intTypePromotion=1

Luận văn: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ Ba Đình

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
103
lượt xem
27
download

Luận văn: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ Ba Đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ ba đình', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ Ba Đình

 1. Luận văn Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của ngân hàng ngoại thương nội chi nhánh _ Ba Đình
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu Trong hÇu hÕt sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai ®Òu cã sù tham gia cña c¸c khu vùc kinh tÕ thuéc Nhµ n­íc, T­ nh©n, vµ n­íc ngoµi. vµ mçi khu vùc nµy nµy ®Òu cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh ®èi víi mçi nÒn kinh tÕ cô thÓ, tuy nhiªn theo kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ khu vùc cã ®ãng gãp quan trong trong thóc ®Èy qua tr×nh ph¸t triÓn cña hä, mµ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n th­êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá. Ngay c¶ Mü mét n­íc cã nÒn kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi, cã c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia khæng lå, th× viÖc ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña khu vùc t­ nh©n. §èi víi viÖt nam th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín nh÷ng cho kinh tÕ n­íc nhµ. Nh­ng khu vùc kinh tÕ nµy vÉn cã nh÷ng khã kh¨n trong ®ã khã kh¨n vÒ vèn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i hiÖn nay. HiÖn nay t«i ®ang thùc tËp t¹i VIETCOMBANK _Ba §×nh, nªn t«i chän ®Ò tµi: "Më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cña ng©n hµng ngo¹i th­¬ng néi chi nh¸nh _ Ba §×nh", víi dung gåm: Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ tÝn dông vµ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNT- CN Ba §×nh ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Ch­¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. SVTH: Lª SÜ TuÊn - Líp: Ng©n hµng 44C 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I Tæng quan vÒ tÝn dông vµ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n I.1 Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông TÝn dông lµ danh tõ ®Ó chØ mét sè hµnh vi nh­ b¸n chÞu hµng ho¸, cho vay, chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, kÝ th¸c, ph¸t hµnh giÊy b¹. Ngµy nay khi nãi tíi tÝn dông ng­êi ta nghÜ ngay tíi ng©n hµng, tÝn dông lµ quan hÖ vay m­în, gåm c¶ ®i vay vµ cho vay.Tuy nhiªn khi nãi tíi ng©n hµng ng­êi ta chØ nghÜ lµ ng©n hµng cho vay. Theo luËt c¸c tæ choc tÝn dông cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®iÒu 49 th× : tÝn dông ®­îc thÓ hiÖn d­íi c¸c h×nh thøc cho vay, b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc. 1.1.2.TÝnh chÊt ph¸p lý cña c¸c nghiÖp vô tÝn dông. xÐt vÒ tÝnh chÊt ph¸t lý th× tÝn dông ®­îc chia lµm 3 lo¹i nh­: cho vay tiÒn, cho vay, cho vay dùa trªn viÖc chuyÓn nh­îng tr¸i quyÒn vµ tÝn dông qua ch÷a kÝ. Lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ng­êi cho vay cam kÕt hoµn tr¶ mét kho¶n tiÒn vµ ng­êi ®i vay cam kÕt tr¶ mét kho¶n tiÒn lín h¬n kho¶n ban ®Çu. Kho¶n chªnh lÖch nµy gäi lµ l·i. l·i phô thuéc vµo thêi gian vµ sè l­îng kho¶n vay. Cho vay dùa trªn ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi ®i vay vµ kho¶n vay cßn ®­îc b¶o d¶m b»ng tµi s¶n cña ng­êi ®i vay. §©y lµ lo¹i h×nh
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tÝn dông gÆp rñi ro cao. Do kh¸ch hµng cã thÓ sö dông tiÒn ®óng môc ®Ých nh­ khÕ ­íc vay. Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn mét lÇn hay nhiÒu lÇn. Lo¹i cho vay nµy dùa trªn ba nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: + TiÒn vay ph¶i ®­îc hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l·i: ®©y lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt v× vèn cña ng©n hµng phÇn lín lµ vèn huy ®éng. Ng©n hµng ph¶i tri tr¶ khi kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn. NÕu kho¶n tÝn dông kh«ng ®­îc hoµn tr¶ ®óng h¹n ®iÒu nµy cã thÓ lµm cho ng©n hµng r¬i vµo t×nh tr¹ng rñi ro thanh kho¶n. ®Ó tr¸nh ®iÒu nay ng©n hµng ph¶i quy ®Þnh kú h¹n nî, khi ®Õn h¹n th× kh¸c hµng ph¶i tr¶ nÕu kh«ng th× ng©n hµng cã thÓ tù ®éng trÝch sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi cña ng­êi ®i vay hay ph¸t m¹i tµi s¶n ®¶m b¶o. + Vèn vay ph¶i ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých: v× khi cho kh¸ch hµng vay th× ng©n hµng cßn ph¶i thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tõ ®ã míi cã ph­¬ng ¸n gi¶i ng©n. NÕu trong qu¸ tr×nh nÕu ph¸t hiÖn cã vÊn ®Ò trong viÖc sö dông tiÒn th× ng©n hµng cã quyÒn thu håi nî tr­íc thêi h¹n trong hîp ®ång tÝn dông, nÕu thu kh«ng ®ñ kho¶n tiÒn ®· cÊp th× kho¶n tiÒn cßn l¹i ch­a thu ®­îc sÏ ®­îc chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n. nguyªn t¾c nµy rÊt quan träng, khi ng©n hµng cung øng tÝn dông cho nÒn kinh tÕ ph¶i h­íng ®Õn môc tiªu vµ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ trong nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ. Cßn khi cung øng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i ®¸p øng c¸c môch ®Ých trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña m×nh. + Vèn vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o: trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c ho¹t ®éng nãi chung vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãi riªng diÔn ra v« cïng ®a d¹ng vµ phøc t¹p, kh«ng cã nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng nµo cã thÓ ®ù ®o¸n chÝnh x¸c nh÷ng diÔn biÕn cã thÔ x¶y ra trªn thÞ tr­êng, do ®ã rñi ro lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro th× c¸c ng©n hµng cµng tao ra ®­îc nhiÒu kho¶n thu cµng tèt cho c¸c kho¶n cho vay cña m×nh vµ ®¶m b¶o ch×nh lµ nguån thu thø
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hai sau nguån thu thø nhÊt nh­: vèn l­u ®éng, khÊu hao, lîi nhuËn, thu nhËp … §¶m b¶o tÝn dông nh­ lµ mét ph­¬ng tiÖn cho ng­êi chñ ng©n hµng cã thªm mét nguån thu kh¸c ®Ó thu håi nî nÕu môc ®Ých cho vay bÞ ph¸ s¶n, tµi s¶n ®¶m b¶o cã thÓ tån t¹i d­íi h×nh thøc sau: - Tµi s¶n ®¶m b¶o h×nh thµnh tõ vèn vay cña ng©n hµng - Tµi s¶n ®¶m b¶o lµ tµi s¶n cña ng­êi ®i vay - Tµi s¶n ®¶m b¶o lµ tÝn chÊp hay b¶o l·nh cña ng­êi thø ba C¸c lo¹i ®¶m b¶o tÝn dông: *§¶m b¶o ®èi vËt: - ThÕ chÊp tµi s¶n: lµ viÖc bªn vay vèn dïng tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî ®èi víi bªn cho vay, bªn ®i vay vÉn ®­îc quyÒn sö dông tµi s¶n thÕ chÊp vµ chØ ph¶i giao giÊy chñ quyÓn tµi s¶n ®ã cho bªn cho vay. - CÇm cè tµi s¶n: lµ viÖc bªn ®i vay cã nghÜa vô ph¶i giao tµi s¶n lµ ®éng s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh cho bªn cho vay ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî cña m×nh. * §¶m b¶o ®èi nh©n: -Lµ sù cam kÕt cña mét ng­êi hay nhiÒu ng­êi vÒ viÖc ph¶i tr¶ nî cho ng©n hµng nÕu mét kh¸ch hµng vay kh«ng tr¶ ®­îc nî cho ng©n hµng, trong tr­êng hîp nµy th× nh÷ng ng­êi b¶o l¶nh ph¶i cã ®­îc uy tÝn hay ph¶i cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®¶m b¶o ®­îc sù tin t­ëng cña ng©n hµng. 1.1.2.2. Cho vay dùa trªn chuyÓn nh­îng tr¸i quyÒn. Cho vay dùa trªn chuyÓn nh­îng tr¸i quyÒn lµ h×nh thøc cho vay dùa trªn c¬ së mua b¸n c¸c céng cô tµi chÝnh nh­ mua b¸n c¸c hèi phiÕu lÖnh phiÕu … tõ ®ã t¹o ra nghiÖp vô chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu cña ng©n hµng, tøc lµ
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. mua nî dùa trªn kho¶ng thêi gian cßn l¹i cña cho ®Õn lóc ®¸o h¹n cña th­¬ng phiÕu. VÒ mÆt ph¸p lý ng©n hµng kh«ng cho vay mµ lµ mua mét tr¸i quyÒn, ng©n hµng bá tiÒn ra øng tr­íc gi¸ trÞ cña mét th­¬ng phiÕu ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n ®æi l¹i ng©n hµng ®­îc n¾m quyÒn së h÷u vµ cã quyÒn truy ®ßi khi ®Õn h¹n thanh to¸n, thñ tôc chiÕt khÊu còng kh¸c thñ tôc vay va kh«ng cã hîp ®ång tÝn dông. + ChiÕt khÊu th­¬ng phiÕu: Lµ mét nghiÖp vô tÝn dông, v× nã, v× nã ®em l¹i ngay cho kh¸ch hµng mét sè tiÒn b×nh th­êng mµ chØ ®­îc chi tr¶ khi nã ®Õn h¹n thanh to¸n trong th­¬ng phiÕu. Nh­ng vÒ mÆt ph¸p lú th× kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n cho vay, v× ng©n hµng kh«ng cho kh¸ch hµng vay sè tiÒn mµ kh¸ch hµng sÏ ph¶i tr¶ cho ng©n hµng, mµ ë ®©y ng©n hµng øng tr­íc gi¸ trÞ cña mét th­¬ng phiÕu ch­a ®Õn h¹n ®æi l¹i ng©n hµng n¾m quyÒn së h÷u th­¬ng phiÕu ®ã, v× vËy ng©n hµng sÏ ®­îc ®ßi l¹i kho¶n øng tr­íc ®©y b»ng c¸ch truy ®ßi tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n. Nh­ vËy chiÕt khÊu lµ viÖc ng©n hµng øng tr­íc cho gi¸ trÞ mét th­¬ng phiÕu ®æi lÊy viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u th­¬ng phiÕu. + Mua uû nhiÖm thu hay bao thanh to¸n hay cßn gäi lµ cho vay uû nhiªm thu: §©y lµ tr­êng hîp ng©n hµng mua ®øt c¸c chøng quyÒn ®Ó ®i ®ßi nî, bao thanh to¸n cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét hîp ®ång, mµ trong ®ã c¸c ng©n hµng mua ®øt c¸c tr¸i quyÒn cña ng­êi b¸n ®èi víi ng­êi mua lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng. 1.1.2.3. TÝn dông qua ch÷ ký. TÝn dông qua ch÷ ký cã thÓ lµ kÕt qu¶ cña ch÷ ký cña ng©n hµng, trong h×nh thøc nµy ng©n hµng kh«ng ph¶i bá tiÒn ra ngay mµ ng©n hµng cam kÕt sÏ tr¶ mét kho¶n nî cña kh¸ch hµng cña m×nh khi mµ kh¸ch hµng cña m×nh kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt tr¶ nî nh­ ®· tho¶ thuËn tr­íc, do b¶o l·nh
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b»ng uy tÝn cña m×nh nªn b¶o l·nh cña ng©n hµng cßn gäi lµ b¶o l·nh qua ch÷a ký. VÒ tÝnh ph¸p lý th× lo¹i tÝn dông nµy dùa vµo luËt b¶o l·nh còng nh­ c¸c cam kÕt b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh, B¶o l·nh lµ ®­a ra nh÷ng cam kÕt d­íi h×nh thøc cÊp chøng th­ vµ h¹ch to¸n theo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng, c¸c ng©n hµng chØ ®­a vµo tµi kho¶n néi b¼ng khi mµ ng©n hµng thùc hiÖn chi tr¶ cho kh¸ch hµng cña m×nh ,b¶o l·nh gåm: + B¶o l·nh ng©n hµng : ®©y lµ h×nh thøc rÊt quan träng trong thùc tÕ, nã gióp cho ng­êi mua hµng kh«ng ph¶i kÝ quü vµ ®­îc tr¶ chËm tiÒn hµng, vµ ng­êi b¸n tin t­ëng giao hµng cho ng­êi mua. + TÝn dông chÊp nhËn : trong lo¹i h×nh nµy ng©n hµng chÊp nhËn mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn chÝnh m×nh, vµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng ph¶i nép sè tiÒn cÇn thiÕt ngay tr­íc khi hèi phiÕu ®Õn h¹n, lóc nµy chñ nî cã ®­îc sù ®¶m b¶o thu ®­îc kho¶n nî cña m×nh do ng©n hµng ®øng ra chÊp nhËn chi tr¶. 1.1.3. Ph©n lo¹i tÝn dông trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. 1.1.3.1. Ph©n lo¹i tÝn dông chung. + TÝn dông ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n: sù kh¸c nhau gi÷a tÝn dông ng¾n h¹n vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n chÝnh lµ thêi gian giao vèn cho kh¸ch hµng sö dông, tuú theo luËt cña tõng quèc gia vµ trong tõng thêi kú mµ thêi gian ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n ®­îc quy ®Þnh kh¸c nhau, ë ViÖt Nam hiÖn nay ng¾n h¹n lµ nhá h¬n hoÆc b»ng 12 th¸ng, cßn trung vµ dµi h¹n lµ lín h¬n 12 th¸ng. + TÝn dông cÊp ra kÌm theo hoÆc kh«ng kÌm theo cam kÕt cña ng©n hµng.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - TÝn dông kh«ng kÌm theo cam kÕt cña ng©n hµng: trong h×nh thøc cÊp nµy th­êng ¸p dông cho ng¾n h¹n vµ ng¨n hµng cã thÓ chÊm døt hîp ®ång cho vay bÊt cø lóc nµo. - TÝn dông ph¸t sinh tõ cam kÕt cña ng©n hµng: lµ h×nh thøc mµ ng©n hµng cam kÕt mét kho¶n tÝn dông cô thÓ hay mét h¹n møc tÝn dông mµ ng©n hµng kh«ng thÓ tù do chÊm døt cam kÕt cña m×nh khi phÝa kh¸ch hµng kh«ng cã nh÷ng nh÷ng vi ph¹m nh­ ®· tho¶ thuËn. + TÝn dông cã thÓ huy ®éng vµ kh«ng thÓ huy ®éng. - TÝn dông cã thÓ huy ®éng lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông mµ ng©n hµng cã thÓ chuyÓn nh­îng ®Ó thu håi tiÒn tr­íc k× h¹n ®· ®Þnh. - TÝn dông kh«ng thÓ huy ®éng: lµ tÝn dông mµ khi ng©n hµng cÊp ra lµ kh«ng thÓ chuyÓn nh­îng ®Ó thu håi vèn tr­íc thêi h¹n ®Þnh. 1.1.3.2.TÝn dông ng©n quü. TÝn dông ng©n quü lµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vèn l­u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. + TÝn dông huy ®éng tr¸i quyÒn: ®©y lµ viÖc huy ®éng c¸c tr¸i quyÒn ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, khi ®ã kho¶n tÝn dông nµy nh»m sö dông ngay gi¸ trÞ cña c¸c tr¸i quyÒn sau khi trõ ®i kho¶n tiÒn chiÕt khÊu mµ lÏ ra ®Õn h¹n míi ®­îc nhËn. + TÝn dông ng©n quü: nh»m ®¶m b¶o sù c©n ®èi ng©n quü cña doanh nghiÖp ng©n quü cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp th­êng xuyªn cã nhu cÇu nµy v× cã sù chªnh lÖch vÒ thêi gian c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp cña doanh nghiÖp. - T¹m øng hay v­ît chi tµi kho¶n: h×nh thøc nµy gióp cho doanh nghiÖp ®èi phã víi thiÕu vèn l­u ®éng rÊt ng¾n, trong h¹n møc vµ thêi gian quy ®Þnh th× nã ®¶m b¶o cho tµi kho¶n cña doanh nghiÖp d­ nî hay v­ît chi, h×nh thøc
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nµy kh«ng cã sù ®¶m b¶o néi t¹i nµo mµ chØ c¨n cø vµo t×nh h×nh tµi chÝnh, møc ®é vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña tµi s¶n. - TÝn dông ng©n quü thuÇn tuý : khi kho¶n tÝn dông cã tÝnh chÊt dµi h¬n th× ng©n hµng cã thÓ cho vay theo h×nh thøc cã thÓ lµ v­ît chi tµi kho¶n víi thêi gian dµi h¬n vµ kÌm theo nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho kho¶n vay ®ã hoÆc cã thÓ chiÕt khÊu chøng tõ cã kú h¹n cè ®Þnh, c¸c chøng tõ nµy cã thÓ gäi lµ c¸c chøng tõ tµi chÝnh. VÒ thêi h¹n th× cã thÓ lµ tÝn dông tuÇn hoµn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th­êng xuyªn, hay thêi vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cã tÝnh chÊt thêi vô cña doanh nghiÖp. 1.1.1.3. TÝn dông thuª mua. Ho¹t ®éng thuª mua b¾t nguån tõ viÖc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp c¸c thiÕt bÞ, nhµ cöa lín, thêi gian sö dông l©u dµi, mÆt kh¸c do ng­êi mua kh«ng ®ñ tiÒn hay hä chØ cÇn sö dông trong thêi gian ch­a hÕt thêi gian khÊu hao cña thiÕt bÞ, do ®ã d· n¶y sinh nhu cÇu thu, ®Ó më réng tÝn dông cña m×nh c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· mua hoÆc thuª c¸c tµi s¶n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng råi cho hä thuª l¹i. Qu¸ tr×nh cña nghiÖp vô cho thuª. Ng©n hµng (ng­êi cho thuª) (2) (4) (1) Kh¸ch hµng Nhµ cung cÊp (3) (1) kh¸ch hµng lµm ®¬n göi ng©n hµng nªu yªu cÇu vÒ tµi s¶n cÇn thuª sau khi ph©n tÝch dù ¸n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, ng©n hµng kÝ hîp ®ång víi kh¸ch hµng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (2) Ng©n hµng t×m kiÕm nhµ cung cÊp ®Ó ký hîp ®ång hay ng­êi thuª chØ ®Þnh nhµ cung cÊp. (3) Kh¸c hµng cã thÓ gÆp nhµ cung cÊp ®Ó nªu yªu cÇu vÒ quy c¸c, chÊt l­îng tµi s¶n thuª, nhËn tµi s¶n, nhµ cung cÊp cã thÓ ph¶i cam kÕt b¶o hµnh cho ng­êi thuª. (4) Ng©n hµng kiÓm so¸t t×nh h×nh sö dông tµi s¶n thuª, thu tiÒn thuª hoÆc thu håi tµi s¶n nÕu thÊy ng­êi thuª vi ph¹m. + Ng©n hµng cã thÓ mua tµi s¶n ®Ó cho thuª hay mua tµi s¶n cña ng­êi ®i thuª sau ®ã cho chÝnh hä thuª l¹i hoÆc thuª tµi s¶n ®Ó cho thuª, tr­êng hîp nµy ®­îc ¸p dông khi mµ thêi gian trong hîp ®ång thuª nhá h¬n thêi gian khÊu hao cña tµi s¶n, hay Ng©n hµng cã thÓ mua tr¶ gãp ®Ó cho thuª trong tr­êng hîp Ng©n hµng thiÕu vèn. + §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô nµy lµ: Ng©n hµng cho thuª th­êng lµ tµi s¶n cè ®Þnh do ®ã nã lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n, thêi h¹n thuª cã 2 phÇn ®ã lµ thêi h¹n c¬ b¶n lµ thêi h¹n mµ ng­êi ®i thuª kh«ng ®­îc huû ngan hîp ®ång do ®ã tiÒn mµ ng©n hµng thu ®­îc ph¶i ®ñ c¶ gèc vµ l·i vµ thêi h¹n gia h¹n thªm lµ ng­êi ®i thuª cã thÓ tr¶ l¹i, mua l¹i, thuª tiÕp…, trong nghiÖp vô thuª mua th× Ng©n hang kh«ng cam kÕt b¶o d­ìng tµi s¶n, kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng thiÖt h¹i víi tµi s¶n. 1.1.3.4.TÝn dông tµi trî cho ngo¹i th­¬ng. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh­ hiÖn nay, ho¹t ®éng tµi trî ngo¹i th­¬ng cã vai trß rÊt quan träng, nã thóc ®Èy th­¬ng m¹i quèc tÕ, lµm gi¶m rñi ro cho nh÷ng nhµ xuÊt – nhËp khÈu v× nh÷ng khã kh¨n nh­:®Þa lý, t«n gi¸o, chÝnh trÞ …c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng gåm: + Tµi trî xuÊt khÈu gåm cã c¸c h×nh thøc: - Tµi trî trong tr­êng nhê thu kÌm chøng tõ: lµ nhµ xuÊt khÈu chuyÓn c¸c chøng tõ cho Ng©n hµng nhê thu, ng©n hµng sÏ chuyÓn c¸c chøng tõ nµy
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tíi Ng©n hµng cÇn giao dÞch, khi ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n th× nhµ xuÊt khÈu míi giao hµng. - NghiÖp vô chiÕt khÊu hèi phiÕu: lµ chiÕt khÊu c¸c hèi phiÕu kú h¹n kh«ng thÓ huû ngang khi nã ch­a ®Õn h¹n vµ hèi phiÕu nµy ®­îc bªn xuÊt nhËp khÈu kh«ng huû ngang. -Tµi trî trong khu«n khæ chøng tõ: lµ h×nh thøc tÝn dông Ng©n hµng dùa trªn khu«n khæ chiÕt khÊu bé chøng tõ khi ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n, tû lÖ thanh to¸n dùa ph­¬ng thøc chiÕt khÊu. Thø nhÊt lµ chiÕt khÊu truy ®ßi nghÜa lµ Ng©n hµng cã quyÒn ®ßi l¹i nhµ xuÊt khÈu nÕu ®Õn h¹n mµ nhµ xuÊt khÈu kh«ng thanh to¸n do ®ã l·i suÊt thÊp. Thø hai lµ chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi nghÜa lµ Ng©n hµng chÞu hoµn toµn rñi ro nÕu phÝa ®èi t¸c kh«ng thanh to¸n khi ®ao h¹n do ®ã l·i suÊt cao. - Tam øng cho nhµ xuÊt khÈu: Ng©n hµng cã thÓ tµi trî b»ng c¸ch t¹m øng mét kho¶n tÝn dông cho nhµ xuÊt khÈu trong khu«n khæ. Chñ yÕu lµ trong ng¾n h¹n, nã phô thuéc chñ yÕu vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña nhµ xuÊt khÈu vµ sù nh¹y c¶m vµ ®¶m b¶o vÒ gi¸ c¶ cña hµng ho¸. - Bao thanh to¸n: vÒ b¶n chÊt ®©y lµ chiÕt khÊu c¸c kho¶n ph¶i thu cña nhµ xuÊt khÈu. ®èi víi nghiÖp vô nµy Ng©n hµng mua l¹i c¸c kho¶n nî, thanh to¸n ngay cho nhµ xuÊt khÈu, cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ h¹ch to¸n sæ s¸ch, uû nhiÖm thu, c¸c kho¶n sao kª ®Þnh kú. §©y lµ h×nh thøc tµi trî trong ng¾n h¹n. - ChiÕt khÊu nî dµi h¹n: ®©y lµ h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c kho¶n nî dµi h¹n do xuÊt khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín mµ nhµ xuÊt khÈu b¸n d­íi h×nh thøc tr¶ gãp vµ Ng©n hµng sÏ mua l¹i kho¶n nî nµy. + Tµi trî nhËp khÈu: - TÝn dông dµnh cho ng­êi ®¹t hµng vµ hiÖp ®Þnh khung tµi trî nhËp khÈu, ®©y lµ h×nh thøc mµ Ng©n hµng n­íc xuÊt khÈu ký hiÖp ®Þnh víi Ng©n hµng vµ ChÝnh phñ n­íc kh¸c vÒ viÖc tµi trî cho Ng©n hµng vµ ChÝnh phñ
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh÷ng kho¶n tÝn dông tµi trî cho viÖc nhËp khÈu hµng ho¸, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tõ n­íc tµi trî. - TÝn dông thuª mua v­ît qua biªn giíi: víi h×nh thøc nµy Ng©n hµng cÊp cho doanh nghiÖp mét kho¶n tÝn dông b»ng c¸ch mua hay thuª tµi s¶n ë n­íc ngoµi vÒ cho thuª l¹i tµi s¶n tµi t¹i n­íc m×nh, do ®ã ng­êi thuª kh«ng cÇn nhiÒu vèn ngay mµ vÉn ®­îc sö dông nh÷ng tµi s¶n m×nh cÇn cho qua tr×nh s¶n xuÊt. - Cho vay më L/C: ®©y lµ nghiÖp vô mµ c¸c nhµ nhËp khÈu yªu cÇu Ng©n hµng më th­ tÝn dông sÏ tr¶ tiÒn cho nhµ xuÊt khÈu theo yªu cÇu Cña nhµ nhËp khÈu khi hä ®· tr×nh ®ñ c¸c chøng tõ quy ®Þnh, nh­ vËy kho¶n tÝn dông nµy ®­îc b¶o ®¶m b»ng bé chøng tõ hµng ho¸, tuy nhiªn ng©n hµng cã thÓ yªu cÇu nhµ nhËp khÈu ph¶i ký quü hay kh«ng. - T¹m øng cho nhµ nhËp khÈu: Ng©n hµng cã thÓ t¹m øng cho nhµ nhËp khÈu khi hä thiÕu vèn ®Ó thanh to¸n. Tuy nhiªn chØ trong thêi gian ng¾n vµ ®­îc b¶o ®¶m b»ng bé chøng tõ hµng ho¸. - ChÊp nhËn cña Ng©n hµng: víi c¸c hèi phiÕu cã k× h¹n sÏ ®­îc Ng©n hµng phÝa ng­êi nhËp khÈu ®ãng dÊu vµ chÊp nhËn thanh to¸n, khi ng­êi xuÊt khÈu cã nhu cÇu vÒ tiÒn, Ng©n hµng nhËp khÈu sÏ thanh to¸n ngay cã triÕt khÊu cho bªn b¸n vµ gi÷a l¹i hèi phiÕu, hèi phiÕu cã thÓ ®­îc b¸n hay chiÕt khÊu t¹i Ng©n hµng nhËp khÈu khi ®Õn h¹n. - TÝn dông chÊp nhËn hèi phiÕu dµnh cho nhµ nhËp khÈu: theo h×nh thøc nµy nhµ nhËp khÈu ký hîp ®ång víi ng©n hµng phôc vô m×nh trªn c¬ së hèi phiÕu tù nhËn nî, hèi phiÕu nµy do Ng©n hµng phôc vô nhµ xuÊt khÈu ph¸t hµnh vµ chuyÓn ®Õn cho nhµ nhËp khÈu, vµ nhµ nhËp khÈu dïng hèi phiÕu nµy ®Ó chiÕt khÊu nhËn tiÒn t¹i Ng©n hµng phôc vô m×nh.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n: Theo kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, NhËt th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cã ®ãng gãp v« cïng quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho nh÷ng quèc gia nµy, ch¼ng h¹n nh­ Mü lµ mét n­íc mµ nçi tiÕng cã nhiÒu c«ng ty ®a quèc gia næi tiÕng toµn cÇu, nh­ng ®ã chØ lµ bÒ nçi cña nÒn kinh tÕ mü, cßn khu vùc kinh tÕ t­ nh©n míi lµ ®ãng gãp lín cho nÒn kinh tÕ Mü, quay trë vÒ ViÖt Nam th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¸ sím nh­ng do nhiÒu hoµn c¶nh cña ®Êt n­íc mµ khu vùc kinh tÕ nµy cã nh÷ng lóc ®· bÞ l·ng quªn trong mét thêi gian dµi, nh­ng do còng nh­ nh÷ng nø¬c kh¸c trªn thÕ giíi, khu vùc nµy ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh trong nªn kinh tÕ n­íc nhµ, vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn cho khu vùc kinh tÕ nµy ph¸t triÓn. 1.2.1. Chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ kinh tÕ t­ nh©n. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· xuÊt hiÖn tõ tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng 8, nh­ng khu vùc kinh tÕ nµy chØ ph¸t triÓn m¹nh mÏ tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 vµ ®· cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt lín cho miÒn b¾c tõ n¨m1955 – 1957 víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong ®ã co kinh tÕ c¸ thÓ vµ t­ b¶n t­ nh©n vµ thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®· cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt lín cô thÓ nh­: n¨m 1955 cã 51688 c¬ së c«ng nghiÖp t­ nh©n vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, víi sè l­îng c«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ së ®ã lµ 128622 c«ng nh©n, vµ ®· t¨ng 54985 c¬ së vµ 161241 c«ng nh©n trong n¨m 1957, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®ãng gãp 81,9% gi¸ trÞ cña toµn x· héi. Tõ n¨m 1958 chuyÓn sang thêi kú x©y dung chñ nghÜa x· héi, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n bÞ xo¸ bá hoµn toµn, tuy nhiªn khu vùc kinh tÕ nµy vÉn tån t¹i d­íi h×nh thøc ngÇm, khi x©y dùng x· héi chñ nghÜa th× t­ b¶n t­ nh©n bÞ quan niÖm lµ thµnh phÇn bãc lét do ®ã bÞ liÖt vµo d¹ng bÞ c¶i t¹o tuy nhiªn vÒ thùc
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tÕ th× th× thµnh phÇn nµy vÉn tån t¹i ngÇm dï hä vÉn tham gia vµo hîp t¸c x·, nh­ng khi vÒ nhµ th× hä vÉn lµm riªng tÝnh vÒ thu nhËp cña hä th× khi hä tham gia vµo hîp t¸c chØ thu ®­îc 30 %– 40% thu nhËp cña hä. Víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ vµ m« h×nh kinh tÕ hîp t¸c kh«ng hiÖu qu¶ th× ®Õn ®¹i héi VI cña ®¶ng th× khu vùc nµy chÝnh thøc ®­îc c«ng nhËn trë l¹i vµ nã ®· cã nh÷ng ®ãng gãp v« cïng to lín cho ®Êt n­íc vµ hiÖn nay khu vùc nay ®ang ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc. Vµ ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua ®¹i héi ®¶ng IX cña §¶ng, ®¹i héi kh¼ng ®Þnh:’’ Kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ c¶ ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ cã vÞ tri quan träng l©u dµi. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn … KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n réng r·i trong nh÷ng ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, t¹o m«i tr­¬ng kinh doanh thuËn lîi vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p lý ®Ó kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn trªn nh÷ng ®Þnh h­íng ­u tiªn cña nhµ n­íc … x©y dùng tèt quan hÖ gi÷a chñ doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng” . 1.2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam. Tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm cïng víi nh÷ng khã kh¨n cña ®Êt n­íc, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cã nh÷ng lóc ®­îc thõa nhËn råi kh«ng råi l¹i ®­îc th­a nhËn, nh­ng víi ®Þnh h­íng cña ®¶ng ®­îc kh¼ng ®inh trong ®¹i héi IX cña §¶ng th× trong nh÷ng n¨m ngÇn ®©y khu vùc kinh tÕ nµy ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, khu vùc kinh tÕ nµy ®·, ®ang vµ sÏ cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá vµo c¸c mÆt kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam. Vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, vµ ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng mÆt sau: 1.2.2.1. Ph¸t triÓn vÒ sè l­îng. Víi sù khuyÕn khÝch m¹nh mÏ vµ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thu©n lîi cña Nhµ n­íc th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· cã nh­ng ®¸ng kÓ vÒ sè l­îng.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VÒ hé kinh doanh c¸ thÓ: sè ho¹t ®éng tõ 1498611 hé n¨m 1992 vµ t¨ng lªn 2016259 hé vµo n¨m 1996, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 7, 68%/ n¨m, mçi n¨m t¨ng 129412 hé, tõ n¨m 1996 ®Õn 2000 sè l­îng hé kinh doanh c¸c thÓ ho¹t ®éng t¨ng ch©m, tõ 1996 lµ 2016259 lªn 213731 hé n¨m 2000, t¨ng b×nh qu©n 1,47% /n¨m, mçi n¨m t¨ng30364 hé vµ ®Õn cuèi n¨m 2003 c¶ n­íc cã kho¶ng 2,7 triÖu hé kinh doanh, 130000 trang tr¹i vµ 10 triÖu hé n«ng d©n s¶n xuÊt hµng ho¸, së dÜ cã sù gi¶m vÒ sè l­îng hé c¸ thÓ lµ v× nhiÒu hé ®· chuyÓn lªn thµnh lËp c«ng ty sau khi ®· tÝch luü ®­îc trong mét thêi gian dµi vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y l¹i gÆp nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong thµnh lËp doanh nghiÖp. VÒ doanh nghiÖp: sè l­îng c¸c doanh nghiÖp t¨ng ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c n¨m nh­ sau: n¨m 1991 c¶ n­íc cã kho¶ng 414 doanh nghiÖp, ®Õn n¨m 1992 lµ 5189 doanh nghiÖp vµ ®Õn 1995 lµ 15276 doanh nghiÖp, n¨m 1999 lµ 28700 doanh nghiÖp, tõ khi luËt doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng 1/1/2000 th× ®· tao ra mét b­íc ®ét ph¸ trong t¨ng sè l­îng c¸c doanh nghiÖp, tÝnh tõ n¨m 2000 ®Õn th¸ng 5- 2004 c¶ n­íc cã kho¶ng 93208 doang nghiÖp ®ang ký thµnh lËp míi,gÊp h¬n hai lÇn sè doanh nghiÕp ®­îc thµnh lËp trong thêi gian tr­íc ®ã tõ 1991- 1999 chØ cã 45000 doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp, tÝnh ®Õn cuèi 2004 c¶ n­íc cã kho¶ng 138208 doanh nghiÖp ®ang ký thµnh lËp theo luËt doanh nghiÖp, trung b×nh hµng n¨m t¨ng 3,75 lÇn so víi trung b×nh cña nh÷ng n¨m tr­íc 2000, vÓ c¬ cÊu th× tû träng doanh nghiÖp t­ nh©n trong tæng sè doanh nghiÖp ®ang ký gi¶m tõ 64% trong giai ®o¹n 1991 – 1999 xuèng cßn 34% giai ®o¹n 2000 – 2004. Trong khi ®ã cïng thêi gian trªn th× tû trong cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn t¨ng tõ 36% ®Õn 66%, trong 4 n¨m qua cã kho¶ng 7165 c«ng ty cæ phÇn thµnh lËp gÊp 10 lÇn so víi giai ®o¹n 1991 -1999. tû trong doanh nghiÖp t­ nh©n gi¶m v× sè l­îng vè cña ®a sè c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vù nµy lµ nhá, do ®ã lo¹i h×nh nµy th­êng kh«ng ®­îc tin t­ëng b»ng c¸c lo¹i h×nh kh¸c h¬n n÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh¸c cã thÓ hîp vèn cña nhiÒu ng­êi cã vèn nhá l¹i thµnh vèn lín h¬n vµ sÏ cã nhiÒu vèn h¬n ®Ó ho¹t ®éng. 1.2.2.2. Ph¸t triÓn vÒ quy m« vèn, lao ®éng, lÜnh vùc vµ ®Þa bµn. V íi sù ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt nhiÒu trong viÖc ®¨ng ký thµnh lËp míi doanh nghiÖp, do ®· gi¶m rÊt nhiÒu vÒ giÊy tê còng nh­ thêi gian. Do ®ã sè l­îng doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®· t¨ng lªn vÒ sè l­îng mµ sè l­îng vèn ®ang ký kinh doanh còng t¨ng lªn. nh­ thêi kú 1991 – 1999 vèn ®ang ký b×nh qu©n/1 doanh nghiÖp lµ gÇn 0.57 tû ®ång, n¨m 2000 lµ 0.96 tû ®ång, n¨m 2001 lµ 1.3 tû ®ång, n¨m 2002 lµ 1.8 tû ®ång vµ ®Õn th¸ng 7 n¨m 2003 lµ 2.12 tû ®ång, doanh nghiÖp cã vèn thÊp nhÊt còng lµ 5 triÖu ®ång vµ nhiÒu nhÊt lµ 200 tû ®ång, nh­ vËy lµ sè l­îng vèn ®ang ký kinh doanh kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, sè l­îng vèn ®ang ký míi vµ më réng quy m« t¨ng m¹nh mÏ, cô thÓ nh­ sau: n¨m 2000 sè vèn ®¨ng ký míi vµ bæ sung lµ 1,3 tû ®ång ,n¨m 2001 lµ 2,3 tû ®ång, n¨m 2003 lµ 3,6 tû ®ång, vµ ®Õn hÕt th¸ng 5 – 2004 lµ kho¶ng 1.8 tû ®ång. VÒ lao ®éng th× sè l­îng lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n liªn tôc t¨ng lªn tõ n¨m 1996 chØ gi¶m vµo n¨m 1997 cßn l¹i ®Òu t¨ng , so s¸nh víi tæng lao ®éng toµn x· héi th× khu vùc nµy chiÕm tû lÖ kho¶ng 11% qua c¸c n¨m. n¨m 2000 sè l­îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ 4.643.844 ng­êi t¨ng so víi n¨m 1996 ®­îc 778.681 ng­êi, tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000 tè ®é t¨ng trung b×nh lµ 24,5%/n¨m trong khi ®ã ë hé kinh doanh c¸ thÓ chØ t¨ng b×nh qu©n lµ 2,01%/n¨m, sè lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp t¨ng 487459 t¨ng 137,57%, trong khi ®ã c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ t¨ng thªm ®­îc 291.222 ng­êi t¨ng 8,29%. Trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n th× lao ®éng trong c«ng nghiÖp chiÕm tû träng cao nhÊt 2.121.228 ng­êi chiÕm 45,6%, lao ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô lµ 1753824 ng­êi, chiÕm tû träng 37,37%, lao ®éng trong c¸c ngµnh kh¸c lµ 786.792 ng­êi chiÕm 16,94%. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tèc ®é t¨ng vÕ sè l­îng doanh nghiÖp t¨ng nhanh
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. do ®ã sè l­îng trong c¸c doanh nghiÖp ®· t¨ng, cßn tèc ®é t¨ng lao ®éng trong c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ thÊp h¬n cña c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ do sè l­îng c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ t¨ng chËm so víi c¸c doanh nghiÖp. VÒ lÜnh vùc vµ ®Þa bµn: khu vùc kinh tÕ t­ nh©n phÇn ®«ng lµ c¸c doanh nghiÖp, ®· vµ ®ang ho¹t ®éng trong hÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, kh«ng chØ ho¹t ®éng trong n«ng nghiÖp mµ cßn trong c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô cao cÊp nh­ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt t­ liÖu s¶n xuÊt, chÕ biÕn, c«ng nghÖ th«ng tin, ng©n hµng tµi chÝnh, b¶o hiÓm , t­ vÊn. Së dÜ khu vùc nµy cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng réng v× mét mÆt lµ cã sè l­¬ng ®«ng vµ tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn do ®· tÝch luü quay nhiÒu n¨m, mét mÆt lµ khu vùc nµy cã mÆt ë hÇu hÕt trªn l·nh thæ c¶ n­íc do ®ã cã thÓ ph¸t hiÖn rÊt nhanh c¸c nhu cÇu ë c¸c ®Þa bµn trªn c¶ n­íc. 1.2.3. §ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. 1.2.3.1. t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. Sù ®ãng gãp lín nhÊt cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cho x· héi ®ã lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, khu vùc kinh tÕ nµy hµng n¨m thu hót lao ®éng míi vµ tõ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ kinh tÕ tËp thÓ chuyÓn sang, n¨m 2000 sè l­îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ 9,616733 triÖu lao ®éng, chiÕm 79,89% tæng lao ®éng, trong n¨m 2003 khu vùc nhµ n­íc cã 3,858 triÖu lao déng chØ chiÕm gÇn 10% lùc l­îng lao ®éng x· héi vµ víi xu h­íng ngµy cµng gi¶m sè lao ®éng trong khu cùc kinh tÕ nµy. Do ®ã cã tíi h¬n 90% lao ®éng ®ang lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, mÆt kh¸c hµng n¨m n­íc ta cã kho¶ng 1,4 -1,5 triÖu ng­êi gia nhËp thÞ tr­êng lao ®éng ®ã lµ mét søc Ðp rÊt lín ®Õn thÞ tr­êng lao ®éng cña n­íc ta, h¬n n÷a ®Ó ®Çu t­ cho mét suÊt lao ®éng ë khu vùc t­ nh©n tèn 35 triÖu ®ång, cßn ë doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ 87,5 triÖu ®ång nh­ vËy khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cã lîi thÕ t­¬ng ®èi so víi khu vùc nhµ n­íc trong viÖc tao viÖc lµm. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n lµm t¨ng sù lùa chän cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lao ®éng do ®ã lµm t¨ng sù canh tranh cho thÞ tr­êng lao ®éng, v× cã sù c¹nh tranh nªn mçi mét lao ®éng muèn tham gia vµo th× tr­êng mµ ®­îc nhiÒu ng­êi thuª vµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc môc ®Ých cña m×nh qua viÖc lµm th× hä ph¶i n¨ng cao tr×nh ®é, cßn ®èi víi ng­êi sö dông lao ®éng muèn chän ®­îc nh÷ng lao ®éng nh­ mong muèn cña hä th× hä còng ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña ng­¬× lao ®éng ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao. Tõ ®©y còng ®Æt ra vÊn ®Ò ®èi víi qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi lao ®éng còng nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý lao ®éng ë doanh nghiÖp m×nh, ®Ó n¨ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ tr¸nh hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m ®ang x¶y ra c¶ ë ph­¬ng diÖn ®Êt n­íc lÉn c¸c doanh nghiÖp, sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¹o nªn sù thay ®æi c¬ cÊu x· héi ®ã lµ viÖc h×nh thµnh giíi chñ doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi nµy nÕu lµm ¨n cã hiÖu qu¶, thuª nhiÒu lao ®éng va kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt th× sÏ ®­îc nhµ n­íc t«n träng. ChÝnh phñ còng ®· chän ngµy 13 th¸ng 10 hµng n¨m lµ “Ngµy doanh nh©n ViÖt nam”, mÆt kh¸c khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn còng lµm thay ®æi quan hÖ lao ®éng, tr­íc kia quan hÖ lao ®éng chØ chñ yÕu lµ quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ ng­êi lao ®éng mµ ®¹i diÖn cho nhµ n­íc lµ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o do Nhµ n­íc bá nhiÖm c¸c vÊn ®Ò vÒ l­¬ng bæng do nhµ n­íc quy ®Þnh, khi kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn th× quan hÖ lao ®éng ®­îc x¸c lËp lµ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng, xÐt vÒ quanh hÖ lao ®éng th× trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n mang tÝnh chÊt thùc tÕ h¬n, v× c¸c quan hÖ lao ®éng ®Òu ph¶i tu©n thñ theo luËt lao ®éng mµ luËt lao ®éng l¹i do Nhµ n­íc quy ®Þnh. 1.2.3.2. §ãng gãp vµo GDP vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n tõ khi thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp, kinh tÕ t­ nh©n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l­îng, vèn ®Çu t­, quy m« ho¹t ®éng, c¸c ngµnh nghÒ, gãp phÇn vµo viÖc phôc håi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, tèc ®é t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp qua c¸c n¨m tõ 2000 – 2004 lµ 20%, nh­ n¨m 2001 lµ 20,3%, n¨m 2002 lµ 19%, doanh
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghiÖp t­ nh©n ®ang chiÕm mét phÇn lín trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, trong n«ng nghiÖp ®· cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh trong trång trät vµ ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lµ chÕ biÕn thuû s¶n, c¬ cÊu n«ng nghiÖp ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n, tû träng ®ãng gãp trong GDP n¨m 2001 lµ 47,85%, n¨m 2002 lµ 42% vµ n¨m 2004 lµ 38,5% tû träng cã xu h­íng gi¶m do n¨ng suÊt lao ®éng trong khu vùc nµy gi¶m trong khi c¸c khu vùc kh¸c t¨ng lªn. 1.2.3.3. VÒ xuÊt khÈu. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo xuÊt khÈu cña viÖt nam, sè l­îng ®ang ký tham gia xuÊt khÈu t¨ng m¹nh n¨m 1995 cã 156 doanh nghiÖp ®Õn 2002 la 13774 doanh nghiÖp, khu vùc t­ nh©n tham gia xuÊt khÈu nhiÒu mÆt hµng nh­ may mÆc, cµ phª, cao su, h¹t ®iÒu, h¹t tiªu … tuy nhiªn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña khu vùc t­ nh©n ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, chØ tËp trung ë nh÷ng thµnh phè lín, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, ®iÒu nµy ®ù¬c cô thÓ lµ thµnh phè hµ néi xuÊt khÈu chiÕm 25% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña hµ néi vµ chiÕm 7% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc, thµnh phè HåChÝ Minh lµ 12%, mét sè tØnh cã tû träng kh¸ cao nh­ Hµ Giang lµ 60%, B×nh ThuËn lµ 45%, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· lµm t¨ng thªm s­ ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµ ®· t×m kiÕm ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng ®Ó ph¸t triÓn, n¨m 2002 khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®ãng gãp 48% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, hiÖn nay th× khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· v­ît khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu. 1.2.3.4. §ãng gãp vµo ng©n s¸ch. §ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµo ng©n s¸ch ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn, tõ kho¶ng 6,4% n¨m 2001 lªn 7,4% n¨m 2002. tû lÖ nµy t­¬ng ®­¬ng víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ 5,2% vµ 6% , kho¶n thu tõ thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô d©n doanh lµ n¨m 2002
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®¹t 103,6% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 13% so víi n¨m 2001, doanh sè thu tõ doanh nghiÖp d©n doanh chiÕm 15% tæng sè thu, t¨ng 29,5% so víi c¸c n¨m tr­íc. §ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp danh doanh lín h¬n nhiÒu so ví trung ­¬ng, nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh chiÕm 15% tæng ng©n s¸ch, Bnh §Þnh lµ 33%, Th¸i Nguyªn lµ 17%... Ngoµi ra hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp cßn tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi nh­ tr­êng häc, ®­êng n«ng th«n ë c¸c ®Þa ph­¬ng. 1.2.3.5.Thu hót nguån vèn ®Çu t­ x· héi. Víi sù ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng c¶u luËt doanh nghiÖp th× sè l­îng c¸c doang nghiÖp ®¨ng ký míi vµ ®ang ký më réng quy m« s¶n xuÊt, tõ ®ã ®· huy ®éng ®­îc l­îng lín tiÒm lùc cña nh©n d©n vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, trong ®ã n¨m 2000 ®¹t 1,3 tû USD, n¨m 2001 lµ 2,3 tû USD, n¨m 2002 lµ 3 tû USD, n¨m 2003 lµ 3,6 tû USD, riªng giai ®o¹n tõ 2000 – 2004 ®· cao gÊp 4 lÇn so víi thêi kú 1991- 1999, trong ®ã cã nh÷ng tØnh t¨ng gÊp 10 lÇn, thËm chÝ cã nh÷ng tØnh t¨ng cao ®Õn 20 lÇn nh­ tØnh H­ng Yªn, Qu¶n Ninh… Tõ tèc ®é t¨ng sè vèn ho¹t ®éng th× tû träng ®Çu t­ cña khu vùc nµy còng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, cô thÓ nh­ tû träng ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n trong tæng ®Çu t­ cña xa héi t¨ng tõ 20% n¨m 2000 lªn 23% n¨m 2001 vµ 25,3% n¨m 2002 vµ tû träng nµy lµ 27% n¨m2003 vµ n¨m 2004 lµ 32%, nh­ vËy tû träng ®Çu t­ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ngµy cµng t¨ng vµ ®· v­ît qua tû träng cña nhµ n­íc. Theo dù ®o¸n cña bé tr­ëng bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ th× ®Õn giai ®o¹n 2006 – 2010 tæng nhu cÇu ®Çu t­ lµ 130-140 tû USD, trong ®ã khu vùc kinh tÕ t­ nh©n gåm c¶ doanh nghiÖp cã vèn n­íc ngoµi lµ kho¶ng 53%, h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña kh­ vùc kinh tÕ t­ nh©n cao h¬n cña khu vùc Nhµ n­íc, trong khi mét ®ång vèn cña khu vùc t­ nh©n t¹o ra ®­îc 1,66 ®ång doanh thu, th× mét ®ång vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ tao ra ®­îc 0,71 ®ång
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2