intTypePromotion=3

Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 6

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
6
download

Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 07 Ngày 30/3/2004 TT Diễn giải Nợ 1 SHTK Số tiền Có Nợ Có 627 214 11.269.811 11.269.811 Ghi chú Khấu hao TSCĐ ở bộ phận SX Tổng cộng 11.269.811 Người lập biểu 11.269.811 Kế toán trưởng Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 09 - Ngày 30/6/2004 TT Nợ 1 Diễn giải Có Nợ SHTK Số tiền Có 627 334 14.434.500 Ghi chú Tiền lương phải trả cho CNQL phân xưởng 14.434.500 Tổng cộng 14.434.500 Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 08...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TK 627 TK 642 Nhà cửa, vật kiến trúc 298.632.939 20 năm 1.244.304 1.119.874 MMTB dùng cho sản xu ất 1.217.992.434 10 năm 2 10.149.937 Tổng cộng 1.516.625.373 11.394.241 11.269.811 124.430 Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 07 Ngày 30/3/2004 Diễn giải SHTK Số tiền TT Ghi chú Nợ Nợ Có Có Kh ấu hao TSCĐ ở bộ phận SX 1 627 214 11.269.811 11.269.811 Tổng cộng 11.269.811 11.269.811 Kế toán trưởng Người lập biểu Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 09 - Ngày 30/6/2004 Diễn giải SHTK Số tiền TT Ghi chú Nợ Nợ Có Có Tiền lương phải trả cho CNQL phân xưởng 1 627 334 14.434.500 14.434.500 Tổng cộng 14.434.500 14.434.500 Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 08 - Ngày 30/3/2004 Diễn giải SHTK Số tiền TT Ghi chú Nợ Nợ Có Có trang46
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 1 627 338 2.847.853 2.847.853 Tổng cộng 2.847.853 2.847.853 Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 10 - Ngày 30/3/2004 Diễn giải SHTK Số tiền TT Ghi chú Nợ Nợ Có Có Tổng cộng 265.290.532 265.290.532 Kế toán trưởng Người lập biểu Bảng tổng hợp chi phí sản xuất tháng 3/2004 Đ.tượng SD ghi n ợ TK TT TK 111 TK 112 TK 152 TK 153 Cộng TK 214 TK 334 TK 338 1 TK 621 125.690.000 125.690.000 2 TK 622 93.824.250 11.234.118 105.058.368 3 TK 627 1.120.500 1.215.000 3.212.500 442.000 11.269.811 Cộng 1.120.500 1.215.000 128.902.500 442.000 11.269.811 Phiếu tính giá thành Sản phẩm: áo sơ mi - Số lượng 9.623 Sổ cái TK 621 “Chi phí NVLTT” Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Số Nợ Ngày Có trang47
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 30/3 Xu ất kho VL dùng sản xuất sản phẩm 30/3 01 152 125.690.000 30/3 Kết chuyển CP NVLTT 30/3 10 154 125.690.000 Cộng phát sinh 125.690.000 125.690.000 Sổ cái TK 622 “CPNCTT” Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Nợ Ngày Có 30/3 Tiền lương phải trả cho CNTTSX 334 30/3 02 93.824.250 30/3 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 30/3 02 338 11.234.118 30/3 Kết chuyển CPNCTT 30/3 10 154 105.058.368 Cộng phát sinh 105.058.368 105.058.368 Sổ cái TK627 “CPSXC” Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Nợ Ngày Có 30/3 Xu ất VLP cho SX 30/3 03 152 3.212.500 30/3 Xu ất CCDC cho tổ điện PVSX 30/3 04 153 442.000 30/3 Chi tiền ăm PVSX 111 30/3 05 1.120.500 30/3 Trả tiền điện n ước bằng TGNH 30/3 06 112 1.215.000 30/3 KHTSCĐ ở BPSX 214 30/3 07 11.269.811 30/3 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 30/3 08 338 2.847.853 30/3 Tiền lương phải trả cho công nhân QL phân xưởng 30/3 09 30/3 Kết chuyển CP SXC 30/3 10 154 34.542.164 Cộng phát sinh 34.542.164 34.542.164 Sổ cái TK 154 “CPSXKDDD” trang48
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Nợ Ngày Có 30/3 Kết chuyển chi phí NVLTT 30/3 20 621 125.690.000 30/3 Kết chuyển CPNCTT 30/3 09 622 105.058.368 30/3 Kết chuyển CPSXC 627 30/3 10 34.542.165 Nh ập kho th ành phẩm 155 265.290.532 Cộng phát sinh 265.290.532 265.290.532 Phần kết luận Trải qua 1 tháng thực tập ở Xí nghiệp May Điện Bàn cùng với kiến thức đã học ở nhà trường em đã biết được phần nào về công việc của kế toán tài chính mà xí nghiệp đã áp dụng trong giai đoạn hiện nay. Việc sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ hợp lý, khấu hao TSCĐ phù hợp đã giúp cho việc quản lý giá thành đ ược tốt hơn. Từ đó tạo đ iều kiện cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển. Quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp gọn nhẹ, đ ơn giản. Đảm bảo tính chính xác, phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh nh ằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý. Việc chi phí quản lý phát sinh lên b ảng thống kê ch ứng từ đ ể căn cứ đưa vào sổ cái giúp cho việc theo dõi và tính giá thành nhanh chóng, thuận lợi, dể hiểu để kiểm tra sổ sách kế toán. Xu ất kho vật liệu theo phương pháp đơn giá bình quân. Do đó mỗi lần nhập nguyên vật liệu vào kho thì ph ải tính lại đơn giá. trang49
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đội ngũ lao động gián tiếp nói chung và phòng kế toán nói riêng tương đối ít nhưng nhờ quản lý chặt chẽ và với tinh thần làm việc nghiêm túc, trình đ ộ chuyên môn cao nên luon hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi không tránh khỏi những khó kh ăn là xuất kho vật liệu dùng cho sản xuất, xí nghiệp nên áp dụng ph ương pháp nhập trước xuất trước. Vì theo phương pháp này xét về mặt số lượng dể kiểm tra, để biết được số lượng tồn kho bao nhiêu. Sau mỗi lần xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập nguyên vật liệu kịp thời, tránh thiếu hụt khi xuất dùng. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---***--- BẢNG NHẬN XÉT CÁ NHÂN Kính gởi: - GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU ĐIỆN BÀN - PHÓ GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP - TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN CÙNG CÁC CÔ CHÚ ANH CHỊ LÀM VIỆC TẠI XÍ NGHIỆP Em tên là : Đỗ Thị Kim Ph ượng. Lớp 02K3. Trường TTPTPM Đại học Đà Nẵng. Trong khoản thời gian thực tập từ 01/4 đến ngày 29/4/2004 được sự giới thiệu của nhà trường và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Xí nghiệp May Xuất khẩu Điện Bàn đã cho phép em được thực tập tại xí nghiệp. Đến nay thời gian thực tập đã kết thúc em xin nhận xét về bản thân mình trong thời gian thực tập vừa qua. trang50
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhìn chung trong khoản thời gian thực tập vừa qua em đ ã chấp hành tốt nội quy của xí nghiệp đề ra không gây bất kỳ vi phạm nào làm ảnh hưởng đến công việc của các cô chú, anh, chị làm trong xí nghiệp. Đồng thời trong khoản thời gian này đ ược sự giúp đ ỡ của chú Kế toán trưởng đã giúp em nắm bắt được phần nào kiến thức cơ b ản về thực tế công việc của một kế toán tài chính. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn nên em không thể nắm bắt hết được công việc của xí nghiệp. Bên cạnh đó do sự nhận thức lý luận của bản thân còn h ạn chế cho nên không tránh khỏi những khuyết điểm, thiếu sót. Kính mong các cô chú, anh ch ị trong xí nghiệp thông cảm. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn phòng ban kế toán xí nghiệp đ ã quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến, chỉ bảo thêm cho em hoàn thành chuyên đ ề thực tập trong thời gian thực tế vừa qua. Điện Bàn, ngày 29 tháng 4 năm 2004 Học sinh thực tập Đỗ Thị Kim Phương trang51
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản