intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng 201

Chia sẻ: Tran Thi Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
685
lượt xem
340
download

Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng 201

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, làm sao để sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục đích này, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hiệu quả mà hầu hết các doanh nghiệp áp dụng là tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng 201

 1. ĐỀ TÀI “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây Dựng 201” Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện :
 2. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN M U 1. Tính c p thi t c a tài Trong n n kinh t th trư ng c nh tranh gay g t như hi n nay các doanh nghi p luôn quan tâm n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p mình, làm sao s n xu t kinh doanh em l i l i nhu n cao nh t. t ư c m c ích này, các doanh nghi p ph i s d ng nhi u bi n pháp khác nhau. M t trong nh ng bi n pháp hi u qu mà h u h t các doanh nghi p áp d ng là ti t ki m chi phí s n xu t (CPSX), h giá thành s n ph m. Trong doanh nghi p s n xu t, chi phí chi m t tr ng l n và có tính quy t nh n giá thành s n ph m Chi phí và giá thành là hai ch tiêu kinh t tài chính cơ b n, có quan h khăng khít v i nhau trong h th ng ch tiêu kinh t tài chính c a doanh nghi p. Ti t ki m CPSX và h giá thành s n ph m có ý nghĩa to l n nh m tăng tích lu c a doanh nghi p, óng góp cho n n kinh t . ti t ki m chi phí và h giá thành s n ph m, yêu c u doanh nghi p ph i t ch c t t công tác k toán t p h p CPSX và tính giá thành s n ph m. Hi n nay công tác này ã ư c ngày càng quan tâm hơn song chưa ư c hoàn thi n c v m t lý lu n và th c ti n. Xu t phát t v trí và t m quan tr ng c a công tác k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m, trên cơ s ki n th c ã ư c h c và qua tìm hi u trên th c t em ã ch n và i sâu vào nghiên c u tài: “K toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 201” làm chuyên cho khóa lu n t t nghi p c a mình. 2. N i dung nghiên c u - Tên tài: K toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 201 - M c tiêu nghiên c u: + Nghiên c u lý lu n v k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong doanh nghi p xây l p. + Nghiên c u th c tr ng công tác k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 201 1
 3. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN + So sánh vi c v n d ng các quy nh k toán v t p h p CPSX và tinh giá thanh s n ph m t i Công ty C ph n Xây d ng 201 ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 201 3. Phương pháp nghiên c u 3.1. Phương pháp thu th p thông tin - i u tra th ng kê trên phòng nghi p v thông qua các b ng, bi u, các báo cáo ã ư c công b v nh ng k t qu ã t ư c. - Ph ng v n nh ng ngư i có liên quan là các k toán viên, c bi t là k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m. - Phương pháp tr c quan là quan sát công vi c c a k toán viên. 3.2. H th ng phương pháp h ch toán k toán - Phương pháp ch ng t - ki m kê. - Phương pháp ghi s kép. - Phương pháp tính giá. - Phương pháp t ng h p - cân i. 3.3. Phương pháp so sánh So sánh các ch tiêu kỳ g c và kỳ báo cáo, kỳ k ho ch và kỳ báo cáo như: t ng giá thành, t ng chi phí, giá thành ơn v s n ph m,… 4. a i m và th i gian nghiên c u - Th i gian: Th c hi n tài t 10/03/2009 n 10/04/2009 - a i m: T i Công ty C ph n Xây D ng 201 5. K t c u c a khoá lu n Ngoài ph n m u và k t lu n, khoá lu n g m ba chương: - Chương I: Lý lu n chung v k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m trong doanh nghi p. - Chương II: Th c tr ng công tác k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 201. - Chương III: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m t i Công ty C ph n Xây D ng 2
 4. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN CHƯƠNG I LÝ LU N CHUNG V K TOÁN T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M TRONG DOANH NGHI P 1.1 B N CH T VÀ N I DUNG KINH T C A CHI PHÍ S N XU T VÀ GIÁ THÀNH S N PH M 1.1.1. Lý lu n chung v chi phí s n xu t trong doanh nghi p 1.1.1.1. Khái ni m chi phí s n xu t S phát sinh và phát tri n c a xã h i loài ngư i g n li n v i quá trình s n xu t. ng th i, n n s n xu t c a b t kỳ phương th c s n xu t nào cũng g n li n v i s vn ng và tiêu hao các y u t cơ b n t o nên quá trình s n xu t. Nói cách khác quá trình s n xu t là quá trình bi n i có m c ích c a các y u t u vào bao g m tư li u lao ng, i tư ng lao ng và s c lao ng thành s n ph m u ra. M i chi phí mà doanh nghi p b ra ph c v quá trình s n xu t kinh doanh ư c bi u hi n b ng thư c o ti n t ư c g i là chi phí s n xu t kinh doanh. Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hoá mà doanh nghi p ã b ra có liên quan n ho t ng s n xu t trong m t th i kỳ nh t nh (tháng, quý, năm) [1- 247].. Th c ch t CPSX là s d ch chuy n v n - chuy n d ch giá tr các y u t s n xu t vào các i tư ng tính giá thành .[1- 247]. N i dung c a CPSX c u thành b i ba b ph n: C, V, M1 Trong ó: C là hao phí lao ng v t hoá; V là hao phí lao ng s ng; M1 là m t ph n giá tr m i sáng t o ra (các kho n tính theo lương, các kho n thu có tính ch t chi phí,…). l n c a CPSX ph thu c vào hai nhân t cơ b n: + Kh i lư ng tư li u s n xu t và lao ng tiêu hao trong m t th i kỳ nh t nh; + Giá c tư li u s n xu t ã tiêu hao và ti n lương m t ơn v lao ng ã hao phí. 3
 5. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN CPSX trong doanh nghi p thư ng xuyên phát sinh trong kỳ nhưng ch nh ng hao phí v tài s n và lao ng liên quan n kh i lư ng s n ph m s n xu t trong kỳ m i ư c tính là CPSX trong kỳ. 1.1.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t Quá trình s n xu t c a các doanh nghi p r t a d ng v hình th c s n xu t, quy cách, m u mã s n ph m. Do ó chi phí s n xu t bao g m nhi u lo i v i n i dung kinh t và m c ích công d ng khác nhau. ph c v cho vi c qu n lý chi phí và qu n lý công tác k toán chi phí m t cách thích h p nh t i v i t ng doanh nghi p có th phân lo i chi phí s n xu t theo các tiêu th c ch y u sau: Phân lo i theo n i dung, tính ch t c a chi phí Theo cách phân lo i này toàn b CPSX c a doanh nghi p ư c chia thành 2 lo i là chi phí ban u và chi phí luân chuy n n i b : - Chi phí ban u: là các chi phí mà doanh nghi p b ra ngay t ngày u thành l p ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh. - Chi phí luân chuy n n i b : là các chi phí phát sinh trong quá trình phân công và h p tác lao ng trong doanh nghi p. Cách phân lo i này cho phép n m ư c cơ c u, t tr ng c a t ng lo i chi phí mà doanh nghi p chi ra, là cơ s ánh giá tình hình th c hi n d toán chi phí, là căn c xây d ng k ho ch v t tư, ti n v n, k ho ch s n xu t và là căn c l p Thuy t minh báo cáo tài chính. Phân lo i theo m c ích, công d ng c a chi phí Theo cách phân lo i này CPSX ư c chia thành 3 kho n m c: - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p (CPNVLTT) Bao g m chi phí v các lo i nguyên v t li u chính, ph , nhiên li u… s d ng tr c ti p vào vi c s n xu t, ch t o s n ph m. Không tính vào kho n m c này nh ng chi phí nguyên v t li u dùng vào m c ích ph c v nhu c u s n xu t chung t i phân xư ng hay lĩnh v c ngoài s n xu t.[4- 15]. - Chi phí nhân công tr c ti p (CPNCTT) G m ti n lương và các kho n trích theo lương c a công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m, th c hi n các lao v nh t nh. Không tính vào kho n m c này ti n 4
 6. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN lương, các kho n ph c p và các kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lý phân xư ng, nhân viên bán hàng và qu n lý. [4- 15] - Chi phí s n xu t chung (CPSXC) Là chi phí ph c v nhu c u s n xu t chung t i phân xư ng bao g m: + Chi phí nhân viên phân xư ng: g m chi phí nhân viên qu n lý phân xư ng (qu n c, c công), nhân viên kinh t , th ng kê, ti p li u… + Chi phí v t li u phân xư ng: g m v t li u các lo i s d ng cho nhu c u s n xu t chung c a phân xư ng. + Chi phí d ng c s n xu t: chi phí v các lo i công c , d ng c ph c v cho nhu c u s n xu t chung phân xư ng; + Chi phí kh u hao TSC : s kh u hao TSC s d ng phân xư ng; + Chi phí d ch v mua ngoài: là các chi phí s d ng cho nhu c u s n xu t chung trong phân xư ng như: i n, nư c, i n tho i,… + Chi phí khác b ng ti n.[4- 15] Phân lo i chi phí theo cách này t o i u ki n cho vi c qu n lý chi phí s n xu t theo nh m c, cung c p s li u cho tính giá thành s n ph m, phân tích tình hình th c hi n k ho ch giá thành. Dùng làm tài li u tham kh o lp nh m c chi phí s n xu t và l p k ho ch giá thành s n ph m cho kỳ sau. Phân lo i theo cách ng x c a chi phí Theo cách phân lo i này chi phí ư c phân thành: - Chi phí kh bi n (Bi n phí): là các chi phí thay i t l v i m c ho t ng c a ơn v . VD: chi phí nguyên v t li u, chi phí nhân công,… [4- 20] - Chi phí b t bi n ( nh phí): là các chi phí mà t ng s không thay i khi thay i v kh i lư ng ho t ng th c hi n. Ví d : chi phí kh u hao TSC , chi phí thuê m t b ng, phương ti n kinh doanh,… Song nh phí tính cho m t ơn v s n ph m thì l i bi n i n u s lư ng s n ph m thay i.[4- 20] - Chi phí h n h p: là chi phí bao g m c y u t nh phí và bi n phí. Cách phân lo i chi phí này có tác d ng r t l n i v i nhà qu n tr kinh doanh trong vi c phân tích i m hòa v n và ph c v cho vi c ra quy t nh qu n lý c n thi t h giá thành s n ph m và tăng hi u qu kinh doanh. 5
 7. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Phân lo i theo phương pháp t p h p chi phí và m i quan h v i i tư ng ch u chi phí Theo cách phân lo i này toàn b chi phí c a doanh nghi p ư c chia thành hai lo i là chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p. - Chi phí tr c ti p: là nh ng kho n chi phí có quan h tr c ti p v i vi c s n xu t ra m t lo i s n ph m, m t công vi c nh t nh. Nh ng chi phí này k toán có th căn c vào s li u ch ng t k toán ghi tr c ti p cho i tư ng ch u chi phí ó là các lo i chi phí như: chi phí nguyên v t li u, ti n lương công nhân s n xu t. - Chi phí gián ti p: Là nh ng chi phí s n xu t liên quan n vi c s n xu t ra nhi u lo i s n ph m, nhi u công vi c. Do v y i v i nh ng chi phí này k toán ph i ti n hành phân b cho nh ng i tư ng liên quan theo tiêu th c phân b thích h p. Cách phân lo i này có ý nghĩa quan tr ng i v i vi c xác nh phương pháp t p h p và phân b chi phí cho các i tư ng liên quan m t cách chính xác và h p lý. 1.1.2. Lý lu n chung v giá thành s n ph m 1.1.2.1. Khái ni m giá thành s n ph m Chi phí ch là m t m t th hi n s hao phí trong quá trình s n xu t kinh doanh. xem xét ánh giá ch t lư ng kinh doanh c a các t ch c kinh t , chi phí ph i ư c xem xét trong quan h v i m t th hai c a quá trình kinh doanh – cũng là m t cơ b n c a quá trình s n xu t- ó là k t qu thu ư c. M i quan h này ã t o nên ch tiêu giá thành s n ph m. Giá thành s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a toàn b các kho n hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hoá có liên quan n kh i lư ng công tác, s n ph m, lao v , d ch v ã hoàn thành.[1- 255] Giá thành s n ph m là m t ch tiêu kinh t t ng h p ph n ánh k t qu s d ng tài s n, v t tư, lao ng, ti n v n trong quá trình s n xu t cũng như tính úng n c a gi i pháp kinh t , k thu t và công ngh mà doanh nghi p ã s d ng nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng s n ph m, h giá thành và tăng l i nhu n cho doanh nghi p. Giá thành còn là căn c quan tr ng nh giá bán và xác nh hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Giá thành s n ph m ph n ánh nh ng chi phí ã th c s chi ra cho s n xu t và tiêu th s n ph m. Giá thành s n ph m không bao g m t t c các chi phí phát sinh 6
 8. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN trong kỳ kinh doanh c a doanh nghi p. Nó ch bao g m nh ng chi phí tr c ti p và gián ti p (trong quá trình s n xu t và tiêu th s n ph m) ư c b i hoàn ti n hành tái s n xu t. Giá thành s n ph m g m nh ng kho n m c sau: - Chi phí nguyên v t li u - Chi phí nhân công - Chi phí s n xu t chung 1.1.2.2. Phân lo i giá thành s n ph m ph c v yêu c u qu n lý, h ch toán và k ho ch hóa giá thành cũng như yêu c u c a vi c xác nh chính xác giá c hàng hóa, giá thành s n ph m ư c xem xét dư i nhi u khía c nh khác nhau, ta có th phân lo i giá thành s n ph m theo m t s cách c th sau: Phân lo i giá thành theo th i i m và ngu n s li u Theo cách phân lo i này giá thành ư c chia thành 3 lo i: - Giá thành k ho ch: là giá thành ư c xác nh trư c khi bư c vào s n xu t s n ph m trên cơ s giá thành th c t kỳ trư c và các nh m c, d toán chi phí c a kỳ k ho ch.[1- 255] Giá thành k ho ch ư c xây d ng trên cơ s các nh m c bình quân tiên ti n và không bi n i trong su t c kỳ k ho ch. Giá thành k ho ch là m c tiêu ph n u c a doanh nghi p và là cơ s ánh giá tình hình th c hi n k ho ch giá thành. - Giá thành nh m c: là giá thành ư c xác nh trư c khi bư c vào s n xu t s n ph m, xác nh trên cơ s các nh m c v chi phí hi n hành t i t ng th i i m nh t nh trong kỳ k ho ch nên giá thành nh m c luôn thay i phù h p v i s thay i c a các nh m c chi phí t ư c trong quá trình th c hi n k ho ch giá thành . [1-255] - Giá thành th c t : là giá thành ư c xác nh sau khi k t thúc quá trình s n xu t s n ph m, d a trên cơ s các chi phí th c t phát sinh trong quá trình s n xu t s n ph m .[1- 255] Cách phân lo i này có tác d ng trong vi c qu n lý và giám sát chi phí, xác nh ư c các nguyên nhân vư t nh m c chi phí trong kỳ h ch toán, t ó iu ch nh k ho ch ho c nh m c chi phí cho phù h p .[1- 256] 7
 9. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Phân lo i giá thành theo ph m vi phát sinh chi phí Theo cách này giá thành s n ph m g m 2 lo i: - Giá thành s n xu t (giá thành công xư ng): là ch tiêu ph n ánh t t c nh ng chi phí phát sinh liên quan n vi c s n xu t, ch t o s n ph m trong ph m vi phân xư ng s n xu t như: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung tính cho nh ng s n ph m, lao v , công vi c ã s n xu t hoàn thành nh p kho hay giao cho khách hàng.[1- 256] - Giá thành tiêu th (giá thành toàn b hay giá thành y ): là ch tiêu ph n ánh toàn b các kho n chi phí phát sinh liên quan n vi c s n xu t và tiêu th s n ph m.[1- 256] Giá thành toàn b ư c tính toán xác nh khi s n ph m, công vi c, lao v ã ư c tiêu th . Giá thành toàn b là căn c tính toán xác nh lãi trư c thu l i t c c a doanh nghi p.[1- 256] Giá thành toàn b Giá thành s n xu t Chi phí qu n lý Chi phí = + + c a s n ph m c a s n ph m doanh nghi p bán hàng Cách phân lo i này có tác d ng giúp nhà qu n lý bi t ư c k t qu kinh doanh (lãi, l ) c a t ng m t hàng, t ng lo i d ch v mà doanh nghi p kinh doanh. Tuy nhiên do nh ng h n ch nh t nh khi l a ch n tiêu th c phân b chi phí bán hàng và chi phí qu n lý cho t ng m t hàng, t ng lo i d ch v nên cách phân lo i này ch còn mang ý nghĩa h c thu t, nghiên c u. 1.1.3. M i quan h gi a CPSX và giá thành s n ph m Gi a CPSX và giá thành s n ph m có m i quan h bi n ch ng v i nhau trong quá trình t o ra s n ph m. Chúng là hai m t th ng nh t c a quá trình s n xu t, có m i quan h ch t ch v i nhau, gi ng nhau v m t ch t nhưng khác nhau v m t lư ng. CPSX là bi u hi n v m t hao phí còn giá thành s n ph m l i bi u hi n m t k t qu c a quá trình ó. Có nghĩa giá thành s n ph m ư c tính toán trên cơ s CPSX ã t p h p ư c và s lư ng s n ph m, lao v ã hoàn thành trong kỳ. N i dung giá thành chính là chi phí s n xu t tính cho s n ph m và lo i s n ph m ó. 8
 10. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN CPSX d dang u kỳ CPSX phát sinh trong kỳ A B C D T ng giá thành s n ph m CPSX d dang cu i kỳ Sơ 01: M i quan h gi a CPSX và giá thành s n ph m Qua sơ ta th y: AC = AB + BD – CD, hay: T ng GTSP CPSX d CPSX phát CPSX d = + - hoàn thành dang u kỳ sinh trong kỳ dang cu i kỳ Khi giá tr s n ph m d dang (CPSX d dang) u kỳ và cu i kỳ b ng nhau ho c các ngành s n xu t không có s n ph m d dang thì t ng giá thành s n ph m b ng t ng chi phí s n xu t phát sinh trong kỳ.[1- 248] V m t k toán, t p h p CPSX và tính giá thành s n ph m là hai bư c công vi c g n bó m t thi t v i nhau. K toán t p h p CPSX là cơ s tính giá thành s n ph m. S chính xác y c a công tác t p h p CPSX quy t nh n tính chính xác c a công tác tính giá thành s n ph m. Giá thành s n ph m th p hay cao ng nghĩa v i vi c ti t ki m hay lãng phí v t tư, lao ng, ti n v n c a doanh nghi p, vì v y vi c qu n lý giá thành s n ph m ph i g n li n v i qu n lý CPSX. Tuy nhiên gi a CPSX và giá thành s n ph m có nh ng s khác nhau sau : - CPSX luôn g n li n v i t ng th i kỳ ã phát sinh chi phí, còn giá thành s n ph m l i g n li n v i kh i lư ng s n ph m, công vi c ã hoàn thành. - CPSX ch bao g m nh ng chi phí th c t ã phát sinh hay m t ph n chi phí phát sinh kỳ sau nhưng ã ghi nh n vào chi phí kỳ này (chi phí ph i tr ) - CPSX phát sinh trong kỳ liên quan n c s n ph m d dang cu i kỳ, s n ph m h ng. Còn giá thành s n ph m không liên quan n s n ph m d dang cu i kỳ và s n ph m h ng mà liên quan n s n ph m hoàn thành trong kỳ. 1.2. I TƯ NG, PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M. 1.2.1. i tư ng và phương pháp h ch toán chi phí s n xu t 1.2.1.1 i tư ng h ch toán chi phí s n xu t 9
 11. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Xác nh i tư ng h ch toán chi phí s n xu t là công vi c u tiên và quan tr ng c a công tác h ch toán quá trình s n xu t. Có xác nh úng n i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t phù h p v i tình hình s n xu t, c i m quy trình s n xu t s n ph m m i áp ng ư c yêu c u qu n lý chi phí s n xu t, m i t ch c t t công vi c t p h p chi phí s n xu t, t khâu ghi chép ban u, t ng h p s li u, t ch c tài kho n, ghi s k toán u ph i theo úng i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t ã xác nh.[1- 249] i tư ng t p h p chi phí s n xu t là chi phí s n xu t ư c t p h p theo m t gi i h n nh t nh, gi i h n ó có th là nơi phát sinh ra chi phí như phân xư ng, i s n xu t … cũng có th là nơi ch u chi phí ví d như m t nhóm s n ph m, m t lo i s n ph m … xác nh úng i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t c n căn c vào m ts c i m sau: - Căn c vào tính ch t s n xu t và c i m quy trình công ngh s n xu t c a t ng doanh nghi p ơn gi n hay ph c t p, quy trình công ngh liên t c hay song song. - Căn c vào lo i hình s n xu t s n ph m là s n ph m ơn chi c hay hàng lo t. - Căn c vào c i m t ch c s n xu t c a doanh nghi p t ch c t i m t hay nhi u phân xư ng, t i m t hay nhi u công trình. - Căn c vào yêu c u và trình qu n lý c a các c p qu n tr . T i các doanh nghi p khác nhau thì i tư ng t p h p chi phí cũng khác nhau. i tư ng t p h p chi phí có th là t ng chi ti t, t ng s n ph m riêng bi t, t ng phân xư ng … tuỳ thu c vào c i m c a t ng doanh nghi p. 1.2.1.2 Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t Trên cơ s i tư ng h ch toán chi phí s n xu t, k toán l a ch n phương pháp h ch toán chi phí s n xu t phù h p. Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t là m t h th ng các phương pháp ư c s d ng t p h p h ch toán chi phí. Thông thư ng các doanh nghi p thư ng áp d ng m t s phương pháp h ch toán sau: Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo s n ph m: Theo phương pháp này chi phí s ư c t p h p theo s n ph m s n xu t, m i s n ph m s n xu t s m m t s chi ti t theo dõi chi phí s n xu t s n ph m ó. i v i doanh nghi p xây l p chi phí s n xu t s ư c t p h p cho t ng công trình, 10
 12. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN h ng m c công trình. Phương pháp này áp d ng cho các doanh nghi p s n xu t gi n ơn, s lư ng m t hàng ít. Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo ơn t hàng i v i doanh nghi p s n xu t theo ơn t hàng, phương pháp này thích h p v i công tác k toán chi phí và tính giá thành s n ph m. CPSX ư c t p h p theo t ng ơn t hàng mà không k s lư ng c a ơn t hàng nhi u hay ít. Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo bư c ch bi n Trong các doanh nghi p s n xu t ph c t p theo ki u ch bi n liên t c, quy trình công ngh g m nhi u bư c (giai o n) n i ti p nhau theo m t trình t nh t nh, m i bư c ra m t bán thành ph m và bán thành ph m c a bư c trư c là i tư ng hay NVL ch bi n c a bư c sau thì vi c áp d ng phương pháp này là thích h p cho giai o n ó. Riêng i v i chi phí s n xu t chung cu i kỳ ư c t p h p theo phân xư ng r i phân b cho giai o n s n xu t theo tiêu th c phù h p. Bên c nh các phương pháp trên, tuỳ theo t ng lo i hình doanh nghi p mà có th áp d ng m t s phương pháp khác nhau như phương pháp h ch toán chi phí s n xu t theo phân xư ng, theo nhóm s n ph m … 1.2.2 i tư ng và phương pháp tính giá thành 1.2.2.1 i tư ng tính giá thành Cũng gi ng như vi c xác nh i tư ng h ch toán chi phí s n xu t, trong công tác tính giá thành vi c xác nh i tư ng tính giá thành chính là vi c r t quan tr ng. V th c ch t, xác nh i tư ng tính giá thành chính là vi c xác nh lo i s n ph m, công vi c lao v mà doanh nghi p s n xu t, ch t o và th c hi n, c n tính ư c giá thành ơn v . i tư ng ó có th là s n ph m cu i cùng c a quá trình s n xu t hay cũng có th là ang trên dây truy n s n xu t tuỳ theo yêu c u c a hach toán kinh t n i b và tiêu th s n ph m. 1.2.2.2 Phương pháp tính giá thành Trên cơ s i tư ng tính giá thành ã xác nh ư c, doanh nghi p ph i căn c vào chu kỳ s n ph m, c i m s n xu t s n ph m và t ch c công tác k toán t ó xác nh phương pháp và kỳ tính giá thành s n ph m cho phù h p. Phương pháp tính giá thành là phương pháp s d ng s li u chi phí ã t p h p ư c c a k 11
 13. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN toán tính giá thành s n ph m. Nó có tính ch t thu n tuý k thu t là tính toán chi phí cho t ng i tư ng tính giá thành. V cơ b n phương pháp tính giá thành s n ph m bao g m các phương pháp sau: Phương pháp tr c ti p ( phương pháp gi n ơn ) Phương pháp này áp d ng cho các doanh nghi p có quy trình s n xu t gi n ơn khép kín, chu kỳ s n xu t ng n và xen k liên t c, s lư ng m t hàng ít, i tư ng tính giá thành phù h p v i i tư ng t p h p chi phí s n xu t. T ng giá thành Chi phí T ng CPSX Chi phí s n ph m SXKD d s n ph m - SXKD d = + hoàn thành dang K trong kỳ dang CK Trên cơ s ó tính giá thành ơn v s n ph m như sau: T ng giá thành T ng giá thành s n ph m s n ph m hoàn = T ng s lư ng s n ph m hoàn thành thành Phương pháp t ng c ng chi phí Áp d ng i v i các doanh nghi p mà quá trình s n xu t s n ph m ư c th c hi n nhi u b ph n s n xu t, nhi u giai o n công ngh , i tư ng t p h p chi phí s n xu t là b ph n chi ti t s n ph m hay giai o n công ngh , hay b ph n s n xu t. Công th c: Z = Ddk + Z1 + Z2 + … + Dck Trong ó: Z: là giá thành s n ph m Ddk , Dck: Giá tr s n ph m d dang u kỳ, cu i kỳ Z1, Z2, Zn: Chi phí s n xu t t ng giai o n, t ng b ph n N u s n ph m d dang u kỳ và cu i kỳ không có ho c có nhưng ít và n nh thì không c n tính n giá tr d dang. Phương pháp h s Phương pháp h s áp d ng trong các doanh nghi p mà trong cùng m t quá trình s n xu t s d ng m t th NVL và m t lư ng lao ng nhưng k t qu s n xu t thu ư c ng th i nhi u lo i s n ph m khác nhau và không th theo dõi chi ti t chi phí cho t ng lo i s n ph m. Khi ó i tư ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b quy trình s n xu t, còn i tư ng tính giá thành là t ng lo i s n ph m hoàn thành. 12
 14. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Theo phương pháp này xác nh giá thành cho t ng lo i s n ph m ph i căn c vào tiêu chu n k thu t xác nh cho m i lo i s n ph m m t h s tính giá thành, trong ó l y lo i s n ph m có h s b ng 1 làm s n ph m tiêu chu n và th c hi n theo các bư c sau: Bư c 1: Tính t ng s s n ph m tiêu chu n Q = ∑Qi x Hi Trong ó: Q: T ng s n ph m tiêu chu n Qi: S lư ng th c t c a s n ph m th i Hi: H s tính giá thành c a s n ph m th i Bư c 2: Tính t ng giá thành và giá thành ơn v T ng giá thành Chi phí T ng chi Chi phí s n ph m hoàn SXKD d phí SXSP SXKD d - = + thành dang K trong kỳ dang CK Giá thành ơn v T ng giá thành s n ph m hoàn thành s n ph m g c = T ng s lư ng s n ph m tiêu chu n H s quy Giá thành Giá thành ơn i t ng lo i ơn v s n v t ng lo i x = s n ph m ph m g c s n ph m áp d ng phương pháp này, doanh nghi p ph i tính toán chính xác và h p lý h s quy i thì t óm i m b o vi c tính giá thành t ng lo i s n ph m úng và chính xác. Ngoài ra còn có m t s phương pháp khác như phương pháp tính giá theo ơn t hàng, phương pháp lo i tr chi phí … 1.2.3 M i quan h gi a i tư ng t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành s n ph m i tư ng k toán t p h p CPSX ư c xác nh là căn c t ch c công tác ghi chép ban u, m s chi ti t, t p h p chi phí chi ti t cho t ng i tư ng giúp cho vi c qu n lý chi phí s n xu t và ph c v cho vi c tính giá thành. Còn vi c xác nh i tư ng tính giá thành l i là căn c k toán m ra các s tính giá thành, t 13
 15. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN ch c tính giá thành theo t ng i tư ng giúp cho doanh nghi p ki m tra tình hình th c hi n k ho ch giá thành. Tuy nhiên gi a i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành l i có m i quan h m t thi t v i nhau, i u này ư c th hi n: Vi c xác nh h p lý i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t là cơ s tính giá thành theo các i tư ng tính giá thành trong doanh nghi p. Trong nhi u trư ng h p khác, m t s i tư ng t p h p chi phí s n xu t bao g m nhi u i tư ng tính giá thành và ngư c l i. 1.3 PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀO I TƯ NG TÍNH GIÁ THÀNH Theo ch k toán doanh nghi p - quy n 1 ban hành theo Q s 15/2006/Q - BTC ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC có quy nh i v i ho t ng kinh doanh xây l p quy nh ch áp d ng phương pháp h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên, không áp d ng phương pháp h ch toán hàng t n kho theo phương pháp ki m kê nh kỳ nên Tài kho n 154 dùng t p h p chi phí s n xu t, kinh doanh, ph c v cho vi c tính giá thành s n xu t s n ph m xây l p công nghi p, d ch v c a doanh nghi p xây l p. 1.3.1. Nhi m v c a công tác t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m Thách th c tương lai c a ngành xây d ng cơ b n là ph i ương uvi nh ng d án bao g m nhi u công trình có t m c l n, m c ph c t p v k thu t cao, t ng v n u t ư l n. i u ó khi n cho vi c qu n lý chi phí s n xu t và giá thành s n ph m xây l p ngày càng tr nên quan tr ng. Thông qua nh ng thông tin v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m do k toán cung c p, nh ng nhà qu n lý doanh nghi p bi t ư c chi phí th c t và giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m phân tích, ánh giá tình hình th c hi n nh m c chi phí, d toán chi phí, tình hình s d ng tài s n, lao ng, v t tư, ti n v n, tình hình th c hi n k ho ch giá thành s n ph m có các quy t nh qu n lý thích h p. t ch c t t công tác t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m, áp ng y , trung th c k p th i yêu c u qu n lý chi phí s n xu t và giá thành s n ph m , k toán ph i th c hi n t t các nhi m v sau: - Xác nh úng i tư ng t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành s n ph m. 14
 16. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN - T ch c k toán t p h p và phân b chi phí s n xu t theo i tư ng ã xác nh và theo nguyên t c, quy nh chung, xác nh úng n chi phí c a s n ph m d dang cu i kỳ. - Th c hi n tính giá thành công tác xây l p k p th i, chính xác theo úng i tư ng tính giá thành và phương pháp tính giá thành h p lý. - Phân tích tình hình th c hi n nh m c, d toán chi phí s n xu t, tình hình th c hi n k ho ch giá thành s n ph m có các ki n ngh xu t cho các lãnh o doanh nghi p ra các quy t nh trư c m t cũng như lâu dài i v i s phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 1.3.2 K toán chi phí s n xu t trong các doanh nghi p xây l p áp d ng theo phương pháp kê khai thư ng xuyên. i v i doanh nghi p xây l p khi áp d ng phương pháp h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên thì tài kho n 154 dùng t p h p chi phí s n xu t, kinh doanh, d ch v c a doanh nghi p xây l p. Vi c t p h p chi phí s n xu t, tính giá thành s n ph m xây l p ph i theo t ng công trình, h ng m c công trình và theo kho n m c giá thành quy nh trong giá d toán xây l p g m: - Chi phí NVL tr c ti p - Chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí s d ng máy thi công - Chi phí s n xu t chung 1.3.2.1 K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p Kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p là toàn b chi phí nguyên v t li u th c t s d ng trong quá trình s n xu t xây l p như: nguyên v t li u chính, v t li u ph , v t li u khác … cho t ng công trình, h ng m c công trình bao g m c chi phí c t pha, giàn giáo ư c s d ng nhi u l n và không bao g m giá tr thi t b c n l p c a bên giao th u, giá tr nhiên li u s d ng cho máy móc, phương ti n thi công và nh ng v t li u s d ng cho công tác qu n lý i công trình [1- 265]. Nguyên li u, v t li u s d ng cho xây d ng h ng m c công trình nào ph i tính tr c ti p cho công trình, h ng m c công trình ó trên cơ s ch ng t g c theo s lư ng th c t ã s d ng và theo giá th c t xu t kho (giá bình quân gia quy n, giá nh p trư c xu t trư c) 15
 17. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Cu i kỳ h ch toán ho c khi công trình hoàn thành, ti n hành ki m kê s v t li u còn l i t i nơi s n xu t (n u có) ghi gi m tr chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p s n xu t s d ng cho công trình. Trong i u ki n th c t s n xu t xây l p không cho phép t p h p chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p cho t ng công trình, h ng m c công trình ơn v có th áp d ng phương pháp phân b v t li u cho i tư ng s d ng theo tiêu th c h p lý (t l v i nh m c tiêu hao nguyên v t li u …)[1- 265]. Công th c phân b : Chi phí NVL phân b cho T ng chi phí Tl x = t ng i tư ng (s n ph m) NVL c n phân b phân b T ng chi phí v t li u c n phân b Tl = phân b T ng tiêu th c phân b c a các i tư ng * Tài kho n s d ng: theo dõi và t p h p CPNVLTT, k toán s d ng TK 621 – Chi phí nguyên v t li u tr c ti p. TK 621 ư c m chi ti t cho t ng công trình, h ng m c công trình. 16
 18. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN * Phương pháp h ch toán m t s nghi p v ch y u như sau TK 154 TK 152 TK 621 Xu t kho nguyên v t li u Cu i kỳ k t chuy n chi phí nguyên dùng tr c ti p s n xu t v t li u tr c ti p tính giá thành TK 152 TK111,112,33 1Mua nguyên v t li u không nh p Nguyên v t li u xu t dùng kho mà s d ng ngay cho s n xu t không h t nh p kho TK 133 VAT ư c kh u (n u có) Sơ 02. Trình t h ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p [5- 410] 1.3.2.2 K toán chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p là toàn b s ti n doanh nghi p xây l p ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t xây l p như ti n lương, ti n công, các kho n ph c p.[1- 267] Trong các doanh nghi p xây l p chi phí nhân công tr c ti p không bao g m: - Ti n lương và các kho n ph c p cho nhân viên qu n lý i, nhân viên văn phòng b máy qu n lý doanh nghi p. - Các kho n trích l p BHXH, BHYT, KPC trên ti n lương c a công nhân tr c ti p s n xu t. ph n ánh chi phí nhân công tr c ti p k toán s d ng TK 622 – Chi phí nhân công tr c ti p. 17
 19. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN Phương pháp h ch toán m t s nghi p v ch y u: TK 154 TK 334 TK 622 Tính ra ti n lương ph i Cu i kỳ k t chuy n chi phí tr công nhân trong kỳ nhân công tr c ti p tính giá thành TK 335 Trích trư c ti n lương phép c a công nhân tr c ti p s n xu t TK 338 Các kho n trích theo lương ph i tr công nhân trong kỳ Sơ 03. Trình t h ch toán chi phí nhân công tr c ti p [5- 410] 1.3.2.3 K toán chi phí s d ng máy thi công Trong các doanh nghi p xây l p vi c s n xu t thi công xây l p có th ưc ti n hành theo hình th c thi công chuyên b ng máy như các doanh nghi p làm n n móng, các doanh nghi p xây d ng cơ s h t ng, xây d ng công trình ng m.[1- 278] Ho c s n xu t thi công h n h p v a th công v a b ng máy. Vi c s d ng máy thi công ư c ti n hành theo các hình th c khác nhau. - Doanh nghi p có máy thi công và t t ch c thi công b ng máy. Trư ng h p này máy móc thi công là tài s n c a doanh nghi p có th t ch c riêng thành t , i máy thi công ho c không t ch c thành t i máy thi công mà giao cho các t , i xây l p qu n lý và s d ng. - Doanh nghi p i thuê máy thi công: trư ng h p này máy thi công không ph i là tài s n c a ơn v . Vi c thuê máy có th kèm nhân viên i u khi n máy ho c không kèm nhân viên i u khi n máy. Chi phí máy thi công là toàn b chi phí v t tư, lao ng và chi phí b ng ti n tr c ti p cho quá trình s d ng máy thi công c a ơn v bao g m: + Chi phí kh u hao máy thi công + Chi phí s a ch a l n và s a ch a thư ng xuyên máy thi công 18
 20. Khoá lu n t t nghi p Trư ng Đ i h c KTCNTN + Chi phí ti n lương c a công nhân ph c v và i u khi n máy + Nhiên li u, ng l c dùng cho máy thi công + Chi phí b ng ti n khác ph n ánh chi phí s d ng máy thi công k toán s d ng TK 623 – Chi phí s d ng máy thi công. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v ch y u: * Trư ng h p t ch c thành các t , i máy thi công và có phân c p h ch toán th c hi n h ch toán n i b , cung c p lao v máy cho các t , i xây l p. t p h p chi phí ho t ng và tính giá thành ca máy k toán t i máy thi công s d ng TK 621, 622, 627, 154 và trình t h ch toán như sau: 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản