intTypePromotion=3

Luận án Tiến sỹ y học: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:189

0
20
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sỹ y học: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sỹ y học có kết cấu nội dung gồm 4 chương nhằm làm rõ vấn đề về nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ y học: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG<br /> **********<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT DƢƠNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DỊ HÌNH TÀN TẬT<br /> Ở NGƢỜI MẮC BỆNH PHONG VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ<br /> BIỆN PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG<br /> TẠI BA TỈNH BẮC TRUNG BỘ (2015 – 2017)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG<br /> **********<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT DƢƠNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DỊ HÌNH TÀN TẬT<br /> Ở NGƢỜI MẮC BỆNH PHONG VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ<br /> BIỆN PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG<br /> TẠI BA TỈNH BẮC TRUNG BỘ (2015 – 2017)<br /> Chuyên ngành<br /> Mã số<br /> <br /> : Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế<br /> : 62.72.01.64<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Phạm Văn Thao<br /> 2. PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... iii<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iv<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................. vii<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1 TỔNG QUAN .................................................................................. 3<br /> 1.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ BỆNH PHONG ............................................................ 3<br /> 1.1.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh phong ........................................................... 3<br /> 1.1.2. Chẩn đoán và phân loại bệnh phong ....................................................... 7<br /> 1.1.3. Đa hóa trị liệu trong điều trị, quản lý NMBP ......................................... 9<br /> 1.1.4. Khái niệm “Loại trừ bệnh phong” và “Thanh toán bệnh phong” ......... 10<br /> 1.2. DỊ HÌNH TÀN TẬT Ở NGƢỜI BỆNH PHONG .................................... 11<br /> 1.2.1. Đặc điểm dị hình tàn tật ở NMBP......................................................... 11<br /> 1.2.2. Phân loại tàn tật ở NMBP .................................................................... 13<br /> 1.2.3. Thực trạng tàn tật của NMBP ............................................................... 15<br /> 1.3. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI BỆNH PHONG ................... 22<br /> 1.3.1. Đại cƣơng về phục hồi chức năng......................................................... 22<br /> 1.3.2. Phục hồi chức năng cho NMBP ............................................................ 24<br /> 1.3.3. Hiệu quả của một số giải pháp phục hồi chức năng cho NMBP đã đƣợc<br /> áp dụng tại Việt Nam ...................................................................................... 33<br /> 1.4. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .......................... 38<br /> Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 39<br /> 2.1. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................... 39<br /> 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................... 39<br /> 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 39<br /> 2.1.3. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 40<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 41<br /> 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................... 41<br /> <br /> 2.2.2. Cỡ mẫu và phƣơng pháp chọn mẫu ...................................................... 41<br /> 2.2.3. Sơ đồ nghiên cứu và các biến số nghiên cứu ........................................ 45<br /> 2.2.4. Công cụ và phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................. 51<br /> 2.2.5. Các bƣớc tiến hành:............................................................................... 51<br /> 2.2.6. Xử lý và phân tích số liệu ..................................................................... 54<br /> 2.3. Hạn chế, sai số và biện pháp khắc phục ................................................... 56<br /> 2.4. Đạo đức nghiên cứu ................................................................................. 56<br /> 2.5. Hạn chế của đề tài .................................................................................... 56<br /> Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 58<br /> 3.1. THỰC TRẠNG DỊ HÌNH TÀN TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC<br /> NĂNG CỦA NMBP TẠI 3 TỈNH NGHỆ AN, THANH HOÁ VÀ HÀ TĨNH,<br /> NĂM 2015 ....................................................................................................... 58<br /> 3.1.1. Một số thông tin chung về NMBP trong nghiên cứu ............................... 58<br /> 3.1.2. Thực trạng tàn tật ở NMBP tham gia nghiên cứu ................................. 60<br /> 3.1.3. Thực trạng tự kỳ thị và sự kỳ thị tiếp thu của NMBP........................... 62<br /> 3.1.4. Thực trạng nhu cầu PHCN cho NMBP có dị hình, tàn tật .................... 65<br /> 3.1.5. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và sự kỳ thị, sự xa cách của<br /> ngƣời dân và NVYT đối với NMBP ............................................................... 67<br /> 3.2. HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤC HỒI THỂ CHẤT VÀ TÂM<br /> LÝ- XÃ HỘI CHO NMBP TẠI TỈNH NGHỆ AN ........................................ 71<br /> 3.2.1. Một số thông tin về NMBP tỉnh Nghệ An trƣớc và sau can thiệp ........ 71<br /> 3.2.2. Hiệu quả một số biện pháp phục hồi thể chất ở NMBP........................ 73<br /> 3.2.3. Hiệu quả một số biện pháp phục hồi tâm lý xã hội ............................... 79<br /> Chƣơng 4 BÀN LUẬN ................................................................................... 92<br /> 4.1. VỀ THỰC TRẠNG DỊ HÌNH TÀN TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI<br /> CHỨC NĂNG CỦA NMBP TẠI 3 TỈNH BẮC TRUNG BỘ, NĂM 2015 .... 92<br /> 4.1.1. Về một số thông tin chung về NMBP trong nghiên cứu ........................ 92<br /> 4.1.2. Về thực trạng tàn tật ở NMBP tham gia nghiên cứu ............................ 94<br /> 4.1.3. Về thực trạng tự kỳ thị và sự kỳ thị tiếp thu của NMBP ...................... 96<br /> 4.1.4. Về thực trạng nhu cầu PHCN cho NMBP có dị hình, tàn tật ............... 98<br /> <br /> 4.1.5. Về thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh phong và sự kỳ thị,<br /> sự xa cách với NMBP của ngƣời dân và NVYT........................................... 100<br /> 4.2. VỀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤC HỒI THỂ CHẤT VÀ<br /> TÂM LÝ - XÃ HỘI CHO NMBP TẠI TỈNH NGHỆ AN ........................... 103<br /> 4.2.1. Về một số thông tin về NMBP tỉnh Nghệ An trƣớc và sau can thiệp 103<br /> 4.2.1. Về hiệu quả một số biện pháp phục hồi thể chất cho NMBP ............. 104<br /> 4.2.3. Về hiệu quả một số biện pháp phục hồi tâm lý xã hội cho NMBP..... 107<br /> 4.3. VỀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU .................................................... 112<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................... 115<br /> KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 117<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ<br /> TÀI LUẬN ÁN ............................................................................................. 118<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 119<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................<br /> Phụ lục 1: Phiếu điều tra thông tin của ngƣời mắc bệnh phong .........................<br /> Phụ lục 2: Phiếu điều tra thực trạng dị hình, tàn tật của ngƣời mắc bệnh phong<br /> Phụ lục 3: Phiếu điều tra Kiến thức - Thái độ - Thực hành của nhân viên y tế<br /> về bệnh phong .....................................................................................................<br /> Phụ lục 4: Phiếu điều tra Kiến thức - Thái độ - Thực hành của cộng đồng về<br /> bệnh phong .........................................................................................................<br /> Phụ lục 5: Tiêu chuẩn đánh giá khả năng phục hồi chức năng cho ngƣời mắc<br /> bệnh phong bằng vật lý trị liệu và phẫu thuật chỉnh hình ...................................<br /> Phụ lục 6: Danh sách ngƣời bệnh tham gia nghiên cứu ......................................<br /> Phụ lục 7: Một số hình ảnh hoạt động của nghiên cứu .......................................<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản