển thương mại hiện đại
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2