Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
164
lượt xem
38
download

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán gồm 3 chương trình bày về: 1 số vấn đề về tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán, thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG…………………. Luận văn Hoàn thiện công tác lập và phân tích bẳng cân đối kế toán
 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ch-¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp 1.1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, môc ®Ých ,vai trß vµ ý nghÜa cña b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp , ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh Sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt toµn bé gi¸ trÞ tµi c¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo c¬ cÊu cña tµi s¶n , nguån vèn vµ c¬ cÊu cña nguån vèn h×nh thµnh c¸c tµi s¶n ®ã .C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Môc ®Ých: Sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo c¬ cÊu tµi s¶n , nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh c¸c tµi s¶n ®ã . Nã cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh . Qua nh÷ng th«ng tin ®ã gióp cho ng-êi sö dông ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh vµ tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp Vai trß: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®-îc nhiÒu ®èi t-îng quan t©m nh- c¸c nhµ qu¶n lý trong doanh nghiÖp , c¸c nhµ ®Çu t- , nh÷ng ng-ê cho vay , nhµ cung cÊp , kh¸ch hµng , ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan h÷u quan cña nhµ n­íc …. Mçi ®èi t-îng quan t©m ®Õn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trªn nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau . Song môc ®Ých chÝnh cña c¸c ®èi t-îng nµy lµ t×m hiÓu, nghiªn cøu nh÷ng Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 1
 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi môc ®Ých cña m×nh ; cô thÓ : -§èi víi chñ doanh nghiÖp : dùa trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n , c¸c nhµ qu¶n lý trong doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi s¶n , nguån vèn c«ng nî ph¶i tr¶ vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . T×m ra nh÷ng -u nh-îc ®iÓm vµ nguyªn nh©n cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· qua. §ång thêi trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy ®· thùc hiÖn ®Ó dù ®o¸n triÓn väng cho t-¬ng lai ; -§èi víi c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c nhµ cho vay : gióp hä nhËn biÕt vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh , t×nh h×nh sö dông hiÖu qu¶ c¸c lo¹i vèn , nguån vèn . Tõ ®ã , cã c¬ së tin cËy ®Ó hä ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµo doanh nghiÖp , cã cho doanh nghiÖp vay hay kh«ng? -§èi víi nhµ cung cÊp : gióp hä nhËn biÕt c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n , ®Ó tõ ®ã hä cã thÓ quyÕt ®Þnh b¸n hµng hay kh«ng b¸n hµng hoÆc ¸p dông ph-¬ng ph¸p thanh to¸n hîp lý ®Ó nhanh chãng thu håi tiÒn hµng; -§èi víi kh¸ch hµng : gióp hä ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ kkh¶ n¨ng ,n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm , møc ®é uy tÝn cña doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh cã øng tiÒn hµng tr-íc khi mua hµng hay kh«ng ; -§èi víi c¬ quan h÷u quan cña nhµ n-íc : nh- tµi chÝnh , ng©n hµng, kiÓm to¸n , thuÕ …b¶ng c©n ®èi kª to¸n lµ tµi liÖu quan träng trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t , kiÓm to¸n vµ h-íng dÉn , t- vÊn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é , thÓ lÖ vÒ tµi chÝnh , kÕ to¸n , thuÕ vµ kû luËt tµi chÝnh , tÝn dông , ng©n hµng…. ý nghÜa: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã ý nghÜa quan träng ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp , nµh n-íc , chñ ®Çu t- , kh¸ch hµng. V× th«ng qua BC§KT cã thÓ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp , kh«ng nh÷ng thÕ cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn , kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1.2 Yªu cÇu mang tÝnh nguyªn t¾c ®èi víi viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ViÖc lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i tu©n theo 6 nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc kÕ to¸n sè 21 " tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh" . Cô thÓ nh- sau : Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 2
 4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. C¬ së dån tÝch C¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh liªn quan ®Õn doanh nghiÖp ph¶i ®-îc ghi sæ vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô , kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc ®· thu hay chi tiÒn hay ch-a . B¶ng c©n ®èi ®-îc lËp trªn c¬ së dån tÝch ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qóa khø , hiÖn t¹i , t-¬ng lai 2. Ho¹t ®éng liªn tôc B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i ®-îc lËp trªn c¬ së gi¶ ®Þnh doanh nghiÖp ho¹t ®éng liªn tôc vµ Ýt nhÊt vÉn cßn ho¹t ®éng b×nh th-êng trong t-¬ng lai gÇn . Khi ®ã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc lËp trªn c¬ së gi¸ gèc mµ kh«ng quan t©m ®Õn gi¸ thÞ tr-êng 3. Nguyªn t¾c gi¸ gèc Tµi s¶n ph¶i ®-îc ghi sæ theo gi¸ gèc ( gi¸ thùc tÕ) . GÝa gèc tµi s¶n lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®-îc tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm ghi nhËn 4. Nguyªn t¾c phï hîp Theo nguyªn t¾c nµy khi ghi nhËn mét kho¶n doanh thu th× ph¶i ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ t-¬ng øng víi doanh thu ë kú nµy 5. Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n C¸c chÝnh s¸ch vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän ph¶i ®-îc ¸p dông thèng nhÊt , Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m . Tr-êng hîp cã sù thay ®æi kÕ to¸n , ph¶i x¸c ®Þnh ¶nh h-ëng cña viÖc thay ®æi vµ gi¶ tr×nh trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 6. Nguyªn t¾c thËn träng §ßi hái ph¶i lËp dù phßng nh-ng kh«ng lËp qu¸ lín. Doanh thu, thu nhËp chØ ®-îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ . C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i ®-îc ghi nhËn , ngay khi cã b»ng chøng vÒ kh¶ n¨ng ph¸t sinh chi phÝ Kh«ng ®-îc ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña tµi s¶n , vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, kh«ng ®-îc ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 7. Nguyªn t¾c träng yÕu Th«ng tin ®-îc coi lµ träng yÕu , nÕu thiÕu th«ng tin ®ã hoÆc th«ng tin ®ã kh«ng chÝnh x¸c sÏ lµm sai lÖch ®¸ng kÓ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ¶nh h-ëng ®Õn quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña ng-êi sö dông th«ng tin . Møc ®é träng yÕu phô thuéc vµo quy Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 3
 5. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n m« vµ tÝnh chÊt cña th«ng tin TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.1.3 Tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (1) TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh , c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m -C¸c c«ng ty , Tæng c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trùc thuéc , ngoµi viÖc ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c«ng ty ,Tæng c«ng ty cßn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m dùa trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty , Tæng c«ng ty (2)§èi víi doang nghiÖp nhµ n-íc , c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n cßn ph¶i lËp b¸o c¸o gi÷a niªn ®é ®Çy ®ñ C¸c doanh nghiÖp kh¸c nÕu tù nguyÖn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a niªn ®é th× ®-îc lùa chän d¹ng ®Çy ®ñ hoÆc tãm l-îc §èi víi tæng c«ng ty nhµ n-íc vµ DNNN cã c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trùc thuéc cßn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt gi÷a niªn ®é (3) C«ng ty mÑ hoÆc tËp ®oµn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt gi÷a niªn ®é (*) vµ b¸o c¸o hîp nhÊt vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m . Ngoµi ra cßn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt sau khi hîp nhÊt kinh doanh (*) ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt gi÷a niªn ®é ®-îc thùc hiÖn tõ n¨m 2008 1.1.4 HÖ thèng b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh Theo quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña hÖ thèng kÕ to¸n BC§KT gåm -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m MÉu sè B01 – DN -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gi÷a niªn ®é (®Çy ®ñ,tãm l-îc) -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hîp nhÊt -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tæng hîp 1.1.5 Kú lËp, thêi h¹n göi vµ n¬i nhËn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.1.5.1 Kú lËp Kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo kú kÕ to¸n n¨m lµ n¨m Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 4
 6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n d-¬ng lÞch hoÆc kú kÕ to¸n n¨m lµ 12 th¸ng trßn sau khi th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ . Tr-êng hîp ®Æc biÖt , doanh nghiÖp ®-îc phÐp thay ®æi ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m dÉn ®Õn viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho kú kÕ to¸n n¨m ®Çu tiªn hay kú kÕ to¸n n¨m cuèi cïng cã thÓ ng¾n h¬n hoÆc dµi h¬n 12 th¸ng nh-ng kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 15 th¸ng Kú lËp BC§KT gi÷a niªn ®é Kú lËp BC§KT gi÷a niªn ®é lµ mçi quý cña n¨m tµi chÝnh Kú lËp BC§KT kh¸c C¸c doanh nghiÖp cã thÓ lËp BC§KT theo kú kÕ to¸n kh¸c nh- (tuÇn, th¸ng , 6 th¸ng , 9 th¸ng ....) theo yªu cÇu cña ph¸p luËt , cña c«ng ty mÑ hoÆc chñ së h÷u §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ chia, t¸ch, hîp nhÊt ,s¸p nhËp , chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u , gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng , ph¸ s¶n ph¶i lËp BC§KT t¹i thêi ®iÓm chia , t¸ch , hîp nhÊt , s¸p nhËp , chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u , gi¶i thÓ , chÊm døt ho¹t ®éng ,ph¸ s¶n 1.1.5.2 Thêi h¹n nép b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc: +Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh quý : ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh quý chËm nhÊt lµ 20 ngµy , kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n quý , ®èi víi tæng c«ng ty nhµ n-íc chËm nhÊt lµ 45 ngµy. Cßn ®èi víi kÕ to¸n trùc thuéc tæng c«ng ty nhµ n-íc nép b¸o c¸o tµi chÝnh quý cho tæng c«ng ty theo thêi h¹n do tæng c«ng ty quy ®Þnh +Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m : §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ 30 ngµy , kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m , ®èi víi tæng c«ng ty nhµ n-íc chËm nhÊt lµ 90 ngµy . §èi víi ®¬n vÞ kÕ to¸n trùc thuéc tæng c«ng ty nhµ n-íc nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cho tæng c«ng ty theo thêi h¹n tæng c«ng ty quy ®Þnh §èi víi doanh nghiÖp kh¸c: +§¬n vÞ kÕ to¸n lµ doanh nghiÖp t- nh©n vµ c«ng ty hîp danh ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ 30 ngµy , kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m , ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n kh¸c , thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ 90 ngµy Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 5
 7. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n +§¬n vÞ trùc thuéc nép b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn theo thêi h¹n do ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn quy ®Þnh 1.1.5.3: N¬i nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh: N¬i nhËn b¸o c¸o kú C¬ c¬ C¬ DN C¬ quan C¸c lo¹i doanh nghiÖp lËp quan quan quan cÊp ®¨ng ký (4) b¸o tµi thuÕ thèng trªn kinh c¸o chÝnh (2) kª (3) doanh 1. Doanh nghiÖp nhµ n-íc quý, x(1) x x x x n¨m 2. Doanh nghiÖp cã vèn n¨m x x x x x ®Çu t- n-íc ngoµi 3. C¸c lo¹i doanh nghiÖp n¨m x x x x kh¸c (1) §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh , thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng ph¶i lËp vµ nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho Së tµi chÝnh tØnh , thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng . §èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc Trung -¬ng cßn ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho Bé tµi chÝnh (Côc tµi chÝnh doanh nghiÖp) -§èi víi c¸c lo¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc nh- : ng©n hµng th-¬ng m¹i , c«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt , tæ chøc tÝn dông ,doanh nghiÖp b¶o hiÓm , c«ng ty chøng kho¸n ph¶i nép b¸o c¸o cho Bé tµi chÝnh (Vô tµi chÝnh ng©n hµng ) .Riªng c«ng ty chøng kho¸n cßn ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho Uû ban chøng kho¸n nhµ n-íc (2)C¸c doanh nghiÖp ph¶i göi b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thuÕ t¹i ®Þa ph-¬ng . §èi víi c¸c tæng c«ng ty nhµ n-íc cßn ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho Bé tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) (3)DNNN cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn . §èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn (4)§èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n b¸o c¸o Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 6
 8. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tµi chÝnh th× ph¶i kiÓm to¸n tr-íc khi nép b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh .B¸o c¸o tµi chÝnh cña cac doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n ph¶i ®Ýnh kÌm b¸o c¸o kiÓm to¸n vµo b¸o c¸o tµi chÝnh khi nép cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp cÊp trªn 1.2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.2.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ kÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.2.1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh §Æc ®iÓm cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: - Ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo mét hÖ thèng chØ tiªu ®-îc quy ®Þnh thèng nhÊt - Ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi s¶n theo hai c¸ch ph©n lo¹i : kÕt cÊu cña tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n -Ph¶n ¸nh d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ (th-íc ®o b»ng tiÒn) -Ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi s¶n t¹i mét thêi ®iÓm ®-îc quy ®Þnh (cuèi th¸ng , quý, n¨m) Nh- vËy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh»m m« t¶ søc m¹nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp .. Do vËy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i ®-îc lËp theo ®óng mÉu quy ®Þnh , ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ ph¶i nép cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan ®óng thêi h¹n 1.2.1.2 KÕt cÊu b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp , ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo 2 c¸ch ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyÓn t¾c c©n ®èi lµ tæng tµi s¶n b»ng tæng nguån vèn Theo chiÒu däc : BC§KT ®-îc chia lµm 2 phÇn theo nguyªn t¾c c©n ®èi TµI S¶N = NGUåN VèN Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 7
 9. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n A. Tµi s¶n: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã tíi thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o PhÇn tµi s¶n ®-îc chia lµm 2 lo¹i : - Lo¹i I : Tµi s¶n ng¾n h¹n - Lo¹i II : Tµi s¶n dµi h¹n XÐt vÒ mÆt kinh tÕ c¸c chØ tiªu thuéc phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ quy m« , kÕt cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n nh- tµi s¶n b»ng tiÒn , tµi s¶n tån kho , c¸c kho¶n ph¶i thu ,tµi s¶n cè ®Þnh . .. mµ doanh nghiÖp hiÖn cã XÐt vÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu ë phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh sè tµi s¶n ®ang thuéc quyÒn qu¶n lý , sö dông cña doanh nghiÖp B. PhÇn nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp hiÖn cã PhÇn nguån vèn ®-îc chia lµm 2 lo¹i: -Lo¹i I : Nî ph¶i tr¶ - Lo¹i II: nguån vèn chñ së h÷u XÐt vÒ mÆt kinh tÕ c¸c chØ tiªu ë phÇn nguån vèn ph¶n ¸nh quy m« . kÕt cÊu vµ ®Æc ®iÓm së h÷u c¸c nguån vèn ®· ®-îc doanh nghiÖp vµ huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh XÐt vÒ mÆt ph¸p lý ®©y lµ c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ mÆt vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi t-îng cÊp vèn cho doanh nghiÖp (cæ ®«ng, ng©n hµng, nhµ cung cÊp..) Theo chiÒu ngang : BC§KT gåm 5 cét - Cét "chØ tiªu" dïng ®Ó ghi tªn c¸c kh¶on môc t-¬ng øng trong hÖ thèng tµi kho¶n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông theo chÕ ®é hiÖn hµnh -Cét "m· sè" thÓ hiÖn m· sè t-¬ng øng víi c¸c kho¶n môc t-¬ng øng ®Ó ghi bªn cét chØ tiªu -Cét "thuyÕt minh" : ®¸nh sè thø tù cña c¸c chØ tiªu tæng hîp vµ sÏ ®-îc diÔn gi¶i cô thÓ trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh -Cét "®Çu n¨m" : sè liÖu ®-îc chuyÓn sang tõ cét "sè cuèi n¨m" cña BC§KT n¨m cña n¨m tr-íc ®ã -Cét "sè cuèi n¨m" dïng ®Ó ghi gi¸ trÞ cña c¸c chØ tiªu t-¬ng øng trªn cét Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 8
 10. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n "chØ tiªu " t¹i n¨m lËp BC§KT B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i.......ngµy....th¸ng.....n¨m §¬n vÞ tÝnh : §ång ViÖt Nam M· ThuyÕt Sè Sè Tµi s¶n sè minh N¨m nay n¨m tríc A. TµI S¶N NG¾N H¹N (100=110+120+130+140+150) I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 110 (III.01) 1. TiÒn 111 2.C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 112 III. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 1.§Çu t ng¾n h¹n 121 2.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 - 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 3.Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 4.Ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng 134 5.C¸c kho¶n phØa thu kh¸c 135 6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi 139 IV. Hµng tån kho 140 1. Hµng tån kho 141 (III.02) 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149 V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 1. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 151 2. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 152 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ níc 154 4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 B. Tµi s¶n dµi h¹n ( 200 = 210 + 220 + 240 + 250+260 ) 200 I.C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 210 Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 9
 11. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 2.Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 3.Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 4.Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 5.Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 (III.03.04) 1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 -Nguyªn gi¸ 222 -GÝa trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 -Nguyªn gi¸ 225 -GÝa trÞ hao mßn luü kÕ (*) 226 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 - -Nguyªn gi¸ 228 -GÝa trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229 4.Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n 230 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t 240 - - 1. Nguyªn gi¸ 241 2. Gi¸ tri hao mßn luü kÕ (*) 242 IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 250 - - 1. §Çu t vµo c«ng ty con 251 2.§Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt kinh doanh 252 3.§Çu t dµi h¹n kh¸c 258 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n (*) 259 V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 - - 1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 261 2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 Tæng céng tµi s¶n ( 270 = 100 + 200 ) 270 NGUåN VèN Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 10
 12. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n A. Nî PH¶I TR¶ ( 300 = 310 + 330 ) 300 I. Nî ng¾n h¹n 310 1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 312 3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 313 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 314 (III.06) 5. Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 315 6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 7.Ph¶i tr¶ néi bé 317 8.Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é hîp ®ång 318 9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 II. Nî dµi h¹n 320 1.Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n 331 2.Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 3 .Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 4.Vay vµ nî dµi h¹n 334 5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 6.Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 B. vèn chñ së h÷u ( 400 = 410 + 430 ) 400 I. Vèn chñ së h÷u 410 (III.07) 1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u 411 2. ThÆng d vèn cæ phÇn 412 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 4. Cæ phiÕu quü (*) 414 5.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415 6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 7.Quü ®Çu t ph¸t triÓn 417 8.Quü dù phßng tµic chÝnh 418 9.Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 10.Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi 420 11.Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 421 Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 11
 13. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 1.Quü khen thëng phóc lîi 431 2.Nguån kinh phÝ kh¸c 432 3.Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433 tæng céng nguån vèn ( 440 = 300 + 400 ) 440 c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Sè Sè chØ tiªu cuèi n¨m ®Çu n¨m 1 - Tµi s¶n thuª ngoµi 2 - VËt t-, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng 3 - Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c-îc 4 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 5 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 1.2.2 C¬ së sè liÖu , tr×nh tù ,nguyªn t¾c lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.2.2.1 C¬ së lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n , tr×nh tù lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n -C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m tr-íc - C¨n cø vµo sè d- c¸c tµi kho¶n lo¹i I,II ,III, IV vµ c¸c lo¹i 0 trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp cuèi kú lËp b¸o c¸o - C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh 1.2.2.2 Tr×nh tù lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: 1. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ tr-íc khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Ó ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c cña c¸c chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ sau: -KiÓm so¸t c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú ®· ®-îc vµo sæ kÕ to¸n ch-a , nÕu ch-a cÇn hoµn chØnh tiÕp viÖc ghi sæ kÕ to¸n -KiÓm tra ®-îc sè liÖu gi÷a c¸c tµi kho¶n , sè tµi kho¶n liªn quan gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt , gi÷a sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan nh- ng-êi mua , ng-êi b¸n, ng©n hµng.. -Thùc hiÖn kiÓm kª, kiÓm quü -Kho¸ sæ kÕ to¸n t¹i thêi ®iÓm lËp BC§KT Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 12
 14. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n -ChuÈn bÞ mÉu biÓu quy ®Þnh vµ ghi tr-íc c¸c chØ tiªu cã thÓ (cét sè ®Çu n¨m) 2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®Ó lËp BC§KT * Cét " sè ®Çu n¨m" : C¨n cø vµo cét "sè cuèi n¨m" cña BC§KT ngµy 31/12/ n¨m tr-íc gÇn nhÊt ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªu t-¬ng øng * Cét sè cuèi n¨m: C¨n cø vµo sè d- cuèi kú cña c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan ®· ®-îc kho¸ sæ ë thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o nh- sau : - C¸c chØ tiªu trªn BC§KT cã néi dung kinh tÕ phï hîp víi c¸c sè d- cña c¸c tµi kho¶n (TK cÊp1 hoÆc cÊp 2 ) th× c¨n cø trùc tiÕp vµo sè d- cña c¸c TK liªn quan ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªu t-¬ng øng trªn BC§KT theo nguyªn t¾c : Sè d- Nî cña c¸c TK ®-îc ghi vµo chØ tiªu t-¬ng øng trong phÇn "Tµi s¶n" . Sè d- Cã cña c¸c TK ®-îc ghi vµo chØ tiªu t-¬ng øng trong phÇn "Nguån vèn" - C¸c chØ tiªu trªn BC§KT cã néi dung kinh tÕ liªn quan ®Õn nhiÒu TK , nhiÒu chi tiÕt cña TK th× c¨n cø vµo c¸c sè d- cña c¸c TK , c¸c chi tiÕt cã liªn quan tæng hîp l¹i ®Ó lËp -TuyÖt ®èi kh«ng bï trõ kho¶n tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n vµ kho¶n ®ang nî ng-êi b¸n , kho¶n ng-êi mua ®ang nî vµ kho¶n ng-¬i mua øng tiÒn tr-íc khi lËp BC§KT mµ ph¶i dùa vµo c¸c sæ chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh vµo tõng chØ tiªu phï hîp víi quy ®Þnh - Mét sè tr-êng hîp ngo¹i lÖ ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c quy m« tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®-îc quy ®Þnh d-íi ®©y: +Tµi kho¶n 214: hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh + Tµi kho¶n 129: dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n + Tµi kho¶n 139: dù phßng ph¶i thu khã ®ßi + Tµi kho¶n 229: dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n -C¸c tµi kho¶n trªn mÆc dï cã sè d- bªn cã nh-ng ®-îc ghi ®á bªn "tµi s¶n" gi¶m trõ . Bªn c¹nh ®ã, c¸c tµi kho¶n sau ®©y cã thÓ cã sè d- bªn nî , bªn cã nh-ng ®-îc ghi vµo phÇn nguån vèn +Tµi kho¶n 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n +Tµi kho¶n 413: chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i +Tµi kho¶n 421: lîi nhuËn ch-a ph©n phèi Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 13
 15. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n -NÕu c¸c tµi kho¶n trªn ghi cã th× ghi ®en b×nh th-êng , nÕu cã d- nî th× ghi ®á hoÆc trong () ®Ó trõ ®i -§èi víi c¸c chØ tiªu kh«ng cã sè liÖu , kÕ to¸n cã thÓ kh«ng ph¶i tr×nh bµy nh-ng kh«ng ®-îc ®¸nh l¹i sè thø tù chØ tiªu vµ m· sè cña chØ tiªu * Ph-¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng : c¨n cø trùc tiÕp vµo sè d- Nî cña c¸c TK lo¹i 0 cã liªn quan ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªu t-¬ng øng 3. C«ng t¸c kiÓm tra sau khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 3. C«ng viÖc sau khi lËp BC§KT -KiÓm tra tÝnh c©n b»ng vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trªn BC§KT : Tµi s¶n = Nguån vèn -KiÓm tra nguån sè liÖu vµ néi dung ph¶n ¸nh -KiÓm tra vèn b»ng tiÒn c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ tr-íc c¸c kho¶n chi phÝ cÇn kÕt chuyÓn -KiÓm tra hµng tån kho -KiÓm tra h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh -Rµ so¸t vµ ®èi chiÕu c¸c kho¶n c«ng nî , ph©n lo¹i c«ng nî ®Õn h¹n , qu¸ h¹n hoÆc c«ng nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi Tõ nh÷ng nguyªn t¾c kiÓm tra trªn x¸c ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu trªn BC§KT vµ khíp ®óng sè liÖu cña c¸c chØ tiªu trªn BC§KT víi c¸c sè d- tµi kho¶n , tiÓu kho¶n t-¬ng øng ®-îc thÓ hiÖn trong sæ c¸i hoÆc sæ chi tiÕt sÏ ®¶m b¶o nh÷ng th«ng tin trªn BC§KT cña c«ng ty ®-îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c 1.2.2.3 Nguyªn t¾c lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Theo quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc kÕ to¸n 21 “tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh”tõ ®o¹n 15 ®Õn ®o¹n 32 , khi lËp vµ tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chung vÒ lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh Trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, c¸c kho¶n môc Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ph¶i ®-îc tr×nh bµy riªng biÖt thµnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, tuú theo thêi h¹n cña chu kú kinh doanh b×nh th-êng cña doanh nghiÖp -§èi víi doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh b×nh th-êng trong vßng 12 Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 14
 16. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th¸ng th× Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc ph©n thµnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n theo ®iÒu kiÖn sau: + Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc thu håi hay thanh to¸n trong vßng 12 th¸ng tíi ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m ®-îc xÕp vµo lo¹i vay ng¾n h¹n + Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc thu håi hay thanh to¸n tõ 12 th¸ng tíi trë lªn tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m , ®-îc xÕp vµo lo¹i dµi h¹n - §èi víi doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh b×nh th-êng dµi h¬n 12 th¸ng th× Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc ph©n thµnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n theo ®iÒu kiÖn sau: + Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc thu håi hay thanh to¸n trong vßng mét chu kú kinh doanh b×nh th-êng ®-îc xÕp vµo lo¹i ng¾n h¹n + Tµi s¶n vµ Nî ph¶i tr¶ ®-îc thu håi hay thanh to¸n trong mét thêi gian dµi h¬n mét chu kú kinh doanh b×nh th-êng , ®-îc xÕp vµo lo¹i dµi h¹n -§èi víi c¸c doanh ngiÖp do tÝnh chÊt ho¹t ®éng kh«ng thÓ dùa vµo chu kú kinh doanh ®Ó ph©n biÖt gi÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n , th× c¸c Tµi s¶n vµ N¬ ph¶i tr¶ ®-îc tr×nh bµy theo tÝnh thanh kho¶n gi¶m dÇn 1.2.3 Thùc hiÖn c«ng t¸c lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B-íc 1: KiÓm so¸t c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tr-íc khi lËp BC§KT , ph¶i ph¶n ¸nh ghi kÕt qu¶ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan ; trong ®ã c¸c nghiÖp vô nµy ®-îc ghi theo tr×nh tù thêi gian : ngµy ph¸t sinh, trÞ gi¸ ph¸t sinh, diÔn gi¶i nghiÖp vô ph¸t sinh , vµ c¸c tµi kho¶n thÝch øng ®Ó ghi sù t¸c ®éng cña c¸c nghiÖp vô nµy Tr-íc khi sö dông c¸c th«ng tin trªn c¸c sæ kÕ to¸n , c«ng ty cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i møc ®é tin cËy cña nh÷ng th«ng tin ®Êy, nh- : -§èi chiÕu néi dung kinh tÕ cña chøng tõ víi néi dung cña nghiÖp vô ®-îc ph¶n ¸nh trong sæ -KiÓm tra quan hÖ ®èi øng trong sæ -KiÓm so¸t ngµy th¸ng trªn chøng tõ kÕ to¸n víi ngµy th¸ng chøng tõ trªn sæ - KiÓm so¸t quan hÖ c©n ®èi Nî - Cã B-íc 2 : TÝnh sè d- cña c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n , thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 15
 17. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chuyÓn trung gian §Õn cuèi kú kÕ to¸n , c¸c tµi kho¶n ®-îc tÝnh sè d- . Cßn viÖc thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn lµ viÖc ghi sæ kÕt chuyÓn sè liÖu tõ c¸c TK trung gian thuéc nhãm 5,6,7,8,9 kh«ng cã sè d- vµo c¸c TK cã liªn quan kh¸c B-íc 3: KiÓm kª tµi s¶n vµ lËp Biªn b¶n xö lý kiÓm kª C«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n th-êng ®-îc thùc hiÖn vµo cuèi n¨m , hoÆc kiÓm tra bÊt th-êng ®Ó gi¶m rñi ro mÊt m¸t hay trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp B-íc 4: LËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Tr-íc khi lËp BC§KT , c«ng ty tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh , ®Ó kiÓm tra tæng sè ph¸t sinh Nî cña c¸c tµi kho¶n b»ng tæng ph¸t sinh Cã cña chóng B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ c¸i cña c¸c tµo kho¶n ph¸t sinh trong kú . "Sè d- ®Çu kú " vµ "Sè d- cuèi kú" cña c¸c TK trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh lµ "Sè d- ®Çu kú" vµ "Sè d- cuèi kú" cña c¸c tµi kho¶n trong sæ c¸i . Sè ph¸t sinh Nî vµ sè ph¸t sinh Cã cña c¸c TK trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh lµ tång sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã trong sæ c¸i c¸c tµi kho¶n Sau khi lËp xong ph¶i ®èi chiÕu l¹i "Sè d- ®Çu kú" , "Sè ph¸t sinh trong kú", "Sè d- cuèi kú" cña c¸c TK thÓ hiÖn trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh víi tõng sæ c¸i , sæ chi tiÕt cña TK B-íc 5: Kho¸ sæ kÕ to¸n chÝnh thøc ,lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ViÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n dùa trªn c¬ së B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m tr-íc vµ chñ yÕu dùa vµo nh÷ng th«ng tin trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh , ngoµi ra vÉn cÇn ph¶i ®èi chøng sè liÖu trªn sæ c¸i c¸c TK , sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n , b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n......... D-íi ®©y lµ c¸ch tÝnh c¸c chØ tiªu trªn BC§KT : PhÇn : Tµi s¶n A. TµI S¶N NG¾N H¹N (M· Sè 100) Tµi s¶n ng¾n h¹n ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ tiÒn , c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn , hoÆc cã thÓ b¸n hau sö dông trong vßng mét n¨m hoÆc mét chu kú kinh doanh b×nh th-êng cña doanh Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 16
 18. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nghiÖp cã ®Õn thêi kú b¸o c¸o , gåm : TiÒn , c¸c kho¶n t-¬gn ®-¬ng tiÒn , c¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n , c¸c kho¶n phai thu ng¾n h¹n , hµng tån kho vµ tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c . M· sè 100 = M· sè 110 + M· sè 120 + M· sè 130 + M· sè 140 +M· sè 150 Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 17
 19. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n I . TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn (M· sè 110) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng hîp toµn bé sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o , gåm : TiÒn mÆt t¹i quü cña doanh nghiÖp, vµng b¹c, kim khÝ quý , ®¸ quý , tiÒn göi ng©n hµng (kh«ng kú h¹n ) , tiÒn ®ang chuyÓn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn . Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu "TiÒn vµ c¸ kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn "lµ tæng sè d- Nî cña c¸c Tµi kho¶n 111 "TiÒn mÆt" ,112 "TiÒn göi ng©n hµng",113 "TiÒn ®ang chuyÓn" trªn sæ c¸i II. C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n (M· sè 120) Lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n (sau khi ®· trõ ®i dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ng¾n h¹n ) , bao gåm : TiÒn göi ng©n hµng cã kú h¹n , ®Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n , cho vay ng¾n h¹n vµ ®Çu t- ng¾n h¹n kh¸c . C¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n ph¶n ¸nh trong môc nµy lµ c¸c kho¶n ®Çu t- cã thêi h¹n thu håi vèn d-íi 1 n¨m hoÆc trong mét chu kú kinh doanh , kh«ng bao gåm c¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n cã th¬ig h¹n thu håi hoÆc ®¸o h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy mua kho¶n ®Çu t- ®ã t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o ®· ®-îc tÝnh vµo chØ tiªu "C¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn " M· sè 120 = M· sè 121 + M· sè 129 1. §Çu t- ng¾n h¹n (M· sè 121) Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lµ tæng sè d- Nî cña c¸c Tµi kho¶n 121 "§Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n" vµ 128 "§Çu t- ng¾n h¹n kh¸c" trªn Sæ c¸i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n ®· ®-îc tÝnh vµo chØ tiªu "C¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn " 2.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n (M· sè 129) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kho¶n dî phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. Sè liÖu chØ tiªu nµy ®-îc ghi b»ng sè ©m d-íi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (...) . Sè liÖu ®Óghi vµo chØ tiªu "Dî phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n " lµ sè d- Cã cña Tµi kho¶n 129 "Dî phßgn gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n " trªn sæ c¸i III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n (M· sè 130) Lµ chØ tiªu t«ng hîp ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng, kho¶n tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n, ph¶i thu néi bé , ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 18
 20. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ho¹ch hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n d-íi 1 n¨m hoÆc trong mét chu kú kinh doanh (saukhi ph¶i trõ ®i dù phong ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi ) M· sè 130 = M· sè 131 +M· sè132 + +M· sè 138 +M· sè139 1.Ph¶i thu kh¸ch hµng (M· sè131) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng cã thêi h¹n thanh to¸n d-íi 1 n¨m hoÆc trong mét chu kú kinh doanh t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. Sè kiÑu ®Ó ghi vµo chØ tiªu "Ph¶i thu kh¸ch hµng" c¨n cø vµo tæng sè d- Nî chi tiÕt cña Tµi kho¶n 131 "Ph¶i thu kh¸ch hµng " më theo tõng kh¸ch hµng trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt Tµi kho¶n 131, chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng ng¾n h¹n 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n (M· sè 132) Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n mµ ch-a nhËn s¶n phÈm , hµng hãa, dich vô, TSC§. B§S ®Çu t- t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o . Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu "Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n " c¨n cø vµo tæng sè d- Nî chi tiÕt cña Tµi kho¶n 331 "Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n" më cho tõng ng-íi b¸n trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt Tµi kho¶n 331 3.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c (M· sè 138) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c tõ c¸c ®èi t-îng liªn quan t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o . Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu "C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c" lµ tæng sè d- Nî cña c¸c Tµi kho¶n : TK1385, TK1388. TK334,TK338 trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c TK 1385,334,338 chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 4. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (M· sè 139) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n dù phßng cho c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n cã kh¶ n¨ng khã ®ßit¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o . Sè liÖu chØ tiªu nµy d-îc ghi b»ng sè ©m d-¬cÝ h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (....) . Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu "Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi " lµ sè d- Cã chi tiÕt trªn Tµi kho¶n 139 "Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi" trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 139 ,chi tiÕt c¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi IV. Hµng tån kho (M· sè 140) Lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé trÞ gi¸ hiÖn cã c¸c lo¹i hµng tån kho dù tr÷ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , kinh doanh c¶u doanh nghiÖp (sau khi tr- ®i dù Sinh viªn: Lª Thuý Hång – QT902K 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản