intTypePromotion=1

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng nhằm đánh giá và đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
64
lượt xem
22
download

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng nhằm đánh giá và đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IPTV (tiếng Anh viết tắt của Internet Protocol Television, có nghĩa: Truyền hình giao thức Internet) là một hệ thống dịch vụ truyền hình kỹ thuật số được phát đi nhờ vào giao thức Internet thông qua một hạ tầng mạng, mà hạ tầng mạng này có thể bao gồm việc truyền thông qua một kết nối băng thông rộng. Một định nghĩa chung của IPTV là truyền hình, nhưng thay vì qua hình thức phát hình vô tuyến hay truyền hình cáp thì lại được truyền phát hình đến người xem thông qua các công nghệ sử dụng cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng nhằm đánh giá và đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG PH M VĂN LANH NGHIÊN C U XÂY D NG PH N M M MÔ PH NG NH M ĐÁNH GIÁ VÀ Đ M B O CH T LƯ NG D CH V IPTV CHUYÊN NGÀNH: KHOA H C MÁY TÍNH MÃ S : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T ĐÀ N NG - NĂM 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Võ Trung Hùng Ph n bi n 1: TS. Nguy n Tr n Qu c Vinh Ph n bi n 2: GS.TS Nguy n Thanh Th y Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng ngày 18 và 19 tháng 06 năm 2011. Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -3- M Đ U 1. Lí do ch n ñ tài Hi n nay, m ng vi n thông th gi i cũng như Vi t Nam ñã và ñang ti n d n ñ n m ng th h sau NGN (Next Generation Network) và toàn IP (all-IP). Nhu c u v các d ch v m ng ngày càng ña d ng và ñòi h i các nhà cung c p ph i có chính sách b o ñ m b o ch t lư ng t t nh t. Đ i v i các nhà khai thác m ng, vi c nâng cao ch t lư ng d ch v ñ ng nghĩa v i vi c tăng kh năng c nh tranh nên vi c chuy n ñ i sang m ng NGN là m t xu hư ng công ngh hi n nay. V i s gi i h n tài nguyên m ng trong khi d ch v gia tăng liên t c, vi c b o ñ m ch t lư ng d ch v cho m ng là v n ñ làm ñau ñ u các nhà qu n lý. M t trong nh ng nhân t nh hư ng ñ n QoS chính là băng thông c a m ng. Băng thông có vai trò ch ñ o trong m ng IP. Ch t lư ng băng thông và s vư t tr i gi a kh năng tương tác gi a ngư i xem và d ch v gia tăng chính là chìa khóa ñ d ch v IPTV thành công. Nhưng v i s c nh tranh ñó cũng b t bu c các nhà cung c p d ch v IPTV ph i không ng ng ñ m b o và nâng cao ch t lư ng d ch v c a mình. Chính vì v y, vi c ñ m b o nâng cao cho các d ch v là r t c n thi t và là thách th c ñ t ra cho các nhà cung c p d ch v IPTV. V n ñ ño ñ c băng thông IP ñ ñ m b o ch t lư ng d ch v ñư c nhi u vi n nghiên c u và trư ng ñ i h c trên th gi i nghiên c u và phát tri n. Vi c tìm hi u nghiên c u v các k thu t ño ñ c cũng
 4. -4- như ñánh giá ch t lư ng d ch v , t ñó th c hi n mô ph ng ng d ng th c t ñ nh m ñ m b o nâng cao ch t lư ng d ch v ñó trong m ng IP là m t ñ tài có tính th c ti n và c n thi t.. 2. M c ñích nghiên c u Lu n văn này ñư c th c hi n v i m c ñích tìm hi u nghiên c u các phương pháp phân tích, ñánh giá ch t lư ng d ch v IPTV trong m ng IP. Trên cơ s ñó, ñ tài s ñư c ng d ng ñ xây d ng mô ph ng c th thông qua các thông s v ch t lư ng d ch v và ñưa ra các phương pháp nh m ñ m b o nâng cao ch t lư ng d ch v trong n n m ng vi n thông th h m i. Sau khi ñã tìm hi u các v n ñ lý thuy t trên, tôi s ti n hành xây d ng h th ng ñ mô ph ng ñánh giá ch t lư ng ñư ng truy n cho d ch v IPTV. ng d ng ph n m m mô ph ng vào vi c ki m tra ch t lư ng ñư ng truy n khi ti n hành tri n khai d ch v IPTV cho t t c các vi n thông t nh thu c trung tâm vi n thông liên t nh khu v c 3. Và ñưa ra các phương pháp ñ ñ m b o nâng cao ch t lư ng c a d ch v trên cơ s h t ng m ng IP 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u - Ki n trúc m ng vi n thông, m ng máy tính. - Các lý thuy t ph c v ño băng thông thông qua các thông s c a ch t lư ng d ch v IPTV. - Công c mô ph ng. Ph m vi nghiên c u - Lý thuy t:
 5. -5- Thu th p các tài li u liên quan, phân tích các thông tin liên quan ñ n ñ tài. Nghiên c u lý thuy t các phương pháp ño băng thông trong m ng IP. Nghiên c u k thu t ñánh giá ñ mô ph ng m t s phương pháp ño. - Th c ti n: Trong nghiên c u nh m phát tri n ng d ng h tr ki m tra ch t lư ng c a ñư ng truy n trong vi c tri n khai các d ch v IPTV, mô ph ng b ng ph n m m ñ xây d ng ñánh giá ch t lư ng ñư ng truy n ñ tri n khai d ch v IPTV. Phát tri n công c t o ra các phương pháp k thu t nh m ñ m b o nâng cao ch t lư ng d ch v trong m ng IP nói riêng và m ng vi n thông th h m i NGN. 4. Phương pháp nghiên c u Đ tài này s k t h p các phương pháp nghiên c u, ñó là: Phương pháp nghiên c u tài li u - Nghiên c u các tài li u v các phương pháp ño băng thông. - T ng h p các tài li u và các thông s ñ c trưng cho ch t lư ng d ch v c a m ng IP. Phương pháp nghiên c u ñi u tra - Thu th p các tài li u liên quan ñ n ñ tài. - Phân tích các thông tin liên quan và nghiên c u lý thuy t. Phương pháp nghiên c u th c nghi m
 6. -6- - Phương pháp chính ñư c s d ng là phương pháp mô ph ng. Thay vì tri n khai trên h th ng th c, chúng tôi ti n hành mô ph ng và ñánh giá ch t lư ng d ch v IPTV thông qua ph n m m mô ph ng. - Đưa ra các k thu t nh m nâng cao ch t lư ng c a d ch v . - Ph n m m mô ph ng s d ng là ph n m m NS-2. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài V m t lý thuy t - Tìm hi u các ki n th c v ch t lư ng d ch v trong m ng IP. - Tìm hi u các k thu t nh m ñánh giá và nâng cao ch t lư ng c a d ch v IPTV. - Nghiên c u phương pháp ño và b n ch t c a các công c ño thông qua các thông s v ch t lư ng d ch v . V m t th c ti n - Xây d ng h th ng mô ph ng ch t lư ng c a d ch v IPTV. - Xây d ng cơ s cho vi c ñánh giá ch t lư ng ñư ng truy n c a d ch v IPTV trong m ng IP. 6. C u trúc c a lu n văn Lu n văn ñư c t ch c thành 3 chương như sau: Chương 1: Nghiên c u t ng quan: Chương này s gi i thi u cơ s lý thuy t v t ng quan ch t lư ng d ch v trong m ng IP, ki n trúc c a h th ng d ch v IPTV, các yêu c u ch t lư ng d ch v ng v i t ng lo i d ch v khác nhau, mô hình ch t lư ng d ch v phân ño n m ng, yêu c u ch t lư ng d ch ñ i v i các lo i d ch v khác nhau. Chương 2: Các k thu t s d ng trong d ch v IPTV: Chương này s mô t các k thu t trong d ch v IPTV, k thu t
 7. -7- Streaming, k thu t nén d li u, k thu t multicasting nh m ñ m b o ch t lư ng d ch v trong m ng IP. Chương 3: Xây d ng ph n m m mô ph ng nh m ñánh giá ch t lư ng d ch v IPTV: Chương này s mô t ng d ng phát tri n c a d ch v , các thông s ñ ñánh giá ch t lư ng d ch v IPTV, các topo m ng mô ph ng k thu t Multicasting, th c hi n mô ph ng ñánh giá ch t lư ng d ch v IPTV.
 8. -8- CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN Trong chương này tôi tìm hi u và t ng h p các lý thuy t t ng quan bao g m: Cơ s lý thuy t v t ng quan ch t lư ng d ch v trong m ng IP, Ki n trúc c a d ch v IPTV, các yêu c u ch t lư ng d ch v ng v i t ng lo i d ch v khác nhau, các k thu t ñ m b o ch t lư ng d ch v trong m ng IP. 1.1. T NG QUAN V D CH V IPTV 1.1.1. Gi i thi u sơ lư c v d ch v IPTV 1.1.2. M t s ñ c tính c a IPTV 1.1.2.1. H tr truy n hình tương tác 1.1.2.2. S d ch th i gian 1.1.2.3. Cá nhân hóa 1.1.2.4. Yêu c u băng thông th p 1.1.3. S khác bi t gi a IPTV và truy n hình Internet Do ñ u ñư c truy n trên m ng d a trên giao th c IP, nên ñôi lúc hay nh m IPTV là truy n hình Internet. Tuy nhiên, 2 d ch v này có nhi u ñi m khác nhau: 1.1.3.1. Truy n t i trên n n m ng khác nhau 1.1.3.2. V m t ñ a lý 1.1.3.3. Quy n s h u h t ng m ng 1.1.3.4. Cơ ch truy c p. 1.1.3.5. Giá thành 1.1.4. Ưu ñi m c a m ng IP và s l a ch n IP cho d ch v IPTV
 9. -9- 1.2. KI N TRÚC H TH NG IPTV 1.2.1. Ki n trúc b c cao Ki n trúc b c cao c a IPTV g m 4 kh i, m i kh i có các ch c năng c th và ph thu c l n nhau là cung c p n i dung, cung c p d ch v IPTV, cung c p m ng và ngư i s d ng d ch v . Hình 1.1. Ki n trúc b c cao c a IPTV 1.2.1.1. Nhà cung c p n i dung 1.2.1.2. Nhà cung c p d ch v IPTV 1.2.1.3. Nhà cung c p m ng 1.2.1.4. Ngư i s d ng d ch v 1.2.2. Ki n trúc ch c năng cho các d ch v IPTV M t h th ng IPTV ñư c chia thành nhi u thành ph n cơ b n và ñư c cung c p m t ki n trúc ch c năng cho phép phân bi t nhi m v gi a các thành ph n. Ki n trúc ch c năng ñư c hình thành b i sáu kh i ch c năng chính sau ñây: Cung c p, phân ph i, ñi u khi n, giao v n, ngư i s d ng và b o m t..
 10. - 10 - Hình 1.2 Ki n trúc ch c năng cho d ch v IPTV 1.2.2.1. Ch c năng cung c p n i dung. 1.2.2.2. Ch c năng phân ph i n i dung 1.2.2.3. Ch c năng ñi u khi n 1.2.2.4. Ch c năng ngư i s d ng 1.2.2.5. Ch c năng b o m t 1.2.3. Mô hình h th ng d ch v IPTV 1.2.3.1. M ng truy nh p băng r ng 1.2.3.2. H th ng Head-end 1.2.3.3. H th ng Middleware 1.2.3.4. H th ng phân ph i n i dung 1.2.3.5. H th ng qu n lý b n quy n (DRM) 1.2.3.6. H th ng qu n lý m ng và tính cư c 1.2.3.7. Set-top Box
 11. - 11 - 1.3. CÁC D CH V C A IPTV 1.3.1. Phân lo i các d ch v IPTV theo n i dung và d ch v cung c p 1.3.1.1. N i dung theo yêu c u 1.3.1.2. N i dung tr c ti p 1.3.1.3. Các d ch v ñư c qu n lý 1.3.1.4. Các d ch v không ñư c qu n lý 1.3.2. M t s d ch v ñi n hình c a IPTV 1.3.2.1. D ch v truy n hình 1.3.2.2. D ch v truy n hình theo yêu c u 1.3.2.3. Các d ch v thông tin 1.3.2.4. Truy n hình tương tác 1.3.2.5. Các ng d ng tương tác 1.3.2.6. Các ng d ng băng r ng 1.3.2.7. Trò chơi theo yêu c u 1.3.2.8. Âm nh c theo yêu c u. 1.3.2.9. Pay - per – View 1.4. T NG QUAN V CH T LƯ NG D CH V TRONG M NG IP - N u m t m ng ñư c t i ưu hoàn toàn cho m t lo i d ch v thì ngư i s d ng ít ph i xác ñ nh chi ti t các thông s v QoS. - N u nhìn t góc ñ m ng thì b t c m t m ng nào cũng bao g m: Hosts (ch ng h n như Servers, PC…), các b ñ nh tuy n và các thi t b chuy n m ch, ñư ng truy n d n. - N u nhìn t khía c nh thương m i bao g m: Băng thông, ñ tr , jitter, m t gói, tính s n sàng và b o m t ñ u ñư c coi là tài nguyên
 12. - 12 - c a m ng. Do ñó v i ngư i dùng c th ph i ñ m b o s d ng các tài nguyên m t cách nhi u nh t. QoS là m t cách qu n lý tài nguyên tiên ti n c a m ng ñ ñ m b o có m t chính sách ng d ng ñ m b o. 1.4.1. Khái ni m ch t lư ng d ch v QoS 1.4.2. Các tham s ch t lư ng d ch v Trong khung làm vi c chung c a QoS, ba d ng thông s ño t ng quát g m: Các tham s tính c ng (tr ), các tham s tính nhân (ñ tin c y), các tham s tính lõm (băng thông). 1.4.2.1. Đ tin c y Đ xác ñ nh ñ tin c y c a h th ng, ngư i ta thư ng xác ñ nh ñ kh d ng c a h th ng. Đ kh d ng c a m ng càng cao nghĩa là ñ tin c y c a m ng càng l n và ñ n ñ nh c a h th ng càng l n. Đ kh d ng c a m ng thư ng ñư c tính trên cơ s th i gian ng ng ho t ñ ng và t ng s th i gian ho t ñ ng. 1.4.2.2. Băng thông Băng thông bi u th t c ñ truy n d li u c c ñ i có th ñ t ñư c gi a hai ñi m k t cu i 1.4.2.3. Đ tr Là kho ng th i gian chênh l ch gi a các thi t b phát và thi t b thu. Tr t ng th là th i gian tr t ñ u cu i phát t i ñ u cu i thu tín hi u (còn g i là tr tích lu ). M i thành ph n trong tuy n k t n i như thi t b phát, truy n d n, thi t b chuy n m ch và ñ nh tuy n ñ u có th gây ra tr . 1.4.2.4. Bi n ñ ng tr Bi n ñ ng tr là s khác bi t v tr c a các gói khác nhau cùng trong m t lu ng lưu lư ng. Bi n ñ ng tr ch y u do s sai khác v
 13. - 13 - th i gian x p hàng c a các gói liên ti p trong m t lu ng gây ra và là v n ñ quan tr ng nh t c a ch t lư ng d ch v . 1.4.2.5. T n th t gói T n th t gói có th x y ra theo t ng c m ho c theo chu kỳ do m ng b t c ngh n liên t c, ho c x y ra trên chính các trư ng chuy n m ch gói. M t gói theo chu kì kho ng 5-10% s gói phát ra có th làm gi m ch t lư ng m ng xu ng c p ñáng k . 1.4.3. Các v n ñ ñ ñ m b o ch t lư ng d ch v 1.4.3.1. Cung c p ch t lư ng d ch v 1.4.3.2. Đi u khi n ch t lư ng d ch v 1.4.3.3. Qu n lý ch t lư ng d ch v 1.4.4. Ki n trúc cơ b n c a ch t lư ng d ch v 1.4.4.1. Ch t lư ng d ch v trong các ph n t m ng riêng l Qu n lý t c ngh n, qu n lý hàng ñ i, hi u su t tuy n và các công c ho ch ñ nh ki m soát cung c p QoS v i các ph n t ñơn l c a m ng. 1.4.4.2. Qu n lý ch t lư ng d ch v 1.4.4.3. Mô hình ch t lư ng QoS/QoE trong IPTV Mô hình g m có 4 l p v i các thông s QoS/QoE cho t ng l p. - Ch t lư ng n i dung. - Ch t lư ng dòng tín hi u video. - Ch t lư ng truy n d n. - Ch t lư ng giao d ch. 1.4.5. Mô hình ch t lư ng d ch v theo phân ño n m ng 1.4.5.1. Ch t lư ng t i HE 1.4.5.2. Ch t lư ng m ng lõi
 14. - 14 - 1.4.5.3. Ch t lư ng m ng truy c p 1.4.5.4. Ch t lư ng t i STB 1.5. YÊU C U CH T LƯ NG Đ I V I T NG LO I D CH V KHÁC NHAU TRONG M NG IP 1.5.1. Đ i v i ng d ng d ch v Email, FTP 1.5.2. ng d ng Streaming, âm thanh hình nh lưu trư c 1.5.3. ng d ng Streaming cho âm thanh, hình nh s ng 1.5.4. ng d ng hình nh âm thanh cho th i gian th c 1.5.5. D ch v best-effort
 15. - 15 - CHƯƠNG 2: CÁC K THU T S D NG TRONG D CH V IPTV Đi m n i b c c a IPTV là tính năng tương tác trong th i gian th c, nghĩa là ngư i s d ng có th yêu c u n i dung mu n xem, tùy ch n d ng ho c phát. Đ ñáp ng ñư c tính năng ñó thì d li u ñư c truy n trong th i gian th c b ng k thu t streaming. Các k thu t nén tín hi u hình nh và âm thanh ñư c s d ng nh m gi m băng thông c a m ng truy n d n. Đ ng th i, k thu t multicasting dùng trong IPTV cũng làm gi m lưu lư ng gói thông tin trong m ng truy n d n khi ch g i gói d li u ñ n ngư i dùng có nhu c u. Trong chương này cũng trình bày v các giao th c s d ng trong IPTV như RTP, RTCP. 2.1. K THU T STREAMING 2.1.1. Gi i thi u v k thu t Streaming 2.1.2. Ki n trúc streaming 2.2. K THU T NÉN D LI U 2.2.1. M c ñích c a vi c nén tín hi u 2.2.2. Nén tín hi u Video 2.2.3. Nén tín hi u âm thanh 2.2.4. Nén d li u hình nh 2.3. K THU T MULTICASTING 2.3.1. IGMP (Internet Group Management Protocol) 2.3.2. M t s giao th c dùng trong d ch v IPTV 2.3.2.1. RTP (Real-time Tra 2.3.2.2. nsport Protocol) 2.3.2.3. RTCP (RTP Control Protocol) 2.3.2.4. TCP và UD
 16. - 16 - CHƯƠNG 3: XÂY D NG PH N M M MÔ PH NG Đ ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V IPTV Cùng v i m c tiêu thay th truy n hình tương t b ng truy n hình s , IPTV h a h n s là truy n hình c a tương lai. S khác bi t rõ nh t c a IPTV so v i truy n hình truy n th ng là ngư i xem không ph thu c vào l ch phát sóng, có th t do l a ch n các chương trình yêu thích ñ xem. Nhưng như c ñi m c a IPTV là do truy n trên cùng h t ng m ng Internet nên ch t lư ng d ch v không ñư c ñ m b o, hình nh hi n th nhi u lúc b gi t ho c ñ ng hình. Như v y vi c ñ m b o ch t lư ng cho các d ch v là r t c n thi t và là thách th c ñ t ra cho các nhà cung c p d ch v . Vì v y, v i các ñ c ñi m c a d ch v IPTV ñã ñưa ra các k thu t cơ b n như k thu t streaming ñ th c hi n truy n d li u trong th i gian th c, k thu t nén tín hi u và k thu t multicasting nh m m c ñích gi m băng thông ñư ng truy n d n. Nhưng ñ có ñư c nhi u khách hàng l a ch n s d ng d ch v IPTV thì c n ph i ñ m b o ñư c ch t lư ng d ch v QoS. Các tham s ch t lư ng d ch v trong m ng truy n d n ñ tri n khai d ch v IPTV như băng thông, m t gói và tr ñư ng truy n ñã ñư c mô ph ng b ng chương trình mô ph ng m ng NS-2, và ñã ñưa ra ñư c các ñánh giá ch t lư ng ñ i v i t ng thông s theo các tiêu chu n c a ITU-T v QoS trong m ng truy n d n IPTV. 3.1. CÁC THÔNG S Đ ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V IPTV 3.1.1. Băng thông Đ ñáp ng nhu c u s d ng ña d ch v c a khách hàng, nhà cung c p d ch v c n tái thi t l i h t ng m ng truy c p c a mình nh m
 17. - 17 - cung c p băng thông r ng hơn ñ n nhà khách hàng: 10Mbps n u không có kênh HDTV và 20Mbps khi có HDTV. Băng thông m ng c n ñáp ng cho d ch v IPTV ñư c tính như sau: d a vào t ng s kênh IPTV ñ xác ñ nh t ng băng thông m ng c n ñ cung c p d ch v . 3.1.2. Đ tr Tr là kho ng th i gian chênh l ch c a các gói tin t ngu n ñ n nơi nh n. Tr t ng th là th i gian tr t ñ u cu i phát t i ñ u cu i thu tín. M i thành ph n trong tuy n k t n i như thi t b phát, truy n d n, thi t b chuy n m ch và ñ nh tuy n ñ u có th gây ra tr . 3.1.3. M t gói tin M t gói x y ra khi d li u truy n qua m ng thư ng do các nguyên nhân như băng thông không ñ , t c ngh n trong m ng hay do các b ñ nh tuy n và các thi t b khác b h ng. 3.1.4. Bi n ñ ng tr Khái ni m bi n ñ ng tr và ñ tr thư ng liên quan ñ n nhau. M t gói tin trong m ng v i các thành ph n ñ tr thay ñ i thì luôn t n i ñ bi n ñ ng tr . 3.2. TOPO M NG MÔ PH NG K THU T MULTICASTING Dư i ñây là topo m ng dùng k thu t multicasting ñư c s d ng trong su t quá trình mô ph ng v i các ngu n phát lưu lư ng UDP0 và UDP1 có t c ñ c ñ nh tương ng v i các node g i Source1 và
 18. - 18 - Source2 và ba ngu n thu lưu lư ng tương ng v i Receiver1, Receiver2, Receiver3. Hai ngu n lưu lư ng Source1 và Source2 s d ng giao th c UDP ñư c thi t l p các thông s ñ t o ngu n phát multicast có t c ñ c ñ nh truy n gói tin video mã hóa theo chu n H.264 như sau: - Chi u dài các gói tin: 1356 bytes (H.264 SD 640x480). - S lư ng gói tin phát ra ñ u ñ n. - Tr gi a 2 gói tin liên ti p: 0.05s (nghĩa là t c ñ 200 gói/s). 1356bytes * 8bit * 200 goi / s = 2.16 Mbps Hình 3.1 Topo m ng mô ph ng k thu t multicasting Th c hi n nh n lưu lư ng t hai ngu n t i các node nh n: Chương trình mô ph ng th c hi n trong th i gian 10 phút. - Receiver1 k t n i vào nhóm multicast group1 t i 10s và r i kh i nhóm t i 600s, k t n i vào nhóm multicast group2 t i 120s và r i kh i nhóm t i 540s.
 19. - 19 - - Receiver2 k t n i vào nhóm multicast group1 t i 60s và r i kh i nhóm t i 590s, k t n i vào nhóm multicast group2 t i 120s và r i kh i nhóm t i 540s. - Receiver3 k t n i vào nhóm multicast group1 t i 40s và r i kh i nhóm t i 420s, k t n i vào nhóm multicast group2 t i 60s và r i kh i nhóm t i 600s. Các node nh n g i b n tin prune thông báo tình tr ng k t n i c a mình. 3.3. TH C HI N MÔ PH NG ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG S QoS 3.3.1. Băng thông 3.3.1.1. K ch b n mô ph ng th nh t M i ngu n phát lưu lư ng group1 và group2 phát lu ng tín hi u ñư c mã hóa theo chu n H.264 c n băng thông t i thi u là 2.16Mbps. Vì v y, trong k ch b n th nh t ta thi t l p băng thông trên ñư ng truy n d n t node5 ñ n node6 là 4.5Mbps. Hình 3.2 Băng thông 4.5Mbps cho hai ngu n lưu lư ng
 20. - 20 - - K t qu Băng thông 4.5Mbps ñ m b o ñ băng thông cho hai lu ng lưu lư ng truy n ñ n node6 trong cùng m t th i gian 3.3.1.2. K ch b n mô ph ng th hai Hình 3.3 Băng thông 3Mbps cho hai ngu n lưu lư ng - K t qu Băng thông 3Mbps không ñ ñ truy n hai lu ng lưu lư ng ñ n node6 trong cùng m t th i gian. Các gói tin ñi ñ n node5, hàng ñ i c a b ñ nh tuy n t i ñây s b tràn, và các gói tin ñ n sau s b lo i b t i node5 trong cùng m t th i gian. Hình3.4 Các gói tin b m t t i node5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản